Пошук по сайту


Аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

УДК 331.526

Чакалова К.О., аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Характеристика неформальної зайнятості населення України
В сучасних умовах набуває поширення неформальна зайнятість. Протягом останніх років цьому явищу приділяють все більше і більше уваги. Проблему неформальної зайнятості досліджували Баланда А.Л., Колот А.М., Кравченко І.С., Лібанова Е.М., Макарова О.В., Мортіков В.В., Петрова І.Л., Петюх В.М., Соколик М.П. та інші. Незважаючи на численні дослідження, питання неформальної зайнятості залишається актуальним, адже прослідковується зростання її масштабів, недостатньо вивчені причини зростання неформальної діяльності та її прояви, актуальним є визначення заходів економічної і соціальної політики її обмеження, мають місце проблеми у статистичній оцінці даного явища тощо.

Неформальна зайнятість — офіційно незареєстрована трудова діяльність, яка передбачає відсутність юридичного оформлення відносин найму або факту самостійного забезпечення роботою [2, с. 79]. Неформальна зайнятість охоплює певну сукупність робочих місць на підприємствах формального сектору та трудову діяльність у неформальному секторі або в домашніх господарствах.

Відповідно до статусу зайнятості до числа неформально зайнятих відносять такі категорії зайнятих (рис. 1):Рис. 1. Категорії неформальної зайнятості [3, с. 8]

Статистичне вивчення неформальної зайнятості на міжнародному рівні регулюється Методологічними положеннями щодо статистичного визначення неформальної зайнятості, що прийняті 17-ою Міжнародною конференцією статистиків праці у 2003р.

Загалом виділяють дві групи методів визначення масштабів неформальної зайнятості: мікрометоди (прямі методи), макрометоди (опосередковані методи) (рис. 2) [1, с. 126-127].Рис. 2. Методи визначення масштабів неформальної зайнятості
Аналіз неформальної зайнятості свідчить [4]:

  • кількість зайнятого населення, яке працювало на неформальних робочих місцях, становило у 2014 році 4,5 млн., або 25,1% від загальної кількості зайнятого населення (у 2013 році — 4,8 млн., 23,6 %);

  • неформальні трудові відносини переважали у секторі самостійної зайнятості, де частка неформально зайнятого населення складала 72,7%, а серед працюючих за наймом таких осіб було 16,1%;

  • більше половини неформально зайнятих осіб (50,6%) були мешканцями сільської місцевості;

  • чоловіки порівняно з жінками були більш схильні працювати неформально (57,7%);

  • найвищий рівень неформальної зайнятості характерний для осіб у віці 15–24 роки (33,2%) та у віці 60–70 років (41,1%);

  • значна частка неформально зайнятих осіб була зайнята в сільському, лісовому та рибному господарстві (40,2%), а іншими поширеними видами економічної діяльності населення цієї категорії є: оптова та роздрібна торгівля – 21,8%; будівництво – 15,3%.

Таким чином, можна сказати, що зараз в Україні набуває розмаху неформальна зайнятість. Близько ¼ зайнятого населення становлять неформально зайняті, що є високим показником.
Література

1. Ангелко І.В. Неформальна зайнятість населення України в сучасних умовах господарювання / І.В. Ангелко // Український соціум. — 2010. —№ 3(34). — С. 124–132.

2. Дідух А. О. Неформальна зайнятість як соціально-економічне явище / А. О. Дідух, І. М. Кравець // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Сер.: Економіка. — 2014. — Т. 2, № 3. — С. 79-82.

3. Методологічні положення щодо визначення неформальної зайнятості населення.- Електронний ресурс: режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/18/metod_16.pdf

4. Статистичний збірник «Економічна активність населення України 2014». — Київ: Державний комітет статистики України, 2015. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/zb/07/zb_ean_2014.zip

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма курсу "Китайська мова" для студентів-китаїстів 1-5 курсів....
Особливості фонетичних запозичень у китайській мові. Вісник Київського Університету. Східні мови та літератури. К., 1998. Вип С....

Тарасенко Валерія Сергіївна
Фінансово-правовий коледж Київського-національного університету імені Тараса Шевченка, 4-й курс, 1 група, спеціалізація фінансове...

Першої половини ХХ століття
В. Бичко – доктор філософських наук, професор кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Дисертаційна робота виконана на кафедрі фізіології та екології рослин біологічного факультету Київського національного університету...

Львівський ордена червоної зірки інститут сухопутних військ імені...
Львівський ордена червоної зірки інститут сухопутних військ імені гетьмана петра сагайдачного

Львівський ордена червоної зірки інститут сухопутних військ імені...
Львівський ордена червоної зірки інститут сухопутних військ імені гетьмана петра сагайдачного

Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Нструменти управління організацією та персоналом на завершальній стадії спаду її «життєвого циклу»

Тараса Шевченка Кафедра методології та методів соціологічних досліджень...
«Політологія» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

Сучасні домінанти розвитку соціально-трудової сфери аграрного сектору України
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Малихін О. В
Державної установи Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (далі ду «нндіпбоп»)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка