Пошук по сайту


Тема 16: Завдання, методи та організація аналізу у експортно-імпортних операцій - Робоча навчальна програма дисципліни

Робоча навчальна програма дисципліни

Сторінка4/4
1   2   3   4
Тема 16: Завдання, методи та організація аналізу у експортно-імпортних операцій
Лекція 16. Завдання, методи та організація аналізу у експортно-імпортних операцій (2 год.)

 1. Завдання та види економічного аналізу.

 2. Аналіз та оцінка ефективності експортних операцій


Семінар 16. Завдання, методи та організація аналізу у експортно-імпортних операцій (2 год.)

 1. Завдання та види економічного аналізу.

 2. Аналіз та оцінка ефективності експортно-імпортних операцій


Завдання для самостійної роботи (6 год.):

 1. Аналіз якості експортних та імпортних товарів.

 2. Аналіз конкурентоспроможності товарів.

 3. Аналіз динаміка експорту та імпорту товарів.


Контрольні питання

 1. Розкрийте поняття економічного аналізу.

 2. Що оцінює економічний аналіз?

 3. Назвіть основні завдання аналізу зовнішньоекономічної діяльності

 4. Які є джерела інформації для аналізу господарської діяльності ?

 5. Охарактеризуйте логічні методи економічного аналізу

 6. Розкрийте суть математичних методів аналізу зовнішньоекономічної діяльності

 7. Як здійснюється аналіз продажів за допомогою індексів

 8. У чому полягає оцінка виконання зобов'язань за контрактами?

 9. Як здійснити оцінку раціональності використання оборотного капіталу

 10. Наведіть формулу для визначення рентабельність експортно-імпортних операцій

 11. Назвіть етапи визначення економічної ефективності та ефекту експортної діяльності підприємства

 12. Які фактори необхідно враховувати при розрахунку показників ефективності експорту

 13. Як визначити беззбитковість зовнішньоторговельної ціни експортного товару (при відомих повних витратах) ?

 14. Як здійснити розрахунок максимально допустимих повних витрат на експорт певного товару (при відомій зовнішньоторговельній ціні) ?

 15. Наведіть формулу для розрахунку економічної ефективності експорту товару


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
Тема 17: Аналіз фінансового стану учасника ЗЕД
Лекція 17. Аналіз фінансового стану учасника ЗЕД (2 год.)

 1. Аналіз ліквідності підприємства

 2. Аналіз платоспроможності

 3. Аналіз прибутковості та ефективності використання активів


Семінар 17. Аналіз фінансового стану учасника ЗЕД (2 год.)

 1. Аналіз ліквідності підприємства

 2. Аналіз платоспроможності

 3. Аналіз прибутковості та ефективності використання активів


Завдання для самостійної роботи (6 год.):

 1. Фінансовий стан зовнішньоекономічної організації з імпортних операцій.

 2. Аналіз використання власних обігових коштів

 3. Аналіз стану розрахунків з дебіторами та кредиторами.


Контрольні питання

 1. Назвіть основні цілі аналізу фінансового стану учасника ЗЕД

 2. Хто є користувачами інформації щодо аналізу фінансового стану учасника ЗЕД?

 3. Назвіть причини, через які дані бухгалтерського обліку не в змозі дати повної картини стану справ .

 4. Охарактеризуйте методи для оцінки ефективності

 5. Як здійснити аналіз ліквідності зовнішньоторговельного підприємства?

 6. Наведіть формули для обчислення коефіцієнтів щодо аналізу конкурентоспроможності експортних товарів.

 7. Як визначити платоспроможність зовнішньоторговельного підприємства?

 8. Як здійснити аналіз прибутковості зовнішньоторговельного підприємства .

 9. Як визначити ступінь фінансової незалежності зовнішньоторговельного підприємства?


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]


ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА:
І. До курсу в цілому:


 1. Бутинець Ф.Ф., Жигалей І.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця, 3-тє видання.- Житомир: ПП «Рута», 2006.-388 с.

 2. Голов С., В. Костюченко, І. Кравченко, Г.Ямборко. Фінансовий облік [Текст]: Підручник / С.Голов, В. Костюченко та ін. – К.: Лібра, 2005.– 976 с.

 3. Голов С., В. Костюченко. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практичний посібник [Текст] / С.Голов, В. Костюченко. – К.: Лібра, 2004.– 880 с.

 4. Кондусова Л.Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: навч. посіб. / Кондусова Л. Ф., Нескородєва І. І. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2010. - 198 с.

 5. Кузьмін О.Є. Теорія і практика бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст]: навч. посіб. / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. - Л. : Растр-7, 2010. - 320 с. - ISBN 978-966-2004-33-5

 6. Самандас Н.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Самандас, А. О. Матвієць ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич : Вимір, 2011. - 691 с. - ISBN 978-617-586-007-6

 7. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. С. Рудницький, В. І. Бачинський, В. О. Хомедюк, О. М. Боровик ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2010. - 240 с.

 8. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : ситуац. завдання та метод. вказівки до викон. семінар., практ. занять і самост. роботи, тест. завдання та завдання для поточ. модул. контролю знань для студ. напряму підготов.: 6.030201 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Куцик П. О. та ін.]. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011.

 9. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Сердюк В. М., Сизоненко О. А., Акаєв Ш. М. - Макіївка : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. - 367 с. - ISBN 978-966-1571-58-6

 10. Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. /Єрмаченко В. Є. та ін. Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2010. - 479 с.: - ISBN 978-966-392-296-6

 11. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. І. Дахна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : Персонал, 2009. - 314 с. - Бібліогр.: с. 309-311. - ISBN 978-966-608-797-6

 12. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Воронкова А. Е., Лежепьокова В. Г., Свірідова О. В., Погорелов Ю. С. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 310-319. - ISBN 978-966-590-832-6


ІІ. До окремих тем:


 1. Бухгалтерський облік в Україні [Текст]: Навч. посібник. 5-те вид., доп. і перероб ./ За ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: „Інтелект-Захід”, 2006. – 1088 с.

 2. Бухгалтерський облік та оподаткування [Текст]: Навч. Посібник / За ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2008. – 1112с.

 3. Бухгалтерський облік в Україні [Текст] Навч. Посібник / За ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. — 7-ме вид., доп. і перероб. — Львів: Національний університет “Львівська політехніка", “Інтелект-Захід", 2008. — 1224 с.

 4. Георгіаді Н.Г., Передало Х.С., Князь С.В., Берлінг Р.З. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні і прикладні аспекти [Текст]: Навч. Посібник / Н.Г. Георгіаді, Х.С.Передало та ін. – Львів: „Інтелект-Захід”, 2006.

 5. Гордиенко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / Н.І.Гордиенко, М.Ю.Карпушенко - Х.: Страйд, 2006

 6. Дідківський М.І.Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст]: навч. посібник / М. І. Дідківський. - К. : Знання, 2006. - 462 с. ISBN 966-346-076-8

 7. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики [Текст]: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. / А.Г. Загородній, Г.О. Партин – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2004. – 374 с.

 8. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики. Підручник [Текст] / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – К.: Знання, 2007. – 550с.

 9. Звітність підприємства [Текст]: Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап'юк. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 428 с.

 10. Інкотермс 2010. Правила ІСС з використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі [Текст] = Incoterms 2010. ICC rules for the use of domestic and international trade terms : дата введення в дію: 1 січ. 2011 р. : [пер. з англ.] / ICC Ukraine, Асоц. експортерів і імпортерів "ЗЕД". - К. : ЗЕД, 2011. - 265 с. - Текст парал. укр., англ. - 2000 экз. - ISBN 978-966-97155-0-0 (укр.). - ISBN 978-92-842-0080-1 (англ.)

 11. Кадуріна Л. О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: Навчальний посібник / Л.О.Кадуріна Л. О. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. - 288 с.

 12. Кадуріна Л. О., Стрєльнікова М. С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації [Текст]: Навчальний посібник / Л. О. Кадуріна, М. С. Стрєльнікова. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 606 с.

 13. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. Г. Козак [та ін.] ; ред. Ю. Г. Козак, І. Ю. Сіваченко ; Одеський держ. економічний ун-т. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 791 с. -ISBN 966-364-221-1

 14. Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність. Ч. 1: Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / В. О. Козловський. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 197 с

 15. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Ноджак Л.С. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні і прикладні аспекти [Текст]: Навчальний посібник / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, Л.С. Ноджак. — Львів: НУ ”Львівська Політехніка”, 2006.

 16. Кузьмінський Ю. А., В. Г. Козак, Л. І. Лук'яненко, О. В. Небильцова; Облік міжнародних операцій [Текст]: Підручник / Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук'яненко, О. В. Небильцова; За заг. ред. проф. Ю. А. Кузьмінського. - К.: КНЕУ, 2006. - 336 с.

 17. Лукашова І.О. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: Навчально-методичний посібник / І.О. Лукашова, О.М. Головащенко. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 170 с.

 18. Маслак О.О, Жежуха В.Й. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. - Львів: «Новий світ-2000», 2008.

 19. Мошенський С.З. Еволюція векселя. Монографія [Текст] / С.З. Мошенський. - К.: ТОВ "ПоліграфКонсалтинг", 2005. - 432с.

 20. Небильцова В. М., Небильцова О. В., Овдій О. В. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: Навчальний посібник / В. М. Небильцова, О. В. Небильцова, О. В. Овдій. - К.: "Хай-Тек Прес", 2007. - 256 с.

 21. Огійчук М. Ф., Шандурська В. Г., Беленкова М. I. та ін. Облік зовнішньоекономічної діяльності. [Текст] Навч. посібник (для студ. вищ. навч. закл.) / М. Ф. Огійчук, В. Г. Шандурська, М. I. Беленкова та ін. — К: Алеута, 2009. — 332 с.

 22. Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Економічний аналіз [Текст]: Навчальний посібник  / Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. – Астон, 2010. - 592 с. ISBN: 978-966-308-223-3

 23. Пазуха М. Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Д. Пазуха ; Українська академія бізнесу та підприємництва. - К. : ЦУЛ, 2008. - 230 с. - Бібліогр.: с. 225-229. - ISBN 978-966-364-635-0

 24. Пазуха М. Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Д. Пазуха; Українська академія бізнесу та підприємництва. - К. : ЦУЛ, 2008. - 230 с.

 25. Полякова Л.М., Мохняк В.С. Основи обліку в зарубіжних країнах [Текст]: Навч. посібник. / Л.М.Полякова, В.С. Мохняк– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. – 248


Нормативні документи

 1. Податковий кодекс України від 23.12.2010 p. N 2856-VI [зі змінами і доповненнями] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17. – 29.08.2012.

 2. Митний кодекс України 13.03.2012 № 4495-VI [зі змінами і доповненнями] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. – 29.08.2012

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. N 435-IV [зі змінами і доповненнями] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15. – 29.08.2012

 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 p. N 436-IV [зі змінами і доповненнями.] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15. – 29.08.2012

 5. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 p. N 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» [зі змінами і доповненнями.] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93. – 29.08.2012

 6. Закон України «Про обіг векселів в Україні» вiд 05.04.2001 p. N 2374-III [зі змінами і доповненнями] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2374-14. – 29.08.2012

 7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 p. N 959-XII [зі змінами і доповненнями] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12.– 29.08.2012

 8. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 p. N2346-ІІІ [зі змінами і доповненнями] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14.– 29.08.2012

 9. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. N 185/94-ВР [зі змінами і доповненнями] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80.– 29.08.2012

 10. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 р. N 351-XIV [зі змінами і доповненнями] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/351-14.– 29.08.2012

 11. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. N 93/96-ВР [зі змінами і доповненнями] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80.– 29.08.2012

 12. Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999  N 996-XIV [зі змінами і доповненнями] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.– 29.08.2012

 13. Зміни до положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою [Текст]: Постанова Правління НБУ від 22.12.10 р. N 572 // Офіційний вісник України. - 2011.– 11 лют.– С. 50

 14. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999 р. N 291 [зі змінами і доповненнями] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.– 29.08.2012

 15. Інструкція «Про порядок заповнення про порядок вантажної митної декларації» від 09.07.97 р. N 307 [у редакції наказу Держмитслужби від 07.11.2007 N 933
  зі змінами і доповненнями] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0443-97.– 29.08.2012

 16. Інструкція «Про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» від 24.03.99 р. N 136 [зі змінами і доповненнями станом на 01.07.2011 р.] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0338-99.– 29.08.2012


Ресурси Інтернет

 1. http://portal.rada.gov.ua/

 2. http://www.president.gov.ua/

 3. http://www.kmu.gov.ua/control/
1   2   3   4

Схожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань
Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка