Пошук по сайту


Тема 10: Облік валютних операцій - Робоча навчальна програма дисципліни

Робоча навчальна програма дисципліни

Сторінка3/4
1   2   3   4
Тема 10: Облік валютних операцій

Лекція 10. Облік валютних операцій (2 год.)

 1. Оцінка операцій в іноземній валюті: поняття, порядок відображення в бухгалтерському обліку

 2. Облік операцій на рахунках банків у іноземній валюті

 3. Операції з готівковою іноземною валютою та відображення їх у бухгалтерському обліку


Семінар 10. Облік валютних операцій (2 год.)

 1. Оцінка операцій в іноземній валюті: поняття, порядок відображення в бухгалтерському обліку

 2. Облік операцій на рахунках банків у іноземній валюті

 3. Операції з готівковою іноземною валютою та відображення їх у бухгалтерському обліку


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Поняття валютних цінностей та операцій з ними

 2. Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку.

 3. Синтетичний облік операцій на валютних рахунках

 4. Дати, на які здійснюється перерахунок операцій в іноземній валюті

 5. Курсові різниці: поняття, порядок визначення та відображення в обліку


Контрольні питання:

 1. Перелічіть види валютних рахунків які можуть бути відкритими банками своїм клієнтам.

 2. З якою метою відкривається поточний рахунок в іноземній валюті?

 3. Назвіть основні типи рахунків у банках.

 4. Опишіть процедуру зарахування коштів на поточні рахунки у іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

 5. Назвіть які операції за розпорядженням власника рахунку можуть здійснюватись з поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб – резидентів?

 6. Опишіть порядок відкриття поточного рахунку в банку.

 7. Охарактеризуйте особливості оформлення платіжних доручень в іноземній валюті.

 8. Що відноситься до дат оформлення розрахунково-платіжних документів?

 9. Перерахуйте рахунки, що використовуються з метою обліку валютних коштів на рахунках в банку.

 10. Надайте визначення поняттю «курсова різниця».

 11. Що необхідно визначити при веденні бухгалтерського обліку курсових різниць?

 12. Назвіть періоди, за які здійснюється перерахунок заборгованості в іноземній валюті.

 13. Визначте порядок відображення курсових різниць в бухгалтерському обліку.

 14. Що відноситься до поточних торговельних операцій в іноземній валюті?

 15. Що відноситься до поточних неторговельних операцій в іноземній валюті?

 16. Перелічіть операції в іноземній валюті що пов’язані з рухом капіталу.

 17. Назвіть документи які повинні бути надані при купівлі іноземної валюти.

 18. Назвіть платежі або внески, якщо такі існують згідно чинного законодавства України, які повинні бути сплачені при купівлі валюти.

 19. Перелічіть рахунки які використовуються для обліку придбання іноземної валюти за гривні.

 20. Назвіть особливості обліку придбання іноземної валюти за іншу іноземну валюту.

 21. Окресліть основні напрямки використання готівкової інвалюти на території України.

 22. Поясніть в якому випадку потрібна ліцензія НБУ при розрахунках валютою.

 23. За яких умов дозволяється зараховувати готівкову іноземну валюту на рахунок в іноземній валюті юридичної особи — резидента?

 24. Вкажіть порядок подання валютної декларації.


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

Тема 11: Облік експортних операцій
Лекція 11. Облік експортних операцій (2 год.)

 1. Облік операцій з експорту товарів

 2. Особливості обліку експорту робіт, послуг


Семінар 11. Облік експортних операцій (2 год.)

  1. Облік операцій з експорту товарів

  2. Особливості обліку експорту робіт, послуг


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Облік витрат при експорті

 2. Форми розрахунків з іноземними покупцями

 3. Оподатковування експортних операцій

 4. Організація бухгалтерського обліку товарів по рахунку 28.

 5. Поясніть поняття облікової товарної партії.

 6. Особливості обліку товарів які знеособлюються ( в портах на складах)

 7. Основа для бухгалтерських записів з обліку експортних товарів

 8. Наведіть можливі субрахунки з обліку експортних товарів.

 9. Рішення задач з обліку експортно-імпортних операцій


Контрольні питання:

 1. Надайте визначення експорту товарів.

 2. Перечисліть нормативні документи які регулюють експорт і оподаткування митом.

 3. Які особливості експортних операцій?

 4. Коли виникають податкові зобов’язання з ПДВ?

 5. Чи завжди застосовується «нульова» ставка ПДВ при експорті?

 6. Які операції є експортом згідно ПКУ?

 7. Назвіть особливості відображення експортних операцій у бухгалтерському обліку.

 8. Вкажіть особливості заповнення податкової накладної при експорті товарів?

 9. Що включається до митної вартості товарів що вивозяться?

 10. Охарактеризуйте процедуру декларування митної вартості товару що вивозиться.

 11. Перелічіть осіб які визнаються взаємозалежними.

 12. Що є підтвердженням завершення експортної операції?

 13. Яким є термін виконання експортної операції?

 14. Що відноситься до супутніх послуг?

 15. Поясніть чи залишається за експортером право на податковий кредит щодо ПДВ сплаченого при купівлі товарів що експортуються.

 16. Охарактеризуйте облік експортних операцій за умов попередньої поставки.

 17. Назвіть бухгалтерські рахунки які використовуються при експорті товарів за умов попередньої поставки.

 18. Охарактеризуйте облік експортних операцій за умов попередньої оплати.

 19. Назвіть бухгалтерські рахунки які використовуються при експорті товарів за умов попередньої оплати.

 20. Назвіть особливості визнання доходу від реалізації товарів на експорт.

 21. В чому особливість продажу товарів нерезиденту без вивезення за митну територію України.


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
Тема 12: Облік імпортних операцій
Лекція 12 Облік імпортних операцій (2 год.)

 1. Облік операцій з імпорту товарів

 2. Особливості обліку імпорту робіт, послугСемінар 12 Облік імпортних операцій (2 год.)

  1. Облік операцій з імпорту товарів

  2. Особливості обліку імпорту робіт, послугЗавдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Основні форми розрахунків при імпорті товарів

 2. Облік розрахунки векселями при імпорті


Контрольні питання:

 1. Надайте визначення імпорту товарів.

 2. Назвіть вимоги які висуваються до імпортера при митному декларуванні товарів.

 3. Перелічіть документи які необхідні для митного декларування товарів.

 4. Що входить до митної вартості товарів при імпорті?

 5. Поясніть як розраховується «імпортне» ПДВ.

 6. Вкажіть як визначається податковий кредит з ПДВ при імпортних операціях.

 7. Поясніть коли виникає податкове зобов'язання з акцизного податку.

 8. Назвіть методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну.

 9. В чому відмінність між фактурною та митною вартістю?

 10. Які особи вважаються пов'язаними між собою (для митних цілей)?

 11. У чому полягає метод визначення митної вартості за ціною договору щодо ідентичних товарів?

 12. Опишіть ознаки які враховуються для визначення, чи є товари подібними (аналогічними)?

 13. У чому полягає метод визначення митної вартості на основі віднімання/додавання вартості?

 14. Перелічіть платежі які необхідно сплатити для здійснення митного оформлення вантажів та їх пропуск через митний кордон України?

 15. Що включає первісна вартість імпортних товарів?

 16. Перечисліть рахунки які використовуються при імпорті товарів.

 17. В чому відмінність обліку імпорту за умов попередньої поставки та за умови попередньої поставки?

 18. Поясніть як відбувається аналітичний облік імпортних операцій.

 19. Назвіть особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з імпортом послуг.


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

Тема 13: Облік реекспортних та реімпортних і бартерних операцій
Лекція 13. Облік реекспортних та реімпортних і бартерних операцій (2 год.)

 1. Облік реімпортних операцій

 2. Облік реекспортних операцій

 3. Облік бартерних операцій


Семінар 13. Облік реекспортних та реімпортних і бартерних операцій (2 год.)

 1. Облік реімпортних операцій

 2. Облік реекспортних операцій

 3. Облік бартерних операцій


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Визначення терміну “реекспорт”.

 2. Поняття та умови здійснення реекспортних операцій

 3. Облік передачі товару на реекспорт з завезенням на територію України.

 4. Поняття бартерних операцій у ЗЕД

 5. Контроль за бартерними операціями

 6. Оцінка бартерних операцій

 7. Індикативні ціни при здійсненні бартерних операційКонтрольні питання:

 1. Які особливості бухгалтерського обліку реекспортних товарів?

 2. Наведіть кореспонденцію рахунків при реекспорті товарів.

 3. Назвіть особливості обліку реекспорту товару з завезенням на митну територію України.

 4. Поясніть що називають бартером у податковому законодавстві.

 5. Надайте визначення товарообмінної (бартерної) операції у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

 6. Наведіть порядок здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у зовнішньоекономічної діяльності?

 7. Опишіть можливі варіанти обміну за договором бартеру.

 8. Які особливості бартерних договорів у ЗЕД?

 9. Чи передбачено чинним законодавством України обмеження строків ввезення імпортних товарів за бартерним договором?

 10. Охарактеризуйте яким чином здійснюється контроль за бартерними операціями.

 11. Перелічіть органи які здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом.

 12. Опишіть як здійснюється оцінка бартерних операцій.

 13. Опишіть в яких випадках можливим є перевищення строків ввезення товарів, які імпортуються за бартерними договорами.

 14. Перечисліть офіційні джерела інформації які використовуються для визначення звичайних цін.

 15. Надайте визначення справедливої вартості.

 16. Поясність які об'єкти називають подібними.

 17. Охарактеризуйте товари які називаються ідентичними, однорідними.

 18. Вкажіть як обліковується бартер неподібними активами.

 19. Назвіть спеціальні випадки визначення звичайної ціни.

 20. Опишіть порядок застосування звичайної ціни.

 21. Поясніть як обліковується бартер подібними активами за умов попередньої експортної (імпортної) поставки.

 22. В чому полягає відмінність обліку бартеру неподібними та подібними активами?


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

Тема 14: Облік посередницьких операцій і операцій з давальницькою сировиною
Лекція 14. Облік посередницьких операцій і операцій з давальницькою сировиною (2 год.)

 1. Особливості обліку експортно-імпортних операцій у рамках посередницьких договорів. Облік консигнаційних та комісійних операцій

 2. Облік операцій з давальницькою сировиною


Семінар 14. Облік посередницьких операцій (2 год.)

 1. Особливості обліку експортно-імпортних операцій у рамках посередницьких договорів.

 2. Облік консигнаційних та комісійних операцій

 3. Облік операцій з обробки давальницької сировини за кордоном.

 4. Облік операцій з обробки давальницької сировини в Україні.


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Правові основи посередницьких договорів

 2. Облік експортних операцій підприємствами-посередниками.

 3. Облік розрахунків з посередниками по імпорті

 4. Поняття давальницької сировини та сутність операцій з нею

 5. Порядок обліку операцій з давальницькою сировиною


Контрольні питання:

 1. Наведіть найбільш поширені посередницькі операції у сфері ЗЕД.

 2. Поясніть у чому полягає сутність договору комісії.

 3. Наведіть пояснення комісії на імпорт товарів.

 4. Опишіть які особливості митного оформлення ввезення товарів за договором комісії.

 5. Перелічіть права та обов’язки сторін договору комісії.

 6. Назвіть особливості митного оформлення вивезення товарів за договором комісії

 7. Які особливості оподаткування операцій в рахунок виконання договорів комісії?

 8. Охарактеризуйте особливості консигнаційних операцій у ЗЕД.

 9. Поясніть чим відрізняються договори комісії та консигнації.

 10. Перелічіть основні умови угоди консигнації у ЗЕД.

 11. Опишіть порядок розрахунків та руху товарів при виконанні договору консигнації при ввезенні товарів на митну територію України.

 12. Назвіть типи митних ліцензійних складів.

 13. Перелічіть куди можуть випускатись товари розміщені в режимі митного складу.

 14. Опишіть відмінності договору доручення і договору комісії у ЗЕД.

 15. Перелічіть права та обов’язки сторін договору доручення.

 16. Поясніть який договір є агентським.

 17. Опишіть які особливості оподаткування операцій згідно агентських угод.

 18. Перелічіть права та обов’язки сторін агентського договору.

 19. Охарактеризуйте особливості податкового обліку посередницьких операцій у ЗЕД.


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
Тема 15: Облік інших зовнішньоекономічних операцій
Лекція 15. Облік інших зовнішньоекономічних операцій (2 год.)

 1. Облік іноземних інвестицій

 2. Облік кредитних операції у зовнішньоекономічній діяльності


Семінар 15. Облік інвестиційної діяльності і кредитних операції у зовнішньоекономічній діяльності (2 год.)

 1. Облік іноземних інвестицій у іноземних підприємствах та підприємствах з іноземними інвестиціями.

 2. Облік закордонних інвестицій на підприємствах-резидентах України.

 3. Облік кредитів одержаних резидентами у нерезидентів

 4. Облік кредитів наданих нерезидентам.


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Наведіть визначення фінансових інвестицій за законами “Про інвестиційну діяльність” та “Про оподаткування прибутку підприємств”

 2. Визначення фінансової інвестиції за ПСБО 12 “Фінансові інвестиції”

 3. Розкрийте первинну оцінку фінансових інвестицій.

 4. Наведіть оцінку фінансових інвестицій на дату балансу

 5. Поясніть термін амортизована собівартість фінансової інвестиції

 6. Наведіть порядок обліку фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства

 7. Що таке суттєвий вплив?

 8. Наведіть порядок обліку фінансових інвестицій для ведення сумісної діяльності.

 9. Яка інформація про фінансові інвестиції повинна наводитись у примітках до фінансової звітності

 10. Розкрийте поняття ефективна ставка процента

 11. Наведіть проводки які пов’язані з придбанням фінансової інвестиції

 12. Якими проводками відображається сума збільшення (зменшення) балансової вартості фінансової інвестиції.


Контрольні питання:

 1. Перелічіть документи які регулюють отримання кредитів в іноземній валюті від нерезидентів.

 2. Назвіть загальні положення отримання кредитів в іноземній валюті від нерезидентів

 3. Опишіть особливості податкового обліку кредитів одержаних від нерезидентів.

 4. Поясніть як визначаються витрати за процентами.

 5. Охарактеризуйте яким чином здійснюється перерахунок валютної заборгованості за процентними договорами в податковому обліку.

 6. Надайте визначення податку на репатріацію.

 7. Перелічіть рахунки які використовуються для обліку кредитів від нерезидента.

 8. Опишіть як здійснюється перевірка документів поданих резидентом-постачальником для реєстраційного свідоцтва.

 9. Опишіть яким чином визначаються курсові різниці у бухгалтерському обліку кредитних договорів.

 1. Назвіть види договорів про залучення позикових коштів від нерезидентів.


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

1   2   3   4

Схожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань
Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка