Пошук по сайту


Тема 2: Техніка і форми ведення бухгалтерського обліку - Робоча навчальна програма дисципліни

Робоча навчальна програма дисципліни

Сторінка2/4
1   2   3   4
Тема 2: Техніка і форми ведення бухгалтерського обліку
Лекція 2. Техніка і форми ведення бухгалтерського обліку (2 год.)

 1. Облікові регістри. Види і форми облікових регістрів

 2. Основні форми ведення бухгалтерського обліку


Семінар 2. Техніка і форми ведення бухгалтерського обліку (2 год.)

 1. Облікові регістри. Види і форми облікових регістрів

 2. Основні форми ведення бухгалтерського обліку


Завдання для самостійної роботи (6 год.):

  1. Розкрийте поняття та надайте класифікацію регістрів бухгалтерського обліку

  2. Розкрийте порядок виправлення помилок в облікових регістрах.

  3. Надайте характеристику спрощеної форми бухгалтерського обліку і сфери її застосування.

  4. Меморіально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку та її характеристика

  5. Охарактеризуйте загальні вимоги до журнально-ордерної форми ведення бухгалтерського обліку;

  6. Надайте загальну характеристику автоматизованих форм бухгалтерського обліку.


Контрольні питання:

1. Для чого призначені облікові регістри?

2. За якими ознаками поділяють облікові регістри?

3. Охарактеризуйте техніку облікової реєстрації.

4. Які є способи виправлення помилок?

5. Наведіть приклади застосування способу "червоного сторно" для виправлення помилок.

6. Коли використовується спосіб додаткових записів для ви правлення помилок?

7. Що розуміють під формою бухгалтерського обліку?

8. Надайте характеристику форми обліку Журнал-Головна.

9. Як використовують меморіально-ордерні форми?

10. Які переваги використання журнально-ордерної форми?

11. Назвіть принципи побудови журналів-ордерів.

12. Зробіть порівняльний аналіз форм бухгалтерського обліку.

13. Охарактеризуйте склад журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

14. Розкрийте роль автоматизації збирання й обробки облікової інформації.

15. Охарактеризуйте діалогову форму ведення бухгалтерського обліку.

16. Які особливості діалогової форми обліку?

17. Хто несе відповідальність за правильність реєстрації інформації?

18. У чому полягає коректурний спосіб виправлення помилок?

19. Назвіть класифікацію облікових регістрів за будовою.

20. У чому полягає процедура закриття облікових регістрів?
Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
Тема 3: Облік грошових коштів
Лекція 3. Облік грошових коштів (2 год.)

 1. Облік грошових коштів в касі.

 2. Облік грошових коштів на поточних рахунках в банку.

 3. Облік операцій із застосуванням банківських платіжних карток


Семінар 3. Облік грошових коштів (2 год.)

 1. Облік грошових коштів в касі.

 2. Облік грошових коштів на поточних рахунках в банку.

 3. Облік операцій із застосуванням банківських платіжних карток


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Наведіть основні документи, що регулюють обіг готівкових коштів на підприємствах

 2. Як розрахувати ліміт каси?

 3. Наведіть основні документи, що регулюють порядок здійснення безготівкових розрахунків в Україні


Контрольні питання:

 1. Надайте характеристику рахунку 30 “каса”.

 2. Бухгалтерські операції при виявленні нестачі в касі.

 3. Порядок ведення касової книги і зберігання грошей.

 4. Поясніть термін ліміт залишку коштів в касі.

 5. Що повинні робити підприємства при надходженні готівкової виручки до каси.

 6. Яким чином оформлюється видача готівки під звіт.

 7. Якими документами оформлюються касові операції.

 8. Який порядок зберігання грошей

 9. Яким чином проводиться контроль за дотриманням касової дисципліни

 10. Назвіть форми безготівкових розрахунків, що діють в Україні.

 11. Поясніть порядок оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків.

 12. Які реквізити повинні мати розрахункові документи?

 13. Розкрийте порядок здійснення розрахунків в системі “банк – клієнт”

 14. Розкрийте порядок здійснення розрахунків із застосуванням платіжних доручень.

 15. Поясніть механізм розрахунків з допомогою гарантованих доручень.

 16. Розкрийте порядок здійснення розрахунків із застосуванням платіжних вимог – доручень.

 17. Порядок здійснення розрахунків чеками

 18. Назвіть обов’язкові реквізити чека.

 19. Порядок отримання чекової книжки (розрахункового чека).

 20. Розрахунки акредитивами.

 21. Наведіть порядок відкриття акредитива.

 22. Розкрийте механізм закриття акредитивів.

 23. В чому полягає відповідальність за порушення виконання грошових зобов’язань.

 24. Якій рахунки використовується для обліку грошових коштів в банках

 25. Скільки рахунків можна відкрити підприємству?

 26. Яким чином оформлюється отримання готівки з банку

 27. Що передбачає договір з банком про розрахунково-касове обслуговування

 28. Скільки зразків підписів може мати картка зі зразками яка надається в установу банку

 29. Виправлення помилок, допущених в операціях по поточному рахунку та інших рахунках банку.

 30. У яких випадках відбувається надходження та виплата коштів із каси?

 31. З яких джерел надходять кошти на поточний рахунок у банку?

 32. Куди сплачуються кошти підприємством із його поточного рахунку у банку?

 33. У якому випадку списуються кошти із рахунку "Поточні рахунки у банку у національній валюті"?


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
Тема 4: Облік необоротних активів
Лекція 4. Облік необоротних активів (2 год.)

 1. Облік основних засобів інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи

 2. Облік нематеріальних активів


Семінар 4. Облік необоротних активів (2 год.)

 1. Облік основних засобів

 2. Облік інших необоротні матеріальні активи

 3. Облік незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи

 4. Облік нематеріальних активів


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Податковий облік основних засобів

 2. Податковий облік нематеріальних активів


Контрольні питання:

 1. Що таке матеріальні необоротні активи, їх класифікація?

 2. Що називають основними засобами, згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" ?

 3. Які ви знаєте критерії визнання основних засобів?

 4. Надайте характеристику рахунку, на якому ведеться облік основних засобів.

 5. За якою оцінкою ведеться облік основних засобів?

 6. В результаті яких операцій на підприємство можуть надходити основні засоби? Особливість їх відображення в регістрах бухгалтерського обліку.

 7. Розкрийте суть поняття амортизації та зносу.

 8. Які методи нарахування амортизації, охарактеризуйте коротко кожен з них.

 9. Особливості проведення переоцінки основних засобів.

 10. В результаті яких операцій може відбуватися вибуття основних засобів? Якими записами вони відображені в бухгалтерському обліку?

 11. Що таке нематеріальні активи? На які групи їх класифікують?

 12. Які методи амортизації нематеріальних активів можна застосовувати ?

 13. Як обліковуються витрати після придбання нематеріальних активів (витрати на їх поліпшення, переоцінка)?

 14. Розкрити методи бухгалтерської амортизації МНМА

 15. Які форми використовуються для організується облік у основних засобів?

 16. Що таке нематеріальні активи?

 17. Розкрийте поняття гудвілу.

 18. В чому полягає порядок визнання нематеріальних активів.

 19. Розкрийте поняття первісної вартості нематеріальних активів.

 20. Що таке активний ринок?

 21. Наведіть порядок оцінки безплатно отриманих нематеріальних активів.

 22. Розкрийте поняття “дослідження” та “розробки“.

 23. Що включається до “витрат на дослідження та розробки”.

 24. Розкрийте поняття бухгалтерської амортизацій нематеріальних активів.


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
Тема 5: Облік запасів
Лекція 5. Облік запасів (2 год.)

 1. Поняття запасів та їх класифікація

 2. Первісна оцінка запасів

 3. Оцінка вибуття запасів


Семінар 5. Облік запасів (2 год.)

 1. Поняття запасів та їх класифікація

 2. Первісна оцінка запасів

 3. Оцінка вибуття запасів


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Умови визнання запасів у бухгалтерському обліку.

 2. Поняття собівартості товарно-матеріальних цінностей, що придбані в оплату грошовими засобами.

 3. Методи розподілу транспортно-заготівельних витрат на вартість придбаних запасів.

 4. Поняття справедливої вартості.

 5. Вартість придбання запасів у обміні неподібними активами.


Контрольні питання:

 1. Що таке запаси?

 2. Які види запасів?

 3. Які існують умови визнання запасів у бухгалтерському обліку?

 4. Назвіть методи оцінки запасів.

 5. Перерахуйте випадки, в результаті яких можна отримати запаси.

 6. Що входить до собівартості товарно-матеріальних цінностей, що придбані в оплату грошовими засобами?

 7. Які методи розподілу транспортно-заготівельних витрат на вартість придбаних запасів?

 8. Що таке справедлива вартість?

 9. Як визначити вартість придбання запасів у обміні неподібними активами?

 10. Які ви знаєте методи вибуття запасів?

 11. Який з методів приводить до меншого розміру прибутків у випадку постійного падіння рівня цін?


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
Тема 6: Облік дебіторської заборгованості і зобов’язань
Лекція 6. Облік дебіторської заборгованості і зобов’язань (2 год.)

 1. Облік дебіторської заборгованості

 2. Облік зобов’язань


Семінар 6. Облік дебіторської заборгованості і зобов’язань (2 год.)

 1. Облік дебіторської заборгованості

 2. Облік зобов’язань


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Облік розрахунків за векселями.

 2. Надайте визначення простого та переказного векселів.

 3. Коли відбудеться нарахування доходу за векселями?

 4. Як розраховується сума, що отримає підприємство за вексель, який дисконтує у банку?


Контрольні питання:

 1. Надайте класифікацію дебіторської заборгованості

 2. Охарактеризуйте поняття резерв сумнівних боргів.

 1. Які методи створення резерву?

 1. Поясніть поняття сумнівний борг

 2. Як розрахувати коефіцієнт сумнівності.

 3. Розкрийте поняття безнадійна дебіторська заборгованість

 4. Як розкрити інформацію про дебіторську заборгованість у примітках до фінансової звітності.

 5. Поясніть термін чиста реалізаційна вартість.

 6. Розкрийте поняття забезпечення

 7. Надайте класифікацію зобов’язань

 8. Поясніть поняття непередбачене зобов’язання.

 9. Поясніть термін обтяжливий контракт

 10. Наведіть правила обліку довгострокових зобов’язань.

 11. Розкрийте зміст поточних зобов’язань

 12. Розв’язання завдань по темі облік дебіторської заборгованості і зобов’язань


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
Тема 7: Облік доходів і витрат
Лекція 7. Облік доходів і витрат (2 год.)

 1. Облік доходів

 2. Облік витрат


Семінар 7. Облік доходів і витрат (2 год.)

 1. Облік доходів

 2. Облік витрат


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Оперативний облік особового складу та відпрацьованого часу.

 2. Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати, розрахунки з працівниками та службовцями.

 3. Облік розрахунків з органами по податкам та відрахуванням, розрахунковою базою яких є нарахована заробітна плата.

 4. Розв’язання завдань по темі доходів і витрат


Реферат на тему: “ Бухгалтерський облік податку на прибуток підприємств”
Контрольні питання:

 1. Порядок визнання доходів.

 2. Який принцип бухгалтерського обліку застосовується при визначенні доходів і витрат?

 3. Які доходи основної діяльності Вам відомі?

 4. Які доходи відносяться до інших доходів операційної діяльності?

 5. Які вирахування з доходу здійснюються при визначенні чистого доходу від операційної діяльності?

 6. Коли визначається дохід при обміні активами?

 7. За яких умов цільове фінансування визначається як дохід?

 8. Як визначається дохід за методом участі в капіталі?

 9. Які доходи обліковуються на 73 рахунку?

 10. Які витрати відносяться до виробничої собівартості?

 11. Які витрати відносяться до собівартості реалізованої продукції?

 12. Які витрати включаються до адміністративних витрат?

 13. Які витрати формують витрати на збут?

 14. Що відноситься до операційних витрат?

 15. Які витрати не включаються до витрат від звичайної діяльності?

 16. Хто затверджує склад витрат, калькуляції одиниці продукції?

 17. Що таке розподілені і нерозподілені витрати?

 18. Що таке прямі і непрямі витрати?

 19. Які витрати включаються до складу загальновиробничих витрат?

 20. Назвіть витрати за економічними елементами.

 21. Назвіть інші витрати звичайної діяльності.

 22. Надайте визначення надзвичайних витрат.


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
Тема 8: Облік фінансових результатів
Лекція 8. Облік фінансових результатів (2 год.)

 1. Визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

 2. Відображення результатів діяльності підприємства у звіті про фінансові результати.


Семінар 8. Облік фінансових результатів (2 год.)

 1. Визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

 2. Відображення результатів діяльності підприємства у звіті про фінансові результати.


Завдання для самостійної роботи (6 год.):

Реферат на тему Аналіз використання рахунки 791, 792, 793, 794 для визначення фінансових результатів діяльності підприємства”
Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

Тема 9: Організація бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності
Лекція 9. Організація бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності (2 год.)

 1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

 2. Особливості укладання та виконання зовнішньоекономічних договорів

 3. Розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

 4. Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій

 5. Завдання обліку у зовнішній торгівлі України.


Семінар 9. Організація бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності (2 год.)

 1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

 2. Особливості укладання та виконання зовнішньоекономічних договорів

 3. Розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

 4. Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій

 5. Завдання обліку у зовнішній торгівлі України.


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Відображення в обліку зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами

 2. Митне регулювання і контроль

 3. Валютний контроль і валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 4. Облікова товарна партія.


Контрольні питання:

 1. Наведіть визначення зовнішньоекономічного договору (контракту).

 2. Перелічіть які нормативні документи регулюють укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 3. Назвіть обов’язкові умови, які повинні бути передбачені в договорі (контракті).

 4. Надайте стислу характеристику валютним обмеженням,під час здійснення зовнішньоекономічних операцій підприємствами України.

 5. Назвіть особливості договорів

  • виробничої кооперації,

  • консигнації,

  • комплексного будівництва,

  • тендерної поставки,

  • гарантійного обслуговування,

  • поставки складних технічних виробів і товарів спецпризначення.

 6. Сформулюйте визначення митної та фактурної (контрактної) вартості.

 7. Надайте визначення поняття митний режим.

 8. Опишіть загальний порядок заповнення ВМД.

 9. Назвіть основні завдання бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій.

 10. Назвіть особливості обліку зовнішньоторговельних операцій.

 11. Перелічіть які документи є основою для бухгалтерських записів з обліку експортно-імпортних товарів.


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
1   2   3   4

Схожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань
Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка