Пошук по сайту


Робоча навчальна програма дисципліни

Робоча навчальна програма дисципліни

Сторінка1/4
  1   2   3   4

Київський національний університет


імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин
Кафедра світового господарства

і міжнародних економічних відносин
Упорядник: доц. Мазуренко В. І.

Робоча навчальна програма дисципліни
Облік та аналіз ЗЕД
для студентів спеціальності 6. 030403 Міжнародні економічні відносини

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол №

від " " серпня 2012 року
Директор Інституту

міжнародних відносин

В.В. Копійко


КИЇВ – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни Облік та аналіз ЗЕД

Укладач: доц. Мазуренко В.І.


Лектор: доц. Мазуренко В.І.

Викладач: доц. Мазуренко В.І.

Погоджено

з науково-методичною комісією

« » серпня 2012 р.


____________________________

Підпис голови НМК факультету/інституту

Вступ
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз ЗЕД” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за напрямом 6.030400 – міжнародні відносини, зі спеціальності – міжнародні економічні відносини.

Мета та завдання дисципліни – підготовка висококваліфікованих фахівців, які могли б виконувати аналітичну, дослідницьку організаційну роботу в галузі обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності. Студенти повинні оволодіти знаннями щодо організації бухгалтерського обліку на підприємствах України, знати особливості відображення у бухгалтерському обліку і фінансової звітності окремих зовнішньоекономічних операцій, а також опанувати практику, що стосується аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

В наслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

а) знати теорію бухгалтерського обліку та облік основних господарських операцій, пов'язаних з організацією зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, методи та засоби аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності;

б) вміти читати бухгалтерську інформацію по регістрах бухгалтерського обліку, використовувати її при організації зовнішньоекономічних зв'язків, аналізувати фінансову звітність, прогнозувати фінансову стратегію підприємств у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародного економічні відносини: нормативна навчальна дисципліна “Облік та аналіз ЗЕД” вивчається студентами на ІV курсі протягом першого семестру:

лекції – 34 годин, практичні заняття – 34 годин, самостійна робота – 76 години.

Зв’язок з іншими дисциплінами.

Нормативна навчальна дисципліна “Облік та аналіз ЗЕД” базується на дисциплінах:

“Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України”

“Теорія статистики”

“Міжнародні економічні відносини”

Інформаційні джерела.

Базові підручники, навчальні посібники, журнали (пункт “основна література”), підручники, хрестоматії, монографії, наукові статті, словники (пункт “додаткова література”)

Контроль знань.

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

поточний - максимум 60 балів

 • робота на семінарських – 34 балів,

 • самостійна робота – 6 балів,

 • модуль 1 – 10 балів,

 • модуль 2 – 10 балів,


іспит – 40 балів.

Якщо результати поточного та модульного контролю перевищують 90 балів за семестр, студент отримує оцінку „відмінно", 75-89 балів - отримує оцінку „добре", 60-74 балів - отримує оцінку „задовільно". Якщо ж рейтинг студента становить менше 60 балів – він вважається таким, що не виконав усіх видів робіт, передбачених навчальним планом.
Загальний обсяг: 144 години, в тому числі 34 – лекційних, 34 – практичних занять, 76 – самостійна робота.

Структура викладу і контролю:
НАЗВА ТЕМИ

годин

лекції

семінари

самост.

робота

1.

Вступ до курсу. Бухгалтерський облік, його сутність та значення

2

2

4

2

Техніка і форми ведення бухгалтерського обліку

2

2

6

3

Облік грошових коштів

2

2

4

4

Облік необоротних активів

2

2

4

5

Облік запасів

2

2

4

6

Облік дебіторської заборгованості і зобов’язань

2

2

4

7

Облік доходів і витрат

2

2

4

8

Облік фінансових результатів

2

2

6

9

Організація бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності

2

2

4

10

Облік валютних операцій

2

2

4

11

Облік експортних операцій

2

2

4

12

Облік імпортних операцій

2

2

4

13

Облік реекспортних та реімпортних і бартерних операцій

2

2

4

14

Облік посередницьких операцій і операцій з давальницькою сировиною

2

2

4

15

Облік інших зовнішньоекономічних операцій

2

2

4

16

Завдання, методи та організація аналізу у експортно-імпортних операцій

2

2

6

17

Аналіз фінансового стану учасника ЗЕД

2

2

6

 

Всього годин:

34

34

76ТЕМИ ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Тема 1: Вступ до курсу. Бухгалтерський облік його сутність та значення.
Лекція 1. Вступ до курсу. Бухгалтерський облік його сутність та значення (2 год.)

 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку

 2. Правове регулювання та принципи бухгалтерського обліку

 3. Форми фінансової звітності підприємства

 4. Система бухгалтерських рахунків і подвійний запис

 5. План рахунків бухгалтерського обліку


Семінар 1. Вступ до курсу. Бухгалтерський облік його сутність та значення (2 год.)

 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку

 2. Правове регулювання та принципи бухгалтерського обліку

 3. Форми фінансової звітності підприємства

 4. Система бухгалтерських рахунків і подвійний запис

 5. План рахунків бухгалтерського обліку


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.

 2. Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

 3. Зміст і форма “Звіту про фінансові результати”, а також загальні вимоги до розкриття його статей.

 4. Надайте загальну характеристику типової форми фінансової звітності N 5 "Примітки до річної фінансової звітності" згідну Наказ Міністерства фінансів України “Про Примітки до річної фінансової звітності” від 29 листопада 2000 р. N 302

 5. Порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності

 6. Зміст і форма Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма 2-м) та порядок заповнення його статей

 7. Методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності.


Контрольні питання:

 1. Яка мета державного регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Україні?

 2. На кого покладено регулювання питань методології бухгалтерського обліку та звітності?

 3. Назвати законодавчі документи які регулюють складання фінансової звітності.

 4. Надайте визначення кожному спеціальному методу бухгалтерського обліку: документація, бухгалтерський рахунок, подвійний запис, баланс, оцінка, звітність.

 5. Яка структура активу балансу?

 6. Яка структура пасиву балансу?

 7. Назвіть основну властивість бухгалтерського балансу.

 8. В чому полягає взаємозв'язок між системою рахунків і бухгалтерським балансом?

 9. Що є підставою відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку?

 10. Якими способами здійснюється виправлення помилок у бухгалтерському обліку?

 11. Які види необґрунтованих записів у бухгалтерському обліку та їх ознаки у синтетичних та аналітичних рахунках ви знаєте? Визначити вплив господарських операцій на фінансовий стан майна, відображеного в Балансі в Активі та Пасиві.

 12. Які вимоги виставляються до змісту та оформленню бухгалтерських первинних документів?

 13. Якими нормативними документами встановлюються правила, які визначають порядок складання, збереження бухгалтерських документів?

 14. На які види діляться бухгалтерські документи?

 15. Які відомості про підприємство, у випадку їх зміни, повинні бути відображені в реєстраційних документах?

 16. Які види діяльності вимагають наявності спеціальних дозволів?

 17. Відсутність яких розділів облікової політики є порушенням Закону „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"?

 18. Які розділи облікової політики безпосередньо пов'язані з витратами підприємства?

 19. Що таке "чисті" активи (нетто активи) підприємства?

 20. Скласти баланс:

А) підприємство "МБ" зареєстроване зі статутним капіталом 100 тис. грн., при цьому внесено на поточний рахунок грошима 20 тис. грн., будівля вартістю 30 тис. грн., матеріали вартістю 10 тис. грн.;

Б) Відомі залишки статей балансу підприємства "МБ":

1) зобов’язання 750

2) дебітори 1500

3) кредити одержані 25500

4) прибуток 9000

5) знос основних засобів 1500

6) готова продукція 9250

7) допоміжні матеріали 3750

8) незавершене виробництво 5000

9) сировина і матеріали 19000

10) поточний рахунок 1325

11) статутний капітал 55000

12) паливо визначити

13) каса 175

14) розрахунки з персоналом 11000

15) основні засоби 51250

 1. Охарактеризуйте, як впливають на баланс господарські операції першого, другого, третього типів, наведіть їх приклади.

 2. Що таке План рахунків бухгалтерського обліку ?

 3. Скільки і які класи рахунків передбачені у Плані рахунків бухгалтерського обліку ?

 4. Якими класами рахунків представлені небалансові рахунки?

 5. Призначення небалансових рахунків.

 6. Що означає кожна цифра номера рахунка? Розшифруйте, наприклад, рахунок 285.

 7. Яке призначення Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій?

 8. Які документи входять до складу річної фінансової звітності?

 9. Якими документами слід керуватися при складанні фінансової звітності?


Література: [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань
Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка