Пошук по сайту


Лекція 6 Тема 1: Зовнішньоекономічна діяльність

Лекція 6 Тема 1: Зовнішньоекономічна діяльність

Лекція 6

Тема 7.1: Зовнішньоекономічна діяльність


 1. Поняття, суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Державне регулювання ЗЕД.

 3. Зовнішньоекономічні договори (контракти).

 4. Митне регулювання при здійсненні ЗЕД

Література:

 1. Господарський кодекс України. - Київ: Право, 2009. - Глава 37.

 2. Митний кодекс України. - Київ: Право, 2009.

 3. Щербина В.С. Господарське право України: Навч. посібник. - Київ: Юрінком Інтер, 2006. - Глава 31.

 4. Закон України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні” // ВВРУ. - 1999. - №11.

 5. Закон України “Про захист національного товаровиробника від демпінгованого імпорту” // ВВРУ. - 1999. - №9-10.

 6. Закон України“Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту” // ВВРУ. - 1999. - №12-13.

 7. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (із змін. та доп.) // ВВРУ. - 1991. - №23.

 8. Закон України“Про митну справу в Україні” (із змін. та доп.) // ВВРУ. - 1991. - №44.

 9. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” // ВВРУ. - 1994. - №40.

 10. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” // ВВРУ. - 1999. - №5-6.

1. Поняття, суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання (далі – ЗЕД)це господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном та/або робочою силою;

– діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Суб’єкти ЗЕД (за Господарським кодексом) :

 • господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

 • громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Суб’єкти ЗЕД (за Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”):

  • фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;

  • юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об’єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об’єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб’єктів господарської діяльності;

  • об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

  • структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;

  • спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;

  • інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Види ЗЕД:

   • експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

   • надання суб’єктами ЗЕД України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб’єктами господарської діяльності суб’єктам ЗЕД України;

   • наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

   • міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

   • кредитні та розрахункові операції між суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами господарської діяльності; створення суб’єктами ЗЕД банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб’єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;

   • спільна підприємницька діяльність між суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

   • підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб’єктів ЗЕД за межами України;

   • організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб’єктів ЗЕД; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;

   • товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами господарської діяльності;

   • орендні, в тому числі лізингові, операції між суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами господарської діяльності;

   • операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

   • роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб’єктами ЗЕД як на території України, так і за її межами;

   • інші види ЗЕД, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

2. Державне регулювання ЗЕД

Державне регулювання ЗЕД спрямовується на захист економічних інтересів України, прав і законних інтересів суб’єктів ЗЕД, створення рівних умов для розвитку усіх видів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин та використання суб’єктами ЗЕД доходів та інвестицій, заохочення конкуренції і обмеження монополізму суб’єктів господарювання у сфері ЗЕД.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативну діяльність суб’єктів ЗЕД, крім випадків, передбачених законом.

Перелік та повноваження органів державної влади, що здійснюють регулювання ЗЕД, а також форми її державного регулювання та контролю визначаються Господарським кодексом, законом про зовнішньоекономічну діяльність, іншими законами.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна митна служба України та інші органи відповідно до їхньої компетенції, визначеної ст. 9 Закону “Про зовнішньоекономічну діяльність”, а також органи місцевого самоврядування, компетенція яких в галузі зовнішньоекономічної діяльності визначена ст. 10 зазначеного Закону та ст. 35 Закону України “Про місцеве самоврядування”.

Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів (робіт, послуг), експорт та імпорт яких здійснюються суб’єктами ЗЕД лише за наявності ліцензії.

Порядок ліцензування експортно-імпортних операцій та види ліцензій визначаються законом.

Режим квотування зовнішньоекономічних операцій запроваджується у випадках, передбачених законом, чинними міжнародними договорами України, та здійснюється шляхом обмеження загальної кількості та/або сумарної митної вартості товарів, яка може бути ввезена (вивезена) за певний період. Порядок квотування зазначених операцій та види квот визначаються законом.

Інформація щодо введення режиму ліцензування або квотування публікується в офіційних виданнях у порядку, встановленому законом.

3. Зовнішньоекономічні договори (контракти)

Суб’єкти ЗЕД мають право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України.

Форма і порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту), права та обов’язки його сторін регулюються Законом України “Про міжнародне приватне право” та іншими законами.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнаний недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або чинним міжнародним договорам, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Законом може бути встановлений особливий порядок укладення, виконання і розірвання окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Кабінет Міністрів України з метою забезпечення відповідності зовнішньоекономічних договорів (контрактів) законодавству України може запроваджувати їх державну реєстрацію.

Види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що підлягають державній реєстрації, а також порядок її здійснення визначаються законом про зовнішньоекономічну діяльність та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього.

Виконання зобов’язань, що випливають із зовнішньоекономічних договорів (контрактів), не зареєстрованих в установленому законом порядку, тягне застосування до суб’єктів господарювання, які порушили цю вимогу, адміністративно-господарських санкцій, передбачених законом.

4. Митне регулювання при здійсненні ЗЕД

Держава здійснює митне регулювання ЗЕД.

Митне регулювання ЗЕД здійснюється відповідно до Митного кодексу України , закону про зовнішньоекономічну діяльність, інших законів, Єдиного митного тарифу та чинних міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Митний контроль на території спеціальних (вільних) економічних зон регулюється окремими законами та чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, що встановлюють спеціальний правовий режим зазначених зон відповідно до розділу VIII Господарського кодексу.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. зміст та напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності
За визначенням В. Новицького «зовнішньоекономічна діяльність (зед) уявляє собою таку форму господарювання, яка виходить за межі національних...

План Вступ Засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Види...
Зовнішньоекономічна діяльність стає усе більш важливим фактором розвитку народного господарства та економічної стабілізації нашої...

Лекція №7 тема: «зовнішні та внутрішні грижі живота та їх ускладнення»

Засідання №3 Тема. Комунікативна діяльність, як психолого педагогічна...
Тема. Комунікативна діяльність, як психолого – педагогічна умова креативного розвитку дошкільників

Лекція №4 Тема: Співбесіда з роботодавцем
Створення іміджу ділової людини, розробка портрета особистості успішного пошукача

Лекція 12
Центральною проблемою гносеології є|з'являється,являється| проблема істини, під якою розуміється відповідність знань дійсності. Як...

Лекція №11 Тема лекції: Застосування транзисторів: класи підсилювачів
Ю. П. Колонтаєвський „Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія І практикум” – 2003. ст. 71-72

Лекція вчителя Уперше термін «декаданс»
Тема загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини – другої половини XIX ст

Лекція №1 Тема: Система інтелектуальної власності
Альтшулер Г. С. Найти идею. Введение в теорію решения изобретательских задач. Новосибирск: Наука, 1986, 209с

Лекція №28 Тема лекції
Універсальні комп'ютери діляться на три функціонально зв'язані апаратні частини: процесор, пам'ять І периферійні пристроїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка