Пошук по сайту


Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

УДК 005.72+005.93+005.95/96

  1. Даниленко О.А.

  2. канд.екон.наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

  3. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАВЕРШАЛЬНІЙ СТАДІЇ СПАДУ ЇЇ «ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ»
Завершальна стадія (спад) економічного розвитку організації практично у всіх моделях «життєвого циклу» характеризується процесом зниженням ефективності системи управління організації, включаючи систему управління персоналом. Результатом цього процесу може стати або ліквідація організації або її ревіталізація («друге життя», відновлення) та подальший розвиток, але вже на іншому якісному рівні.

Фактично управління організацією та її персоналом на завершальній стадії «життєвого циклу» є управлінням в умовах організаційної кризи, причинами якої можуть як внутрішньоорганізаційні проблеми, так й зовнішні негативні чинники, які також можуть спричиняти наявні внутрішньоорганізаційні проблеми.

Вважаємо, що управління організацією та її персоналом на завершальній стадії «життєвого циклу» повинне грунтуватися на стратегії превентивної (попереджальної) дії на первинні прояви організаційної кризи, що дасть можливість знизити її негативний вплив. На нашу думку, найбільш перспективними й найменш витратними інструментами превентивної стратегії управління організацією та її персоналом на завершальній стадії її «життєвого циклу», а також найбільш ефективними шляхами подолання організаційної кризи є управлінський моніторинг і діагностика.

Управлінський моніторинг – це методика і система спостереження за станом усього управління об’єктом/суб’єктом (організацією) чи окремими процесами, що дає можливість спостерігати зміну стану, оцінювати та оперативно виявляти результати впливу різних зовнішніх чинників на ці зміни. Етапами процесу управлінського моніторингу стану управління об’єктом/суб’єктом (організацією) чи окремими процесами є: визначення складу інформації, визначення джерел інформації, збирання інформації, її поточне спостереження (збереження та оброблення інформації), аналіз отриманих результатів та відповідна оцінка, а при виявленні кризового стану – діагностика виявленого кризового стану. Результати управлінського моніторингу дають можливість вносити коригуючи дії в управління об’єктом/суб’єктом (організацією) чи окремими процесами.

Управлінська діагностика – це дослідницька сфера управлінської діяльності, спрямована на виявлення та аналіз проблем і недоліків у функціонуванні системи управління об’єктом/суб’єктом (організацією) чи окремими процесами, формування відповідної оцінки стану системи, розроблення пропозицій по її удосконаленню та можливих перспектив розвитку. «Аналіз» і «оцінка» тут виступають як базові поняття діагностики, які призводять до певних пропозицій та результату. Тобто управлінська діагностика – інструмент розпізнавання причин проблем, їх попередження та профілактики появи у майбутньому. Особливо актуальне використання цього інструменту необхідне на завершальній стадії спаду «життєвого циклу» організації, яка характеризується організаційною кризою.

Управлінська діагностика у антикризовому менеджменті включає наступні процеси: дослідження базових показників системи управління об’єктом/суб’єктом (організацією) чи окремими процесами за допомогою моніторингу і прогнозування неспроможності; усебічний аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на стан управління об’єктом/суб’єктом (організацією) чи окремими процесами; експертну оцінку розроблених заходів і перспектив виходу з організаційної кризи і досягнення цілей прогнозування.

Управлінська діагностика організаційної кризи – це одночасно дослідницький, пошуковий і пізнавальний процес, що має на меті своєчасне розпізнавання ознак, природи організаційної кризи, а також шляхів локалізації її наслідків. У зв’язку з цим основне завдання, яке ми ставимо для процесу діагностування організаційної кризи – визначення заходів, управлінських рішень, спрямованих на відновлення роботи всіх елементів організації як системи та її основних процесів, способів їх реалізації і усуненні наявних негативних наслідків.

У разі виявлення ознак організаційно-економічної кризи необхідно направити всі зусилля на стабілізацію цього стану і почати розроблення стратегії ревіталізации (відновлення) організації.
Література

  1. Даниленко, О.А. Діагностика системи управління персоналом на стадіях життєвого циклу розвитку організації // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ “ХПІ”, − 2012. − №15. – С. 68-74.

  2. Даниленко, О.А. Особливості діагностики системи управління персоналом на стадіях життєвого циклу організації в умовах конкурентного середовища // Актуальні Проблеми Економіки. Науковий економічний журнал. − 2010. − № 8 (110). − С. 97-102.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Малихін О. В
Державної установи Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (далі ду «нндіпбоп»)

Державний вищий навчальний заклад
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна) відбудеться науково-практична конференція...

Сучасні домінанти розвитку соціально-трудової сфери аграрного сектору України
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
З наступного рядка справа українською, російською та англійською мовами пишуться прізвище та ініціали автора (розмір шрифта – 14,...

Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
З наступного рядка справа українською, російською та англійською мовами пишуться прізвище та ініціали автора (розмір шрифта – 14,...

Г. С. Лопушняк професор, д е. н., професор кафедри управління персоналом...
Основною причиною всіх цих проблем більшість науковців І практиків вважає обмеженість фінансових ресурсів, спричинену економічною...

“проблеми планування в ринкових умовах ”
Національний Таврійський університет ім. Вернадського, Одеський державний економічний університет, Одеський національний політехнічний...

Київський національний економічний університет
Дипломна робота містить 132 сторінок, 24 таблиць, 10 рисунка, список літератури з 24 найменувань, 20 додатків

Аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Чакалова К. О., аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Хто такий філолог в Україні?
В україні професії філолога навчають у багатьох вищих навчальних закладах, до них, зокрема, належать такі: Київський національний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка