Пошук по сайту


Лекція 5 еп Тема Аналіз ефективності природоохоронної діяльності

Лекція 5 еп Тема Аналіз ефективності природоохоронної діяльності


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Лекція 5 еп

Тема 5. Аналіз ефективності природоохоронної діяльності

План

1. Природоохоронні заходи.

2. Визначення загальної економічної ефективності ПОЗ.

3. Визначення загального і госпрозрахункового ефекту.

4. Визначення порівняльної економічної ефективності ПОЗ.

5. Еколого-економічна оцінка проектів.

Література: [6, 11].
1. Природоохоронні заходи (ПОЗ) здійснюються суб’єктами господарювання з метою з метою забезпечення ефективного використання ПР та недопущення понаднормативного забруднення НПС.

Визначення загальної ефективності ПОЗ проводиться на всіх стадіях планування та впровадження заходів з охорони НПС і раціонального використання ПР.

Загальна ефективність використання ПОЗ визначають внаслідок розрахунків різних видів ефективності:

 • економічної; - екологічної; - соціальної.

Економічна ефективність ПОЗ визначається шляхом співставлення економічних результатів з витратами, які необхідні для їх здійснення за допомогою показників загальної економічної ефективності.

Екологічна ефективність визначається шляхом співставлення екологічних результатів (різниці негативного пливу на НПС до і після впровадження ПОЗ) до витрат на впровадження ПОЗ.

Соціальна ефективність ПОЗ визначається співставлення показників, що характеризують соціальний результат (зміна показників до і після впровадження ПОЗ), до затрат які необхідні для їх досягнення.

Розрізняють одно - і багатоцільові ПОЗ.

Одноцільові заходи направлені в основному на зниження забруднення НПС.

Багатоцільові заходи направлені не тільки на зниження забруднення НПС, але і на поліпшення економічних результатів діяльності підприємств.

2. Ефективність впровадження ПОЗ визначається за показниками загальної та порівняльної економічної ефективності.

Загальна (абсолютна) ефективні затрат на впровадження ПОЗ визначається для виявлення економічної результативності природоохоронної діяльності на всіх рівнях господарювання (підприємство, регіон, галузь, держава).

Загальна (абсолютна) економічна ефективність ПОЗ розраховується як відношення річного обсягу повного економічного ефекту до суми приведених витрат, які визвали цей ефект:
Еа = ∑∑ Еіj / (Сн + Ен х Кн),
де: Еіj – повний економічний ефект і-того виду від упередження збитків на j-тому об’єкті, грн.;

Сн – річні поточні витрати на обслуговування і утримання ОФ, які забезпечили цей ефект, грн.;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (Ен = 0,14).

Кн – капітальні витрати в будівництво фондів природоохоронного признач., грн.

Показник загальної економічної ефективності капітальних вкладень розраховується за формулою:
Еак = (∑∑ Еіj - Сн) / Кн.
Капітальні вкладення рахуються ефективними якщо Еак > Ен.

Крім вартісних показників для визначенні ефективності ПОЗ використовують натуральний показник.

Він розраховується як зниження шкідливих речовин в атмосфері, водному середовищі і ґрунті на одиницю капітальних вкладень, які визвали ці зміни:
Ес = ∆В / Кн,
де: ∆В – величина зміни викидів (різниця в обсягах до і після впровадження ПОЗ) шкідливих речовин з урахуванням коефіцієнта шкідливості;
∆В = ∑ кі (В1і – В2і),
де: кі - коефіцієнт шкідливості і-того інградієнта.

В1і і В2і – величина викидів інградієнта і-того виду відповідно до і після впровадження ПОЗ.
3. Загальний ефект (для країни) від впровадження ПОЗij) – визначається для економіки країни та галузей через величину приросту чистої продукції, або зниженням економічних збитків (∆Уij):
Еij = ∆Уij
де: і – вид ефекту від впровадження ПОЗ;

j – об’єкт на якому визначено ефект від впровадження ПОЗ.

Приріст національний доходу (∆Д) від впровадження ПОЗ визначається за формулою:
∆Д = ∆У – Зпоз
де: ∆У – приріст додаткової продукції або зменшення збитків;

Зпоз – затрати на впровадження ПОЗ.

Госпрозрахунковий (г/р) ефект (Е г/р) визначається для окремих підприємств за показниками приросту прибутку (∆П) або зниження собівартості продукції (∆С).
Е г/р = ∆П, або - ∆С

Визначення г/р ефект від скорочення зносу ОФ:
Еобл г/р = Ф х Кр (Т2 – Т1), грн.,
де: Ф - вартість основних фондів, грн.;

Кр – коефіцієнт рентабельності ОФ;


Т1 і Т2 – термін роботи обладнання в забрудненому і чистому
середовищі.

Визначення загального ефекту від підвищення продуктивності с/г угідь:Е с/г заг = (О2 – О1) Пл, грн.,
де: О1 і О2 річна економічна оцінка с/г угідь в забрудненому і чистому середовищі, грн./га,

Пл – площа, розміщена в забрудненому середовищі, га.

Визначення г/р ефекту від підвищення продуктивності с/г угідь:

Е с/г г/р = V2(Ц-С2) –V1(Ц-С1), грн.де: V1 і V2 – середньорічні обсяги продукції з площ, які знаходяться в забрудненому і чистому середовищі, т.

Ц – оптова (закупівельна) ціна одиниці продукції, грн./т.

С1, С2 – собівартість одиниці продукції в забруднен. і чистому середовищі, грн.

Визначення госпрозрахункового ефекту від підвищення якості промислової, продукції сільського та рибного господарства:Е як г/р = О2 (Ц2-С2) – О1 (Ц1-С1), грн.
де: О1, О2 – середньорічні обсяги продукції початкової і покращ. якості, т.

Ц2, С2, Ц1, С1 – відповідно ціна та собівартість продукції початкової та покращеної якості, грн..

Визначення г/р ефекту від скорочення середньорічних затрат на очистку забруднених ПР.
Еоч г/р = (С1-С2) V, грн.,
де: С1, С2 – собівартість очистки на одиницю ресурсів в умовах забрудненого і чистого НПС;

V – обсяг ресурсу, який використовується.
4. Порівняльна економічна ефективність ПОЗ необхідна для економічного обґрунтування і вибору найкращих варіантів рішень при впровадженні природоохоронної і ресурсозберігаючої техніки.

При виборі із кількох варіантів найкращого рішення показником порівняльної економічної ефективності є мінімум приведених витрат:

С + Ен х К → min;
де: С - поточні річні витрати на обслуговування і утримання фондів природоохоронного значення;

К – капітальні вкладення на впровадження ПОЗ;

Ен – нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності капітальних вкладень.

Якщо порівняльні варіанти відрізняються за строками освоєння капітальних вкладень, а поточні затрати змінюються, то необхідно приводити затрати більш пізніх років до поточного моменту. Для цього застосовується коефіцієнт приведення:
В = 1 / (1 + Енп),
де: t – період приведення в роках;

Енп – норматив приведення різночасових витрат (на охорону і відновлення лісів – Енп = 0,08, рекультивацію земель - Енп = 0,03).

Для порівняльної ефективності ПОЗ, які мають тривалі строки реалізації проекту та внесення додаткових капітальних вкладень використовують формулу:
∑[(Кп + Кgt + Сt) / (1 + Енп) ] → min,
де: Кп – початкові капітальні вкладення в ПОЗ;

Кgt – додаткові капітальні вкладення для t - го року експлуатації;

Сt – поточні витрати для t - го року.
5. Для забезпечення ефективного використання ПР та не допущення погіршення стану НПС будь-які проектні рішення (будівництво нових та реконструкція старих підприємств, будівництво доріг, проведення зрошувальних та осушувальних робіт, перепрофілювання земельних та водних басейнів і ін.) проходять еколого-економічну оцінку (ЕЕО).

ЕЕО передбачає:

 • забезпечення раціонального природокористування і охорони НПС;

 • дотримання норм і правил рекультивації земель та збереження родючого шару ґрунту;

 • обґрунтування доцільності вибору земельних угідь для проведення меліорації земель;

 • оцінку ефективності заходів, що виключають забруднення атмосфери, водоймищ і ґрунтів шкідливими викидами і скидами;

 • обґрунтування санітарно-гігієнічної доцільності спорудження об’єктів;

 • аналіз наявних заходів по запобіганню водної та вітрової ерозії, вторинного засолення, підтоплення і забруднення земель;

 • наявності заходів з запобігання забруднення підземних та поверхневих вод шкідливими викидами та скидами;

 • експертизу проектів на відповідність вітчизняним та зарубіжним екологічним стандартам.

ЕЕО проводиться в чотири етапи:

 • оцінка допустимості будівництва нових та реконструкції діючих підприємств;

 • еколого-економічне обґрунтування передбачуваного будівництва нових підприємств;

 • мінімізація впливу запроектованого об’єкту на НПС;

 • визначення порівняльного еколого-економічного ефекту капітальних вкладень на будівництво нових і реконструкцію діючих виробничих об’єктів.


Питання гарантованого рівня знань:

 1. ПОЗ.

 2. Види ефективності впровадження ПОЗ.

 3. Визначення загальної (абсолютної) економічної ефективності впровадж. ПОЗ.

 4. Натуральні показники для оцінки ефективності ПОЗ.

 5. Визначення загального ефекту впровадження ПОЗ.

 6. Визначення госпрозрахункового ефекту впровадження ПОЗ.

 7. Визначення порівняльної економічної ефективності впровадження ПОЗ.

 8. Еколого-економічна оцінка проектів.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Актуальність даної теми полягає в тому, що від ефективності системи...
Саме тому на сьогоднішній день цьому питанню повинна приділятись значна увага та здійснюватися розробка заходів з підвищення ефективності...

2. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку Аналіз...
Розрахунок точки беззбитковості, запасу фінансової міцності та сили впливу операційного важеля

Напрямки, методи, завдання маркетингу
Під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності, при якому виробником використовується системний підхід І програмно-цільовий...

1. Загальна характеристика підприємства
На макрорівні здійснюється економічний аналіз макропоказників, на мікрорівні конкретний економічний аналіз, який іще називають аналізом...

План Структура витрат проекту та її управління. Розрахунок точки...
Методичні рекомендації по оцінці ефективності інвестиційних проектів І їх відбору для фінансування / Під ред. Шахназарова К. – Москва,...

Реферат На тему: «Аналіз діяльності суб’єктів підприємницької діяльності...
Характеристика дорожньо-транспортного комплексу та структури пасажирських перевезень

Інформаційно – методичні матеріали до проведення природоохоронної акції
Сучасний екологічний стан в Україні, здавалося б, не сприяє постановці та вирішенню екологічних питань

Дослідження та аналіз можливих взаємозв’язків стилів діяльності та поведінки
Особливості взаємозв’язку стилю управлінської діяльності та типу поведінки при розв’язанні конфлікту”

Індивідуальне навчально-практичне завдання з курсу “психологічні...
Аналіз основних аспектів управлінської діяльності у конкретному колективі (вказати)

Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по підвищенню...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка