Пошук по сайту


Формування інноваційної особистості на уроках російської мови та світової літератури

Формування інноваційної особистості на уроках російської мови та світової літератури

Формування інноваційної особистості на уроках російської мови та світової літератури

Життя поставило перед сучасною школою важливі педагогічні завдання, серед яких – розвиток інноваційної особистості. Треба зробити освіту такою, щоб забезпечуючи позитивні знання, вона нічим не обмежувала розвиток інноваційної особистості, йдеться насамперед про трансформацію людини, перетворення її з групової істоти в інноваційну особистість. Тільки тоді важливий і сам процес соціокультурного розвитку суспільства.

Розвиток особи – основний показник суспільного прогресу. На школу покладається велика відповідальність за підготовку людей до життя, за формування їх громадянської думки, за соціалізацію особистості.

Активна участь дитини в навчальній діяльності є однією з першооснов формування інноваційної особистості. Для неї процес навчання – не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня , а й його напружена розумова робота і власна активна участь у цьому процесі. Пояснення і демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою активного, зокрема інтерактивного, навчання.

На практиці головне завдання вчителя – розвивати природні задатки та створювати сприятливі умови для розвитку інноваційної особистості. «Творчі здібності – продукт саморуху, самостійного розв’язання задач і питань, самостійного розкриття закономірностей і зв’язків між предметами та явищами… Це продукт розвитку, причому розвитку вільного, за якого інтерес, захоплення і пристрасть – головні рушійні сили « ( Б.Н. Нікітін )

Розвиток інноваційної особистості це розвиток системи «людина – світ». Навчальний процес школяра повинен наповнитися системою заходів в взаємодії з суспільством, з предметним світом, взаємодії людини в світі. Як сказав ще на початку ХХ століття Ф. П. Каптєров, «Не школа і освіта є основою і джерелом самовиховання і самоосвіти, навпаки, саморозвиток є тим необхідним підґрунтям, на якому школа тільки і може існувати «.

Практично в усіх інноваційних технологіях на першому місці стоїть не накопичення в учнів знань, умінь і навичок в предметі чи галузі, а ставлення інноваційної особистості в процесі діяльності. Єдиною розумною потенційною метою освіти стає розвиток людини, яка спроможна займати самостійну позицію по відношенню до зовнішніх умов.

Інноваційна особистість, яка вміє асоціювати, висувати нові ідеї на комбінаціях старих понять, зосереджувати думки на одних моментах, ігноруючи інші, щоб звести розумовий процес до взаємозв’язку найпростіших його частин.

Інноваційна особистість повинна володіти цілим набором якостей:

  • самостійністю у виборі й прийнятті рішень;

  • умінням виконувати і відповідати за свої рішення;

  • володіти прийомами вчитися самостійно і сприймати природно зміни і постійну перепідготовку;

  • володінням наборів ключових компетентностей і компетентностями з різних галузей знань;

  • розумінням, що життя в соціумі – це постійний пошук розумних компромісів;

  • умінням ідентифікувати одночасно себе як члена того чи іншого етносу, носієм національної культури і просто громадянином світу.

Вважаю, що головною цінністю сучасного навчання є інноваційна особистість, а застосування інтерактивних технологій у роботі творчого вчителя – запорука ефективного навчання.

Будуючи уроки російської мови та світової літератури, передбачаю розв’язання різноманітних творчих завдань, спрямовую учнів на пошукові види робіт, розв’язання проблемних завдань, усне змалювання, обговорення іншого фіналу твору, враховую вікові особливості учнів і послідовно ускладнюю форми роботи; залучаю до роботи на уроці всіх учнів, забезпечую участь кожного з них у роботі в парах, групах; використовую інтерактивні види та форми роботи: бесіди з елементами дискусії, інтерв’ю з героєм твору, пропоную випереджальні завдання з послідуючими виступами на уроках груп учнів-дослідників, роботу за схемами, складання асоціативних схем ( гронування), складання сенкану.

На уроках намагаюся пробуджувати у дітей інтерес та мотивацію до засвоєння знань, навчати творчому самостійному мисленню та діям. У структурі моїх уроків обов’язково присутня мотивація навчальної діяльності учнів, яка передбачає сфокусувати увагу учнів на проблемі, викликає інтерес до даної теми. З цією метою використовуються прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають подив, здивування, інтерес чи парадоксальність явищ і подій. Це можуть бути: роботи над епіграфами, постановки проблемних завдань, ігрові моменти, короткі розповіді та бесіди, інтерактивні технології «мозковий штурм», «мікрофон».

Елемент оголошення , представлення теми та очікування результатів теж присутній в структурі моїх уроків. Учні чітко повинні зрозуміти мету уроку, чого вони повинні досягти на уроці і чого від них вимагає вчитель, інакше учні можуть сприйняти навчальний процес як ігрову форму діяльності, не пов’язану з навчальним предметом.

Формування результатів інтерактивного уроку для сприяння успішного навчання має висвітлювати результати діяльності учня на уроці, чітко відображати рівень їх досягнень. Учні розуміють, чого вони прийшли на урок і чого повинні досягти. Тому в цій частині уроку обов’язково називається тема уроку, звертається увага на проблемні питання чи нові слова, оголошуються очікувані результати, нагадується, що у підсумку уроку буде перевірено, наскільки учні досягли цих результатів.

На етапі надання необхідної інформації метою є надання учням достатньої інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. В цій частині уроку проводяться міні-лекції, розповіді, робота з роздатковим матеріалом, виконання домашніх завдань, опанування інформацією за допомогою наочності.

Метою центральної частини уроку є усвідомлення навчального матеріалу, досягнення результатів уроку. В цій частині уроку є усвідомлення навчального матеріалу, досягнення результатів уроку. В цій частині уроку проводяться різноманітні інтерактивні вправи, під час виконання яких вчитель інструктує учнів, ставить мету виконання вправи, розподіляє учнів на групи, розділяє ролі, виступає як організатор, помічник,ведучий дискусії, надає учням максимум можливостей для самостійної роботи і для презентації відповідей учнів, виявляє помилки і коректує їх.

Систематизація і узагальнення навчального матеріалу передбачають встановлення логічних зв’язків і закономірностей, творче перенесення набутих знань у нові умови діяльності.

Усвідомлення та систематизація навчального матеріалу здійснюється у різних формах: у вигляді індивідуальної роботи, роботи в парах, малих групах, під час дискусії, у письмовій та усній формах роботи, у рольових іграх, інтерв’ю з героями творів, розігрування ситуацій за ролями ( інсценування).

Рефлексія є важливим компонентом інтерактивного навчання на уроці. Це дає можливість усвідомити, чого вони навчилися, як можна застосувати свої знання у подальшій пізнавальній діяльності.

Проведені відкриті уроки з використаними інтерактивними технологіями можна представити своєрідною формулою: творчість автора + творчість школяра + творчість вчителя = урок з інноваційними технологіями. Види та форми навчальної роботи, які я застосовую на уроках, сприяють зацікавленню навчальним предметом, розвитку творчих здібностей учнів, активізують розумову діяльність школярів, розвивають логіку та критичне мислення, мовленнєві уміння та навички, допомагають розвиткові інноваційної особистості.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Формування культурологічної компетентності учнів на уроках світової літератури»
Усе це й визначило вибір проблеми: «Формування культурологічної компетентності учнів на уроках світової літератури», яка є цілком...

Звіт про роботу методичного об'єднання вчителів української мови,...
Методичне об'єднання вчителів української мови, літератури та світової літератури та російської мови складається з 8 осіб, з них...

Використання ікт на уроках російської мови І світової літератури(з...

Урок світової літератури (5 клас) Учитель світової літератури та...
Учитель світової літератури та російської мови Новгород-Сіверської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення II етапів Всеукраїнських...
Олімпіада з російської мови для учнів 8 – 11 класів проводиться в один тур І складається з двох форм виконання завдань

Характеристика вчителя світової літератури та російської мови Золотобалківської...
Раєнко Вікторія Іванівна працює на посаді вчителя світової літератури І російської мови у Золотобалківській зош І-ІІІ ступенів

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей особистості на уроках світової літератури

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури,...
Зміст досвіду: досвід полягає у використанні нестандартних та ефективних прийомів навчання, інтеграції уроків світової літератури...

План роботи методоб’єднання вчителів філологічного циклу
Опрацювати методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури, світової літератури та російської мови, англійської...

Програми факультативних курсів із світової літератури для 5-7 класів Укладачі
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка