Пошук по сайту


Вступ

Вступ

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів


Зміст:

Вступ

I Теоретична частина:

1. Поняття будівельної продукції і завдання її статистичного вивчення.

2.Облік будівельної продукції в натуральному виразі.

3.Облік будівельної продукції в грошовому виразі.

4.Валова і товарна продукція.

5.Статистичне вивчення динаміки обсягу будівельної продукції.

6.Кошторисна вартість будівництва монтажних робіт.

7.Вартісні показники будівельної продукції і методи їх обчислення.

8.Нормативно умовно-чиста продукція.

9.Товарна будівельна продукція, її склад.

10.Показники виконання плану по товарній будівельній продукції і динаміки обсягу будівельної продукції.

II.Практична частина.

Висновок.

Використана література.

Вступ


Статистика наука, яка об’єд­нує принципи та методи роботи з масовими числовими даними — кількісними характеристиками зазначених явищ і процесів.

Безперервне виробництво матеріальних благ виступає об’єктивною передумовою функціонування будь-якого сус­пільства. Створювана будівельна продукція, як частина сус­пільного продукту, складається із закінчених будівель і спо­руд, інших об’єктів, які функціонують як основні фонди в різних галузях народного господарства.

Будівельна продукція — це прямий, корисний результат виробничої діяльності працівників, що зайняті в сфері бу­дівництва, яка виступає у вигляді закінчених об’єктів чи ро­біт по підтримці цих об’єктів у робочому стані.

У цьому визначенні окреслені головні ознаки будівель­ної продукції, з яких випливає, що не вся продукція буді­вельної організації відноситься до будівельної продукції. Це прямий корисний результат основної діяльності, тому до її складу входять об’єкти зведені на бу­дівельному майданчику, де здійснюється переробка буді­вельних матеріалів і конструкцій. Закуплені предмети пра­ці не включаються до складу будівельної продукції до мо­менту, коли вони не будуть включені в дію. Не є прямим ре­зультатом будівельного виробництва, а значить не відноситься до будівельної продукції монтаж і демонтаж буді­вельних машин або механізмів, зведення тимчасових споруд, навісів, які зводяться за ра­хунок накладних витрат і які враховані в кошторисних оди­ничних розцінках.

Розділ I. Теоретична частина

1.1 ПОНЯТТЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ І ЗАВДАННЯ ЇЇ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ
Будівельна продукція — це лише корисний ре­зультат виробничої діяльності, тобто те, що можна викори­стовувати за призначенням. З огляду на це не можна вва­жати будівельною продукцією виробничий брак, який підля­гає виправленню [4;с.141]. Це й економічне поняття, яке означає закінчене виробництвом будівництво, підготовлені до використання й прийняття в експлуатацію об'єкти виробничого і невиробничого призначення (підприємства, будівлі, споруди).

Будівельна продукція класифікується на види. Видами даної продукції є об'єкти різних галузей народного господарства: промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку тощо. Класифікатор будівельної продукції містить понад 1700 її найменувань. Різноманітність будівельної продукції залежить від використання великої кількості різноманітних матеріалів та призначенням цієї продукції [3;с.42].

Продукція будівництва має речову форму, або форму ви­робничих послуг. Речова форма будівельної продукції — це будівлі і споруди, причому, будівлями вважаються об'єкти, що мають розміри площі і місткість, вони призначені для пе­ребування в них людей чи зберігання майна, вони мають стіни і дах. Споруди, на відміну від будівель характеризу­ються протяжністю (мости, канали, дороги, греблі), місткіс­тю (доменні печі, шахти) та інше.

Будівельна продукція, що має форму виробничих пос­луг — це роботи, які приводять до збільшення створеної ра­ніше споживної вартості, або ж відновлення втраченої в процесі експлуатації вартості. Зокрема, це монтаж виробни­чого обладнання, який здійснюється спеціалізованими буді­вельними організаціями, а не робітниками заводу-виготовлювача. Сюди відносяться також капітальний ремонт об'єк­тів будівництва, в процесі здійснення якого виконується практично той же комплекс робіт, що і при створенні нових об'єктів.

Важливою особливістю продукції будівництва є те, що до її складу не входить вартість виробничого, чи силового обладнання, що встановлюється на об'єкті. Зумовлено це тим, що воно є продукцією промисловості і в процесі його установки не піддається будівельній переробці.

В той же час обладнання, що встановлюється на об'єкті, яке є конст­руктивним елементом будови відноситься до продукції бу­дівництва. Створення будівельної продукції пов'язане з виконан­ням робіт, зумовлених підготовкою будівництва, зокрема, геологорозвідувальних та проектно-пошукових, що викону­ються спеціалізованими організаціями. Вони також є еле­ментом продукції будівництва [4;с.141-143].

1.2. ОБЛІК БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ В НАТУРАЛЬНОМУ ВИРАЗІ

Облік будівельної продукції, який веде кожна організа­ція, здійснюється в натуральному і вартісному виразі. Він необхідний для визначення обсягу продукції, характеристи­ки його зміни в часі. Кожен з цих способів має самостійне значення у вирішенні окремих економічних завдань.

Натуральний метод. В основі методу лежить облік продукції в натуральних одиницях вимірювання: штуках, метрах, тоннах тощо.

Перевагами цього методу є простота розрахунку, наглядність, об’єктивність вимірювання рівня виробництва продукції . Водночас сфера використання натурального методу дуже обмежена. Він може застосовуватися тільки на підприємствах, дільницях виробництва, у галузях, де виробляється однорідна продукція або ведеться облік витрат робочого часу на кожен вид продукції, що виробляється. Використання умовно-натуральних одиниць вимірювання продукції дає змогу дещо розширити сферу застосування натурального методу вимірювання рівня продуктивності праці [5;с.38].

Окремі елементи продукції в натуральному виразі безпосередньо не можуть сумуватись, але їх використання дозволяє на основі вартісних вимірників розраховувати уза­гальнюючі показники продукції.

Одиницею спостереження в обліку обсягу будівельної продукції може бути окрема частина будівлі чи споруди, конструктивний елемент, вид робіт чи цілий об'єкт.

Об'єкт — це окремо розміщена будівля чи споруда з усіма пристроями, що відносяться до нього. Для характе­ристики будівель використовують показники їх об'єму та площі, пропускної спроможності, а для споруд — вимірники, що виражаються мірами довжини об'єкта (погонні мет­ри, кілометри) чи мірами місткості і інше.

В багатьох галузях промисловості використовують єди­ний узагальнюючий показник потужності і в натуральному виразі — величина виробничої потужності підприємства.

Результати обліку продукції в натуральному вираженні використовують для розрахунку всіх показників обсягу продукції та виробництва. На­туральні показники виробничої площі в квадратних метрах разом з даними проектної потужності підприємства по випу­ску продукції у відповідних одиницях виміру використову­ються для оцінки ефективності споруджуваних об'єктів [4;c.144].

1.3. ОБЛІК БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ГРОШОВОМУ ВИРАЗІ

Натуральний облік продукції не дає можливості визна­чити узагальнюючі показники, які характеризують обсяг всієї виробленої продукції як окремої організації, так і га­лузі загалом. Ця обставина зумовлює залучати інші одини­ці виміру, зокрема вартісні. Калькулювання — це визначення розміру витрат в грошовому виразі, які припадають на калькуляційну одиницю. За допомогою калькулювання обчислюють собівартість придбаних матеріалів, виконаних робіт, готової продукції тощо.

Необхідність такого обліку виникає у будь-якій будівель­ній організації, котра виконує різнорідні роботи, а до них якраз відноситься переважна маса всіх робіт. Ще більше значення вартісний облік має при визначенні показників будівельної продукції по певній сукупності цих організацій. Основними показниками розвитку галузі є: обсяг продукції зв'язку в грошовому виразі; протяжність каналів на міжнародних лініях зв'язку; доходи, прибуток, рентабельність; обсяг державних капітальних вкладень і введення в дію виробничих потужностей.

В будівництві продукція може бути оцінена і по собівартості,як вище наведено і в кошторисних цінах. Проте ні собівартість, ні договірні ціни не можуть виконати цю роль. Перша — то­му, що не включає в себе прибутків, які створені і повинні бути враховані у вартості виробленої про­дукції. Друга — тому, що включає елементи, які не є елементами продукції даної організації — компенсації і таке [10;с.199-204].

Тому лише, з допомогою цін, які відображають повні розміри затрат суспільне необхідної праці, можна правильно виразити обсяг продукції. Проте в будівництві надзви­чайно складно визначити єдині відпускні ціни на продукцію, як не робиться в промисловості. Специфіка створення буді­вельної продукції, що проявляється в індивідуальному ха­рактері споруджуваних об'єктів, відкладає відбиток на умо­ри будівельного процесу. В кожному випадку вони унікаль­ні, неповторні. Ось чому вартість будівельної продукції визначається на базі кошторису затрат, який разом з проек­том складається на кожний об'єкт. І ця вартість називаєть­ся кошторисною.

Суть вартісного методу обліку будівельної продукції по­лягає Р тому, що "х обсяг визначається за допомогою цін, тобто де q — обсяг окремих елементів продукції, а PR — його кошторисна ціна де кошторисна вартість будівель­но-монтажних робіт складається з трьох частин: прямих затрат, накладних видатків і планових нагромаджень.

Розглядаючи вартісний облік будівельної продукції, слід пам'ятати: було б помилкою вважати, що рівні кошторис­них цін для однорідних робіт завжди однакові. Все зале­жить від умов, в яких здійснюється будівництво. Кошторис відображає нормативну потребу будівництва в ресурсах. Цим пояснюється зв'язок кошторисних цін з діючими в країні оптовими цінами та тарифами.

Рівень кошторисної вартості регулюється кошторисними нормами, які враховують усереднені умови і методи виконання робіт. Кошторисна нормування є самостійним важливим напрямком ціноутворення в будівництві.

Таким чином, в статистиці використовуються як поточ­ні, так і незмінні (фіксовані) кошторисні ціни. Поточні, або діючі кошторисні ціни, використовують для характеристики наслідків господарської діяльності і виробничих зв'язків. Для вивчення динаміки будівництва використовують незмін­ні кошторисні ціни [4;с.146].
1.4. ВАЛОВА І ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ БУДІВНИЦТВА

Загальний обсяг виробленої будівельної продукції буді­вельною організацією за певний період за своїм економічним змістом є не що інше як валова продукція будівництва, що характеризує її кінцевий результат. Валова продукція – це продукція вироблена підприємством у кінцевому результаті за певний період часу. Термін «валова продукція будівництва» в практиці облікової роботи окре­мих будівельних організацій на відміну від промисловості не закріпився і не застосовується. В будівництві він засто­совується і розраховується в масштабах всієї галузі і роз­глядається як частина сукупного суспільного продукту кра­їни.

Валовий національний продукт складається з кінцевого продукту і вартості виготовлених нематеріальних благ та наданих послуг. Він розраховується не за виробничим принципом, а як сума кінцевих доходів або витрат [8;с.266].

Валова продукція будівельної організації характеризує обсяг сукупної продукції як наслідок виробничо-будівельної діяльності будівельників за певний період часу. По своєму складу, обсягу і сукупності елементів, що її формують, вона тотожна показнику

обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт організацією і є не що інше як продукція будівель­ного виробництва, або, як часто мовлять, будівельної індустрії. Валова продукція будівельних організацій розра­ховується як сума готової продукції (ГП) і незавершеного будівельного виробництва. Величину незавершеного буді­вельного виробництва знаходять як різницю його залишків на кінець і початок періоду (РЗнбв). При умові зменшення залишків незавершеного будівельного виробництва обсяг ва­лової продукції буде меншин величини готової продукції і навпаки.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вступ. Міфи народів світу Вступ. Література як вид мистецтва. Художній образ
О. М. Ніколенко (керівник колективу), К. В. Таранік-Ткачук, С. П. Фоміна, О. В. Ревнивцева, Т. П. Сегеда, Н. В. Онищенко. Наказ монмолодьспорту...

Вступ-2015: як формуватиметься конкурсний бал вступника
У 2015 році вступ до внз проходитиме за процедурою, визначеною новим законом «Про вищу освіту». Попри те, що загальна структура конкурсного...

Канта Вступ Етика обов’язку Свобода І етика висновок Література 2 4 9 11 12 Вступ
З трьохсотих років до н е., коли етику вперше позначили як особливу область дослідження, до сьогодняшніх днів інтерес до її осмислення...

Вступ. Українські історичні пісні. Пісні Марусі Чурай
Вступ. Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу....

План Вступ Сучасні світові демографічні проблеми Динаміка чисельності...
Одночасно змінювалося місце природи у житті людини. На сучасному рівні розвитку людства під його безпосереднім впливом знаходяться...

Слово Тараса Шевченка І Святе Письмо Зміст I. Вступ. Тарас Шевченко національний пророк
Вступ. Тарас Шевченко – національний пророк

Компонент «Соціальна політика» Модуль Вступ до питань «інвалідності»
Вступ до питань «інвалідності» був створений в межах українсько-канадського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами...

Конспект Міні-твір „Для чого потрібно ви­вчати світову літе­ратуру?”...
Вступ. Предмет І за­вдання курсу «Світова література»; її пізнава­льне значення: зображення життя, побуту, звичаїв, сві­тогляду,...

Вступ

Вступ 6База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка