Пошук по сайту


Хv міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Хv міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Критерії оцінювання виконання завдань ІІ етапу

ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
5 клас
1. Напишіть твір-розповідь «Дзвінкоголоса Київщина» (за матеріалами літератури рідного краю) (до 1 сторінки). У творі використайте різні види речень за метою висловлювання, однорідні члени речення.

12 балів

Найвищий бал – 12 балів – ставиться лише за наявності всіх синтаксичних конструкцій, вказаних у завданні (зміст – 6 балів, грамотність – 6 балів). За кожну допущену помилку знімається 0,5 бала.

2. Перепишіть слова у три колонки: 1) з наголосом на 1-му складі; 2) з наголосом на 2-му складі; 3) з наголосом на 3-му складі.

Запишіть фразу, яку утворюють перші літери колонок, починаючи з першої. Виправте лексичну помилку в цьому реченні та запишіть його правильно.

11 балів

Правильно записані слова – 10 балів. Кожне помилково записане слово – -1 бал. Записано і виправлено помилку у фразі – 1 бал.

Фраза: «Наголос поставлено вірно». Правильний варіант: «Наголос поставлено правильно».

3. Знайдіть помилки у твердженнях та сформулюйте їх правильно.

10 балів

Кожен правильно записаний рядок – 2 бали.

4. Мовний калейдоскоп.

Сконструюйте слова зі складів інших слів.

А) трискладове слово: стежина.

Складіть розповідне речення з утвореним словом, у якому б воно виконувало роль додатка.

Б) двоскладове слово: гриби.

Складіть спонукальне речення з утвореним словом, у якому б воно виконувало роль обставини.

В) трискладове слово: зозуля.

Складіть питальне речення з утвореним словом, у якому б воно виконувало роль підмета.

15 балів

Кожне правильно сконструйоване слово, введене у речення відповідно до вимог, – 5 балів. Якщо слово складене неправильно, речення із ним не зараховується.
Загальна кількість балів – 48.

6 клас
1. Напишіть твір-розповідь «Дзвінкоголоса Київщина» (за матеріалами літератури рідного краю) (до 1 сторінки). У творі використайте речення з однорідними членами, узагальнювальними словами, вставними словами.

12 балів

Найвищий бал – 12 балів – ставиться лише за наявності всіх синтаксичних конструкцій, вказаних у завданні (зміст – 6 балів, грамотність – 6 балів). За кожну допущену помилку знімається 0,5 бала.

2. Від поданих слів утворіть за допомогою суфіксів -ач-, -ян- прикметники. Яке правило об’єднує слова, що утворилися? Сформулюйте правило, доберіть аналогічні приклади (до 4 слів).

10 балів

Кожне правильно написане слово (враховуючи приклади) – 1 бал.

3. Знайдіть помилки у твердженнях та сформулюйте їх правильно.

10 балів

Кожен правильно записаний рядок – 2 бали.

4. Випишіть слова у колонки за частинами мови: 1) іменники; 2) прикметники; 3) дієслова; 4) прислівники.

З перших букв прочитайте і запишіть побажання. Пригадайте і запишіть відомі Вам вислови, прислів’я та приказки про знання, навчання (до 6 цитат).

16 балів

Правильно записані слова – 9 балів. Кожне помилково записане слово – - 1 бал. Виписане побажання – 1 бал. Влучно підібрані вислови, прислів’я та приказки – 1 бал за кожну цитату. Зашифроване побажання: «Успіхів Вам у навчанні».
Загальна кількість балів – 48.

7 клас
1. Напишіть твір-розповідь «Дзвінкоголоса Київщина» (за матеріалами літератури рідного краю) (1 – 1,5 сторінки). У творі використайте речення з однорідними членами, узагальнювальними словами, вставними словами.

12 балів

Найвищий бал – 12 балів – ставиться лише за наявності всіх синтаксичних конструкцій, вказаних у завданні (зміст – 6 балів, грамотність – 6 балів). За кожну допущену помилку знімається 0,5 бала.
2. Перепишіть слова в стовпчик, підкреслюючи в них орфограми, через тире до кожного допишіть власний приклад слова з тією самою орфограмою.

10 балів

До кожного слова правильно підібрана одна чи дві орфограми – 1 бал.

3. Розподіліть слова у три колонки: 1) зі звуковим закінченням; 2) з нульовим закінченням; 3) без закінчення.

У словах підкресліть другу від початку букву, випишіть привітання. Напишіть, у які дні можна використовувати таке та подібні до нього вітання.

10 балів

Правильно розподілені слова – 7 балів. Виписане привітання – 1 бал. Відповідь на запитання – 2 бали.

4. Запишіть слова в дві колонки: 1) з апострофом; 2) без апострофа.

З других букв прочитайте закінчення вислову давньоримського філософа Сенеки Молодшого «Нема рабства ганебнішого, ніж …». Запишіть фразу цілком. За цією темою складіть складний план власного висловлення.

16 балів

Правильно записані слова – 9 балів. Кожне помилково записане слово – - 1 бал. Виписано продовження фрази – 1 бал. Створено складний план – 6 балів. Вислів філософа: «Немає рабства ганебнішого, ніж рабство добровільне».
Загальна кількість балів – 48.

8 клас
1. Напишіть твір-розповідь «Дзвінкоголоса Київщина» (за матеріалами літератури рідного краю) (1 – 1,5 сторінки). У творі використайте порівняльні звороти, різні види речень за метою висловлювання, різні види односкладних речень.

12 балів

Найвищий бал – 12 балів – ставиться лише за наявності всіх синтаксичних конструкцій, вказаних у завданні (зміст – 6 балів, грамотність – 6 балів). За кожну допущену помилку знімається 0,5 бала.

2. Випишіть із поезії емоційно забарвлені слова, визначте їх морфемний склад.

10 балів

Правильно виписані слова, визначено їх морфемний склад – 10 балів. Кожне помилково виписане слово – - 1 бал.

3. Перепишіть іменники, визначте рід кожного.

10 балів

Правильно виписаний рід кожного слова – 0,5 бала.

4. Випишіть слова у колонки за частинами мови: 1) іменник; 2) прикметник; 3) числівник; 4) займенник; 5) прислівник.

З перших букв прочитайте початок вислову В.Сухомлинського «… не може бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної культури». Запишіть фразу цілком. Пригадайте і запишіть відомі вислови, прислів’я та приказки (до 6 цитат) про рідне слово (мову).

16 балів

Правильно виписані слова – 9 балів. Кожне помилково записане слово – - 1 бал. Записаний вислів – 1 бал. Влучно підібрані вислови, прислів’я та приказки – 1 бал за кожну цитату. Вислів В.Сухомлинського: «Без любові до рідного слова не може бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної культури».
Загальна кількість балів – 48.

9 клас
1. Напишіть твір у публіцистичному стилі «Дзвінкоголоса Київщина» (за матеріалами літератури рідного краю) (1,5 – 2 сторінки). У творі використайте порівняльні звороти, різні види складних речень.

12 балів

Найвищий бал – 12 балів – ставиться лише за наявності всіх синтаксичних конструкцій, вказаних у завданні (зміст – 6 балів, грамотність – 6 балів). За кожну допущену помилку знімається 0,5 бала.

2. Перепишіть, зважаючи на види орфограм у словах, підкресліть у кожному ряду «зайве», обґрунтовуючи правилом.

У кожному «зайвому» слові підкресліть другу від початку букву, із них запишіть назву гори, на якій поховано Т.Г.Шевченка.

10 балів

Правильно визначені «зайві» слова, вибір вмотивовано правилами – 9 балів. Виписано назву гори (Чернеча) – 1 бал. Кожне помилково визначене слово – -2 бали, відсутнє обґрунтування – -1бал.
3. Перепишіть слова, після кожного з них укажіть кількість звуків і букв.

10 балів

Правильно виконане завдання – 10 балів. Кожна помилка – -1 бал.
4.Від поданих дієслів утворіть пасивні дієприкметники і запишіть у дві колонки: 1) з суфіксом -ений; 2) з суфіксом -аний.

З других букв прочитайте закінчення вислову давньогрецького філософа Платона «Усіма силами душі треба …». Запишіть фразу цілком. Складіть складний план власного висловлення за цією темою.

16 балів

Правильно утворені й записані дієприкметники – 9 балів. Кожна помилка – - 1 бал. Виписано продовження фрази – 1 бал. Створено складний план – 6 балів. Вислів філософа: «Усіма силами душі треба прагнути істини».
Загальна кількість балів – 48.

10 клас
1. Напишіть твір у публіцистичному стилі «Дзвінкоголоса Київщина» (за матеріалами літератури рідного краю) (1,5 – 2 сторінки). У творі використайте порівняльні звороти, вставні слова, відокремлені члени речення.

12 балів

Найвищий бал – 12 балів – ставиться лише за наявності всіх синтаксичних конструкцій, вказаних у завданні (зміст – 6 балів, грамотність – 6 балів). За кожну допущену помилку знімається 0,5 бала.
2. Запишіть самостійно 12 слів, у яких не відбулося спрощення приголосних. З трьома складіть речення, пов’язані за змістом.

10 балів

Кожне правильно записане слово – 0,5 бала. Кожне правильно складене речення – 1 бал. Речення пов’язані за змістом – 1 бал.

3. Зважаючи на поділ іменників на відміни і групи, перепишіть слова, підкреслюючи в кожному ряду «зайве». Поясніть свій вибір.

10 балів

Правильно визначене слово в кожному рядку, наявна мотивація – 2 бали.

4. Випишіть слова й сполучення слів у три колонки залежно від того, як пишеться частина, що в дужках: 1) разом; 2) окремо; 3) через дефіс.

З останніх букв прочитайте першу частину вислову французького філософа Ж.-Ж.Руссо «..! Це ваш перший обовязок». Запишіть фразу цілком, підберіть переконливі аргументи і докази (до 7 тез), на основі яких можна створити власне висловлення.

16 балів

Правильно виписані слова і сполучення слів – 8 балів. Кожна помилка – - 1 бал. Виписано фразу – 1 бал. Кожен вагомий аргумент чи доказ – 1 бал. Вислів філософа: «Люди, будьте людяні! Це ваш перший обов’язок».

Загальна кількість балів – 48.

11 клас
1. Напишіть твір у публіцистичному стилі «Дзвінкоголоса Київщина» (за матеріалами літератури рідного краю) (1,5 – 2 сторінки). У творі використайте складні речення з різними видами зв’язку, порівняльні звороти, вставні слова і словосполучення.

12 балів

Найвищий бал – 12 балів – ставиться лише за наявності всіх синтаксичних конструкцій, вказаних у завданні (зміст – 6 балів, грамотність – 6 балів). За кожну допущену помилку знімається 0,5 бала.
2. Перепишіть слова в стовпчик, підкреслюючи в них орфограми, через тире до кожного допишіть власний приклад слова з тією самою орфограмою.

10 балів

До кожного слова правильно підібрана одна чи дві орфограми – 1 бал.
3. Складіть етнокультурознавчий тлумачний словник зі слів покуть, куліш, коралі, жупан, витинанка, берегиня, дідух, сволок, хорунжий, джура.

10 балів

Кожне правильно розтлумачене поняття – 1 бал.
4. Випишіть із словосполучень дієслова у дві колонки: 1) перехідні; 2) неперехідні.

З перших букв прочитайте початок вислову німецького поета Й.-В.Гете «… у якому кожен показує своє обличчя». Запишіть фразу цілком, підберіть переконливі аргументи і докази (до 7 тез), на основі яких можна створити власне висловлення.

16 балів

Правильно розподілені слова – 8 балів. Кожна помилка – - 1 бал. Виписано фразу – 1 бал. Кожен вагомий аргумент чи доказ – 1 бал. Вислів поета: «Поведінка – це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя».
Загальна кількість балів – 48.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конкурсу з української мови імені Петра Яцика 5 клас
Напишіть твір-опис «Люблю я вулицю свою весною, взимку, восени…» (до 1 сторінки)

Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу...
Ні пари з вуст, ні мур-мур, хоч голки збирай, як кішка з собакою, накивати п'ятами, тримати язик за зубами, дати дриза, анічичирк,...

Конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Затвердити Умови проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2010...

Стан викладання та рівень грамотності учнів початкової школи з української мови
Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнародного спілкування, дипломатичних відносин та ін.) вимагають оновлення...

План заходів щодо підготовки та відзначення
Лінійка, присвячена відкриттю ІV міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка

Завдання І міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та...
...

Завдання ІІ етапу ІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської...
Напишіть твір-мініатюру (обсяг: 0,5 – 1 сторінка) за темою «Про що я хотів би попросити Тараса Шевченка?»

Уроках української мови та літератури Педагогічне кредо
Я, Лебедєва Людмила Дмитрівна, закінчила в 1998р. Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини. Здобула кваліфікацію...

«Художній світ Тараса Шевченка — світ етичної моралі й моральної...
Завдання фінального етапу І міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Львівський ордена червоної зірки інститут сухопутних військ імені...
Львівський ордена червоної зірки інститут сухопутних військ імені гетьмана петра сагайдачногоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка