Пошук по сайту


План Структура витрат проекту та її управління. Розрахунок точки беззбитковості та методи оцінки ефективності проектів. Критерії ефективності проектів (чиста теперішня вартість; внутрішня норма рентабельності; коефіцієнт вигід/витрат)

План Структура витрат проекту та її управління. Розрахунок точки беззбитковості та методи оцінки ефективності проектів. Критерії ефективності проектів (чиста теперішня вартість; внутрішня норма рентабельності; коефіцієнт вигід/витрат)

Сторінка1/3
  1   2   3
Тема: Аналіз беззбитковості проекту

План

  1. Структура витрат проекту та її управління.

  2. Розрахунок точки беззбитковості та методи оцінки ефективності проектів.

  3. Критерії ефективності проектів (чиста теперішня вартість; внутрішня норма рентабельності; коефіцієнт вигід/витрат).


Література

  1. Методичні рекомендації по оцінці ефективності інвестиційних проектів і їх відбору для фінансування / Під ред. Шахназарова К. – Москва, 1994.

  2. Воронов К.Комерційна оцінка інвестиційних проектів: Основні положення і методики. – Москва: “Альт”, 1994.

  3. Глазунов В. Фінансовий аналіз і оцінка ризику реальних інвестицій. – Москва, 1997.

  4. Бернс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. – Москва, 1995.


1. Всі витрати за проектом поділяються на інвестиційні та поточні.

До інвестиційних належать витрати на ін­вестиції до основного капіталу (придбання землі, будівництво приміщень та споруд, купівля або оренда технології та обладнання), передвиробничі витрати та потреби в обіговому капіталі.

Поточні витрати це витрати на випуск продукції, що містять витрати на придбання сировини, основних та допо­міжних матеріалів, оплату праці, загальнозаводські та накладні витрати.

Поточні витрати поділяють на прямі та непрямі, а також на змінні та постійні.

Непрямі витрати діляться на два підвиди: експлуатаційні та адміністративно-збутові. До перших відносяться витрати на експлуатацію обладнання, паливо й енергію, на допоміжний пер­сонал. До другого підвиду непря­мих витрат належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, на рекламу.

Непрямі витрати можна поділити за ознакою переносу вар­тості в часі на продукцію: па амортизацію (основних фондів і не­матеріальних активів) та операційні витрати. Амортизація озна­чає, що зроблені раніше витрати списуються у поточному періоді на палові витрати, а операційні витрати здійснено саме в поточ­ному періоді.

Існує також поняття "загальні витрати". Вони включають операційні витрати мінус витрати на виплату процентів по кре­дитах, оскільки проценти за кредит за своїм змістом є спе­цифічним видом витрат, пов'язаним з фінансовою діяльністю підприємства.

За видами виробничих факторів поточні витрати прийнято ділити на чотири групи:

• матеріальні витрати;

• витрати на персонал;

• калькуляційні витрати;

• оплата послуг сторонніх організацій.

До матеріальних належать витрати на:

• основні й допоміжні матеріали;

• паливо та енергію;

• куповані напівфабрикати й комплектуючі вироби.

Витрати на персонал включають:

• почасову й відрядну заробітну плату;

• надбавки й доплати (понаднормові, за шкідливість тощо);

• відрахування на соціальне страхування та до пенсійного фонду;

• оплату відпусток, матеріальної допомоги, днів оплачува­ної відсутності на роботі тощо;

• інші витрати (вихідні допомоги, підйомні тощо).

До групи калькуляційних витрат входять:

• амортизаційні відрахування;

• витрати на виплату процентів по боргових зобов'язаннях;

• витрати на страхування;

• лізингові витрати.
Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", до валових витрат відносяться суми будь-яких ви­трат виробництва й обороту в грошовій, матеріальній чи нема­теріальній формі, здійснених як компенсація вартості товарів '(робіт, послуг), які набуваються (виготовляються) для їх подаль­шого використання у власній господарській діяльності. Таким чином, з погляду оподаткування поточні витрати проекту відно­сяться до валових витрат.

У ході аналізу проекту при розрахунках поточних витрат ок­ремо плануються поточні грошові витрати та поточні витрати в матеріальній і нематеріальній формі.

Для планування поточних витрат найприйнятнішою є така їх структура.

Поточні витрати проекту

Вид витрат

Рік 1

Рік 2

1. Прямі матеріальні витрати, в т.ч.

1.1. Сировина й матеріали

1.2. Роботи й послуги виробничого характеру

1.3. Паливо та енергія на технологічні цілі

1.4. Втрати від недостач у межах норм природного збитку

2. Прямі трудові витрати, в т.ч.

2.1. Заробітна плата

2.2. Додаткові виплати в рахунок оплати праці

2.3. Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування

2.4. Збір на обов'язкове соціальне страхування

2.5. Збір до Фонду для здійснення заходів з ліквідації

наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального

захисту населення

РАЗОМ прямі витрати (1+2)

3. Операційні витрати, в т.ч.

3.1. Податки й збори, які не пов'язані з заробітною пла­тою і відносяться до валових витрат

3.2. Витрати фінансування

3.2.1. Виплата процентів по боргових зобов'язаннях

3.2.2. Лізингові витрати

3.2.З. Інші витрати фінансування (страхування ризиків тощо)

3.3. Маркетингові витрати, із т.ч.

3.3.1. Витрати по комплексному вивченню ринку

3.3.2. Витрати на рекламу

3.3.3. Витрати на сертифікацію та збут продукції

    1. Витрати на обслуговування виробничого процесу

3.4.1. Витрати, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва

3.4.2. Поточний ремонт основних фондів

3.4.3. Контроль якості

3.4.4. Інші витрати на обслуговування виробничого процесу

3.5. Витрати, пов'язані з природоохоронними заходами

3.6. Адміністративні витрати, в т.ч.

З.6.І. Оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, банків

3.6.2. Оплата аудиторських послуг

3.6.3. Оплата комунальних послуг

3.6.4. Оплата ремонтно-сервісних послуг

3.6.5. Офісно-господарські витрати

3.6.6. Витрати на службові відрядження

3.6.7. Інші витрати, пов'язані з управлінням вироб­ництвом

3.7. Роялті

3.8. Позавиробничі витрати

3.9. Списання витрат наступних періодів

РАЗОМ валові витрати (1+2+3)

4. Амортизація, в т.ч.

4.1. Амортизація основних фондів

4.2. Амортизація нематеріальних активів

РАЗОМ непрямі витрати (3+4)

РАЗОМ поточні витрати (1+2+3+4)

Ця таблиця використовується як для розрахунку поточних витрат у цілому, так і для грошових витрат. Поточні витрати необхідно спланувати в часі й за видами потоків (грошовий, матеріальний, нематеріальний). Прямі витрати доцільно розраховувати окремо на одиницю продукції, потім — на всю реалізовану продукцію, а непрямі ви­трати розрахувати відразу на реалізовану продукцію.

Управління структурою витрат проекту.

Оскільки надійні оцінки поточних витрат - основа аналізу інвестиційного проекту, необхідно ретельно перевірити всі статті витрат, які можуть істотно вплинути на його ефективність та здійснимість.

Аналіз структури поточних витрат дає змогу встановити можливі невідповідності й незбалансованість структури витрат. У разі сумнівних оцінок може виникнути потреба перевірити прогнозні оцінки витрат за допомогою інших джерел інформації.

Розрахунок поточних витрат виконується на кожній фазі проекту, Їх обсяг постійно уточнюється, тобто використовується принцип ітераційної моделі витрат.

При управлінні структурою поточних витрат слід врахо­вувати ефект виробничого важеля (лівереджу). Виробничий важіль — це залежність прибутку від структури витрат, яка обу­мовлена зміною обсягу виробництва; він показує, на скільки відсотків збільшиться прибуток від збільшення виручки на 1%.

Співвідношення між статтями поточних витрат може бути різним і визначається технічною й технологічною політикою, об­раною при підготовці проекту. Зміна структури поточних витрат може істотно вплинути на величину прибутку. Інвестування в основні засоби супроводжується збільшенням умовно-постійних та відносним зменшенням умовно-змінних витрат. Однак ця залежність має нелінійний характер, тому знайти її оптимальне поєднання нелегко. Цей взаємозв'язок характеризується ка­тегорією виробничого важеля. Його рівень тим вищий, чим вища частка умовно-постійних витрат.

Виробничий важіль показує потенційну можливість впли­вати на валовий прибуток шляхом зміни структури поточних (валових) витрат та обсягу виробництва (продажів).

Ефект виробничого важеля означає, що при збільшенні обсягів виробництва та реалізації питомі постійні витрати змен­шуються, а прибуток фірми зростає.
2. Розрахунок точки збитковості.

Мета аналізу беззбитковості — визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює - витратам. Коли обсяг продажів нижчий цієї точки, фірма зазнає збитків, а в точці, де виручка дорівнює витратам, фірма веде біз­нес беззбитково.

Обсяг продажів у точці беззбитковості являє собою вартість беззбиткових продажів, а ціна одиниці продукції цьому разі є беззбитковою ціною продажів. Якщо виробнича програма вклю­чає різноманітні продукти, то для будь-якого беззбиткового об­сягу продажів існуватимуть різні варіанти цін на вироби, але не буде єдиної беззбиткової ціни.

Аналіз беззбитковості передбачає такі допущення:

• не враховуються зміни виробничих запасів з періоду в пе­ріод (обсяг виробництва дорівнює обсягові продажів);

• постійні операційні витрати однакові для будь-якого об­сягу виробництва;

• змінні цитрати змінюються пропорційно обсягу вироб­ництва, а отже, загальний обсяг витрат також змінюється про­порційно обсягу виробництва;

• ціна продукту вважається постійною величиною протягом циклу проекту;

• частка продажу продукту в обсязі виручки не змінюється;

• незмінні витрати вважаються постійними.

Зазначені обставини хоча й знижують можливості застосу­вання даного методу, але простота розрахунків робить його до­сить популярним на практиці.

Точка беззбитковості (ВЕР) — це обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам. Вона розрахо­вується за формулою:

для одного виду продукції (фізичний обсяг)
.
де FС — постійні витрати; Р — ціна одиниці продукції; АVС — середні змінні витрати.

Точка беззбитковості = Постійні витрати

(в натуральних одиницях) Маржинальний доход
Маржинальний доход на одиницю продукції це різниця між ціною одиниці продукції та середніми змінними витратами.

Для розрахунку точки беззбитковості в грошових одиницях постійні витрати відносять до коефіцієнту маржинального доходу. Коефіцієнт маржинального доходу – це відношення маржинального доходу від реалізації продукції до її ціни.

Приклад. Фірма виробляє один вид продукції, яку реалізує за ціною 50 грн. за одиницю. Змінні витрати на одиницю 20 грн., загальні постійні витрати – 2400 грн. Потрібно визначити точку беззбитковості у грошовому та натуральному показниках.

Рішення:

1. Маржинальний доход на одиницю 50-20=30 (грн..). Точка беззбитковості у натуральних одиницях:

2400 : 30 = 800 одиниць продукції

Коефіцієнт маржинального доходу З0 : 50 = 0,6.

Точка беззбитковості у грошових одиницях:

2400 : 0,6 = 4000 гривень.

Аналіз беззбитковості зображується за допомогою графіка. Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалі­зації продукції можна використати запас міцності.

Запас міцності – це величина, яку фактичний обсяг реа­лізації перевищує критичний обсяг реалізації.

Запас міцності = Обсяг реалізації - Точка беззбитковості

Запас міцності відображає граничну величину можливого зниження обсягу продажу без ризику зазнати збитків. Якщо у попередньому прикладі фірма досягне 5000 гривень, то її запас міцності становитиме: 5000-4000=1000 грн., або 1000 : 50=200 одиниць продукції. Це означає, що компанія може знижувати
Рис. 2. Точка беззбитковості.

обсяг реалізації в межах 200 одиниць або 1000 гривень без ризику мати збитки.
Методи оцінки ефективності проектів

Для оцінки ефективності проектів застосовуються дві групи методів — формальні та неформальні. Формальні методи передба­чають використання математичного апарату для розрахунку показників ефективності, неформальні — еврис­тичних підходів.

Ефективність проекту характеризується системою показ­ників, які виражають співвідношення вигід і витрат проекту з погляду його учасників.

Виділяють такі показники ефективності інвестиційного про­екту:

• показники комерційної ефективності, які враховують фі­нансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;

• показники економічної ефективності, які враховують народного сподар­ські вигоди й витрати проекту, включаючи оцінку екологічних та соціальних наслідків, і допускають грошовий вимір;

• показники бюджетної ефективності, які відображають фінансові наслід­ки здійснення проекту для державного та місце­вого бюджетів.

Для розрахунку цих показників можуть використовуватись одні й ті самі формули, але значення вихідних показників для розрахунків істотно різнитимуться.

Залежно від тривалості циклу проекту оцінка показників ефективності може бути різною, Показники комерційної ефек­тивності можуть розраховуватися не тільки на весь цикл про­екту, а й на місяць, квартал, рік.

До найпростіших показників ефективності інвестицій відно­сяться:

• капіталовіддача (річні продажі, поділені на капітальні ви­трати);

• оборотність товарних запасів (річні продажі, поділені на середньорічний обсяг товарних запасів);

• трудовіддача (річні продажі, поділені на середньорічну кількість зайнятих робітників і службовців).

Однак ці показники відносяться до числа показників моментного статичного ряду і не враховують динамічних процесів у їх взаємозв'язку.

Для оцінки ефективності інвестицій доцільніше використо­вувати показники, які дають змогу розрахувати значення кри­теріїв ефективності інвестиційних проектів, беручи до уваги комплексну оцінку вигід і витрат, зміну вартості грошей у часі та інші чинники.

До неформальних критеріїв оцінки та вибору інвестиційних проектів відносяться:

• рейтинг країни на основі оцінки інвестиційного клімату;

• рівень здібностей управлінського персоналу до реалізації проекту;

• рівень розвитку інфраструктури, що забезпечує реалі­зацію проекту (транспорт, зв'язок, готельний сервіс).
3. Критерії ефективності проектів

Використання критеріїв ефективності інвестиційних проектів допомагає аналітикові прийняти, схвалити або змінити проект. Вибір кон­кретного критерію для висновку про ефек­тивність проекту залежить від певних чинників — наявної рин­кової перспективи, існування обмежень на ресурси для фінансування проекту, коливань грошових потоків та можливості одержання прибутку. Хоча деякі критерії добре відомі й широко застосовуються, для аналітика вкрай важливо бути ознайом­леним з усім багатством вибору, щоб обрати комбінацію, яка найбільші; підходить для проекту.
Чиста теперішня вартість – Net Present Value (NPV)

Це найвідоміший і найуживаніший критерій. У літературі зустрічаються й інші його назви: чиста наведена вартість, чиста наведена цінність, дисконовані чисті вигоди.

NPV являє собою дисконотовану цінність проекту (поточну вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій).

NPV дорівнює - річниці між майбутньою вартістю потоку очі­куваних вигід і поточною вартістю нинішніх і наступних витрат проекту протягом усього його циклу,

Для розрахунку NPV проекту необхідно визначити ставку дисконту, використати її для дисконтування потоків витрат та вигід і підсумувати дисконтовані вигоди й витрати (витрати зі знаком мінус), При проведенні фінансового аналізу станка дис­конту звичайно є ціною капіталу для фірми. В економічному аналізі ставка дисконту являє собою закладену вартість ка­піталу, тобто прибуток, який міг би бути одержаний при інвес­туванні найприбутко­віших альтернативних проектів.

Якщо NРV позитивна, то проект можна рекомендувати для фінансування. Якщо NPV дорівнює нулю, то надходжень від проекту вистачить лише для відновлення вкладеного капіталу. Якщо NРV менша нуля — проект не приймається.

Розрахунок NPV робиться за такими формулами:
NPV =,
або

NPV =
де Вt вигоди проекту в рік t, Сt — витрати на проект у рік t, і — ставка дисконту; n — тривалість (строк життя) проекту.

Приклад. Розрахуємо чисту теперішню вартість проекту, ви­годи та витрати котрого розподіляють за роками, якщо ставка дисконту дорівнює 10%.

Роки

Витрати

Вигоди

Чисті вигоди

Коефіцієнт дисконтування

Дисконтовані

чисті вигоди

t

Сt

Вt

Вt - Сt

1/(1+і)
1

1,09

0

-1,09

0,909

-0,99

2

4,83

0

-4,83

0,826

-3,99

3

5,68

0

-5,68

0,751

-4,27

4

4,50

0

-4,50

0,638

-3,07

5

1,99

0

-1,99

0,621

-1,24

6

0,67

1,67

1,00

0,565

0,57

7

0,97

3,34

2,37

0,513

1,22

8

1,30

5,00

3,70

0,467

1,73

9

1,62

6,68

5,06

0,424

2,15

10-30

1,95

8,38

6,43

3,283

23,58

NPV – чиста поточна вартість

15,67
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку Аналіз...
Розрахунок точки беззбитковості, запасу фінансової міцності та сили впливу операційного важеля

Структура екологічного проекту має містити такі розділи: Титульний аркуш
Теоретична основа проекту. Обґрунтування обраних методів дослідження та шляхів реалізації проекту на основі матеріалів з літературних...

Опис педагогічного проекту Назва проекту: Використання засобів ікт...
Мета: Сформувати та описати досвід використання засобів ікт для підвищення ефективності уроку історії

Актуальність даної теми полягає в тому, що від ефективності системи...
Саме тому на сьогоднішній день цьому питанню повинна приділятись значна увага та здійснюватися розробка заходів з підвищення ефективності...

7 1 Зміст етапів планування дипломної роботи
В економічній частині проводиться розрахунок сіткового графіку І обгрунтування доцільності виконання дипломної роботи на основі розрахунку...

Метод проектів на уроках географії
Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову), яку учні виконують упродовж певного...

Наказ
«Про організацію роботи щодо профілактики віл-інфекції/сніду в навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році», з метою впровадження...

Урок №46 Тема
Методи І прийоми: дослідницький, бесіда, інтерактивні методи І прийоми: робота в групах, «Снігова куля», метод «прес» презентаційні,...

Демократичне врядування” “democratic governance”
Розглянуто зміст, види, умови формування, перебігу І регулювання фінансових потоків бюджетів міст. Обґрунтовано та подано систему...

Урок №42 Тема
Методи І прийоми: дослідницький, бесіда, відео метод, інтерактивні методи І прийоми: робота в групах, «Ти мені – я тобі», «Слово...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка