Пошук по сайту


§ 69. Die Pronominaladverbien - Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010...

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Сторінка15/18
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
§ 69. Die Pronominaladverbien
Займенникові прислівники (die Pronominaladverbien) – це прислівники, які не називають обставину, а лише, як займенник містять питання про обставину, чи вказують на цю обставину. За змістом вони бизьки питальним і вказівним займенникам, і вживаються замість іменника з прийменником, якщо іменник не називає особу; отже поділяються на питальні й вказівні.

Займенникові прислівники утворюються шляхом складання слів, при цьому першою складовою частиною є прислівник, а другою – прийменник:

  • hierdurch “цим, завдяки цьому” = прислівник hier “тут” + прийменник durch “через”, “завдяки”

  • somit “отже” = прислівник so “так” + прийменник mit “з”.

Питальні займенникові прислівники утворюються з прислівника wo(r)- і відповідного прий-менника: wobei, woran, а вказівні займенникові прислівники утворюються з прислівника da(r)- і прийменника: dabei, daran. Якщо прийменник починається з голосного звука, то вживається форма wor- або dar- , якщо з приголосного – wo- або da-.

Прийменники, як правило, багатозначні; їх значення залежить від того дієслова, з яким вони сполучаються:

• bekommen von – Er bekommt oft Briefe von seinen Freunden.

• springen von – Der Sportler springt von Sprungbrett.

• sprechen von – Der Wissenschaftler spricht von seiner Erfindung.
Verben mit präpositionalem Objekt
Керування дієслів (die Rektion der Verben) в німецькій мові та відповідних прийменників з дієсловами в українській мові досить часто не співпадають. Перекладати такі прийменники слід із врахуванням значення дієслова, з яким вони співвідносяться.

zum Beispiel:

ärgern, sich über Akk. – сердитися, злитися на кого-небудь, на що-небудь

abhängen von D. – залежати від кого-небудь, від чого-небудь

bitten Akk. um Akk. – просити кого-небудь про що-небудь

danken D. für Akk. – дякувати кому-небудь за що-небудь

fahren mit D. – їхати з ким-небудь; чим-небудь

fragen Akk. nach D. – запитувати кого-небудь про кого/ що-небудь

freuen, sich auf Akk. (Zukunft) – радіти кому/ чому-небудь (в майбутньому)

freuen, sich über Akk (Gegenwart, Vergangenheit) радіти чому-небудь (тепер, або в минулому)

gratulieren D. zu D. – вітати кого-небудь з чим-небудь

helfen D. bei D. – допомогати кому-небудь в чому-небудь

interessieren, sich für Akk. – цікавитись ким-небудь, чим-небудь

Якщо питання стосується особи, то прийменник, яким керує дієслово ставиться перед питальним словом в Dativ або в Akkusativ. Відповідаємо прийменником з особовим займеником в відповідному відмінку.

Bei Personen →

in der Frage: Präposition + Fragepronomen (wen?, wem?)

in der Antwort: Präposition + Personalpronomen (ihm, ihr, uns, ...)

Порівняйте:

Bei Sachen →

in der Frage: wo(r) + Präposition

in der Antwort: da(r) + Präposition

Personen:
Sachen:
bei wem?

an wen?

für wen?

mit wem?

zu wem?

über wen?

bei ihm (bei ihr)

an ihn (an sie)

für ihn (für sie)

mit ihm (mit ihr)

zu ihm (zu ihr)

über ihn (über sie)

wobei?

woran?

wofür?

womit?

wozu?

worüber?

dabei

daran

dafür

damit

dazu

darüber


§ 70. Komparation der Adjektive und Adverbien

(Ступені порівняння прикметників та прислівників)
У німецькій мові прикметники і прислівники мають три ступені порівняння: звичайний (der Positiv), вищий (der Komparativ) і найвищий (der Superlatuiv).

Звичайний ступінь – початкова (die Grundform), вихідна форма прикметника.

• Meine Wohnung ist hell und groß.

• Dort sitzt ein alter Mann.

Вищий ступінь прикметників утворюється додаванням до звичайного ступеня суфікса -er. Кореневі голосні a, o, u приймають як правило умлаут.

При утворенні вищого ступеня у прикметників, корінь яких закінчується на -el, -er, -en, випадає голосний -e.

1. regelmäßig ohne Umlaut:

2. regelmäßig mit Umlaut:

Positiv

(I)

Kompa-rativ (II)

Superlativ

(III)

Positiv

(I)

Kompara-tiv (II)

Superlativ

(III)

klein

hell

kleiner

heller

am kleinsten

am hellsten

warm

lang

wärmer

länger

am wärmsten

am längsten

billig

billiger

am billigsten

jung

jünger

am jüngsten

dunkel

dunkler

am dukelsten

klug

klüger

am klügsten

teuer

teurer

am teuersten

groß

größer

am größsten


Найвищий ступінь утворюється додаванням до звичайного ступеня суфікса -(e)st.

Форма найвищого ступеня, утворена за допомогою частки і суфікса, не має закінчень і вживається як предикатив.

Прикметники, корінь яких закінчується на d, -t, -s, -ß, -sch, -st, -zt, -x, -z, утворюють найвищий ступінь за дапомогою суфікса -est.

Прикметники, які у вищому ступені приймають умлаут, зберігають його і в найвищому.

Прикметники gut, hoch, nah і прислівники gern, viel, wenig утворюють ступені порівняння не за правилами.

3. Adjektive auf -d, -t, -s, -ß, -sch, -st, -z:

4. unregelmäßig:

Positiv

(I)

Kompa-rativ (II)

Superlativ

(III)

Positiv

(I)

Kompa-rativ (II)

Superlativ

(III)

breit

wild

breiter

wilder

am breitesten

am wildesten

gut

viel

gern

besser

mehr

lieber

am besten

am meisten

am liebsten

heiß

heißer

am heißesten

hoh- (hoch)

höher

am höchsten

hübsch

kurzhübscher

kürzeram hübschesten

am kürzestennah ←

bald ←

wenig }näher
weniger

minder

am nächsten
am wenigsten

am mindesten

Merken Sie sich! Прикметники у вищому і найвищому ступенях порівнян-ня перед іменником одержують додатково відмінкові закінчення, як і в початковій (die Grundform) формі прикметника:
maskulin

neutrum

feminin

N.

der lange Film

der längere Film

der längste Film

ein billiges Haus

ein billigeres Haus

das billigste Haus

die teuere Tasche

die teurere Tasche

die teuerste Tasche

G.

des langen Films

des längeren Films

des längsten Films

eines billigen Hauses

eines billigeren Hauses

des billigsten Hauses

der teueren Tasche

der teureren Tasche

der teuersten Tasche

D.

dem langen Film

dem längeren Film

dem längsten Film

einem billigen Haus

einem billigeren Haus

dem billigsten Haus

der teueren Tasche

der teureren Tasche

der teuersten Tasche

A.

den langen Film

den längeren Film

den längsten Film

ein billiges Haus

ein billigeres Haus

das billigste Haus

die teuere Tasche

die teurere Tasche

die teuerste Tasche


Merken Sie sich! Особливі форми ступенів порівняння:

viel Geld →

viele Bücher →

wenig Geld →

wenige Bücher →

mehr Geld →

mehr Bücher →

weniger Geld →

weniger Bücher →

das meiste Geld

die meisten Bücher

das wenigste Geld

die wenigsten Bücher

Звичайний ступінь (Positiv) вживається також у порівнянні, якщо виражена ним ознака однаковою мірою властива усім порівнюваним предметам. У цьому разі Positiv вживається зі сполучником wie, якому у функції корелятів звичайно відповідають прислівники so, ebenso, genauso, geradeso, halb so, beinahe so, nicht so:

genauso/so/ebenso + wie:

• Dein Balkon ist genauso groß wie meiner.

Grundform + wie:

• Meine Wohnung ist nicht so groß wie deine.

Основна функція вищого ступеня – виражати неоднаковість. Він вказує на те, що ознака властива предмету більшою мірою, ніж іншим порівню-ваним предметам. Вищий ступінь звичайно вживається в порівнянні і сполучається зі словом, яке виражає порівняння, за допомогою сполучника als:

Komparativ + als:

• Deine Wohnung ist viel heller als meine.

anders als:

• Die neue Wohnung ist ganz anders geschnitten als die alte.


§ 71. Die Präpositionen (прийменники)
Прийменник (die Präposition von lateinisch „praeponere“ = vorangestellt – той, що стоїть попереду) – службова частина мови, яка виражає залежність іменника або інших частин мови від інших слів у реченні. Прийменники походять, як правило від інших частин мови. Вони мають дуже послаблене лексичне значення і виконують чисто граматичну функцію.

За словотворчою формою та походженням прийменники поділяються на: прості, похідні, складні, двочленні або парні.

Прості – найдавніші прийменникі. Розрив між ними і прислівниками, від яких вони походять такий великий, що з погляду сучасної німецької мови вони можуть роглядатися як прості слова. Здебільшого вони багатозначні: ab, an, auf, außer, bei, bis, durch, für, gegen, hinter, in, mit, nach, ohne, seit, über, um, unter, von, vor, wider, zwischen, zu;

Похідні прийменники утворилися в результаті переходу іменників і дієприкметників до розряду прийменників. Їхній зв’язок зі словами, від яких вони походять, цілком помітний. Більшість похідних іменників однозначні: dank, kraft, laut, mittels, trotz, wegen, zwecks, ausgenommen, gemäß, nächst, nahe, ungeachtet, (un)weit, (un)fern, während;

Складні – прийменники, що виникли в результаті переходу цілих прийменникових груп до прийменників. Вони також однозначні: anhand, anstatt, anstelle, diesseits, infolge, inmitten, jenseits, oberhalb, unterhalb, zufolge, zuliebe;

Двочленні або парні прийменники. (див. нижче.)

Вживання прийменників залежить від їх лексичного значення або від характеру зв’язку, який має оформити той або інший прийменник.

Прийменники можуть стояти:

  1. (найчастіше за все) перед іменником, відмінок якого вони виз-начають: • Ich fahre nach Dresden. • Ich fahre mit dem Auto dorthin.

  2. після іменника: • des Spaßes halber... • dem Gesetzes zuwider

  3. перед, або після іменника, до якого вони відносяться: • entlang der Straße... • die Straße entlang...

GENITIV

wessen?

(an)statt – замість;

außerhalb – поза;

unweit – недалеко від;

ungeachtet – незважаючи на;

während – протягом, під час;

trotz – незважаючи на;

binnen – протягом; в межах;

wegen – через, заради, внаслідок;

anläßlich – з нагоди;

abseits – з краю; в бік від;

infolge – внаслідок; через;

zugunsten – на користь;

vermöge –в силу, внаслідок; дякуючи;

kraft – в силу;

DATIV

wem? wann?

mit – з;

nach – після, до;

aus – із;

zu – до;

von – від; про; з (про час);

bei – у, біля, при;

gegenüber – навпроти;

außer – крім;

seit – з (про час);

entgegen – назустріч, всупереч;

dank ( auch G.)– дякуючі; завдяки

ab – від; із; з (про дату)

entsprechend – відповідно (до чого-н.); згідно (з чим-н.);

gemäß – згідно (з чим-н.), відповідно (до чого-н.);

zufolge – внаслідок; згідно з;

samt – включаючи також; (разом) із;

AKKUSATIV

wen? was?

durch – через, по;

für за, для;

ohne – без;

um – навколо, за; о (про час);

gegen – проти;

bis – до (про час);

entlang – вздовж;

wider – проти

DATIV

(wo? – де?

wann? – коли?)

AKKUSATIV

(wohin? – куди?)

an на, біля, до;

auf на;

hinter – за, позаду;

in – в, через;

neben – біля, поруч; поряд з;

über – над, через; про; зверх, понад;

unter – під, серед;

vor – перед; до;

zwischen – між


Прийменники an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen вимагають давального відмінка, якщо вказують на місце дії і відповідають на питання wo? – де? Якщо ж вони вказують на напрям руху і відповідають на питання wohin? – куди?, то вимагають знахідного відмінка. В усіх інших значеннях прийменники an, in, neben, unter, zwischen вимагають давального відмінка, а прийменники auf, über – знахідного.

zum Beispiel:

• Ich gehe auf die Straße.

• Ich bin auf der Straße.

Frage "Wohin?" Also:  Akkusativ.

Frage "Wo?"     Also:  Dativ.


Деякі прийменникі найдавнішого походження можуть зливатися з артиклем в Dativ і в Akkusativ:

an + dem = am

bei + dem = beim

in + dem = im

in + das = ins

an + das = ans

durch + das = durchs

hinter + dem = hinterm


hinter + den = hintern

zu + dem = zum

zu + der = zurНаступні прийменники можуть вимагати після себе Dativ або Genitiv:

angesichts (G.) – дивлячись на;

aufgrund – на основі;

diesseits – по цей бік;

inmitten – серед, в середені;

innerhalb – (Ort), (Zeit) – в середені (місце); протягом, через (про час);

jenseits – по той бік; за;

längs (G.) – вздовж;

laut (D.) – згідно з; за;

nächst ihm – слідуючи за ним, після нього;

oberhalb – зверх; вище; понад;

unterhalb – нижче; під;

zuwider – всурепеч; наперекір

zeit (G.) – за;

über – над, через; про; зверх, понад;

unter – під, серед;

vor – перед; до;

zwischen – між


Прийменники доповнюють систему відмінків, уточнюючи і конкрете-зуючи характер зв’язку між іменником і дієсловом, між іменником та іншим іменником, прикметником, займенником або прислівником.

• Verb

z.B.:  sich sorgen / kümmern um

• Adjektiv

z.B.:  auf  jemanden eifersüchtig sein

• Nomen

z.B.: die Sorge um...


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Список використаної літератури мочерний С. Основи економічних знань / Київ. Femina. 1996
Климко Н., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа. Частина VII

Тести 25 балів
Нестор-літописець вважає засновником столиці сучасної України – міста Київ, князя

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

Льця кафедра онкології І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Ю.І. Зайвелєва,...
Рак молочної залози//Короткий посібник для студентів та інтернів / Щепотін І. Б., Зотов О. С., Зайвелєва Ю.І., Миронюк С.І. – Київ,...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

У двох частинах Частина І 16-17 квітня 2015 року Херсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

У двох частинах Частина ІІ 16-17 квітня 2015 року Х ерсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

Ганенко Олександра Андріївна
Запропоновані завдання можуть бути використані вчителем як дидактичний матеріал на уроках з певної теми. Відповіді на тести дають...

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-)
Повторити вивчені орфограми у значущих частинах слова; навчити школярів правильно писати та вимовляти префікси з- (зі-; с-); знаходити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка