Пошук по сайту


Словникова робота на уроках української мови та літератури як засіб формування комунікативної компетенції учнів з використанням елементів інтерактивних методів навчання

Словникова робота на уроках української мови та літератури як засіб формування комунікативної компетенції учнів з використанням елементів інтерактивних методів навчання

Словникова робота на уроках української мови та літератури як засіб формування комунікативної компетенції учнів з використанням елементів інтерактивних методів навчання.

Початок ХХI ст. – це час визначення стратегічних орієнтирів, народження нової якості життя.

Сьогодні йдеться про формування людини, здатної приймати відповідальні рішення, критично мислити, творчо вирішувати проблеми, самореалізовуватися – одним словом, компетентної особистості.

У формуванні компетентної особистості учнів багато важить словникова робота, яка допомагає збільшувати словниковий запас школярів; поглиблювати відомості про неологізми, синоніми, антоніми, слова іншомовного походження; розвиває уміння користуватися виражальними можливостями слова для точної передачі думки; розкриває перед учнями багатство, образність слова, показує фразеологічні скарби української мови, її розвиток, збагачення, розквіт; навчає учнів вживати найбільш вдалі слова для вираження думки; дає змогу пояснити значення та важливість знання рідної мови, виховує любов та повагу до української культури, до історії її розвитку; залучає учнів до мистецтва слова, допомагає їм пізнати світ та самих себе [1].

Перед тим, як розпочати роботу над проблемою, поставила задачі:

 • збагачувати словниковий запас учнів;

 • виробляти уміння й навички комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

 • розвивати всі види мовленнєвої діяльності;

 • розвивати комунікативно-стилістичні якості мовлення( змістовність, точність, логічність, правильність, багатство, виразність, доречність);

 • навчити вільно висловлювати думки;

 • виробити вміння аналізувати, синтезувати, класифікувати події й оцінювати їх, мати на все власну думку;

 • розвивати культуру мовлення учнів;

 • долучати до джерел духовності нації через красу художнього слова.

Розуміючи актуальність та значимість даної проблеми організовую роботу відповідно до поставлених задач. Вважаю, що тільки системна робота, яка веде дітей від легкого до важчого, від простого до складнішого може дати бажані результати.

З метою навчити осмислювати зміст слів, збагатити лексичний запас учнів, розвивати образне мислення школярів, в 5-6 класах використовую словниковий диктанти у малюнках (див.додаток1), синтаксичний диктант (див. додаток 2), малюнковий асоціативний кущ ( див. додаток 3), диктанти-загадки, творчі диктанти ( див. додаток 4), «Знайди зайве слово» (див. додаток 5). [2] .Словникову роботу намагаюся проводити у захоплюючій, цікавій формі. Наприклад, під час вивчення в 5 класі теми «Синоніми», пропоную дітям завдання «Знади зайве слово» . Подається ряд слів-синонімів, серед яких одне слово – зайве. Учні повинні довести, що саме це слово є зайвим, визначивши його лексичне значення. Ефект цього завдання підсилиться, якщо використати тлумачний словник. Далі завдання можна ускладнити, запропонувавши дітям підібрати синоніми до «зайвого» слова, скласти з дібраними словами речення, щоб уживання цих слів було доречним. Під час вивчення теми «Синтаксис» проводжу синтаксичні диктанти. Такий вид роботи бажано використовувати на уроці узагальнення й систематизації знань. Наприклад, кожна парта або група отримує слово, яке треба ввести у речення так, щоб воно виступало різними членами речення, звертанням. На уроках розвитку зв`язного мовлення використовую такий вид роботи як малюнковий асоціативний кущ. Найефективнішим цей вид роботи є при написанні або усному складанні творів-описів. Асоціативне слово подається у малюнку, що дає можливість найточніше та найвиразніше уявити образ, який описують учні. Словникові диктанти у малюнках дають можливість не лише розвивати орфографічну зоркість школярів, а й формувати чистоту та багатство мовлення(при написанні цих диктантів, учні повинні поставити наголоси у словах).[6].

В 7-9 класах словникова робота ускладнюється. В учнів треба розвивати вміння вільно використовувати слова: самостійно розуміти нові випадки застосування вже знайомих слів за аналогією, здогадатися про значення нового слова, вміти вибрати найбільш вдале у відповідному випадку, конструювати зі слів різні види речень й вводити їх у текст.[3]. Для розвитку цих умінь проводжу диктанти за аналогією, фразеологічні диктанти, «Склади диктант за орфограмою», використовую лексичні тренажери (див.додаток 6), вправи «Конструктор слів». Наприклад, під час вивчення теми «Просте речення» ефективною є вправа «Конструктор слів». З поданих слів скласти речення, поставити їх у потрібній формі: Катерина, ні, слухала,ні, батька, неньки, не. Або побудувати непоширені речення, логічно поєднавши слова першого й другого рядка:

Сонце, соловейко, жито, машина.

Колоситься, сховалось, співає, мчить.

Виправити деформований текст, розкривши дужки й поставивши слова у потрібній формі. Синім холодним блиском (одсвічувати) пагорб. Над чорною землею (вставати) білі-білі хмари. Вони (облягати) по обрію високе зеленкувате небо. При вивченні в 7 класі тем «Дієприкметник», «Дієприслівник», «Прислівник» проводжу диктанти за аналогією та диктанти «Склади диктант за орфограмою»,наприклад, до прислівників щодня, на жаль, по-моєму, дібрати по 5 аналогічних слів, відповідно до їх написання або скласти словниковий диктант(15слів) на орфограму «Правопис не з дієприкметниками». Майже на кожному уроці намагаюся використовувати лексичні тренажери, які дають можливість не лише з`ясувати значення незрозумілих для учнів слів, а й розвивають уміння доцільно використовувати слова у мовленні, допомагають визначити походження слів та їх стилістичне забарвлення.

В 10-11 класах для вдосконалення в учнів навичок та вмінь, необхідних для вирішення комунікативних завдань, що пов`язані із повсякденним життям , використовую пізнавальні словникові завдання і вправи комунікативного характеру: «Гра слів»; доповнити речення, завершити висловлену думку; виділене слово замінити фразеологізмом; робота з деформованим текстом; замінити в реченні одні мовні одиниці іншими; доповнити певну семантичну групу слів; описати предмет у різних стилях; робота зі словниками; скласти твір-мініатюру за опорними словами.

Наприклад, вправа «Гра слів».1.З`ясуйте, яких значень набуває іменник стіл у поданих словосполученнях. Складіть речення з трьома із них на вибір.

Письмовий стіл, обідній стіл, святковий стіл, багатий стіл, солодкий стіл, туалетний стіл, вегетаріанський стіл.2. Зробіть висновок про те, як лексична сполучуваність слів впливає на їх значення. Ця вправа розвиває точність мовлення, у якому слова співвідносяться з означуваним поняттям, уживаються відповідно до їх значення і змісту висловленої думки.[5].

Словникова робота на уроках літератури збагачує культурний рівень учнів, учить їх уважно ставитися до художнього слова, розуміти його. Головна мета словникової роботи – набуття учнями свободи орієнтації у змісті тексту, яка дозволяє здійснити багатоаспектний аналіз художнього твору.

Наприклад, у 10 класі одне із завдань звучить так: «Знайдіть у тексті фрагмент-опис. Що описує автор? Знайдіть значення цього слова у словнику. Обґрунтуйте свою відповідь прикладом з тексту».

Уникнути шаблонності, одноманітності у роботі мені допомагає використання інтерактивних форм та методів [8]: «Асоціативний кущ у малюнках»; «Капкан»; «Шпаргалка»; «Сніжна грудка»; «Ланцюжок»; робота в парах та групах; «Шерлок Холмс»; «Так чи ні» та ін.

Застосування інтерактивних методів сприяє формуванню в дітей уміння співпрацювати, розвиває такі якості особистості, як толерантність, прагнення до демократичного діалогу, дає змогу забезпечити засвоєння інформації учнями і бути активним учасником процесу пізнання, який відбувається в комунікативній взаємодії, співробітництві або дискусії; навчитися аналізувати та оцінювати себе й навколишній світ.

Під час уроків намагаюся довести учням, що мова – найважливіший засіб спілкування, тож дуже важливо, вивчаючи слово, пізнавати світ, розвивати особистість як найвищу цінність суспільства.

На мою думку, види уроків, які впроваджую у своїй роботі, допомагають відійти від стандарту, підштовхнути учня до власного, неповторного, індивідуального, особливого погляду на життя. Це, як правило, урок-казка; урок-подорож; урок-вікторина; урок-гра; урок-диспут; урок-конкурс; урок-театральна вистава.

На таких уроках створюється ситуація довіри та успіху, і за таких обставин дитина розкривається, може повірити у свої можливості, реалізуватися як творча особистість, сміливо продемонструвати свої здібності.

І як результат: учень-випускник не тільки володіє знаннями, уміннями та навичками з предмета, але й уміє формулювати власну точку зору, відстоювати свою позицію, співпрацювати в групі, колективі, мати коло однодумців, бути комунікабельною, толерантною особистістю.

Учень на основі власного життєвого досвіду, враховуючи свої можливості, знаходить істину та робить відповідні висновки. Навчання стає проектним, бо я намагаюся спланувати поступовий мовленнєвий розвиток кожного учня, а це дає можливість школярам проявити власне «я», вільно спілкуватися, аргументовано доводити свою думку, визнавати власні помилки, додержуватися культури мовлення, дискусії, навчає уникати категоричності, використовувати адекватну лексику.

Будь-які зміни, нововведення – нелегка, кропітка праця. Це невдачі і прорахунки, промахи і поразки, але водночас це і знахідки, досягнення, здобутки, успіхи, перемоги. Важливо, щоб у цьому процесі учні займали не пасивну позицію, були не спостерігачами, а співтворцями уроку. І це сприятиме формуванню комунікативної компетентності, вихованню успішного, конкурентоспроможного громадянина України.

Висновки

Отже, словникова робота та інтерактивні технології на уроках української мови та літератури дають змогу виробляти в учнів уміння й навички комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях, розвивати всі види мовленнєвої діяльності, одним словом, допомагають підготувати комунікативно спроможного випускника.

Виходячи з власного досвіду, можу зробити такі висновки, що словникова робота збагачує лексичний запас учнів, розвиває уміння користуватися виражальними можливостями слова для точної передачі думки, виробляє культуру мовлення, долучає до джерел духовності нації через красу художнього слова, розвиває образне мислення й мовлення школярів, залучає учнів до мистецтва слова, допомагає їм пізнати світ та самих себе.

Організовуючи систематичну, цілеспрямовану словникову роботу на уроках словесності, необхідно будувати урок так, щоб робота над словом органічно зливалася з роботою над словосполученням, реченням, текстом, а не була чимось штучним, окремим, нав’язаним дітям. . Плануючи урок, визначаючи його мету, завжди зазначати, з якими новими словами учні ознайомляться на уроці, як буде побудовано процес їхнього засвоєння і активізації. Лише за таких умов ця робота матиме неабиякий ефект.

Література

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. Українська мова. 5-12 класи // Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. Українська література. 5-12 класи / Іванюк О.М., Гуйванюк Н.В. – Чернівці : Видавничий дім « Букрек», 2005.

 1. Дьяченко

.

3.Кучерук О. Уміння - передусім. Компетентнісний підхід до формування національно-мовної особистості. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - №10.

 1. Т.Моісеєва, Н. Лисенко. Мовленнєво-комунікативний розвиток школярів на уроках словесності.// Дивослово. К.:2011.-№5.- 2с.

 2. Гнаткович Т.Д., Ходанич Л.П. Урок як форма організації навчання. Навчально-методичний посібник для вчителів-словесників. - К.: 2007.-151с.

 3. Бєляєв О. Сучасний урок української мови.-К.: 1989

 4. Донченко Т. Уроки мають стати уроками словесності.//. Дивослово.К.:1995.-№4.-24с.

 5. Токмань Г. Методи викладання літератури в їхній особистісній спрямованості на учня.// Дивослово.К.:2004.-№2.-31с.

 6. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології

навчання.- К.: А. С. К., 2006.- №7.-192с.

 1. ПрограмаДОДАТОК 7
Результативність

5 клас - 2007-2008 н.р. 6 клас – 2008-2009 н.р.7 клас – 2009-2010 н.р. 8 клас – 2010-2011 н.р.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Словникова робота на уроках української мови в початкових класах
Оволодіння словниковим складом літературної мови стає необхідною умовою вивчення учнями української мови: її орфоепії, орфографії,...

Курсова робота на тему: «Фреймове структурування навчального матеріалу...
Оновлення змісту мовної освіти потребує трансформації технологій навчання української мови, розробки інноваційних методик, спрямованих...

Г. М. Микитюк Критичність мислення та формування компетенцій
У пропонованому посібнику розглядаються можливості уроків критичного мислення з використанням методів навчання математики у формуванні...

З проблеми
«Використання елементів компаративного аналізу на уроках української мови І літератури»

На уроках української мови
України досі не введено окремий предмет "Права людини". Правове виховання учнів проводиться на уроках гуманітарного циклу: історії,...

На уроки та позакласні заходи вчителя української мови І літератури
Оксани Щепан свідчить, що її педагогічний досвід на тему “Розвиток пізнавальних інтересів І здібностей учнів на уроках української...

Уроках математики
Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів...

Курсова робота на тему: «Використання фреймових структур на уроках...
...

Тема: "Методика формування англомовної компетенції учнів в аудіюванні"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів аудитивної компетенції

Опитування учнів на уроках української літератури у 7 класі методичнийпос І б н и к
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка