Пошук по сайту


Усний твір роздум на морально – етичну тему в публіцистичному стилі

Усний твір роздум на морально – етичну тему в публіцистичному стилі

Тема . Усний твір - роздум на морально – етичну тему в публіцистичному стилі
Мета: навчити учнів самостійно добирати і систематизувати матеріал відповідно до теми та основної думки висловлювання, будувати логічно правильне і композиційно завершене висловлювання ;

формувати вміння й на­вички вільного використання засо­бів мови в будь-яких життєвих си­туаціях;

розвивати критичне мислення; удосконалюва­ти орфографічні та навички вираз­ного читання;

виховувати, розвивати загальнолюдські духовні цінності – любов, доброту, милосердя ,чесність.

Обладнання: експрес-зошити, інтерактивна дошка, фрагменти фільмів

Хід уроку :

І . Організаційний момент

ІІ . Повідомлення теми, мети уроку

Сьогоднішній урок я б хотіла розпочати словами Аристотеля. Прослухайте і скажіть: про що у нас піде сьогодні мова на уроці .

  Природа дала нам у руки велику інтелектуальну й моральну силу, але ми часто використовуємо цю силу як зброю проти ближніх. Тому людина без моральних якостей виявляється істотою найбільш нечестивою і дикою ”

Отже, про що піде мова ?

Дорогі діти! На сьогоднішньому уроці я хочу звернутися до вашої душі. Ду­ша — це сховище таємниць і почуттів, спогадів та всього доброго і злого, це внутрішній світ людини. Тіло старіє, його шматують у битвах, воно хворіє і, нарешті, вмирає. А в цей час душа живе своїм окремим життям. Її хвороби - це віруси нена­висті, жорстокості та заздрості. Душа може по­мерти, коли тіло ще молоде, а може й навпаки, вічно жити й вічно бути юною, незважаючи на вік людини. І сьогодні ми поговоримо про морально - етичні цінності людини.

Так як у нас урок розвиток комунікативних умінь і ми будемо готуватися до написання твору, будемо удосконалювати текстотворчі вміння та навички, використовуючи дібрану інформацію, розвивати загальнолюдські цінності .

Число. Класна робота . Тема.
1.Як ви розумієте поняття « мораль» , « етика» ?

Морáль — система неформалізованих у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень котрої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.

Е́тика (лат. ethica, від грец. ήυος — звичай) - наука, що вивчає мораль. Термін також часто вживається як визначення норм поведінки, сукупності моральних правил певної суспільної чи професійної групи.

( тлум. словник стор. ) Записати.

Перед нами стоїть завдання: підготуватися до написання твору. Давайте пригадаємо стилі мовлення, а для цього виконаємо « Розминку».

1.У вашому експрес – зошиті є завдання « Розминка». Доповніть визначення, яких не вистачає.

Перевірка

При написанні твору на морально – етичну тему, який стиль мовлення ми будемо використовувати ? Чому ?
Один мудрець сказав, що людина навчилася літати , як птах. Плавати, як риба, але їй залишилося навчитися жити на землі , як людина. Як ви розумієте , що він мав на увазі?

( Відповіді учнів)

2.Вибірковий диктант.

Із перерахованих слів, що означають якості осо­бистості, вибрати ті, які найбільше притаманні , на вашу думку , людині. ( На кожний варіант відповіді – по одній характеристиці, яку ви вважаєте найважливішою).


Українцям

Твоєму ідеалу

Особисто тобі

Які ти хотів би виховувати в собі

Активність, байдужість, безволь­ність, воля, впевненість у собі, волелюбність, віра в Бога, гостинність, грубість, дисциплінованість, доброта, делікатність, доброзичливість, жадібність, заздрість, заро­зумілість, ініціативність, індивідуалізм, кар'єризм, користолюбство, любов і пошана до батьків і старших, прагнення краси, лінощі, наполегливість, принципо­вість, патріотизм, працьовитість, почуття обов'язку й відповідальності, простота в поводженні, почут­тя власної гідності, привітність, розсудливість, сміливість, старанність, самостійність, самолюбство, терпеливість, тактовність, турботливе ставлення до менших і слабших, чесність, чуйність, чистота по­чуття кохання, чемність, черствість , щедрість.

Відповіді учнів

Рости, відкривати себе, учитися люби­ти, пізнавати людей - це складна робота. А тому основне ваше завдання, поряд із тим, що ви по­винні здобувати знання, ви повинні вчитися жити у цьому великому світі за законами добра, вміти розрізняти добро і зло . А що вам допомагає ? Так, звісно, художня література

Було дане індивідуальне завдання: підготувати , в яких творах , яких авторів , і які якості особистості зображуються.

Передивіться відеоколаж і заповніть таблицю

№п/п

Автор

Назва твору

Риси героїв

Перевірка роботи


Завдання на відповідність

( з'єднайте постать та риси характеру)

Іван Мазепа - зовні привабливий і блискуче освічений, сміливий і дотепний;

Князь Ігор – гордовитий, безстрашний, мужній воїн, честолюбний, самовпевнений, трохи егоїстичний;

Петро Могила – самолюбний, амбітний, жорстокий у поведінці з противниками і підвладними, інтриґант.

Богдан Хмельницький – дипломат, досвідчений полководець, хитрий, підступний, мужній;

Нестор Махно – цинічність, бунтарство, запекла сміливість, упертість, честолюбство;

Данило Галицький – розумний, розсудливий, справедливий, далекоглядний.

Михайло Грушевський – патріотизм, амбіційність, емоційність, пристрасність, працелюбство, ерудиція;

"Мозковий штурм " Складання парадигми антитез.

Утворюються антонімічні пари:

1. Добро - зло

2. Любов - ненависть

3. Чуйність – бездушність

4. Милосердя – жорстокість

5. Лагідність – гнів

6. Доброзичливість – заздрість

7. Співчуття – байдужість

8. Прощення – злопам'ятність

9. Щиросердечність – єхидність

10. Поступливість – впертість.

Завдання : доберіть синоніми до слів

Доброта – доброзичливість , тепло , добрість , душевність , ласка

Щирість – відвертість , прямодушність , простосердя , простосердечність , задушевність

Чесність – порядність , доброчесність

Відданість – слабкість до , прихильність , любов

Любов – кохання , любість , пристрасть , слабкість до

Ситуативне завдання

Послухайте розповідь із життя.

Якось старенька мати приїхала до сво­го сина, який жив у місті, привезла різних гос­тинців із села. Син попросив матір прогулятися містом. Гуляючи, старенька часто зупинялась, щоб перепочити. Вони сіли в сквері на лавку.

Син відійшов і сказав, що скоро повернеться. Довго виглядала мати свого наймилішого сина, але він не повернувся. Коли люди питали, як вона сюди потрапила, старенька відповіла, що заблукала. Адже її син учений, він не міг залишити її, запев­няла мати. Вона не могла й подумати, що він її залишив назавжди.

- Чи є серце в такої людини? Якщо є, то яке воно?

- Чи достатньо одного розуму для морально ви­хованої

Пригадати побудову твору - роздуму

Редагування тексту

Краса врятує світ

Тема, запропонована для роздуму,  дуже цікава. На мою думку, в цих словах скрита (1) велика надія, віра в те, що на­стане час, коли краса людсь­ких почуттів (2) переможе і (3) оволодіє світом, в (4) яко­му зараз панують такі почуття (2), як недовіра, зневага, байдужість, жадність (5). Я, як і Ф. Достоєвський_ (6) щиро вірю в це, сподіваюсь (7). Я розумію, що це буде можливо, тільки якщо кожна людина на планеті буде від себе вимагати удосконалення (8).

Спробую довести свою думку методом від протилеж­ного. Давайте озернемося (9) й подивимося на нашу країну. Ми всі свідки політичної та економічної криз, які тягнуть Україну вниз. Причиною всім цим (10) проблем є недовіра людей один одному (11); невміння поступитися своїми позиціями (12), (13) заради розквіту держави; ненажер­ливість людей, які збільшують свої капітали за рахунок гро­шей бідних і середніх класів суспільства. Що ж, як не краса людських почуттів, взаєморо­зуміння (14) може вивести країну з цього стану?!

Скарбниця світової літера­тури дає багато прикладів кра­си. Силу кохання описує в своєму (15) творі «Тигролови» І.Багряний. Коханню Наталки і Григорія ніщо не може бути на перешкоді (16).  Говорячи про красу почуттів, не можна не згадати О. Пушкіна. У його повісті «Капітанська дочка» коханню головних героїв не може перешкодити (16) навіть Громадянська (17) війна. Ко­хання все перемогає (18).

Історія теж багата на при­клади з цієї теми. Сила волі, небайдужість до долі своєї країни, почуття справедливості прокинулися в людях в 1980-1990 роках_в_східноєвропейських (19) країнах.

Отже,  можно (20) прийти до висновку, що перед красою людських почуттів ніхто не може встояти (21). Рано чи пізно добро переможе. Як я вже казала, я сподіваюсь, що краса врятує світ. І якщо кожна людина буде цього бажати, чекати, це стане реальністю.

 Відповідь

1.  Лексична помилка: треба прихована.

2. Повтор слів. Можна замі­нити: краса людських взаємин.

3. Порушено закон мило­звучності мови (треба пере­може й оволодіє).

4. Після коми перед приго­лосним потрібен у, а не в (світом, у якому – слово якому починається на при­голосний звук [й]).

5. Лексична помилка: треба жадібність.

6. Порівняльну конструк­цію  як і Ф. Достоєвський треба виділити комами з обох боків.

7. Граматична помилка: ві­рити у щось, а сподіватися на щось. Можна переформулювати думку так: Як і Ф. Достоєвський, я щиро вірю в це, сподіваюся на торже­ство добра й краси.

8. Збіг двох голосних неба­жаний (вимагати вдоскона­лення).

9. Озирнемося.

10. Граматична помилка: причина чого?, а не чому? (причиною всіх цих проблем).

11. Граматична помилка: не­довіра людей один до одного.

12. Потрібно вжити форму однини: своєю позицією.

13. Кома не потрібна.

14. Конструкцію з як треба виділити  комами з обох боків.

15. Важкого для вимови збігу приголосних (в св, в хв. та подібних) слід уникати: у своєму творі.

16.  Двічі повторюються майже однакові вирази (бу­ти на перешкоді – не може перешкодити). Один із них треба замінити: стати на заваді.

17. Це не власна, а загальна назва: громадянська війна.

18. Перемагає (чергування о – а: перемога – перемага­ти, допомога – допомагати).

  1. Між приголосними по­трібен прийменник у: про­кинулися в людях у 1980-1990 роках у східноєвропей­ських країнах.

  2. Можна.

  3. Нечітко сформульована думка. Краще написати так: перед красою людських по­чуттів зло безсиле.

Аналізуючи будову цього твору, можна зазначи­ти таке.

  1. 1.  Структура твору загалом витримана, у кожній частині використано відповідні вирази.

    1. 2.  Аргумент лише один.

  2. 3.  Приклади з літератури (про красу кохання) зовсім не відповідають аргументу (про недовіру й ненажерливість, що панують у суспільстві).

Щоб поліпшити твір, потрібно додати ще один аргумент, мотивуючи наступні приклади про кохан­ня. Це можна зробити, перенісши абзац з історич­ним прикладом ближче до відповідного аргументу, а вже після нього сформулювати другий аргумент і навести приклади про кохання.

Історія дає багато прикладів щодо цього аргу­менту. Сила волі, небайдужість до долі своєї країни… (Далі за текстом твору.)

Другий аргумент усепереможна сила красивих людських почуттів, які витримують надзвичайні випробування. Найкращі зразки світової літератури приваблюють саме такими прикладами. Так, красу й силу кохання описує у своєму творі «Тигролови» І. Багряний… (Далі за текстом твору).

Творча робота

1.Закони моралі – найкращі життєві орієнтири

2.Кожна людина – коваль свого щастя


Підсумок

Я тримаю в руках клубочок ниток. Нехай ця ниточка, як ниточка Аріадни, об'єднає нас любов'ю наших сердець. А кожен, до кого потрапить клубочок, має сказати своє слово з приводу нашої сьогоднішньої розмови, яка б роз­починалася словами: «Я думаю...», «я хочу...», «мені здається...»

Лорд Честерфільд у своєму листі до сина писав: «Освіту здобувають, читаючи книги. Набагато важливішу освіту - науку життя - здо­бувають, читаючи людину». Ви лише на початку дорослої довгої дороги життя. Хай сьогоднішня наша розмова допоможе вам у житті.

Д / з дописати твір

поділитися в соціальних мережахСхожі:

І. Побудуйте роздум у публіцистичному стилі (об­сяг: 0,5 – 1 сторінка),...
Побудуйте роздум у публіцистичному стилі (об­сяг: 0,5 – 1 сторінка), ствердивши або спростувавши одну з таких тез

Урок розвитку мовлення в 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Підготовка до написання твору-роздуму на морально-етичну тему за біблійною притчею «Блудний син»

Урок №84 урок розвитку комунікативних умінь №21. Портретний нарис у публіцистичному стилі мета
Урок розвитку комунікативних умінь №21. Портретний нарис у публіцистичному стилі

"Домашні тварини" з дітьми другої молодшої групи з використанням...
Модель бесіди з дітьми на морально-етичну тему ( за казкою В. Сухомлинського "Півень" )

Література Напишіть твір-роздум на тему «Жінки у життєвій драмі Кобзаря»
З якими художниками товаришував Т. Шевченко? Як трапилося, що Шевченко потрапив до Академії мистецтв?

1. Напишіть твір – роздум на одну із запропонованих тем
«Яке то щастя – мати мову, якою створено «Кобзар»! Оту святу, многовікову – наш найдорожчий Божий дар!»

Конкурс на кращий твір (перелік тем) Орієнтовні назви газет, матеріали...
Рекомендовано вчителям української мови та літератури загальноосвітніх шкіл для практичного використання

Твір Уласа Самчука “Марія”
Першим, хто сказав світові правду про 1933 рік, його причини І наслідки, став автор роману “Марія” Улас Самчук. Написаний у високому...

Реферат на тему: Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний
Пояснення про унію ", яка названа одним із високоосвічених сучасників литовським канцлером Левом Сапєгою в його листі до полоцького...

Урок 24 Тема «Художні напрямки та стилі»
Тема «Художні напрямки та стилі» продовжить знайомити Вас із стильовими ознаками сучасних напрямків художньої культури. Ви довідаєтесь...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка