Пошук по сайту


Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини

Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини

Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини.

Наука ніколи не розв'язує питання, не поставивши при цьому десяток нових.

Б. Шоу
Мета: ознайомити учнів із поняттям «гістотехнологія»; визначи­ти принципи гістотехнологій, їх значення у лікуванні хвороб людини; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; удосконалювати навички роботи з науковою літературою, пошуку інформа­ції в мережі Інтернет; формувати інтерес до вивчення предмета; ви­ховувати прагнення до пізнання.

Обладнання й матеріали: портрети вчених.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Самостійна робота:

Опишіть особливості будови і функцій рослинних тканин :

І – Варіант : Твірна тканина.

ІІ – Варіант : Основна тканина.

ІІІ – Варіант : Провідна тканина.

IV – Варіант : Механічна тканина.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми та мети уроку.

Евристична бесіда

Слова Бернарда Шоу «Наука ніколи не розв'язує питан­ня, не поставивши при цьому десяток нових» безпосередньо стосу­ються нашого заняття.

Щоб відповісти на основні питання сьогод­нішнього уроку

«Що таке гістотехнології?»,

«Як впливають досяг­нення гістотехнології на лікування хвороб людини?» — ми спочатку маємо з'ясувати таке:

 • Що є рушійною силою прогресу? (Цікавість, інтерес.)

 • Що таке цитологія? (Наука про клітини.)

 • Що таке гістологія? (Наука про тканини.)

 • Що таке технологія? (Наука про способи розв язання завдань людства за допомогою технічних засобів.)

 • Що таке, на вашу думку, гістотехнологія? Змоделюйте визна­чення цього поняття, використовуючи отриману інформацію. (Наука про способи вивчення тканин за допомогою технічних засобів.)

 • Яких учених зображено на портретах? (1 Роберт Гук, 2 Антоні ван Левенгук. З — Теодор Шванн, 4 — Матіас Шлейден.)

 • Що, на вашу думку, може поєднувати цих людей із гістотехнологією?


(Очікувана відповідь. Учні пригадують наукові відкриття вчених, пов'язані з вивченням клітинної будови організмів. Так, Р. Гук ство­рив мікроскоп, під яким розглядав мертві клітини корка; А. Левенгук удосконалив збільшувальні прилади, одо дало змогу побачити живі клітини: Т. Шванн та М. Шлейден узагальнили інформацію про клі­тинну будову організмів, що існувала на той період, й сформулювали перші положення клітинної теорії. Усі ці вчені сприяли розвитку нау­ки про клітину. Тому можна вважати, що саме їх відкриття стали від­правною точкою у розвитку гістології.)
IV . Вивчення нового матеріалу

1. Гістотехнологія

(Розповідь учителя, повідомлення учня)

(Учні занотовують основні поняття у робочі зошити.)
Гістотехнологія — наука, що поєднує технічні засоби вивчення тканин із теоретичними знаннями про них для підготовки мікропрепаратів тканин, їх забарвлення, з метою ідентифікації порушення струк­тури тканин та визначення бактерій, грибів, пухлин, ферментів, анти­генів для діагностики патології.
Завдання гістотехнології:

• підготовка мікропрепаратів для гістологічного дослідження;

 • проведення спеціальних досліджень на тканинах із метою визна­чення причин хвороби;

 • консервування мікропрепаратів за допомогою спеціальних барв­ників;

 • удосконалення існуючих і тестування нових гістологічних ме­тодів;

 • підготовка тканин для патологоанатомічних досліджень із метою визначення наявності захворювання чи встановлення причин смерті.


2. Методи гістотехнології.

(Розповідь з елементами бесіди, робота з підручником)

Розвиток гістотехнологій тісно пов'язаний з удосконаленням мік­роскопів та розробкою методів мікроскопічного дослідження. В гісто­технології використовують різноманітні методи дослідження, які да­ють змогу всебічно вивчати розвиток, будову та функції тканин.
Основним об'єктом дослідження при цьому є гістологічні препарати, виготовлені з фіксованих структур.

Етапи процесу виготовлення гістологічного препарату:

— одержання матеріалу. При цьому шматочки, розміром близько 1 х 1 см3, вирізають гострою бритвою, не травмуючи об'єкта;

— фіксація матеріалу. її здійснюють одразу ж після вирізування шматочка — занурюють його в фіксуючу рідину. Метою фіксації є збереження гістологічних структур:

— зневоднення фіксованого матеріалу, просочення його пара­фіном.
Зрізи виготовляють на спеціальних приладах – мікротомах :

для світлової мікроскопії тонкі зрізи — завтовшки 8 мкм,

напівтонкі — 0,5—1 мкм;

для електронної — ультратонкі зрізи (0,05—0,2 мкм) ви­готовляють на ультрамікротомах.

Зрізи забарвлюють для збільшення контрастності зображення окремих структур під час розглядання їх під мікроскопом. Пофарбовані зрізи після спеціальної обробки вико­ристовують для приготування мікропрепаратів.
Крім основного, класичного методу, використовують також такі:

флуоресцентна мікроскопія, що дає змогу вивчити власну (пер­винну) флуоресценцію речовин і вторинну, викликану фарбуванням клітинних структур спеціальними барвниками-флуорохромами;

 • темнопольова мікроскопія дає змогу вивчати дрібні часточки, що пе­ребувають за межами дозволеної здатності мікроскопа і стають видимими в променях, які йдуть під таким великим кутом, що в об'єктив вони безпо­середньо не потрапляють. В об'єктив потрапляє лише світло, відбите від цих часточок, і вони мають вигляд світлих цяточок на темному фоні;

 • гістохімічний метод, із допомогою якого виявляють хімічну при­роду складових елементів клітин, міжклітинної речовини і тканин тва­ринного організму.


3. Використання досягнень гістотехнології.

(Розповідь учителя, повідомлення учня)
Ретельне вивчення гістологічних препаратів часто допомагає діаг­ностувати на ранніх стадіях розвитку захворювання на рак та виявля­ти збудників інфекційних захворювань. Гістотехнологи — спеціаліс­ти, які безпосередньо обробляють матеріали хірургічної біопсії. Вони не співпрацюють безпосередньо з пацієнтами, але їх роль є важливою у точній діагностиці захворювання, а відповідно, й виборі правильної системи лікування хвороби. Досить часто гістотехнологи проводять дослідження тоді, коли хворий перебуває на операційному столі, і саме від їхнього висновку залежить хід операції.


2) Повідомлення учнів (випереджальне завдання)

До гістотехнологій зараз відносять технології, пов'язані з виро­щуванням окремих тканин і цілих органів.
Можна назвати три основні напрямки створення нових техно­логій на основі культивування клітин і тканин.
Перше — отримання промисловим шляхом цінних біологіч­но активних речовин. Так отримані мутантні клітинні лінії рау­вольфії змінної — продуценту індольних алкалоїдів, які містять у 10 разів більше цінного для медицини антиритмічного алка­лоїду — аймаліну; отриманий штам рути пахучої, який містить у 220 разів більше алкалоїду рутакридону, ніж у самій росли­ні; із суспензійної культури наперстянки шорсткої, яка містить серцевий глікозид — дигитоксин, отримали більш якісну форму — дигоксин — для використання в медицині; із суспензійної культу­ри м'яти отримали ментол для трансформації пулегону й ментолу.
Друге — використання тканинних і клітинних культур для швидкого клонального мікророзмноження та оздоровлення рос­лини. Порівняно з традиційними методами розмноження, які ви­користовуються в сільськогосподарській практиці, клональне роз­множення в культурі дає ряд переваг:


 1. коефіцієнт розмноження вище, ніж за звичайних методів роз­множення. Так, з однієї рослини гербери методом традиційної селекції за рік можна одержати 50-100 рослин, а шляхом роз­множення через культуру' — до 1 млн;

 2. можна підтримувати ріст цілий рік;

 3. тисячі рослин можуть рости на невеликій лабораторній площі;

 4. разом із розмноженням часто відбувається оздоровлення рос­лин від вірусів та патогенів;

 5. цим методом можна отримувати рослини, які важко або зовсім
  не розмножуються вегетативно, наприклад, пальми. 6. Мікроклональне розмноження добре ведеться з картоплею, ка-
  пустою, часником, томатами, цукровим буряком; серед ягідних
  культур — найбільші успіхи досягнуті в суниці; серед декоратив-
  них культур — у іриса, гіацинта, фрезії, гладіолуса, лілії, орхід-
  них, гвоздики, нарцисів, тюльпанів, гербери. Техніка злиття клі-
  тин уже зараз застосовується в рослинництві. Так, методом асиме-
  тричного злиття в Японії, наприклад, одержано стійкі до нематод
  кабачки.


Третю групу становлять технології, пов'язані з генетичними маніпуляціями на тканинах, клітинах, ізольованих протопластах.
На сьогодні тканинна інженерія.— це біологічна індустрія, яка дуже бурхливо розвивається і, за прогнозами вчених, забезпечить наступне покоління медичних імплантів.

Тканинна іженерія подає надії на подолання чоловічого й жіно­чого безпліддя та розв'язання інших проблем, пов'язаних з функ­ціональною діяльністю репродуктивної системи в людей, за яких доступні консервативні чи хірургічні методи лікування не дають бажаного ефекту.
Клітинна терапія вже досить широко застосовується в ліку­ванні травматичних та дегенеративних захворювань суглобів та переломів, що не зростаються протягом тривалого часу. Не менш важливим питанням для ортопедії та травматології є біоінжене­рія кісткової та хрящової тканин. У цьому напрямку надзвичайно перспективними є популяції мезенхімальних стовбурових клітин.

Наприклад, доведено, що з 500 мг мезенхімальних стовбурових клітин може утворитися 3 кг кісткової тканини. Мезенхімальні стовбурові клітини можна виділити з кісткового мозку, пуповинної крові, пульпи зубів. Потребує глибшого дослідження як джере­ла стовбурових клітин, придатних для застосування в цілях орто­педичної біоінженерії, менструальна кров, жирова тканина.

Сьогодні у світі декілька наукових груп активно працює над вирощуванням зі стовбурових клітин клапанів серця та імплантів судин.

У Мельбурнському університеті (Австралія) зі стовбурових клі­тин отримано клапоть рогівки, що відкриває нові перспективи для лікування хворих з опіками очей. В Японії стовбурові клітини ви­користовують для відновлення молочних залоз у жінок після мастектомії.
Повідомлення учнів про гістотехнологічні досягнення в галузі ранньої діагностики захво­рювань

• «Використання досягнень гістотехнології у лікуванні органів ди­хання».

 • «Рання діагностика захворювань травної системи».

 • «Особливості діагностування пухлин».


V. Узагальнення й систематизація знань
Бесіда

 • Що таке гістотехнології?

 • Як впливають досягнення гістотехнології на лікування хвороб людини?

.Підбиття підсумків уроку

Ми спробували лише частково розглянути питання ви­користання гістотехнологій.

 • Чи є у вас питання з цієї теми?

 • Чи виник інтерес?

 • Чи мав рацію Б. Шоу?


Урок ми розпочинали питаннями, питаннями ми його й заверши­мо, адже вони свідчать про інтерес. А інтерес, як відомо, — рушійна сила прогресу.
VІ. Домашнє завдання

1) Вивчити конспект уроку, §45.

2) Повторити особливості внутрішньої будови представників

класів тварин

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Реферат Проблема компетентності психолога
Остання функція може торкатись як немедичної галузі, так І медичної психотерапії (тобто лікування психологічними засобами соматичних...

Тема: лр № Будова тканин тваринного організму І тканин рослинного організму Мета
Мета: Вивчити рослинні та тваринні тканини, визначити взаємозв’язок їх будови з функціями

Догляд за хворими із патологією нирок та сечовидільних шляхів
Захворювання нирок І сечовидільних шляхів досить часто зустрічаються серед різноманітних патологій. Тому розпізнавання симптомів...

Примусове лікування Зміст Вступ Розділ І. Підстави до застосування...
Суспільно-небезпечні дії психічно хворих та неосудність особи як умова для призначення примусових заходів медичного характеру

Примусове лікування Зміст Вступ Розділ І. Підстави до застосування...
Суспільно-небезпечні дії психічно хворих та неосудність особи як умова для призначення примусових заходів медичного характеру

Спосіб лікування бактеріального вагінозу у вагітних з невиношуванням...
Приблизно 70% перинатальних втрат припадає на дітей, що народилися в результаті передчасних пологів. Крім того, більшість із них...

“висипний тиф”
Висипний тиф (історичний, або класичний) є одним з різновидів великої групи рикетсіозних захворювань людини, до яких, зокрема, належать...

Методичні вказівки до самостійного вивчення теми застосування визначеного...
Методичні вказівки для самостійного вивчення теми «Застосування визначеного інтеграла Римана» за курсом «Математичний аналіз» для...

Дослідження є реальні опціони та їх застосування у міжнародних інвестиційних...
Актуальність статті обумовлена незавершеністю теоретичного обґрунтування реальних опціонів, а також необхідністю їх практичного застосування...

Курсова робота
Сп дало змогу зрозуміти причини таких хвороб, як панкреатити, гемофілія, емфізема, що створило теоретичний базис для їх лікування....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка