Пошук по сайту


«актуальні проблеми країнознавчої науки» 15-16 грудня 2015 року м. Луцьк інформаційний лист

«актуальні проблеми країнознавчої науки» 15-16 грудня 2015 року м. Луцьк інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Факультет міжнародних відносин

Кафедра країнознавства і міжнародних відносин


«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВЧОЇ НАУКИ»15–16 грудня 2015 року

м. Луцьк

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь

у IІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВЧОЇ НАУКИ»

Конференція відбудеться 15–16 грудня 2015 р. Форма проведення конференції – заочна.
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ:

 1. Теоретико-методологічні проблеми, концептуальні напрями розвитку та фундаментальні завдання країнознавства і регіонознавства.

 2. Основні напрями, завдання та проблеми географічного країнознавства.

 3. Історичне країнознавство як складова частина комплексного країнознавства.

 4. Основні концепції, проблеми та завдання туристичного країнознавства.

 5. Економіко-країнознавчі характеристики країн світу та їх регіонів.

 6. Сучасний стан, проблеми та завдання політико-географічного країнознавства.

 7. Проблеми країнознавчого вивчення демографічних і етнополітичних процесів у країнах світу.

 8. Етнолінгвістичне країнознавство в системі країнознавчого знання.

 9. Внутрішньополітичні проблеми розвитку країн світу та їх регіонів.

 10. Зовнішня політика і зовнішньоекономічні зв’язки як компонента країнознавчої характеристики країн світу.

 11. Екологічне країнознавство в системі країнознавчої науки.

 12. Комплексні країнознавчі характеристики окремих країн світу та їх регіонів.

 13. Європеїстика як комплексна галузь науки.

 14. Науково-методичні основи дослідження потенціалів регіонального розвитку країн світу.

 15. Інформаційне і картографічне забезпечення країнознавчих досліджень.

 16. Методичні особливості викладання країнознавства у середній і вищій школі.

 17. VARIA (приймається матеріали за іншими напрямами, що відповідають темі конференції).

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, білоруська, польська.
Для участі в конференції необхідно до 10 грудня 2015 року на електронну скриньку lazhnik-vi@ukr.net або lazhnik-vi@rambler.ru надіслати:

1. Заявку.

2. Тези доповіді.

3. Рецензію наукового керівника (для аспірантів і студентів).

4. Заскановану копію квитанції про cплату оргвнеску.

Оплату організаційного внеску, що покриває витрати на організаційне й технічне забезпечення, публікацію матеріалів конференції у розмірі 120 грн для учасників з України та 150 грн для іноземних учасників, здійснювати у формі банківського переказу в національній валюті (гривня) на картку Приватбанку:


Одержувач:

ПРИВАТБАНК

Найменування банку:

ПАТ КБ "ПриватБанк"

Номер рахунку одержувача:

29244825509100

Операційний номер рахунку для поповнення готівкою:

5168757270150800

Код МФО:

305299

Код ЄДРПОУ:

14360570

Призначення платежу:

Поповнення картки із вказанням прізвища, ім’я і по батькові платника

Одержувач

Номер картки одержувача

Лажнік Володимир Йосипович

5168757270150800ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Матеріали подаються в електронному форматі *.doc MSWord на адресу електронної пошти оргкомітету.

Обсяг матеріалів – 3–6 повних сторінок формату А4 (297x210 мм), орієнтація ­– книжкова. Текстовий редактор – Microsoft World (версія 2003/2007/2010). Всі поля – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Arial, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступи абзаців – 10 мм.

Посилання на джерела в тексті оформляються в квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела згідно списку, далі через кому номер сторінки [1, с. 5]. Список джерел друкується в алфавітному порядку в кінці тексту і має назву “Джерела та література” (електронні джерела інформації подаються із зазначенням повної електронної адреси). Оформлювати бібліографію потрібно відповідно до нового стандарту бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ: 7,1:2006.

Оформлення тексту: 1) УДК (зліва); 2) ініціали і прізвище автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (по центру); 3) через інтервал нижче посередині назва матеріалів доповіді малими літерами напівжирним шрифтом; 4) нижче справа назва кафедри, організації, де виконана робота; 5) анотація (3-5 речень) і ключові слова (3-5 слів) українською мовою; 6) прізвище та ініціали автора(ів), назва статті, анотація (3-5 речень) і ключові слова (3-5 слів) англійською мовою; 7) через інтервал текст статті; 8) Джерела і література. У поданих текстах потрібно висвітлити актуальність, мету, завдання, результати і висновки наукового дослідження.

Матеріали повинні бути вичитані авторами, оскільки будуть друкуватися в авторській редакції і перевірятися на плагіат.
Збірник тез доповідей буде опублікований після завершення конференції й надісланий авторам.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ Для Студентів ТА Аспірантів
УДК 910.112 О. О. Семенюк – аспірант кафедри

країнознавства і міжнародних відносин

Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки

Туристичне країнознавство: підходи до розробки схеми викладу матеріалу

Роботу виконано на кафедрі країнознавства і

міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки

Науковий керівник: В. Й. Лажнік

кандидат географічних наук, доцент

кафедри країнознавства і міжнародних

відносин СНУ ім. Лесі Українки

Розглядаються підходи до організації туристично-країнознавчої інформації та стан туристичного країнознавства в Україні. Аналізується методична база туристично-країнознавчих досліджень. Пропонується схема викладу туристично-країнознавчої інформації.

Ключові слова: країнознавство, туристичне країнознавство, методи туризмознавчих досліджень.
Semenjuk O. О. The Study of Tourism Opportunities in Countries: Scheme Presentation. In the paper the approaches to the presentation of tourist information and state the study of tourism opportunities in Ukraine. Analyzes the methods of studying tourism opportunities in the countries. The proposed scheme presentation of tourist information about the country.

Key words: Regional Studies, the study of tourism opportunities in countries, methods of studying tourism opportunities in the countries.

Текст

Джерела та література
Примітка: Для науковців із вченими званнями і ступенями не потрібно вказувати наукового керівника.
Матеріали і носії, надіслані до оргкомітету конференції, не повертаються. Доповіді, тематика яких не відповідає напрямам конференції, і такі, що оформлені без дотримання наведених вимог чи подані невчасно, оргкомітетом розглядатися не будуть.
ЗАЯВКА

на участь у

ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції
«Актуальні проблеми країнознавчої науки»

15–16 грудня 2015 р., м. Луцьк, Україна
Прізвище____________________________________

Ім'я_________________________________________

По батькові _________________________________

Організація__________________________________

Посада______________________________________

Науковий ступінь_____________________________

Вчене звання_________________________________

Назва доповіді_______________________________

Напрям_____________________________________
Інформація для контакту:

Адреса _____________________

Тел.:______________ Факс: ____________________

Е-mаіl_______________________________________

Організаційний комітет КОНФЕРЕНЦІЇ:

Коцан Н. Н. - доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства

і міжнародних відносин
Лажнік В. Й. - кандидат географічних наук, професор кафедри країнознавства

і міжнародних відносин
Патійчук В. О. - кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства

і міжнародних відносин
Мандрик І. П. - кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства

і міжнародних відносин
Романюк Н. І. - кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства

і міжнародних відносин
Моренчук А. А. - кандидат історичних наук, доцент кафедри країнознавства

і міжнародних відносин
Кулик С. М. - кандидат політичних наук, доцент кафедри країнознавства

і міжнародних відносин

Адреса та контакти оргкомітету:

43021, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, каб. 4

Кафедра країнознавства і міжнародних відносин факультету міжнародних відносин

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Кандидат географічних наук, професор кафедри країнознавства і міжнародних відносин

Лажнік Володимир Йосипович

тел.: (0332)24-60-81, моб. тел.: 0953905558

e-mail: lazhnik-vi@ukr.net ; lazhnik-vi@rambler.ru

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«актуальні проблеми країнознавчої науки» 14-15 травня 2015 року м. Луцьк інформаційний лист
Конференція відбудеться 14–15 травня 2015 р. Форма проведення конференції – заочна

Актуальні проблеми філології І методики викладання мов
Актуальні проблеми філології І методики викладання мов : Збірник наукових праць / [редкол.: С. І. Ковпік (голова), В. А. Гаманюк,...

Інформаційний лист шановні колеги!
Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, лабораторія змісту та методів навчання математики,...

Додаток до наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02....
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Наказ
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого...

Наказ
Вiдповiдно до Положення про державну пiдсумкову атестацiю учнiв (вихованцiв) у системi загальної середньої освiти, затвердженого...

Наказ
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого...

Методичні рекомендації щодо використання навчальної літератури Лист...
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо використання навчальної літератури...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Методичні рекомендації про вивчення математики
Типовими навчальними планами відповідно до листа Міністерства освіти І науки України №1/9-253 від 22 травня 2015 року «Про структуру...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка