Пошук по сайту


Уроках математики з розділу «Величини»

Уроках математики з розділу «Величини»

Творчі завдання

на розвиток продуктивного мислення молодших школярів

на уроках математики з розділу «Величини»
Передмова

Сьогодення педагогічної науки вимагає реалізації нових підходів до навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку, оскільки на сучасному етапі розвитку суспільства і педагогічної думки підвищуються вимоги до рівня інтелектуального розвитку школярів.

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільною ланкою освіти, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний та фізичний розвиток. Умовою ефективності навчально-виховного процесу учіння молодших школярів є результативність пізнавальної діяльності, від якої залежить цілеспрямованість розумової активності, розвиток інтелектуальної рефлексії та творчих здібностей учнів.

У курсі математики початкової школи учні вивчають розділ «Величини», який тісно пов’язаний з практичною діяльністю людства. У зв’язку з вимірюванням величин розширюється і уточнюється поняття про число.

В основі методики вивчення величин лежить практична діяльність учнів, пов’язана з оволодінням навичками вимірювання таких величин, як довжина відрізка, площа фігури, температура, маса і об’єм тіла, час. Перераховані величини, передбачені програмою початкової школи, є основними. Крім них передбачені також і деякі похідні величини: швидкість руху тіла, вартість.

При вивченні величин в учнів виникають певні труднощі. Вони пов’язані з нерозумінням різниці між поняттям «число» і «величина» і тим зв’язком, який між ним існує. Учні часто плутають такі поняття як «відрізок» і «довжина відрізка», «прямокутник» і «площа прямокутника». Зустрічаються труднощі й іншого порядку: учні часто припускаються помилки при засвоєнні таблиці мір довжини. Назви лінійних і квадратних мір схожості: «метр» – «квадратний метр», а співвідношення між одиницями вимірювання різні – 1 м = 100 см, 1 кв. м = 10000 кв. см.

Заслуговує на увагу і той факт, що в житті учні частіше зустрічаються з лінійними вимірюваннями предметів, а з вимірюванням площі значно рідше. Це говорить про те, що досвід, на основі якого формується у дітей уявлення про площу і квадратні міри, досить малий, або зовсім відсутній.

Питання вивчення величин в початкових класах є одним з актуальних на сьогоднішній день.

Ще К.Д. Ушинський підкреслював, що “… як тільки стане можливим, треба дати дітям аршин, сажень, терези, дрібні монети. Нехай учні міряють, зважують, лічать. Це пожвавлює навчання, подобається дітям і закріплює їх навички у лічбі”.

Вивчення досвіду учителів та особливостей навчальної діяльності молодших школярів переконує, що питання вивчення величин дуже складне, але використовуючи різноманітні цікаві форми і методи навчання учні швидко і з легкістю опановують знаннями про величини.

Аналіз методичної літератури для вчителів дає можливість констатувати недостатню увагу до питань методики формувань вимірювальних умінь і навичок. Тому потрібно більше уваги приділяти даному питанню.

Концентрична будова програми з математики в початкових класах зумовлює послідовність розгляду й обсяг викладу відомостей про величини, реалізацію освітніх і розвивальних цілей під час опрацювання матеріалу.

Отже, процес навчання учнів величинам ефективний за таких умов:

1) якщо чітко додержуватись етапів роботи при ознайомленні з величинами;

2) використовувати різні види наочності;

3) здійснювати інтегрований підхід до вивчення величин;

4) використовувати творчі вправи при вивченні величин в початковому курсі математики.

Використання творчих вправ якнайкраще розвиває у дітей творче мислення, інтерес до навчання, до творчої діяльності. Треба лише вдало добирати математичні завдання, щоб вони викликали цікавість у молодших школярів. Адже пробудити інтерес до математики, навчати школярів творчо мислити - це найголовніша мета, до якої прагне вчитель у зв’язку з завданням підвищення рівня процесу навчання математики. Цьому сприяють:

 • безпосереднє сприймання учнями естетики зовнішньої сторони математичних явищ;

 • практичне ознайомлення школярів з нестандартним підходом до розв’язання пізнавальних завдань;

 • вправляння в пошуках оригінальних рішень;

 • багатогранна творча діяльність школярів, яка спрямована на формування навичок пошукової праці.

Для вирішення цих завдань доцільно використати різноманітні творчі вправи, запитання, цікаві задачі, логічні вправи, задачі-головоломки, задачі-жарти, дидактичні ігри, загадки, ребуси, які в свою чергу передбачають:

1) встановлення суперечності;

2) встановлення причинно-наслідкових зв’язків;

3) встановлення схожості та різниці між об’єктами, що порівнюються;

4) зіставлення різних варіантів та дії вибору;

5) виділення певних закономірностей в навчальній інформації;

6) доведення правильності виконаних практичних або розумових дій;

7) пошук і виправлення припущених помилок; 

8) висування гіпотез, пропозицій, здійснення певного прогнозу наступних подій.

Оскільки мова йде про цікаві вправи для розвитку творчого мислення до вивчення величин у початкових класах, то для пожвавлення і підтримання інтересу до завдань, останні повинні задовольняти наступним умовам:

 1. бути несхожими на завдання, запропоновані у підручнику;

 2. зміст завдань повинен бути зрозумілим дітям;

 3. види, послідовність і кількість вправ повинні бути взаємопов’язані; відповідати темі та віковим особливостям учнів;

 4. завдання повинні викликати інтерес;

 5. дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти та спрямовувати;

 6. завдання урізноманітнювати, не пропонувати однотипні;

 7. вправи не пропонувати стихійно, а використовувати систематично;

 8. творчі завдання та цікаві питання можна об’єднувати з усною лічбою або пропонувати на етапі закріплення знань, умінь і навичок;

 9. дидактичні ігри варто супроводжувати унаочненням та використовувати їх під час засвоєння, поглиблення, систематизації знань учнів;

 10. задачі з логічним навантаженням варто розв’язувати з усім класом;

Тільки за таких умов можна досягти високої якості кінцевих результатів, запобігти відставанню слабко встигаючих і забезпечити розвиток творчого мислення усіх учнів відповідно до їх навчальних можливостей.

Використання творчих вправ урізноманітнює проведення уроків математики.
Загадки sound

Методичні рекомендації

Загадки розвивають кмітливість, інтригують дітей та стимулюють їхню фантазію. Відгадування загадок розвиває уміння зіставляти, порівнювати предмети та явища, дають багато можливостей для мовного розвитку дітей, прилучення їх до словесної мовної творчості, збагачують уявлення про навколишній світ.
▪ Не старіє, не вмирає, а все нищить, забирає. (Час)
▪ Ніг не маю, а ходжу,

Рота не маю, а скажу,

Коли обідати, а коли спати,

Коли роботу починати.(Годинник)
▪ Що то за гість,

Що темряву їсть?(День)
▪ Прийшла чорна корова.

Весь світ зборола. (Ніч)
▪ Чорне сукно лізе у вікно. (Ніч)
▪ Що було вчора і буде завтра? (День)
▪ Сіла дівчина спочити

На краю села,

Розчесала довгі коси,

Чорні, мов смола –

В них засяяли Зорини.

Як же звати цю дівчину?

Он підказує нам сич:

- Чорні коси чеше …(Ніч)
▪ День прибуває, а він убуває. (Відривний календар)
▪ Він ніякий не пустун,

Цей веселий цокотун.

Він невтомно цокотить,

Справно час нам сповістить.(Годинник)
▪ Він добрий друг усіх людей,

Не спить у свята й будень.

Він вдень іде, вночі іде,

А як попросиш – збудить. (Годинник)
▪ Іде років двісті,

Не стоїть на місці,

Лічить людський вік,

А не чоловік. (Годинник)
▪ Що може в один і той же час стояти, висіти,

Ходити, лежати і казати правду? (Годинник)

▪ Таким грубеньким і серйозним

Він починає Новий рік,

Та худне швидко із днем кожним,

Дивись – змарнів і зовсім зник. (Календар)
▪ Хоч не кленок і не дубок –

Листочків понад триста.

Та з кожним днем втрача листок,

За рік зірвем геть чисто.

І вже новий собі берем.

Звемо його… (календарем)
▪ Встане – в метр висотою,

Сяде – в метр шириною;

Я уже розгадку дав,

Та ніхто не відгадав. ( Метр)
▪ Дві сестри ідуть-ідуть

І ніколи не зійдуться. (Стрілки годинника)
▪ В одної матері чотири дочки,

А в кожної дочки – п'ятнадцять синочків.
▪ Триста шістдесят п’ять чайок,

П’ятдесят два орли,

Дванадцять голубів

Одне яйце знесли. (Дні тижня)
▪ Три сестри й три брати

З праці йдуть до хати.

Їх сестриця сьома

Зустрічає вдома.

Кличе до світлиці

сти паляниці. (Дні тижня)
▪ Дванадцять братів один за одним ходять.

Один одного не обходять. (Місяці року)
▪ Летів птах

На дванадцяти ногах

Та одне яйце зніс. (Місяці року, рік)
▪ Стоїть дуб, а на ньому дванадцять гілок,

А на кожній гілці по чотири гнізда,

А в кожному гнізді по сім пташенят,

А кожне пташеня зносить по двадцять чотири яйця,

А в кожному яйці по шістдесят жовтків.

(Рік, місяць, тиждень, день, година, хвилина)

▪ В книжці шість листків простих,

А сьомий золотий.(Тиждень, дні тижня)
▪ Біжить, біжить, не оглядається. (Час)
▪ Що біжить без опочину,

Не стає ні на хвилину,

Не старіє, не вмирає,

А все нищить, забирає? (Час)

▪ Без ніг, а по всій країні ходять.(Гроші)
Задачі – жарти

Методичні рекомендації

Це цікаві ігрові задачі з математичним змістом. Для їх розв'язання потрібно більше винахідливості, кмітливості, почуття гумору, ніж вміння виконувати обчислювальні дії (тобто певні знання математики), хоча в більшості з них повністю витримана зовнішня форма арифметичних задач: дано умову, є числові дані й запитання. Побудова, зміст, запитання в цих задачах незвичні. Вони лише побічно нагадують математичну задачу. Суть задачі, тобто ос­новне, завдяки чому можна здогадатися про розв'язок, дати відповідь, замасковано зовнішніми, другорядними умовами. Для правильного їх розв'язання не вимагається виконати арифметичні дії, вони базу­ються на здогадці, кмітливості.  Дітям шкільного віку доступні задачі-жарти як один з видів математичних розваг. Вони є корисним засобом розвитку у дітей логічного мислення, вміння проводити аналіз і синтез, узагальнюва­ти, абстрагувати, порівнювати, зіставляти і конкретизувати, розкри­ваючи зв'язки, що існують між явищами.   Це питання нерозривно пов'язане з розвитком пізнавальних здіб­ностей та інтересів, з певним емоційним ставленням до пізнаваного об'єкту, явища. У процесі роботи над цим видом задач відбувається розвиток правильної, точної, лаконічної математичної мови, а це також одне з важливих завдань формування елементарних математичних уявлень у дітей шкільного віку. Можна використовувати на кожному етапі уроку.


  1. Сестра старша за брата на 5 років. На скільки вона буде старшою від нього через 6 років?

  2. Що важче: кілограм борошна чи кілограм заліза?

  3. Опівночі йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через

дві доби?

  1. Три брати з’їли за 7 хв 63 вареники. Скільки вареників з’їсть один

брат за 4 хв? (Усі брати з’їдали однакову кількість вареників).

  1. Ремонт половини даху коштує 2800грн. Скільки коштує ремонт цілого даху?

  2. Коли чапля стоїть на одній нозі, вона важить 3 кг. Скільки буде важити чапля, якщо вона стане на дві ноги?

  3. Рибалка за 2 хвилини спіймав 4 рибини. За скільки хвилин може спіймати рибалка 8 таких рибин?

  4. Мій товариш ішов, п’ятак знайшов. А якщо ми підемо, скільки знайдемо?

  5. Коли гусак стоїть на двох лапках, його маса 4 кг. Яка маса гусака, якщо він стане на одну лапку?(4 кг)

  6. Пара коней пробігла 20 км. Скільки км пробіг один кінь?(20 км)

  7. Щоб зварити 1 кілограм м’яса, потрібна 1 година. За який час звариться півкілограма м’яса?(за 1 год)

  8. Одна сторона квадрата 5 см, а друга – на 2 см більша. Обчислити площу квадрата.(У квадрата всі сторони рівні)

  9. Двоє хлопчиків грали в шахи 1 год 20 хв. Скільки хвилин грав кожен із суперників?(1 год 20 хв)

  10. Ціна книжки 31 грн. Книжка дорожча за обкладинку на 11 грн. Визначити ціну книжки.(31 грн)

  11. Два хлопчики разом йшли до школи і по дорозі знайшли 10 копійок. Скільки грошей знайдуть 4 хлопчики?(10 к.)

  12. Кріль важить 2 кг та ще стільки. Скільки важить його половина? Скільки важить кріль? (2 кг, 4 кг)

  13. Який годинник показує точну годину двічі за добу? (Зупинений)

  14. Який рік тягнеться один день? (Новий рік)

  15. Що буде сороці на сьомому році? ( Наступить восьмий)

  16. Який годинник не має стрілок? (Сонячний)

  17. Термометр показує 15 градусів. Яку температуру покажуть два таких годинники? (15 градусів)

  18. Сашко витрачає на дорогу до школи 10 хвилин. Скільки часу він витратить, якщо піде разом з другом? (10 хв)


Задачі-головоломки

Методичні рекомендації

Задачі-головоломки корисні для виховання кмітливості, активізації пізнавальної діяльності учнів. Розв’язуючи їх, діти вчаться критично сприймати умову задачі, ілюструвати її.


  1. Десятилітровий бідон наповнили водою. Як за допомогою семилітрового і трилітрового бідонів відлити з нього 5 л. води?

  2. У касира є монети вартістю 2 к. і 5 к. Скількома способами він може видати здачу 28 к.?

  3. Є посудини місткістю 5 л і з л. Як ними набрати 4 л води?

  4. Як набрати рівно 1 л води, користуючись банками місткістю 3 л і 5 л?

  5. Буханка хліба важить півкілограма і півбуханки. Скільки важить ціла буханка? (1 кг)

  6. Маса мішка цукру на 50 кг більша, ніж половина мішка з цукром. Яка маса мішка з цукром? (100 кг)

  7. Один насос за одну хвилину викачує 1 т води. За скільки хвилин 5 таких насосів викачають 5 т води?(1хв)

  8. Мама з сином їхали в електричці. Мама запитала сина: «В якому по порядку вагоні ми їдемо?» Син відповів: «У шостому. Якщо лічити з голови поїзда або у третьому, якщо лічити з хвоста.» Скільки вагонів у електричці?(8)

  9. Довжина однієї сторони шкільного саду дорівнює 32м. Цю сторону загородили парканом з дошок. Причому кожні 4 м закопували стовп. Скільки всього стовпів знадобилось на паркан?(9 стовпів)

  10. Є 5 квадратів зі сторонами по 4 см. З усіх квадратів склеїли прямокутник. Ширина місця склеювання становить 1 см. Яка довжина прямокутника?(16 см)

  11. Є два пакети. Один вміщує 300г цукрового піску, а другий 650г. Як за допомогою цих пакетів відсипати 1 кг цукру?(650х2 – 300)

  12. Батькові 37 років, а сину 12. Скільки років доньці, якщо через 15 років вік доньки й сина дорівнюватиме віку батька? (10р.)

  13. Скільки разів треба розпиляти семиметрову колоду на частини, завдовжки 1 м? (6)

  14. У кімнаті є годинник. Він відбиває цілі години. Скільки ударів на добу робить цей годинник? ( 180 ударів).

  15. У двох баках було однакове число літрів води. Коли з першого взяли ¼ води, а з другого 240 л, то в обох баках залишилась однакова кількість води. Скільки літрів води було в баках разом? (Відпо1920 л)

16. Як ви гадаєте, за який проміжок часу можна вдвох з’їсти пуд солі? (Приблизно 2 роки, якщо кожен день з’їдати 10 г солі кожному)

17. Сто курей за сто днів з’їдають 100 пудів зерна. Скільки пудів зерна з’їдять 10 курей за 10 днів?( 1 пуд)

18. У мішку 100 кг зерна. Як поділити це зерно на дві частини, щоб у одній було на 20 кг більше, ніж у другій? (40 кг і 60 кг)
До теми «Одиниці вимірювання часу»

 1. Скільки місяців у році містять 30 днів?

 2. Скільки місяців у році містять 31 день?

 3. Що більше 1/4 чи 1/3 години? На скільки хвилин більше?

 4. Яку частину року становлять літні канікули?

 5. Закінчити речення: зараз … рік, і в лютому цього року … днів.

 6. Скільки місяців триває зима і яку це становить частину від року?

 7. Скільки місяців триває рік і яку частину від року становить останній місяць року?

 8. Назвати четвертий місяць року і скільки в ньому днів?

 9. Яка пора року найкоротша і скільки місяців вона триває?

 10. Назвати п’ять днів тижня не користуючись назвами днів тижня.

 11. Яку частину від тижня становлять робочі дні?

 12. Яку частину від тижня становлять вихідні дні?

 13. Чи правильне твердження: якщо завтра вівторок, то сьогодні середа?

 14. Назвати другий місяць осені. Яку частину він становить від пори року?

 15. Чи правильне твердження: якщо завтра п’ятниця, то сьогодні понеділок?

 16. Назвати «сусідів» другого місяця літа?

 17. Що буде «завтра», а було «вчора»?

 18. Скільки разів за тиждень стрілка годинника проходить через цифру 6?

 19. Якщо об 11 годині йде дощ, чи можлива через 48 годин сонячна погода?

 20. Сьогодні середа. Який день тижня буде через5 днів?

 21. Чи завжди вірно, що один з місяців року має 28 днів?

 22. Скільки місяців мине від початку року до 1 червня?

 23. Скільки днів триває осінь у високосному році?

 24. 5 століть зберігалася пам’ятка. Скільки років пам’ятці?

 25. Скільки секунд триває перерва?

 26. Коли закінчується весна?

 27. Чому дорівнює сума цифр року, коли ви пішли у перший клас?

 28. Скільки днів залишилося до кінця місяця?

 29. У скільки разів доба триває довше, ніж 4 години?

 30. Коли стрілки годинника утворюють вертикальну пряму?

 31. Коли стрілки годинника утворюють горизонтальну пряму?

 32. Назвати найбільшу одиницю часу?

 33. Скільки днів тижня починаються літерою «с»?

 34. Назвати найменшу одиницю вимірювання часу. Яку частину вона становить від години?

 35. Який рік закінчив друге тисячоліття?

 36. Який рік почав третє тисячоліття?

 37. Назвати зимові місяці. Яку частину від року вони становлять?

 38. Назви яких дерев походять від назв місяців?

 39. Які дні тижня починаються літерою «п»?

 40. Скільки назв днів тижня належать до жіночого роду?

 41. Скільки назв днів тижня належать до чоловічого роду?

 42. Назвати середній день тижня.

 43. Який рік настане через дванадцять років?

 44. Якщо до трьох годин додамо 60 хвилин, що одержимо?

 45. Чому дорівнює сума цифр року, що триває зараз?

 46. Чому дорівнює сума цифр року, коли ви народилися?

 47. Яка з календарних пір року – весна, літо, осінь, зима – найкоротша?

 48. Чи завжди зима найкоротша пора року?


До теми «Одиниці вимірювання довжини»

 1. Як називається одиниця довжини у 10см?

 2. У скільки разів найбільша одиниця вимірювання довжини більша від найменшої?

 3. Якою спільною назвою можна об’єднати слова: дециметр, сантиметр, кілометр, міліметр?

 4. Яку частину від метра становить міліметр?

 5. Якими одиницями вимірювання вимірюється відстань?


До теми «Одиниці вимірювання маси»

 1. Що важче: кілограм однокопієчних монет чи півкілограма двохкопієчних монет?

 2. Чи залежить вартість від маси?

 3. Що спільного у грама, кілограма, центнера і тони?

 4. Назвати найбільшу одиницю маси?

 5. Яка бочка легша: повна чи порожня?

 6. Хто легший: півень чи гусак, якщо їх маси одинакові?

 7. Що важче: один л води чи один кг води?

 8. Яку частину становить грам від кілограма?
До теми «Одиниці вимірювання часу»

 1. Мати старша за дочку у 3 рази, а дочка молодша за матір на 24 роки. Скільки років кожній?

 2. Брата запитали, скільки йому років. Він відповів: «Мені разом із сестрою 19 років, а 5 років тому я був удвічі старший за неї». Скільки років йому тепер?

 3. Якого місяця народився Микола, якщо точно через півроку після свого дня народження він скаже: «Два місяці тому ми святкували День космонавтики». Знайди правильну відповідь серед поданих назв місяців: квітень, червень, листопад, грудень, січень.

 4. Скільки годин є у половині від третини від четвертої частини доби?

 5. Хлопчик допомагав батькові пиляти колоду. Вони розпиляли її на 5 частин. Одне розпилювання тривало 3 хв. Скільки часу вони витратили, щоб розпиляти колоду?

 6. У сім’ї четверо дітей: Сергійко, Іринка, Івась та Галинка. Їм 5, 7, 9 і 11 років. Скільки років кожному з них, якщо один з хлопчиків ходить у дитячий садок, Іринка молодша за Сергійка, а сума років дівчаток ділиться на 3?

 7. Братові 7 років, а сестрі 5 років. Скільки років виповниться сестрі, коли брату стане 10 років?

 8. Оксанка гостювала у бабусі 5 тижнів, а Надійка – на 5 днів довше. Скільки днів гостювала у бабусі Надійка ?


До теми «Одиниці вимірювання маси»

 1. На одній шальці терезів лежить цеглина, а на другій – половина такої цеглини і дві гирі – 1 кг і 500г. Терези зрівноважені. Знайти масу цеглини.

 2. Круг сиру важить 1200 г. На сніданок з’їли 1/3 сиру, на вечерю – 1/10 решти. Скільки сиру з’їли на вечерю?

 3. Апельсин важчий за банан, а банан важчий за сливу. Що легше: апельсин чи слива?


До теми «Одиниці вимірювання довжини»

 1. Сторони одного прямокутника 18 см і 16 см. Другий прямокутник має сторони в 2 рази довші. У скільки разів площа другого прямокутника більша від площі першого?

 2. На прямій лінії позначено 20 точок так, що відстань між двома сусідніми точками 3 см. Якою буде відстань між першою і двадцятою точками?

 3. За 10 днів волосся виростає на 4 мм. На скільки міліметрів виросте волосся за 100 днів?

 4. Учням треба посадити один ряд яблунь. Довжина цього ряду 30 м, відстань між яблунями 3 м. Скільки треба приготувати саджанців для посадки?

До теми «Одиниці вимірювання площі»

 1. Площа прямокутника 800 м²., довжина – 32 м. Обчисли периметр прямокутника.

 2. Дюймовочка посадила на ділянці прямокутної форми квіти. Довжина ділянки 12см, ширина 8 см. Всю ділянку вона поділила на три рівні прямокутники. Знайти площу одного з них.

 3. Домовенятко Кузя прибирав кімнату прямокутної форми. Її довжина 12 см, ширина 6 см. Для зручності він поділив кімнату на 2 квадрати. Знайти площу одного з них.

 4. Вибрати із запропонованих величин: 1 см, 8 см, 7 см, 16 см, 11 см ту, яка може бути однією із сторін прямокутника, площа якого 32 см².

 5. Є прямокутник площею 1 см². Скільки см можуть дорівнювати його довжина і ширина?

 6. Яку площу має прямокутник, периметр якого 20см. Довести, що задача має кілька розв’язків.
Методичні рекомендації

Задачі з логічним навантаженням сприяють розвитку творчих здібностей учнів, готують їх до навчання в старших класах, корисні для використання і на уроках, і під час проведення математичних змагань, олімпіад, і для організації диференційованої домашньої роботи школярів.


    1. Дідові 64 роки, його синові 40 років, а онукові – 12. Через скільки років вік діда дорівнюватиме сумі років сина й онука? (Через 12 років)

    2. Периметр земельної ділянки прямокутної форми дорівнює 900м, а ширина її на 44 м менша, ніж довжина. Знайти ширину і довжину ділянки. (203м, 247м)

    3. Є 50 монет по 10 к. і 25 к. загальною вартістю 9 грн.50 к. Скільки окремо монет по 10 к. і 25 к.? (20м., 30м.)

    4. Сергій на запитання, скільки йому років, відповів, що йому разом з Петриком тепер 36 років, а 6 років тому він був старший за Петрика утричі. Скільки років Сергієві тепер? (24р.)

    5. Батькові 46 років, а синові – 10. Через скільки років батько буде втричі старший за сина ? (Через 8 років)

    6. Галині і Олені разом 26 років, а 3 роки тому Олена була старша від Галини в 4 рази. Скільки років Галині тепер? (19р.)

    7. Марії і Олені разом 16 років, а через 4 роки Олена буде втричі старша за Марію. Скільки років кожній дівчині тепер?(2р., 14 р.)

    8. Дідусеві 53 роки, а онукові – 3. Через скільки років дідусь буде в 6 разів старший за онука? ( Через 7 років)

    9. Будівельна бригада витратила крейди у три рази більше, ніж алебастру, але на 23 т менше, ніж цементу, витрата якого була в 3 рази менша від витрати вапна. Знайти витрати кожного з цих матеріалів, якщо всього їх використано 812 т. (135 т, 45 т, 158 т., 474т)

    10. Відстань у 1220 км турист долав по черзі автомобілем протягом 6 год., далі поїздом – 15 год. і пароплавом - 7 год. Швидкість автомобіля у 2 рази більша, ніж швидкість поїзда і у 4 рази більша, ніж швидкість пароплава. Знайти шлях, який подолав турист на кожному виді транспорту. (480 км, 600 км, 140 км).


Методичні рекомендації

Відомо, що будь-які знання через гру засвоюються у 4-5 разів швидше, ніж у звичайному навчанні. Гра дає змогу легко привернути увагу дітей і тривалий час підтримувати в них інтерес до тих важливих і складних завдань, на яких у звичайних умовах зосередити їхню увагу не завжди вдається.

Такі ігри спонукають дітей змалку міркувати самостійно, використовувати свою кмітливість, вміння уявити ситуацію і нестандартно її розв’язати.

Що трапиться, якщо…

 Учитель задає питання, а учні повинні назвати наслідки якоїсь події .Орієнтовні питання до гри:

 • Що буде, якщо зникнуть годинники?

 • Що буде, якщо не стане календаря?

 • Що буде, якщо увесь транспорт рухатиметься з однаковою швидкістю?

 • Що буде, якщо в світі існуватиме одна міра довжини?

Уяви себе

Учитель пропонує учням уявити себе на місці  якогось предмета: будильника, секундоміра, метра, гривні. Учні «перевтілюючись»  в образ, дають відповіді на такі питання:

- Що ти чуєш навколо? Які звуки тебе оточують?

- Кого (чого ) ти боїшся? Де ти зараз знаходишся?

- Що спостерігаєш навколо ?

Знайди нове призначення

Дітям пропонують знайти нове призначення для знайомих предметів. До уваги беруться найфантастичніші пропозиції :   сантиметрова стрічка    (Можливі відповіді дітей:  1) скакалка; 2) предмет для викладення візерунка тощо).

Що забули назвати?

Учитель кладе перед дитиною на стіл картки з написами одиниць вимірювання величин, забувши в переліку згадати про одну з них. Дитина повинна сказати, що саме забули назвати.

Подібно до цього можна попросити дитину відновити ряд із 5-7 слів, не пов'язаних між собою одиниць вимірювання. Другого разу ряд читається не повністю, одне зі слів опускається. Дитина повинна відновити пропущене слово (а надалі і його місце в ряду).

Перетворення

Учням називають одну з одиниць вимірювання і пропонують виконати перетворення з більших у менші.

Доторкнися до …

Учням пропонується у класі доторкнутися до тих предметів, масу яких вимірюють у грамах, кілограмах або довжину вимірюють у міліметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах.

Я знаю …

Учням пропонується назвати одиниці вимірювання величин зі словами: «Я знаю 5 одиниць вимірювання часу: 1 -…, 2 - … (маси, довжини, площі)

Добре-погано

Вчитель знайомить дітей з якимось явищем (предметом, поняттям, образом), наприклад день (ніч), і просить відповісти на запитання: «Що хорошого, коли у нас день (ніч)?»

Діти висловлюють свою думку. Потім ведучий запитує: «А що поганого, коли у нас ніч (день)?»

Навіщо і чому?

Вчитель ставить запитання, а дитина повинна на нього логічно відповісти. Запитання мають бути трьох видів:

1) на припущення, вгадування, домислювання;

2) на з'ясування причини або смислу подій;     

3) на прийняття рішення та планування власних дій.

 Запитання першого типу:

- Для чого нам потрібні одиниці вимірювання довжини? 

- Навіщо нам потрібен годинник?

Запитання другого типу:                                         

- Чому після ночі наступає день ?

- Чому предмети вночі темні, а вдень світлі?

 Запитання третього типу:  

- Як довідатися, котра година?

- Як дізнатися масу предмета?
Проклади маршрут

На дошці записані приклади з іменованими числами в довільному порядку (18 км + 21 км; 42 км + 43 км; 44км -22 км; 26 км – 15 км; 56 км – 34 км). На старті літачок. Діти повинні обчислити приклади, а потім стрілочками прокласти маршрут, починаючи з найменшої відповіді до найбільшої і навпаки.

Аналогічно можна використати кораблик, автомобіль чи автобус.

На яку годину призначено збір?

Командир однієї футбольної команди вирішив призначити час її збору за допомогою гри. Час засекретив, записавши на картках, і запропонував самим здогадатися про час збору. Діти повинні простежити за зміною чисел, записаних на картках. Починаючи з числа 5 за годинниковою стрілкою знайти число, за допомогою якого змінюються всі числа. Воно і означає час збору команд.

5 14 23 32 41

Чого не вистачає?

Вчитель називає дві одиниці вимірювання величин, а учні повинні назвати ті , які знаходяться між ними. Наприклад, учитель каже: 1 мм, 1 дм. Учні називають 1 см.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Волосюк М.А. Математичний тренажер 4 клас./ Волосюк М.А. – Х.,ТОВ «Нова тема», 2009. - 144 с.

 2. Довгодько Г. Задачі-жарти / Довгодько Г. // Розкажіть онуку. – 2000. – № 9. – С. 5 – 7

 3. Дюдіна О. Пізнавальна діяльність молодших школярів на уроці./ Дюдіна О. // Початкова школа. - 2006. – № 6. – С. 10 – 12.

 4. Кривошия Т. Розкриймо дітям красу математичних міркувань./ Кривошия Т. // Початкова школа. - 2000. – №3. – С. 22 - 24

 5. Лишенко Г.П. Систематизація та методика розв’язування задач з логічним навантаженням. / Лишенко Г.П. //Початкова школа. - 1986. – №1. – С. 7 - 10

 6. Лишенко Г.П. Вивчення величин у початкових класах: Навчальний посібник./ Лишенко Г.П. – Одеса: Пальміра, 2005.- 100с.

 7. Логачевська С. Індивідуалізація завдань на етапі закріплення знань з математики./ Логачевська С. // Початкова школа. - 1998. – № 4. – С. 3 – 5

 8. Мільченко Г. Загадки як засіб розвитку мислення./ Мільченко Г. // Розкажіть онуку. – 2009. – № 9-10. – С. 5 – 6

 9. Яковенко О. Ігрові завдання з математики. / Яковенко О. // Розкажіть онуку. – 2002. – №1 5-16. – С. 14 – 17.

 10. Математичні розминки в початкових класах: Посібник. - Творча група «Гармонія» Решет илівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 2006. – 23 с.

 11. 2008 найкращих загадок / Упор. Г.Басюк. – Тернопіль: Яблуко, 2008.- 320с.

 12. http:// litkonkurs.ru / ?dr.

 13. http:// teacher.at. ua/publ.

 14. http:// revdution. allbest.ru

 15. http:// matematik.ucoz.ua /publ.

 16. http://ua/tekstreferat.com.

 17. http://urok.at/ua/publ.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Теоретичні основи розвитку логічного мислення у процесі рішення текстових задач
Робота вчителя з розвитку логічного мислення на уроках математики у процесі розв’язування текстових задач на уроках математики в...

Уроках математики для формування універсальних І ключових компетентностей учнів
...

Конспект лекцій з дисципліни «основи метрології та електричних вимірювань»...
Тема лекції: Основні поняття метрології. Властивість І величина. Розмір І значення величини. Одиниця, шкала величини

Уроках математики
Розділ 1 Розвиток творчого мистецтва мислення молодших школярів як психолого-педагогічна проблема

Автор: Давидюк Олена Миколаївна Район, місто
Тема: „Розумова діяльність, самоконтроль, самоаналіз учнів на уроках математики”

Уроках математики
Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів...

Законодавство Висновки до 1 розділу
Аналіз І тенденції стану безробіття в Хмельницькій області Висновки до 2 розділу

Уроках математики
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку...

Організація навчально-виховного процесу з математики
Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю,часто ставлять запитання про...

Уроках математики
Однак, як це робити, викладач не завжди знає. Нерідко це приводить до того, що розвиток логічного мислення значною мірою йде стихійно,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка