Пошук по сайту


Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення методів аналізу заробітної плати в промисловості»

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення методів аналізу заробітної плати в промисловості»

Сторінка1/3
  1   2   3


A qewryuiop

][;lu1sw`5tupoii2s1`7opoiМіністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства

КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни «Статистика»

на тему:
«Статистичне вивчення методів аналізу заробітної плати в промисловості»
«A statistical study of methods of analysis of pay-envelope is in industry»

Код навчальної дисципліни в ECTS ______________

Кількість академічних кредитів в ECTS __________


Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ECTS/КМСОНП
Виконала:

студентка 1 групи

2 курсу ФЕіП

Петрович О.Я

Перевірила:

Аверкіна М.Ф

Рівне – 2010

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Статистика”

на тему:
«Статистичне вивчення методів аналізу заробітної плати в промисловості»

Оцінка: оформлення_________

змісту _________

захисту _________

Загальна оцінка: за стандартом ECTS_________

за стандартом МОНУ____________


Підписи членів комісії


Рівне – 2010

УДК 31(075.8)

ББК 60.6я73


Курсова робота з дисципліни „Статистика”/ Є.О.Мельник Рівне: НУВГП. 2010, - с.

У курсовій роботі розглянуто статистичне вивчення методів заробітної плати у промисловості. Коротко описано поняття про саму заробітню плату та її види, від чого вона залежить. Було вивчено та визначено завдання статистики оплати праці та фонду заробітної плати. Досліджено зіставлення темпів зростання продуктивності праці і середнього рівня оплати праці працівників. Також було здійснено аналіз виконання плану по фонду заробітної плати та аналіз динаміки середньої заробітної плати за різними факторами. В практичній частині, яку я виконав, представлені розрахунки основних показників заробітної плати.

In a term paper the statistical study of methods of ettlings is considered in industry. A concept is shortly described about pay-envelope and its kinds, what it depends on. It was studied and certain task of statistics of payment of labour and wage-fund. Investigational comparison of rates of growth of the labour and middle level of payment of labour of workers productivity. The analysis of fulfiling the plan on a wage-fund and analysis of dynamics of middle ettlings was also carried out after different factors. In practical part which I executed, the calculations of basic indexes of ettlings are presented.

© Н. М. Мельник Є.О., 2010

© НУВГП, 2010
Національний університет водного господарства та природокористування

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра економіки підприємства


ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни "Статистики"
Студенту I курсу, 2 гр., Петрович О.Я.


Тема: «статистичне вивчення методів аналізу заробітної плати в промисловості»
Зміст курсової роботи

Вступ

1. Теоретична частина;

2. Розрахункова частина;

4.Загальні висновки;

5.Використана література.

Дата видачі "__"__________20_ р. Дата захисту "__" _________20_ р.


Керівник _________ Студент ______________


Зміст

сторінки

Вступ…………………………………………………………………………………...6

І Теоретична частина

Статистичне вивчення методів аналізу заробітної плати в промисловості

1.1 Завдання статистики оплати праці. Фонд заробітної плати. Аналіз виконання плану по фонду заробітної плат…………........................................................................7

1.2 Аналіз динаміки середньої заробітної плати за факторами. Розрахунок індексів середньої заробітної плати.................................................................................14

1.3 Зіставлення темпів зростання продуктивності праці і середнього рівня оплати праці працівників..................................................................................................15

ІІ Розрахункова частина

Завдання1....................................................................................................................

Завдання2....................................................................................................................

Завдання3.................................................................................................................... Завдання4.................................................................................................................... Завдання5.................................................................................................................... Завдання6.................................................................................................................... Завдання7.................................................................................................................... Висновки................................................................................................................... Використана література...........................................................................................


Вступ

Курсова робота, яку я виконала,має тему: „Статистичні методи аналізу заробітної плати у промисловості”.

Ця тема є досить актуальною в наш час, оскільки важливо правильно визначити заробітну плату кожного робітника, враховуючи притому його кваліфікацію, стаж роботи та інші якості.

Стаття 1 Закону України „ Про оплату праці” визначає найбільш правове поняття заробітної плати - заробітна плата – це винагорода, котра обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно – ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітну плату регулюють форми і системи праці. видами заробітної плати є основна та додаткова заробітна плата. В свою чергу основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

В статті 96 Кодексу законів про працю України вказано, що основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка в свою чергу складається з тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик, тарифних сіток. Згідно із законом „Про оплату праці” додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Розмір заробітної плати залежить від складності, умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Вся курсова робота складається з двох частин: практичної частини та теоретичної частини.

В практичній частині я виконав сім завдань, які стосуються різноманітних обчислень заробітної плати робітників, а саме нарахування місячної заробітної плати робітника, визначення середньої місячної заробітної плати .

В теоретичній частині я розкрив ряд питань, в яких розкриваються основні теоретичні положення, що стосуються методів аналізу заробітної плати в промисловості, а саме завдання статистики оплати праці, фонд заробітної плати, годинний і місячний фонд заробітної плати робітників та інші питання пов’язані із заробітною платою на підприємстві.

Фонд заробітної плати – це частина виражених у грошовій формі витрат виробництва, пов’язаних з оплатою праці за виконану роботу робітниками у звітному періоді. Відповідно до трудового законодавства України у фонд заробітної плати включають також ряд виплат робітникам за невідпрацьований ними час протягом робочого дня, місяця, кварталу, року: оплата додаткових перерв матерям, що годують дітей, оплата простоїв не з вини робітників, оплата відпусток тощо.
Теоретична частина

Статистичне вивчення методів аналізу заробітної плати в промисловості

1.1. Завдання статистики оплати праці. Фонд заробітної плати. Аналіз виконання плану по фонду заробітної плати.

Основним джерелом реальних доходів населення, зростання його добробуту виступає заробітна плата, яка є складовою фонду споживання, що створюється на підприємствах, організаціях різних галузей народного господарства незалежно від форм власності.

Загалом, заробітна плата – це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили. Визначається вона вартістю засобів існування, необхідних для її відтворення. До неї входять: вартість харчування, одягу, взуття, послуг, витрат на утримання сім’ї , освіту, охорону здоров’я, відпочинок та інші потреби.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно – ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітну плату регулюють форми і системи праці.

Основними видами заробітної плати є основна та додаткова заробітна плата. В свою чергу основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Згідно із законом „Про оплату праці” додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Головним завданням статистики оплати праці є не тільки вивчення фонду споживання, динаміки оплати праці але й оцінка ефективності використання ресурсів. Кожне підприємство, підприємець, здійснюючи свою діяльність, повинні володіти інформацією і знати ціну одиниці праці, що використовується у виробництві. В грошову оцінку затрат виробництва, пов’язаних з використання живої праці, повинні входити не тільки суми на оплату праці у вигляді нарахованої заробітної плати, а й інші нарахування і відрахування в різних фонди (пенсійний, обов’язкове медичне страхування, фонд зайнятості) та податки, ставки яких визначаються залежно від фонду оплати праці.

Основними завданнями статистики оплати праці є:

1. розрахунок рівнів оплати праці і характеристика їх динаміки;

2. урізноманітнення форм та способів одержання необхідної інформації про нові форми та системи оплати праці, зумовлених розвитком ринкових відносин;

3. вивчення впливу окремих факторів на зміну фондів споживання і оплати праці;

4. аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці і доходів;

5. подальше вдосконалення статистичної звітності.

Відповідна праця робочих та службовців у комерційних фірмах та підприємствах оплачується у вигляді заробітної плати з так званого фонду оплати праці. Фонду оплати формується з отриманих прибутків після відрахувань з неї у бюджет всіх платежів, тобто з того чистого прибутку, що залишається в розпорядженні організації.

Фонд заробітної плати – це частина виражених у грошовій формі витрат виробництва, пов’язаних з оплатою праці за виконану роботу робітниками у звітному періоді. Відповідно до трудового законодавства України у фонд заробітної плати включають також ряд виплат робітникам за невідпрацьований ними час протягом робочого дня, місяця, кварталу, року: оплата додаткових перерв матерям, що годують дітей, оплата простоїв не з вини робітників, оплата відпусток тощо.

Оплату праці статистика вивчає за дома аспектами: а) як елемент затрат, які пов’язані з виготовленням продукції; б) як характеристика добробуту робітників виробничих підприємств.

Вивчення динаміки оплати праці здійснюється обчисленням двох показників: середній показник працівника загалом по підприємству, виходячи з суми засобів, які спрямовані на споживання, і середню оплату працівників загалом по підприємству, виходячи з фонду оплати праці працівників спискового складу (включаючи оплату праці сумісників), винагороди за наслідками праці за рік і разові заохочення колективу.

Одним з найважливіших інструментів стимулювання зростання продуктивності праці, обсягу продукції, поліпшення її якості є оплата праці. Статистика праці вивчає ступінь поширення форм і системи оплати праці, обсяг і складу заробітної плати, рівня і динаміки оплати праці робітників.

В розвинутих країнах видатки на оплату праці становлять більше, ніж 40% усіх витрат, а в країнах з перехідною економікою, високим рівнем безробіття і низькою ціною праці – в межах 20%, а в деяких галузях – не вище 5% від суми витрат підприємства.

Статистика вивчає склад фонду оплати праці за дільницями, категоріями працівників. Окремі елементи фонду оплати праці можуть бути згруповані, що дозволяє розрахувати ряд взаємо відносних фондів. Зокрема, це тарифний, годинний, денний та місячні фонди оплати праці.

Денний фонд оплати праці охоплює оплату за фактично відпрацьовані людино – дні. До складу входить всі елементи годинного фонду оплати праці, а також оплата пільгових годин підлітків, оплата внутрішньо змінного часу, затраченого на виконання державних і громадських обов’язків, доплата матерям за години годівлі грудних дітей, оплата внутрішньо змінних простоїв, доплата за роботу в понад нормовий час.

Крім тарифного фонду заробітної плати до його складу входять різні доплати робітникам – відрядникам за прогресивними розцінками, оплата браку не з вени працівників, доплата за роботу в нічний час, оплата за навчання учнів на виробництві, премії робітникам, керівникам, спеціалістам, іншим працівникам за результатами роботи, премії за сприяння виробництву, надбавки за високу кваліфікацію.

Тарифний фонд оплати праці включає в себе нараховану заробітну плату робітникам – відрядникам і погодинникам за відрядними розцінками, тарифними ставками і штатно – посадовими окладами.

Годинний фонд оплати праці включає всі виплати, що нараховані за фактично відпрацьовані людино – години за умов нормальної тривалості зміни.

Місячний (повний) фонд оплати праці включає всі види заробітної плати і різні виплати, що здійснюються за джерелами оплати праці. Крім елементів денного фонду оплати праці, до його складу входить різні виплати, серед яких оплата чергових і додаткових відпусток, оплата днів виконання державних і громадських обов’язків, надбавки за вислугу років, оплата цілоденних простоїв, доплати робітникам у разі тимчасової втрати ним працездатності, виплати на польове забезпечення, вартість продукції, що видається робітникам в порядку натуральної оплати, вартість безкоштовних комунальних послуг, житла тощо, вихідна допомога при закінченні трудового договору.

Місячний фонд оплати праці розраховується для всіх категорій виробничого персоналу. Годинний і денний фонди оплати праці обчислюють лише для категорій робітників підприємства. Це зумовлено деякою специфікою організації робочого часу на підприємствах, який за даною категорією обліковується в людино-годинах та людино-днях.

Між розглянутими фондами існує певний зв’язок, який ілюструє така система:

Fд=Fг

Fм = Fд * К2

де F – фонд оплати праці, годинний (г), денний (д), місячний (м);

К1 – коефіцієнт доплат до денного фонду оплати праці, який визначається діленням денного фонду на годинний (К1 = Fд / Fг);

К2 – коефіцієнт доплат до місячного фонду (К2 = Fм / Fд).

Розглянемо методику обчислення фондів оплати праці робітників промислового підприємства та визначення показників їх взаємозв’язку на основі даних таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Елементи фонду оплати праці

Тис.

Грн..

1

Оплати за відрядними розцінками

1165,0

2

Оплата за відрядно-преміальною системою

85,0

3

Премії відрядникам

12,0

4

Погодинна оплата за тарифними ставками

36,0

5

Премії погодинникам

6,0

6

Доплата за керівництво бригадою

2,0

7

Доплата за навчання учнів

0,5

8

Доплата за класність

0,5

9

Доплата за роботу в нічний час

1,5

10

Премії за винахідництво і раціоналізацію

1,5

11

Доплата за складні умови праці

0,5
Всього годинний фонд оплати праці

310,5

12

Доплата за роботу у по надурочний час

2,0

13

Оплата годин внутрішньо змінного прстою

0,4

14

Оплата пільгових годин підлітків

0,3

15

Оплата перерв матерям, що годують грудних дітей

0,3

16

Оплата годин виконання державних і громадських обов’язків

0,8
Всього денний фонд оплати праці

314,3

17

Оплата чергових і додаткових відпусток

2,2

18

Оплата днів виконання державних і громадських обов’язків

0,3

19

Оплата цілоденних простоїв

0,1

20

Доплата за вислугу років

0,4

21

Доплата у разі тимчасової втрати працездатності

0,6

22

Доплата по закінченню трудового договору

1,5

23

Вартість продукції, виданої робітникам у порядку натуральної оплати

1,2
Всього місячний фонд оплати праці

320,5


При вивченні складу фонду оплати праці працівників визначають ступінь поширення різних форм і систем оплати праці. Існують дві форми оплати праці: відрядна і погодинна.

Відрядна поділяється на:

 • Пряму відрядну – преміальну;

 • Посередньо – відрядну;

 • Акордну системи.

Почасова – на:

 • Просту почасову;

 • Почасову – преміальну.

Ступінь погодинної форми оплати праці полягає в тому, що розмір оплати залежить від кваліфікації робітника та відпрацьованого часу.

Змог. = Тст * tв, грн.

Де tв – відпрацьований час в одиницях, які відповідають тарифній ставці.

Зокрема можна виділити умови застосування погодинної оплати праці:

 1. якщо немає можливості організувати облік продукції;

 2. якщо інші форми оплати є не логічними або шкодять здоровю працівників та якості продукції.

Перевагою погодинної форми оплати праці є те, що вона є зрозумілою і залежить від відпрацьованого часу. Але також є недолік – вона не стимулює до якості та продуктивності праці. Щоб ліквідувати ці недоліки робітникам – погодинникам встановлюється нормоване завдання або впроваджується погодинно – преміальна система виплат.

Пр = Змог. * Пр% / 100, грн.

де Пр – премія;

Змог. – погодинна заробітна плата;

Пр% - розмір премії в %.

Суть відрядної оплати праці полягає в тому, що вона залежить від кількості доброякісної продукції.

При прямій відрядній оплата праці нараховується по розцінках за одиницю виконаних робіт, при акордній – за обсяг робіт по об’єкту в цілому чи за комплекс робіт. Інженерно – технічний персонал, службовці, молодший обслуговуючий персонал оплачуються погодинно. Виробничі робітники оплачуються відрядно. Лише незначна частина допоміжних робіт оплачується погодинно. При відрядно – преміальній формі оплати робітники преміюються за виконання завдання в строк чи достроково. Преміювання передбачається за роботи, які виконуються по акордних нарядах, які видаються на важливі роботи. Відрядна форма оплата праці поділяється на пряму відрядну, відрядно – преміальну, відрядно – прогресивну, посередньо – відрядну.

Певну частину індивідуальних доходів працівників промисловості, крім фонду споживання, як грошові виплати і заохочення та доходи, що виплачується за акціями трудового колективу і внесками членів трудового колективу в майно підприємства.

До складу грошових виплат і заохочень входять:

 • Винагороди за результати роботи за рік;

 • Одноразові заохочення.

Серед трудових і соціальних пільг, які надає підприємство своїм працівникам, виділяють:

 • Відшкодування витрат на утримання дітей, що перебувають в дитячих садочках, таборах підприємства;

 • Вартість путівок на лікування, відпочинок, подорожі;

 • Придбання садових будинків;

 • Відпусток жінкам які виховують дітей;

 • Одноразова допомога ветеранам праці, які виходять на пенсію;

 • Стипендії студентам і учням які навчаються у вищих навчальних закладах за направленням підприємств;

 • Оплата додаткових відпусток;

 • Затрати на благоустрій садових товариств;

 • Здешевлення вартості харчування працівників в їдальнях, профілакторіях;

 • Інші види виплат.

Крім того, до цих джерел відносять також доходи (дивіденди, проценти), що виплачуються за акціями і внесками трудового колективу в майно підприємства чи обєднання.

На основі даних про годинний, денний і місячний фонди і відповідні дані про затрати праці в людино-годинах, людино-днях, людино-місяцях обчислюють середню годинну, денну і місячну заробітну плату.

Середню годинну заробітну плату обчислюють шляхом ділення фонду годинної заробітної плати Fг на кількість відпрацьованих людино-годин Тг.

Середню денну заробітну плату визначають діленням фонду денної заробітної плати Fд на кількість відпрацьованих людино-днів за цей період.

Розмір середньомісячної заробітної плати визначають як частину від ділення місячного фонду оплати праці Fм на середньоспискову чисельність робітників.

Всі ці показники взаємопов’язані, що може бути використано для визначення будь –якого з них на базі інших. Так, середній річний заробіток можна визначити таким чином:

fp = fг*Tr*K1*Tд*K2*K3

де К1 – коефіцієнт доплат за невідпрацьовані людино-години;

fг – середня годинна заробітна плата;

Tr – середня фактична тривалість робочого дня;

Тд – середня кількість днів роботи одного робітника;

К2 – коефіцієнт доплати за невідпрацьовані людино-дні;

К3 – коефіцієнт збільшення середнього заробітку за рахунок різних виплат.

Це так звана мультиплікативна модель взаємозв’язку показників, крім якої може бути застосована і друга – адитивна. В практиці статистичного аналізу нерідко використовується моделі змішаного типу взаємозв’язків.

При аналізі оплати праці важливе значення має вивчення диференціації робітників за рівнем їх заробітної плати. Статистична звітність, що надходить в органи державної статистики, має відповідну інформацію, яка забезпечує відображення зміни у рівні оплати праці, яка забезпечує відображення зміни у рівні оплати праці всіх категорій працівників галузей народного господарства.

Для характеристики диференціації працівників за рівнем оплати праці широко використовується такі групування:

Таблиця1.2Групи робітників за рівнем середньої оплати праці за місяць, грн.

Чисельність робітників у групі

До переходу на нові ставки

Після переходу на нові ставки

чоловік

%

Чоловік

%

До 200

41

3,3

12

1,0

200-300

61

4,9

75

6,0

300-400

315

25,2

286

22,9

400-500

420

33,6

402

32,1

500-600

309

24,8

276

22,1

600-700

59

4,7

120

9,6

700 і більше

45

3,5

79

6,3

Всього

1250

100

1250

100Одним із важливих завдань статистики праці є вивчення ступеня використання коштів на оплату праці персоналу підприємств та організацій, одержання відповіді на питання про те, наскільки ефективно використовувалися ці кошти у звітному періоді.

До 1990 року при аналізі використання фонду заробітної плати передусім зіставляли фактично нарахований фонд з плановим, що дозволяло виявити його економію або перевитрати. Визначалася абсолютна і відносна економія (перевитрати) по фонду заробітної плати працівників основної діяльності (з урахуванням рівня виконання плану за обсягом виробництва).

Відносна економія (перевитрати) фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу обчислюється за формулою:

(1)

де Е(П) – економія чи перевитрати фонду заробітної плати;

і - відповідно фактичний і плановий фонди заробітної плати;

ТП1/ТПn – процент виконання плану за показником продукції, що прийнята при плануванні продуктивності праці;

К – диференційований знижувальний коефіцієнт.

Останній встановлює у певному розмірі для окремих галузей народного господарства (від 0,4 до 1,0).

У зв’язку з переходом у 1990 р. підприємств і об’єднань на самостійне планування і само орендування (зміна порядку формування фонду оплати праці і фонду споживання, широке застосування елементів ринкової економіки), аналіз їх використання набув дещо нових відтінків.

Розмір фонду оплати праці на наступний рік визначається, виходячи з величини в базовому році як у цілому, так і в розрізі категорій персоналу основної діяльності. Фонд оплати праці F прямо залежить від середнього рівня оплати праці f і чисельності працівників Т, тобто його можна виразити F=f*T. Зазначений взаємозв’язок може бути використаний при аналізі динаміки оплати праці та фонду споживання.

1.2.Аналіз динаміки середньої заробітної плати за факторами. Розрахунок індексів середньої заробітної плати.

Під фондом заробітної плати підприємства (фірми) розуміють частку виражених у грошовій формі витрат виробництва, пов’язаних з оплатою праці за виконану роботу робітниками у звітному періоді. Відповідно до трудового законодавства України у фонд заробітної плати включають також ряд виплат робітникам за невідпрацьований ними час протягом робочого дня, місяця, кварталу, року.

Фонд оплати праці є важливою спадковою фонду споживання, в який, крім нього, входять грошові виплати і заохочення за рахунок прибутку й інших джерел. Це зокрема, винагороди за підсумки роботи за рік, одноразові заохочення, матеріальна допомога, суми трудових і соціальних пільг працівникам (оплата додаткових відпусток, наданих за рішенням трудового колективу, понад ті, що передбачені трудовим законодавством, одноразова допомога ветеранам у зв’язку з виходом на пенсію, надбавки до пенсії),доходи у вигляді дивідендів, процентів по акціях трудового колективу і внесках працівників у майно підприємства.

До складу фондів оплати праці не входять авторські гонорари, винагороди за відкриття, винаходи, допомога по соціальному страхуванню, підйомні та виплати на відрядження та інші видатки.

Оплату праці статистика вивчає за двома аспектами: як елемент затрат, які пов’язані з виготовленням продукції, і як характеристика добробуту робітників виробничих підприємств.

При вивченні динаміки оплати праці у даний час обчислюють два показники: середній дохід працівника загалом по підприємству, виходячи з суми засобів, які спрямовані на споживання, і середню оплату працівників спускового складу.

Оплата праці – це один з найважливіших інструментів стимулювання зростання продуктивності праці, обсягу продукції, поліпшення її якості. Статистика праці вивчає ступінь поширення форм і систем оплати праці, обсягу і складу заробітної плати, рівня і динаміки оплати праці робітників.

При вивченні складу фонду оплати праці окремі його елементи можуть бути згруповані, що дозволяє обчислювати ряд взаємопов’язаних фондів. Зокрема, це тарифний, денний та місячний фонди оплати праці.

Тарифний фонд оплати праці включає в себе нараховану заробітну плату робітникам – відрядникам і погодинникам за відрядними оцінками, тарифними ставками і штатно – посадовими окладами.

Годинний фонд включає всі виплати, що нараховані за фактично відпрацьовані людино годинний за умов нормальної тривалості зміни.

Даний фонд охоплює плату за фактично відпрацьовані годино - дні. До його складу входять всі елементи годинного фонду оплат праці.

Місячний фонд або (повний) включає всі види заробітної плати і різні виплати, що здійснюється за джерелами оплати праці. Крім елементів денного фонду оплати праці, до його складу входять різні виплати, серед яких оплата чергових і додаткових відпусток, плата днів виконання державних і громадських обов’язків, надбавок за вислугу років, оплата цілоденних простоїв, доплати робітникам у разі тимчасової втрати ними працездатності та ін. Місячний фонд оплати праці розраховується для всіх категорій робітників підприємств. Це зумовлено деякою специфікою робочого часу на підприємствах, який за даною категорією обліковується в людино – годинах та людино – днях .

Між розглянутими формами існує повний зв’язок:

де F – фонд оплати праці:

Г – годинний;

Д – денний;

М – місячний.

- коефіцієнт доплати фонду, який визначається діленням даного фонду на годинний ;

- коефіцієнт доплати до місячного фонду .

При вивченні складу фонду оплати праці працівників визначають ступінь поширення різних форм і систем оплати праці. Існують дві форми оплати праці: відрядна і почасова.

Відрядна поділяється на:

 • Пряму відрядну – преміальну;

 • Посередньо – відрядну;

 • Акордну системи.

Почасова – на:

 • Просту почасову;

 • Почасову – преміальну.

Певну частину індивідуальних доходів працівників промисловості й інших галузей, крім фонду оплати праці, становлять такі елементи фонду споживання, як грошові виплати і заохочення та доходи, що виплачуються за акціями трудового колективу і внесками членів трудового колективу в майно підприємства.

До складу грошових виплат і заохочень входять:

 • Винагороди за результати роботи за рік;

 • Одноразові заохочення.

Серед трудових і соціальних пільг, які надає підприємство своїм працівникам, виділяють:

 • Оплата додаткових відпусток;

 • Відпусток жінкам які виховують дітей;

 • Одноразова допомога ветеранам праці, які виходять на пенсію;

 • Стипендії студентам і учням які навчаються у вищих навчальних закладах за направленням підприємств;

 • Вартість путівок на лікування, відпочинок, подорожі;

 • Придбання садових будинків;

 • Затрати на благоустрій садових товариств;

 • Здешевлення вартості харчування працівників в їдальнях, профілакторіях;

 • Відшкодування витрат на утримання дітей, що перебувають в дитячих садочках, таборах підприємства;

 • Інші види виплат.

Крім того, до цих джерел відносять також доходи (дивіденди, проценти), що виплачуються за акціями.

При статистичному вивчені динаміки заробітної плати виділяють середньочасову, заробітну плату одного працівника.

Середня заробітна плата розраховується за формулою:

Зпл = або (2)

де: F – фонд заробітної плати;

Т – кількість робітників.

Динаміка середньої заробітної плати вивчається за допомогою індексів:

 • Індекс перехідного складу:

Іпс = або Іпс = , (3) де - фонд нарахованої в базисному періоді заробітної плати;

- кількість працівників в базисному періоді;

Іпс – показує динаміку середньої заробітної плати за рахунок впливу двох факторів: зміни індивідуальної заробітної плати і зміни структури робітників.

 • Індекс фіксованого складу:І ф.с. = І ф.с.= (4)

Показує динаміку середньої заробітної плати під впливом одного фактора – зміни індивідуальної заробітної плати .

 • Індекс структури зрушень:

І стр. зруш. = (5)

Показує зміни серед заробітної плати за рахунок зміни числа працівників з тієї чи іншої заробітної плати.
1.3 Зіставлення темпів зростання продуктивності праці і середнього рівня оплати праці працівників.

При виявленні виконання планів і динаміки оплати праці застосовується індексний метод, зокрема моделюються динамічні і статистичні індекси, індекси змінного, постійного складу і структури зрушень. В їх основу кладуть середні рівні оплати праці, які як відомо, залежать від двох груп факторів: від зміни середньої оплати праці кожної категорії працівників і частки чисельності працівників кожної категорії у їх загальній чисельності. Ці зміни відбивають відповідні індекси:

 • Змінного складу:

(6)

 • Постійного складу:

(7)

 • Структурних зрушень:(8)

де: F – середня оплата праці працівників відповідного періоду;

dT – частка чисельності працівників кожної категорії у їх загальній чисельності.

Індекс змінного складу відображає зміну середнього рівня оплати праці під впливом обох названих факторів, індекс постійного складу – зміну середнього рівня оплати кожної категорії працівників, індекс структурних зрушень – зміни середнього рівня оплати праці під впливом другого фактора зміни питомої ваги чисельності працівників кожної категорії у їх загальній чисельності.

За допомогою цієї системи індексів визначають не лише відносні показники зміни рівня оплати праці за рахунок відповідного фактора становить, зокрема:

 • Зміни середнього рівня оплати праці:

(9) • Зміни питомої ваги окремих категорій працівників:

(10)

важливе місце в аналізі оплати праці має зіставлення темпів підвищення рівня оплати та продуктивності праці. Підвищення продуктивності праці є головним фактором зростання добробуту за тим, як змінюється ефективність суспільного виробництва, має велике практичне значення.

Розрахунок показників динаміки здійснюють на основі робітника чи працівника.

Зіставлення темпів зростання продуктивності праці і оплати праці дозволяє розраховувати коефіцієнт випередження:

(11)

і (12)

- оплатовіддача у звітному і базисному періодах, що відбиває вартість виробника продукції у розрахунку на 1 грн. Фонду оплати праці.

Крім того, на основі зіставлення темпів приросту продуктивності праці розраховують коефіцієнт стати стичності:

, (13)

де - темп приросту продуктивності праці;

- темп приросту оплати праці.

Коефіцієнт ефективності характеризує ступінь зв’язку між цінами ознаками і відбиває на скільки відсотків змінилася продуктивність праці при збільшенні середнього заробітку на 1%.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статистичне вивчення методів аналізу заробітної плати в промисловості (теоретична частина)
Завдання статистики оплати праці. Фонд заробітної плати. Аналіз виконання плану по фонду заробітної плати

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Лекція Організація обліку праці І заробітної плати в бюджетних установах
Особливості нарахування заробітної плати працівникам в установах охорони здоров'я

Курсова робота „Статистика продукції будівництва" складається з двох...
Статистика продукції будівництва являє собою один з важливих розділів статистики будівництва, вивчення якого визначає правильне розуміння...

Курсова робота
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ О. В. Полюхович, Рівне: нувгп, 2012, – 44 с

З міст
Економічна сутність заробітної плати

1. Види І типи конкуреції
Нтп, впровадження нових форм органі­зації виробництва І систем заробітної плати тощо

Курсова робота на тему: Екологічні аспекти геологічної діяльності людини
Щоб правильно оцінити дану ситуацію ми маємо розглядати не тільки добування, але й переробку, використання ресурсів та захоронення...

Курсова робота на тему: Екологічні аспекти геологічної діяльності людини
Щоб правильно оцінити дану ситуацію ми маємо розглядати не тільки добування, але й переробку, використання ресурсів та захоронення...

Курсова робота з дисципліни «Управління проектами» на тему: Розробка...
Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка