Пошук по сайту


Методика підготовки майстра виробничого навчання до занять. 3 Методика проведення занять

Методика підготовки майстра виробничого навчання до занять. 3 Методика проведення занять

Сторінка1/3
  1   2   3


Тема: Методичні основи поурочного планування. Методика підготовки майстра в/н до занять.
ЗМІСТ

Вступ

Теоретична частина.

1.1 Методичні основи поурочного планування.

1.2 Методика підготовки майстра виробничого навчання до занять.

1.3 Методика проведення занять.

Практична частина.
2.1 Підготовка майстра виробничого навчання з розділу „Ремонтні роботи” професії слюсаря з ремонту автомобілів.

2.2 Переліки навчально-виробничих робіт розділу „ Навчання в майстернях” з професії „Тракторист -машиніст с.г виробництва водій автотранспортних засобів.”

2.3 Плани виробничого навчання групи в навчальних майстернях.

2.4 План уроку виробничого навчання з теми „ Обпилювання металу”

Висновки

Література

Додатки

Вступ.

Серед багатьох педагогічних професій є одна особлива - майстер виробничого навчання. Її назва на перший погляд є звичайною і простою. Та подивимось глибше в її сутність. Тоді й виявиться, що мова йде про одну з найскладніших і найвідповідальніших професій.

Адже майстер у професійному закладі – це передусім педагог, основний організатор виробничої діяльності учнів, їх наставник, вихователь. Високий професіоналізм і компетентність, глибокі педагогічні та виробничі знання, й володіння найскладнішими навичками на основі останніх досягнень науково технічного прогресу, любов до вихованців та милосердя, доброта і чуйність та інші загальнолюдські якості мають бути притаманними йому.

Безумовно, цей педагог має бути справжнім майстром з пройесії, якої він навчає молодих людей. Без знань педагогіки та психології, зокрема з дидактики та сучасних методик неможливо здійснювати навчально виховний процес у сучасних професійнотехнічних навчальних закладах. Без цього й не сформулюється педагогічна майстерність, яка є запорукою творчого розв’язання нових освітньо виховних завдань.

Створення національної системи освіти, що повинна посісти провідне місце в технічному оновленні економіки, практичному запровадженні доягнень науки і техніки, істотно впливає на визначення основних напрямків роботи майстрів виробничого навчання. Їхню діяльність необхідно спрямовувати насамперед на забезпечення високого рівня підготовки майбутніх трудівників, їх конкурентноспроможності, мобільності, творчої активностів умовах ринкової економіки. Це можливо лише за умов постійного само досконалення, системного підходу до навчання, планування та кропіткої роботи по підготовці до занять, проведення їх на високому професійному рівні. Саме питанням планування роботи майстрів виробничого навчання, методикам підготовки їх до занять присвячена данна робота.


1.Теоретична частина.

1.1 Методичні основи поурочного планування.
Усі документи планування можна поділити на дві групи: державні документи і документи, що складаються майстром.

Державні документи планування:

- навчальний план, що зумовлює кількість годин, відведених на предмет "Виробниче навчання";

- навчальні програми (для занять в майстерні та на виробництві).

Сьогодні вже зрозуміло, що не можуть навчатися за єдиною програмою учні різних регіонів України і навіть різні райони однієї області. Корективи в програму мають право вносити за рішенням засідання своєї кафедри в кожному училищі. Програма повинна відповідати соціальним і побутовим умовам її реалізації. При цьому виняткова увага надається професійній спрямованості та вимогам ринку праці.

Програма повинна чітко визначати рівень засвоєння навчального матеріалу (уміння, навички, уміння вищого порядку) залежно від його значення для майбутньої професії.

Проектуючи конкретні кроки на цьому шляху, варто відштовхуватися від загальновизнаного сьогодні положення, що навчальний процес - це єдність двох нерозривно зв'язаних між собою основних видів діяльності: навчаючої діяльності майстра та усвідомленої активної навчальної діяльності учнів.

Навчальні програми постійно вдосконалюються, періодично змінюються.
Найсуттєвішими причинами їх удосконалення є:

– значне поліпшення матеріальної бази, впровадження в навчальний процес досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду;

– піднесення освітнього цензу майстра, рівня підготовленості учнів;

– постановка суспільством нових завдань щодо професійної підготовки, котрі потребують пошуку нових засобів і форм роботи.
Документи планування, що складаються майстром:

– річні навчальна робоча програма та навчальний план;

– робочий перелік робіт по семестрах;

– тематичний план по семестрах;

– план уроку та конспект на урок .

Робоча програма виробничого навчання та виробничої практики складається та затверджується комісією відповідної кафедри. В ній зазначаються теми занять в доцільній логічній послідовності виконання технологій. Кожна тема містить короткий зміст навчання учнів.

На основі робочої програми розробляється навчальний план роботи в майстерні та на виробничій практиці. Навпроти кожної теми вказується кількість годин необхідних для засвоєння знань, навиків, умінь учнями відповідної групи.

Кожен майстер виробничого навчання розробляє власний перелік робіт для навчання учнів в майстернях та виробничій практиці на основі робочої програми та плану. Перелік містить такі ж найменування робіт як і в програмі із вказанням кількості годин занять та розподіл їх по семестрах.

Навчальний план робіт майстра є додатком до переліку робіт. В ньому основні теми занять розбиваються на підтеми та конкретні теми уроків. Відповідно до теми чи підтеми зазначається кількість годин уроків. Навчальний план робіт майстра виробничого навчання і є поурочним плануванням.

Поурочний план уроків майстра для навчання учнів в майстерні відрізняється від поурочного плану для навчання на виробництві кількістю годин, які заплановані на урок та ступенем самостійності навчання учнів. В майстерні ПТНЗ уроки проводяться по шість годин, а на виробництві по сім. Поурочне планування для занять у виробничій майстерні призначене для навчання учнів відповідним технологічним процесам та наступним виконанням вправ ними для закріплення знань,умінь. Планування уроків для навчання на виробництві передбачає самостійне виконання вправ учням засвоєних технологій для відпрацювання навиків по обраній професії.

На основі поурочного планування розробляється план уроку виробничого навчання.

План уроку та конспект уроку - це найконкретніші плани роботи майстра. Вони належать до оперативного планування і завершують систему планування уроків та виконують в ній організаційну функцію. План уроку та конспект - це результат безпосередньої підготовки майстра до уроку. Він розробляється на основі робочого плану (поурочного планування) для відповідної групи.

План уроку та конспект до нього містять конкретні завдання, які повинен розв'язати майстер на уроці. При цьому враховується рівень підготовленості всіх учнів (для забезпечення оптимальних педагогічних дій). Завдання в плані уроку переважно записують по конкретних етапах уроку. Зміст конкретизує навчання з урахуванням досягнень учнів і прогалин у процесі навчання. У конспект послідовно записують вправи, що підлягають вивченню на уроці, теоретичні відомості та домашні завдання. Підкреслюються можливі між предметні зв'язки, за потреби - обґрунтовується доцільність цих вправ на уроці.

Конспект можна виконувати у вигляді рисунків і схем.

Проте конспект уроку не є обов'язковим документом для досвідчених майстрів. Його написання є не метою, а засобом її досягнення.
Вимоги до поурочних планів:

1. Чітко визначені тема, мета.

2. Поурочний план — логічна схема побудови уроку.

3. План повинен демонструвати методи, форми, прийоми роботи з групою, спрямовані на досягнення мети.

4. Чітко вказати форми і методи індивідуальної роботи з сильними і невстигаючими учнями.

5. Особливу увагу при плануванні треба приділяти самостійній роботі учнів на уроці, самостійному пошуку умінь та навичок.

6. Повинні бути сформульовані питання, які пропонуються учням на різних етапах роботи на уроці.

7. Поурочні плани повинні передбачати всі елементи структури обраного типу уроку (урок засвоєння нових знань; урок формувань умінь та навичок; урок засвоєння умінь та навичок; урок узагальнення і систематизації знань; урок перевірки знань, навичок і умінь; комбінований урок).

8. Поурочні плани повинні бути охайно оформлені. Бажано щоб були поля, а після поурочного плану — вільне місце, де можна робити примітки, зауваження по ходу уроку.

1.2 Методика підготовки майстра виробничого навчання до занять.
При підготовці до занять майстер використовує ряд плануючої та професійної документації: робочі навчальні програми, навчальні плани, переліки, кваліфікаційні характеристики, матеріли професійного змісту.

Кваліфікаційна характеристика - це державний документ в якому з формовані основні вимоги до професійно технічних знань та рівню кваліфікації.

Зміст кваліфікаційної характеристики точне найменування професій, рівень кваліфікації по даній професії, зміст і складність роботи яку повинен виконувати робочий, даного кваліфікаційного розряду, вимоги до професійно-технічних знань, та додаткові вимоги для присвоєння підвищеного розряду.

Навчальний план - державний документ, який визначає зміст та загальні вимоги до навчання.

Зміст, перелік навчальних предметів, кількості годин на кожен предмет в тиждень, рік та на весь період навчання, режим навчальних занять та структури навчального року, час на консультації.

Програма виробничого навчання - це документ, що визначає зміст професійних знань, навиків та вмінь, способи та методи їх формування. Зміст, етапи, навчальний перелік тем, зразкові об'єкти навчально виробничих робіт, загальні рекомендації по організації, характеру й об'єму робіт які виконуються в період виробничої практики. Призначення для перспективного планування системи уроків майстра виробничого навчання.

Зведено - тематичний (поурочний) план орієнтовний документ, який визначає сполучення тем виробничого та практичного навчання. Зміст номер та най - менування тем з виробничого навчання та спецтехнології, кількість годин, відведених на тему, період навчання. Призначення для визначення між предметного зв'язку, використовується майстром виробничого навчання.

В процесі виконання виробничих завдань повинні бути запитання практичного характеру для розвитку мислення, розвитку пізнавальної активності і самостійності, для формування творчого мислення, розвитку пізнавальних інтересів і здібностей, а також для розвитку навиків та вмінь. Уроки мають бути взаємопов'язані, і викладатися в логічній послідовності. Також на уроках має бути рівномірність навантаження.

В навчальних планах та програмах визначається зміст та обсяг матеріалів з кожної теми, а НВР встановлюється самостійно майстром виробничого навчання під керівництвом старшого майстра.

Перелік ВНР являється основним плануючим документом з виробничого навчання який розробляє майстер. Складається перелік на півріччя або на навчальний рік. Під час складання переліку НВР необхідно дотримуватися принципів:

– послідовність ускладнення (від простого до складного);

– роботи повинні відповідати програмі;

– роботи повинні бути різноманітними (за формою розмірами конфігурації матеріалу, прийомам і способу виконання).

Для всіх робіт, які включені в перелік, використовується технічна документація (креслення, технічні вимоги, інструкційні або інструкційні технічні карти, встановлення норма часу).

Мета складання НВР - сприяти формувати і виховувати кваліфікованих робітників які відповідають умовам сучасного виробництва і соціального розвитку суспільства. Забезпечити постійне засвоєння учнями прийомів та методів робіт. Привчити учнів цінити фактор часу.

Визначити початкові дані кожного учня для вірного планування виробничого навчання та раціонального використання обладнання.

Матеріально-технічна підготовка до вивчення теми.

З метою створення найбільш сприятливих умов для системного оволодіння учнями основними професійними навиками та вміннями в ПТНЗ обладнується навчальними майстернями та лабораторіями. Навчальний процес не можливий без належної матеріальної технічної бази. Учні повинні бути забезпеченні всім необхідним: обладнанням, інструментом, пристроями, матеріалом та засобами наочності.

Розробка плануючої документації.

Планування навчального процесу забезпечує його якісне, раціональне та повне виконання навчальних планів та програм. Планування ВН здійснюється на основі положення про формування навчально виробничої діяльності ПТНЗ.

Основним завданням з виробничого навчання є навчити учнів здійснювати такі дії:

планування;

підготовка;

обслуговування;

безпосередні здійснення;

самоконтроль.

Для якісної підготовки кваліфікованих працівників та повного виконання нав- чальних планів, програм і ефективне проведення навчальних занять майстер виробничого навчання повинен складати наступні плануючі документи:

  • перелік навчальних виробничих робіт;

  • план уроку;

  • план роботи групи на місяць;

  • графік переміщень учнів по робочим місцям.

Перелік навчально-виробничих робіт - це документ який вказує на характеристику та об'єм робіт, найменування їх, які будуть виконанні учнями з кожної теми програми.

План уроку - це основний плануючий документ який розробляється для проведення конкретного заняття по темі програми і являється результатом підготовки майстра до занять.

План роботи групи на місяць - встановлює конкретний зміст ВНЗ на групу, послідовність та організація їх виконання складається такий план на основі переліку НВР навчального плану та програми.

Слід зауважити, що стандартних, обов’язкових форм плану уроку не існує. Зміст плану, деталізація застосованих на уроці методів, глибше розкриття мате-ріалу, залежать від характеру передбачуваних робіт, мети їх виконання, досвіду майстра.

Суттєвими вимогами до плану уроку ВН є чітке визначення його навчальної і виховної мети, правильний вибір типу і структури уроку, методів і прийомів навчання. В плані доцільно записувати також запитання, які передбачено ставити учням під час опитування і бесіди, відображати методи самоконтролю під час виконання певних операцій, а також зміст домашнього завдання учням.

Під час виробничого навчання і виробничої практики на підприємствах, коли учні працюють на самостійних об’єктах або в складі бригад робітників, у плані подається перелік робіт, які учні мають освіту протягом навчального процесу, а також складається графік переміщень

навчальних програм по робочих місцях, бригадах і дільницях.

У графіку переміщення учнів по робочим місцях або робочих бригадах вказуються прізвища учнів, теми програми, найменування робочих місць, дільниць або найменування робіт і тривалість навчання на даному місці.

Розробка навчально-технічної документації.

Навчально-технічна документація впливає та має велике значення в процесі виробничого навчання. Крім усних методів інструктування існують також і письмові. Формування професійної майстерності є найважливіша якість кваліфікованого робітника, тому вимагає подальшого удосконалення виробничого навчання. Цьому сприяє широке застосування письмового інструктування.

Необхідність застосування такої документації обумовлено тим, що з одного боку все більш підвищуються вимоги до підготовки кваліфікованих робітників, а з другого – майстру не вистачає для ефективного керування процесом навчання учнів. Застосування письмового інструктування поширює можливість майстра в керуванні процесом виробничого навчання.

Навчальна інформація викладена в документації і носить характер чітко вираженої системи. Використана інформація має 2 етапи:

виробничо-технологічну, яка визначає що і в якій послідовності виконувати ту або іншу роботу;

навчальна – вміщує вказівки, як виконувати.

Поширює можливість зв’язку теорії з практикою – головний принцип виробничого навчання.
Види навчально-виробничої документації:

інструкційні карти;

інструкційно-технологічні карти;

технологічні карти;

карточки-завдання;

учбові алгоритми.

Інструкційні карти розробляються на трудовий процес, вміщують послідов-ність виконання технологічного процесу та рекомендації як їх виконувати.

Технологічні карти розробляються на трудовий процес, вміщують послідовність виконання технологічного процесу.

Карточки-завдання вміщають завдання по вивченню устрою роботи обладнання.

Учбові алгоритми вміщують правила виконання робіт в різних ситуаціях.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Підготовка майстра виробничого навчання до занять методичні рекомендації
...

Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять
Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять з курсу “Оцінка землі та нерухомості” для студентів спеціальності...

1. Методика як теорія І практика навчання іноземних мов
Методика як сукупність форм, методів І прийомів роботи вчителя, тобто технологія професійної практичної діяльності. 3 Методика як...

Інтерактивний урок. Структура та методика проведення анотація
Анотація. У статті висвітлюється структура та методика проведення інтерактивного уроку

Методика наука про навчання іноземних мов. Мета
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник кол авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2002....

Уроку виробничого навчання
Методична розробка з виробничого навчання складена з метою надання майстром виробничого навчання допомоги у проведенні інноваційних...

Методика української мови як наука І навчальна дисципліна методика...
Створення нових про-грам, підручників, посіб-ників для навчальних закладів різних типів

Вступ
Залучення учнів до самостійних занять – одна із форм формування інтересу до занять фізичною культурою 28

Лекція ( 2 год.) Тема: Методика розкриття змісту арифметичних дій
Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в початкових класах. К.: А. С. К., 2007. 345 с

Методичний посібник для викладачів / Упор.: Н. Г. Луцик. Днз канівське впу., 2014. 53с
Методика проведення секційних занять з волейболу. Методичний посібник для викладачів / Упор.: Н. Г. Луцик. – Днз канівське впу.,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка