Пошук по сайту


Лекція № Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності

Лекція № Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності

Лекція № 3.
Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності

 1. Етапи становлення системи охорони інтелектуальної власності.

 2. Організаційна структура охорони інтелектуальної власності

–законодавчі органи влади

 • судові органи влади

 • – виконавчі органи влади

3.Недержавні організації ІВ.

4.Законотворча діяльність у системі інтелектуальної власності


Література


 1. 1.Альтшулер Г.С. Найти идею. Введение в теорію решения изобретательских задач._Новосибирск: Наука, 1986, 209с.

 2. Андрианов П.А. Техническое творчество учащихся. – М.: Просвещение, 1986.-215с.

 3. Дахно И.И. Патентоведение.–Харьков, 1977.ю–3131с.

 4. Жаров В.О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник.–2-е вид., перероб. І доп.–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності”, 2002.–188с.

 5. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–187с.

 6. Інтелектуальна власність: словарь– ТRIPS.довідник / за заг. ред.. О.Д. Святоцького.–у 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права /за ред.. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–356с.

 7. Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об’єкти інтелектуальної власності /Укладач Міняйло Л.А..–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності і права”, 2000.–168с.


До незалежності України, яка була у складі Радянського Союзу до 1991 р., для державного управління системою ІВ в 1955р. (вперше в 1920р.) був створений Державний комітет у справах винаходів і відкритів (Держкомітет) при Раді Міністрів СРСР.

При Держкомітеті були створені Всесоюзний науково-дослідницький інститут державної патентної експертизи, котрий приймав і розглядав заявки на винаходи, організовував їх експертизу, Центральний науково-дослідний інститут патентної інформації і техніко-економічних досліджень –підприємство "Патент", Обчислювальний центр Держкомітету, Всесоюзна патентно-технічна бібліотека з патентним фондом, Всесоюзний центр патентних послуг.

На підприємствах і організаціях були створені відділи винахідництва і раціоналізації і патентні відділи. В 1958 р. була створена Всесоюзна спілка винахідників і раціоналізаторів на громадських засадах, як юридична особа з затвердженим статутом, з багатьма філіями республіканського, регіонального і обласного рівнів на всій території СРСР чисельністю більше 7 млн.членів.

Після здобуття незалежності Україна отримала лише окремі фрагменти системи охорони ІВ колишнього СРСР, що вимагало докорінної перебудови системи з врахуванням принципів ринкової економіки та стратегії входження країни до світового економічного, політичного і соціально-культурного простору.

Етапи становлення системи охорони ІВ в Україні:

Перший етап (1991-1994рр.)став періодом закладання найнеобхідніших законодавчих основ та створення базових організаційних структур.

Другий етап (1995-1999рр.)був обумовлений запровадженням курсу на радикалізацію соціально-економічних реформ у країні (жовтень 1994р.) і прийняттям Україною низки важливих міжнародних зобов'язань, та початком з 1995 р. переговорного процесу про набуття повноправного членства в Світовій організації торгівлі.

Третій етап (розпочався у 2000р.)у зв'язку з закінченням кризового періоду економіки України.

Система охорони ІВ в Україні (за станом 2002 р.) регулювала завдяки 37 законам і 100 підзаконним актам:

 • 16 самостійних обєктів авторського права в галузі науки, літератури та мистецтва;

 • 3 види суміжних прав;

 • 9 видів промислової власності;

 • захист від недобросовісної конкуренції.

Протягом останніх років в Україні сформувалася досить розгалужена організаційна структура органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері охорони інтелектуальної власності таб."Організаційна структура органів в Україні у сфері ІВ" таб.
В Україні охорону обєктів ІВ здійснюють установи, до яких належать:

 • законодавчі органи влади;

 • судові органи влади;

 • виконавчі органи влади.таб (з синьої книжки)

Вищим законодавчим органом управління науково-технічним прогресом є Верховна Рада України У структурі Верховної Ради України, у складі Комітету з питань науки і освіти створений Підкомітет з питань інноваційної діяльності і захисту ІВ.

У структурі судової влади у 2001 році створена спеціалізована колегія суддів Вищого господарського суду України з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав ІВ. Подібні колегії також створені в Автономній республіці Крим, областях, місті Києві і Севастополі та в Апеляціних господарських судах.

Система виконавчих органів охоплює такі установи:

 1. Міжвідомчий комітет зпроблем захисту прав на обєкти інтелектуальної власності – постійно діючий орган при КМУ, створений у лютому 2000р. для координації влади у сфері охорони інтелектуальної власності.

 2. Державний департамент інтелектуальної власності, створений у квітні цього ж року у складі Міністерства освіти і науки України.

Інші міністерства і відомства України, діяльність яких так чи інакше стосується охорони прав інтелектуальної власності:

 1. Антимонопольний комітет України – центральний орган. Що забезпечує захист від недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використанням обєктів інтелектуальної власності.

 2. Міністерство юстиції України – бере участь у розробці законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, координує законотворчу діяльність у цій сфері та відповідає за його адаптацію до законодавства Європейського Союзу;

 3. Міністерство внутрішніх справ України – здійснює заходи з попередження та розкриття злочинів від порушень прав ІВ, бере участь у створенні та вдосконаленні необхідної для протидії цим порушенням законодавчої бази;

 4. Державна податкова адміністрація України (ДПАУ)-здійснює контроль за нарахуванням і платою податків при ввезенні та виробництві аудіо- й відеопродукції на території України;

 5. Державна митна служба України – забезпечує реєстрацію та здійснює комплекс передбачених законодавством заходів з недопущення переміщення через митний кордон України товарів, вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності;

 6. Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України – здійснює державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів, а також про рекламу в цій сфері;

 7. Служба безпеки України – бере участь у розробці та здійснені заходів із захисту державних таємниць України сприяє у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України.

Важливу роль у системі органів регулювання охорони інтелектуальної власності у сфері науки і техніки відіграють:таб.

"Організаційна структура органів охорони ІВ у сфері науки і техніки"

Необхідна інформація про організації:

Держдепартамент інтелектуальної власності (ДДІВ) створений у квітні 2000 р.(вул. Урицького,45, м. Київ,03035, WEB-сторінка http://www/spou/kiev/ua)


Український інститут промислової власності (Укрпатент, вул. Глазунова,1, м.Київ, 01601, тел/факс 494-05-68, Е-mail: POST ukrpatent.org) діяльність якого регламентується статутом прийнятим у 2000р.

Українське агенство з авторських та суміжних прав (вул.Б.Хмельницького,34, м. Київ, 01300, тел. 244-22-38, Е-mail: scau scau.kiev.ua:)

Інститут інтелектуальної власності і права (вул. Глазунова,1, м. Київ, 01601, тел/факс 494-05-13, 494-05-14) створений на початку листопада 1999 року.

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг


(філія Укрпатенту, бул. Лесі Українки, 26, 01133, м. Київ, тел. 295-33-44) створений у 2001 р.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності створений у складі Академії правових наук для проведення наук. досліджень у сфері інтелектуальної власності, участі в розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності, підготовки експертних висновких із зазначених питань.

Недержавні організації інтелектуальної власності:

 1. Творчі спілки – Національні спілки письменників України, театральних діячів, художників, майстрів народного мистецтва , архітекторів, композиторів, журналістів України, Спілка фотохудожників, Всесоюзна спілка кобзарів, Спілки рекламістів і дизайнерів України, Український фонд культури, Національна ліга українських композиторів.

 2. Недержавні інституції:

а) Всеукраїнська асоція патентних повірених;

б) Коаліція зпитань захисту прав інтелектуальної власності (СІРR);

в) Українська група Міжнародної асоціації з охорони промислової власності (АІРРІ);

г) Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності (м.Київ);

д) Антипіратський союз України;

з) Українська юридична група;

е) Авторсько-правове товариство.
3.Законотворча діяльність у системі ІВ.

Законодавство України, яке містить норми щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, умовно можна поділити на такі блоки:

Загальне законодавство:

 • Конституція України;

 • Цивільний кодекс України;

 • Цивільний процесуальний кодекс України;

 • Кримінальний кодекс України;

 • Кримінальний процесуальний кодекс України;

 • Арбітражний процесуальний кодекс України;

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Соціальне законодавство:

 • Закон України "Про охорону прав на винаходи";

 • Закон України "Про корисні моделі, промислові зразки";

 • Закон України "Про знаки для товарів та послуг";

 • Закон України "Про топографії інтегральних мікросхем";

 • Закон України "Про сорти рослин";

 • Закон України "Про охорону авторського права і суміжних прав";

 • Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" тощо

Митне законодавство:

 • Митний кодекс України;

 • нормативно-правові акти з цих питань до яких відносяться:

 • постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та укази Президента України;

 • підзаконні акти: правила, інструкції, положення тощо.

Усі закони України і підзаконні акти ділятьсяза функцією дії на три блоки:

 1. Закони, які декларують, охороняють і регламентують права на інтелектуальну власность;

 2. Закони, які захищають права на інтелектуальну власность;

 3. Закони, які стимулюють отримання прав на інтелектуальну власность.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки...
Розрізняють матеріальні І нематеріальні об'єкти власності. Матеріальні об'єкти, наприклад, автомобілі, будинки відчутні на дотик....

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»

Лекція №1 Тема: Система інтелектуальної власності
Альтшулер Г. С. Найти идею. Введение в теорію решения изобретательских задач. Новосибирск: Наука, 1986, 209с

Зміст
Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій І громадян. 65

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право інтелектуальної...
«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

Утворення давньоруської князівської держави – Київської Русі. Її...

Програма навчання* Початок об 11: 00 у програмі можливі зміни Лекція...
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова та управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації...

Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Демократичні механізми діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

О. П. Орлюк доктор юридичних наук, директор Науково-дослідного інституту...
О. П. Орлюк — доктор юридичних наук, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власностіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка