Пошук по сайту


Лекція №1 Тема: Система інтелектуальної власності

Лекція №1 Тема: Система інтелектуальної власності

Лекція № 1


Тема: Система інтелектуальної власності.


План
1.Поняття інтелектуальної власності (далі ІВ).

2.Обєкти і субєкти права інтелектуальної власності.

3.Недобросовісна конкуренція

4.Джерела права інтелектуальної власності в Україні.

Література


 1. .Альтшулер Г.С. Найти идею. Введение в теорію решения изобретательских задач._Новосибирск: Наука, 1986, 209с.

 2. Андрианов П.А. Техническое творчество учащихся. – М.: Просвещение, 1986.-215с.

 3. Дахно И.И. Патентоведение.–Харьков, 1977.ю–3131с.

 4. Жаров В.О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник.–2-е вид., перероб. І доп.–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності”, 2002.–188с.

 5. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–187с.

 6. Інтелектуальна власність: словарь– ТRIPS.довідник / за заг. ред.. О.Д. Святоцького.–у 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права /за ред.. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–356с.

 7. Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об’єкти інтелектуальної власності /Укладач Міняйло Л.А..–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності і права”, 2000.–168с.

Поняття "ІВ" виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у сфері науки, виробництва, мистецтва і літератури.

Вперше термін "ІВ" вжив у 1845 році Чарльз Вудбарі – суддя Окружного суду штату Массачусетс. В Європі вперше цей термін вжив Альфред Ніон у своєму трактаті "Droits civils des auteurs, artistes et inverteurs", що був вперше опублікований у 1846 році. З підручника Кузнєцова Ю.М. відомо, що цей термін зявився в кінці XVIII столітті у Французькому законодавстві.

У широкому розумінні ІВ означає закріплені законом права, які є результатом інтелектуальної діяльності в науковій, літературній, художній і промисловій галузях.

Справжня історія терміну "інтелектуальна власність" почалася у 1967 році, після створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

(ВОІВ або по-англ.WIPO) що з грудня 1976 р. набула спеціалізаваної установи ООН. У вересні 2000 на засіданні Генеральної асамблеї ВОІВ встановлено Міжнпродний день інтелектуальної власності відзначати щороку 26 квітня.

Для більш допитливих хочу внести ясність, що зародження цієї організації слід віднести на кінець XIX ст. коли в 1883 р.була заснована Паризька конвекції з охорони промислової власності.На відміну від інших структурних підрозділів ООН ВОІВ має істотні джерела фінансування, що не залежать від внесків держав-членів. З 2006 року понад 90% фінансування цієї організації були отримані у вигляді зборів від фізичних та юридичних осіб, що скористалися міжнародними системами реєстрації обєктів інтелектуальної власності, такими як РСТ для патентів, Мадридська система для торгівельних марок та Гаазька система для промислових зразків.

Отже, інтелектуальна власністьце результат творчої діяльності, обєктами якої є нематеріальні носії, а ті ідеї, думки, міркування, образи, символи і т.ін., які реалізуються або втілюються в певних матеріальних носіях ("інтелект" у перекладі з латинської означає пізнання, розуміння, розум).
2. Щоб перейти до другого питання перш за все дамо визначення що таке право ІВ. Право інтелектуальної власності – це ситема правових норм, що регулюють відносини в суспільстві у звязку зі створенням і використанням обєктів ІВ.

У правовій системі інтелектуальної власності можна виділити три самостійні підсистеми обєктів:

- авторське право і суміжні права;

 • промислова власність (патентне право);

 • право на нетрадиційні обєкти

До обєктів авторського права входять:

 • літературний твір

 • музичний твір

 • твір зображувального мистецтва

 • твір декоративно-прикладного мистецтва

 • твір архітектури

 • твір картографії

 • складений твір

 • база даних

 • компютерна програма

 • ауді-візуальний твір

 • сценічний твір

 • твір у сфері науки

 • твір у перекладі

 • твір у переробці

Обєкти суміжних прав


- виконання твору

 • фонограма, відеограма

 • передача організації мовлення

Обєкти права промислової власності:

- Результати винахідницької та раціоналізаторської роботи

а) винахід

б) корисна модель

г) промисловий зразок

д) рацпропозиція, ноу-хау(знаю як)

з) топографія інтегральної мікросхеми

 • Засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу

а) доменне імя

б) знак для товарів і послуг

г) зазначення походження товару

д) комерційне найменування

з) промисловий зразок

Особливі обєкти ІВ:

наукові відкриття

сорт рослин

породи тварин

комерційна таємниця

Фольклор та Традиційні знання
Суб'єкти права інтелектуальної власності:

 • автори наукових, літературних або художніх творів;

 • правонаступники названих творів;

 • виконавці творів, виробники фонограм та організації мовлення;

 • автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросистем, рацпропозицій, сортів рослин і порід тварин та правонаступники авторів;

 • власники науково-технічної та іншої інформації, що має комерційну цінність;

 • власники знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та інших позначень комерційного характеру

Проблемою сьогодення є те, що ІВ в сучасному розумінні базується на факті першого опублікування або реєстрації. Такий підхід ігнорує той факт, що одна і та сама ідея, а також механізм реалізації цієї ідеї, можуть виникнути одночасно в декількох людей. Відомим прикладом є історія про те, як Нікола Тесла та Томас Едісон одночасно дослідили низку електричних феноменів.
3. Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії господарюючих субєктів, які суперечать правилам та чесним звичаям у підприємницькій діяльності

Відповідно до Закону України "Про захист від недоброякісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією визнаються такі дії:

 • неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки, в тому числі фірмових найменувань, знаків для товарів і послуг;

 • неправомірне використання товару іншого виробника, копіювання зовнішнього вигляду виробу;

 • дискредитація господарюючого суб'єкта (підприємця);

 • купівля-продаж товарів, виконання робіт;

 • надання послуг із примусовим асортиментом;

 • схилення господарюючого обєкта до розірвання договору з конкурентом;

 • досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

 • розголошення комерційної таємниці;

 • схилення до розголошення комерційної таємниці; і так далі.

4. Джерела права інтелектуальної власності в Україні:

 1. нормативно-правовий акт;

 2. міжнародний нормативно-правовий акт;

В інших країнах, в державах англосаксонської системи права, до джерел патентно-ліцензійного права належать також:

 1. правовий звичай

 2. правовий прецедент

16 січня 2003 р. Верховна Рада України ухвалила два кодекси-

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України.

Оскільки Україна відноситься до континентальних правових систем, ключові положення права ІВ містяться у Четвертій книзі Цивільного кодексу України "Право інтелектуальної власності", що складається з таких глав:

Глава 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності;

Глава 36 Право інтелектуальної власності на літературний , художній та інший твір (авторське право).

Глава 37 Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму і програму (передачу) організації мовлення (суміжні права).

Глава 38 Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.

Глава 39 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Глава 40 Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

Глава 41 Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

Глава 42 Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.

Глава 43 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Глава 44 Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

Глава 45 Право інтелектуальної власності на географічне значення.

Глава 46 Право інтелектуальної власностіна комерційну таємницю.

Ці глави охоплюють 91 статтю Кодексу (№№ 418-508). Окрім того, у Цивільному кодексі є глава 75 "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності", яка містить вісім статей (№№ 1107-1114), а також глава 76 "Комерційна концесія" що складається з 15 статей(№№ 1115 1129). Господарський кодекс України має главу 16 "Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності", яка охоплює дев'ять статей (№№ 154-162).

Незалежна Україна створює правову охорону інтелектуальної власності з урахуванням світового досвіду. Слідуюча лекція буде присв'ячена міжнародному співробітництву.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»

Лекція № Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності
Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності

1. інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки...
Розрізняють матеріальні І нематеріальні об'єкти власності. Матеріальні об'єкти, наприклад, автомобілі, будинки відчутні на дотик....

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право інтелектуальної...
«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

О. П. Орлюк доктор юридичних наук, директор Науково-дослідного інституту...
О. П. Орлюк — доктор юридичних наук, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності

3 Аудит об’єктів інтелектуальної власності 10
Визначити необхідну інформацію для проведення аудиторської перевірки власного капіталу, джерел та способів його формування та його...

Тема предмет, методи, принципи І система земельного права
Земля як частина природного середовища І життєвий простір суспільства. Земля як об'єкт власності І господарювання. Земля як адміністративно-територіальний,...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Правила гри. Кожного тижня лекція І семінар. Модульно-рейтингова система
Основа: "Історія міжнародних економічних відносин" (1 частина 3-томного видання "Міжнародні економічні відносини"). К.: 1992

Урок Тема уроку
Тема повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська система договорівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка