Пошук по сайту


Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці дсту 2273-93 пожежна техніка

Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці дсту 2273-93 пожежна техніка
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИСИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ДСТУ 2273-93

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

Терміни та визначення

ОССUРАТІОN 5АFЕТY STANDARDS SYSTEM

Terms and definitions

ОКСТУ 2201

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять пожежної техніки у галузі безпеки праці

Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові для викори­стання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. За­стосування термінів-синонімів стандартизованого терміна забороняється.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їх короткі форми, представлені абревіатурою,— світлим, а синоніми — курсивом.

Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилученою в разі йолі використання в документах зі стандартизації.

У примітках, які додаються до окремих визначень для глибшого розуміння понять, подано пояснення та уточнення.

Наведені визначення в разі необхідності можна змінювати, вво­дячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних термінів, вказуючи на об'єкти, які входять до об'єму і змісту понять, визначених у цьому стандарті.

У стандарті як довідкові подано німецькі [dе], англійські [еn], французькі [fr], та російські [гu], еквіваленти стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

Якщо в чинних державних російськомовних стандартах визна­чення термінів російською мовою відсутні, то подається переклад терміна та визначення російською мовою а круглих дужках.

У стандарті наведено алфавітні покажчики термінів та їх іншо­мовних еквівалентів.


ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ1 пожежна техніка .

Технічні засоби для запобігання,

обмеження розвитку, гасіння по­жеж, захисту людей та матеріаль­них цінностей від пожежі

2 пожежна машина

Транспортна чи транспортована

машина, призначена для використання у разі пожежі

3 пожежнотехнічне озброєння

Комплект, що складається із по­жежного обладнання, ручного по­жежного інструмента, пожежних рятівних пристроїв, засобів індиві­дуального захисту, технічних при­строїв, для конкретних пожежних автомобілів відповідно до їх призначення

4 пожежне обладнання Обладнання, яке входить до складу

комунікацій пожежогасіння, а також засобів технічного обслуговування цього обладнання

Примітка. До комунікацій пожежогасін­ня належать рукавні лінії, рукавні роз­галуження і т. п.

5 пожежний рятувальний при­стрій Пристрій для рятування людей в разі пожежі
6 ручний пожежний інструмент

­Ручний інструмент для розкриттям та розбирання конструкцій, проведення аварійно-рятівних робіт в ра­зі пожежі

7 установка пожежогасіння

Сукупність стаціонарних технічних засобів для гасіння пожежі за ра­хунок випуску вогнегасної речовини

8 вогнегасник

Переносне чи пересувне обладнан­ня для гасіння осередків пожежі за рахунок випуску запасеної вогне­гасної речовини

9 установка пожежної сигналізації

Сукупність технічних засобів, уста-. новлених на об'єкті, що захища­ється, для виявлення пожежі, оброблення, подавання в заданому вигляді повідомлення про пожежу на цьому об'єкті, спеціальної ін­формації та(чи) подавання команд на включення автоматичних установок пожежогасіння та технічних обладнань

10 засоби індивідуального захисту пожежників

Сукупність технічних засобів, при­значених для захисту пожежників від небезпечних факторів під час гасіння пожеж та (чи) ліквідації їх наслідків .

121 установка хладонового поже­жогасіння

Установка пожежогасіння, в якій як вогнегасна речовина викори­стовуються сполуки на основі галогенізованих вуглеводнів

122 установка порошкового поже­жогасіння

Установка пожежогасіння, в якій як вогнегасна речовина викори­стовуються вогнегасні порошкові суміші

123 установка об'ємного пожежогасін-ня

Установка пожежогасіння для створення середовища, яке не під­тримує горіння в об'ємі, що захищається

124 установка поверхневого пожежога-сіння

Установка пожежогасіння, яка діє на палаючу поверхню в зоні, що захищається

125 модульна установка пожежо­гасіння

Нетрубопровідна автоматична уста- новка пожежогасіння, яка передбачає розміщення ємності із вогнегасною речовиною та пусковим пристроєм безпосередньо у приміщенні, що захищається


ВОГНЕГАСНИКИ

126 переносний вогнегасник

Вогнегасник, конструктивне виконання та маса якого забезпечує зручність його перенесення людиною Примітка. Переносні вогнегасники мо­жуть бути ручними чи ранцевими

127 пересувний вогнегасник

Вогнегасник, змонтований на колесах чи візку

128 пінний вогнегасник

Вогнегасник із зарядом піноутворювачів різноманітних видів

129 повітряно-пінний вогнегас­ник

Вогнегасник із зарядом водяного розчину піноутворювальних доба­вок

130 хімічний пінний вогнегасник

Вогнегасник із зарядом хімічних речовин, які в момент приведення вогнегасника в дію вступають у ре­акцію з утворенням піни та надмір­ного тиску
131 водяний вогнегасник

Вогнегасник із зарядом води чи води з добавками
132 порошковий вогнегасник

Вогнегасник із зарядом вогнегасного порошку

133 вуглекислотний вогнегасник Вогнегасник із зарядом двоокису вуглецю

134 хладоновий вогнегасник Вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини на основі галогенізованих вуглеводнів

135 комбінований вогнегасник . Вогнегасник із зарядом двох і більше вогнегасних речовин


УСТАНОВКИ ПОЖЕЖНОЇ

СИГНАЛІЗАЦІЇ
136 пожежний сповіщувач

Пристрій для формування сигналу про пожежу

137 ручний пожежний сповіщувач Пожежний сповіщувач з ручним способом приведення в дію

138 автоматичний пожежний сповіщувач Пожежний сповіщувач, який реагує на фактори, супровідні пожежі
139 тепловий пожежний сповіщувач Автоматичний пожежний сповіщуйвач, який реагує на певне значення температури та (чи) швидкість її наростання
140 пожежний сповіщувач полум’я

Автоматичний пожежний сповіщувач, який реагує на електромагнітне випромінювання полум'я
141 димовий пожежний сповіщувач Автоматичний пожежний сповіщувач, який реагує на аерозольні прдукти горіння

142 радіоізотопний пожежний сповіщувач Димовий пожежний сповіщувач, який спрацьовує внаслідок впливу продуктів горіння на іонізаційний струм робочої камери сповіщувача

143 оптичний пожежний сповіщувач

Димовий пожежний сповіщувач, який спрацьовує внаслідок впливу продуктів горіння на поглинання або розсіювання електромагнітного випромінювання сповіщувача
144 пожежний приймально-кон­трольний прилад

Складова частина установки по­жежної сигналізації для приймання інформації від пожежних сповіщувачів, вироблення сигналу про ви­никнення пожежі чи несправності установки, та для подальшого пе­редавання і видачі команд на інші пристрої

.145 пожежний оповіщувач

Пристрій для масового оповіщення людей про пожежу

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

автодрабина пожежна 22
автолабораторія пожежна 27
автомобіль пожежний 11
автомобіль пожежний водозахисний 25
автомобіль пожежний водопінного гасіння 17
автомобіль пожежний газового гасіння 14
автомобіль пожежний газоводяного гасіння 16
автомобіль пожежний газодимозахисний 23
автомобіль пожежний димовидалення 24
автомобіль пожежищі зв'язку та освітлення 26
автомобіль пожежний комбінованого гасіння 15
автомобіль пожежний пінного гасіння 12
автомобіль пожежний пінопорошкового гасіння 18
автомобіль пожеж порошкового гасіння 13
автомобіль пожежний рукавний З0
автомобіль пожежний технічної служби 28
автомобіль пожежний штабний 31

автонасос пожежний 19
автопідйомник пожежний 21
автоцистерна пожежна 20
багор пожежний 95
вертоліт пожежний 36
вогнегасник 8
вогнегасник водяний 131
вогнегасник комбінований 135
вогнегасник вуглекислотний 133
вогнегасник переносний 126
вогнегасник пересувний 127
вогнегасник пінний 128
вогнегасник повітряно-пінний 129
вогнегасник порошковий 132

вогнегасник хімічний пінний ІЗ0
вогнегасник хладоновий 134
водозбірник рукавний 61
гак пожежний 96
гідрант пожежний 45
гідрант пожежний наземний 47
гідрант пожежний підземний 46

гідроелеватор пожежний 75
головка-заглушка 57

головка з'єднувальна муфтова 58
головка з'єднувальна пожежна 55
головка з'єднувальна рукавна 56
головка з'єднувальна цапкова 59

драбина-палиця 89
драбина пожежна висувна 87
драбина пожежна ручна 86
драбина пожежна складена 90
драбина-штурмівка 88
димовисмоктувач пожежний 32
димовисмоктувач пожежний переносний 34
димовисмоктувач пожежний причіпний 33
засоби індивідуального захисту пожежників 10
затискач рукавний 78
затримка рукавна 79
інструмент пожежний ручний б
інструмент пожежний механізований ручний 99
інструмент пожежний немеханізований ручний 100
карабін пожежний поясний 105
касета рукавна 80
каска пожежна 103
котушка рукавна 81
ключ з'єднувальних головок 83
коліно рукавне 82
колонка пожежна 65
костюм газохімзахисний 108
костюм пожежний захисний 106
костюм пожежний теплозахисний 107
костюм радіаційнозахисний 109
кран пожежний 48
кран пожежний внутрішній 49
кран пожежний зовнішній 50
літак пожежний 35
лом пожежний 98
матрац рятувальний стрибковий 92
машина пожежна 2
машина рукавомийна 85
місток рукавний 77
мотопомпа пожежна 39
мотопомпа пожежна переносна 40
мотопомпа пожежна причіпна 41
мотузка рятувальна 94
насос пожежний 43
обладнання пожежне 4
одяг бойовий пожежника 110
озброєння пожежнотехнічне З
оповіщувач пожежний 145
перехідник рукавний 60
підставка пожежна 51
пінозміщувач пожежний 76

поїзд пожежний 37

полотно рятувальне стрибкове 93
пояс пожежний 104
прилад приймально-контрольний пожежний 144
пристрій пожежно-рятувальний 5
пристрій рукавонав'язувальний 84

причіп пожежний 42
протигаз ізолюючий 101
респіратор 102
розгалуження рукавне 62

розгалуження рукавне п-ходове 63
рукав пожежний 52
рукав пожежний всмоктувальний 54
рукав пожежний напірний 53
рукав рятувальний 91
сітка пожежна всмоктувальна 64
сокира пожежна . 97
сповіщувач пожежний 136
сповіщувач пожежний автоматичний 138
сповіщувач пожежний димовий 141
сповіщувач пожежний оптичний 143
сповіщувач пожежний полум'я 140
сповіщувач пожежний радіоізотопний 142
сповіщувач пожежний ручний 137
сповіщувач пожежний тепловий 139
станція пожежна автонасосна 29
ствол пожежний 66
ствол пожежний водопінний 72
ствол пожежний водяний 69
ствол пожежний лафетний 68

ствол пожежний пінний 70
ствол пожежний порошковий 71
ствол пожежний ручний 67
ствол пожежний суцільного струменя 73
ствол-розпилювач пожежний 74
судно пожежне 38
техніка пожежна 1
трактор пожежний 44
установка пожежної сигналізації 9
установка пожежогасіння 7
установка пожежогасіння автоматична 111
установка пожежогасіння азотного 119
установка пожежогасіння водяного 113
установка пожежогасіння газового 117
установка пожежогасіння дренчерна 115
установка пожежогасіння вуглекислотного 118

ДСТУ2273—93 С. 31

установка пожежогасіння модульна 125

установка пожежогасіння об'ємного 123

установка пожежогасіння парового 120

установка пожежогасіння пінного 115

установка пожежогасіння поверхневого 124

установка пожежогасіння порошкового 122

установка пожежогасіння ручного 112

установка пожежогасіння спринклерного 1.14

установка пожежогасіння хладоновоге 121поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державні будівельні норми україни система стандартів безпеки праці...
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...

Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту" Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів...

Державний стандарт базової І повної середньої освіти затверджено...
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...

Державний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її

Витяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...

Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою...
Формування ключових компетентностей учнів початкових класів. Готовність до переходу на новий державний стандарт початкової загальної...

Основні законодавчі акти про охорону праці закон
Державні нормативні акти про охорону праці, Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні...

Системы вентиляционные
...

Державний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...

Допущено міністерством освіти України як підручник для студентів...
У підручнику викладено основні відомості з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, промислової санітарії...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка