Пошук по сайту


Робоча програма навчального предмета українська література (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта (шифр І назва напряму підготовки) Спеціальність 01010101 «Дошкільна освіта»

Робоча програма навчального предмета українська література (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта (шифр І назва напряму підготовки) Спеціальність 01010101 «Дошкільна освіта»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Дніпропетровський педагогічний коледж

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Кафедра (циклова комісія) філологічних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
Українська література

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва напряму підготовки)

Спеціальність 5.01010101 «Дошкільна освіта»

(шифр і назва спеціальності)

(Базова загальна середня освіта)

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення_ дошкільне

(назва інституту, факультету, відділення)

2014 – 2015 рік


Робоча програма с з української літератури для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 5.01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

, року- __ с.
Розробники (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання):

Омельченко Вікторія Іванівна, викладач української мови та літератури
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії філологічних дисциплін.
Протокол від “” року №
с

Голова циклової комісії __________________ (Кондратенко С.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
“_____”___________________ 20__ року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) ________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20__ року № ___
“_____”________________20__ року Голова ___________ _______________

(підпис) і (прізвище та ініціали)

__________, 2015 рік

 __________, 2015 рік
  1. Опис навчального предмета

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального предмета

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

Галузь знань

Педагогічна освіта

(шифр і назва)

Нормативна


Напрям підготовки

0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва)

Модулів – -

Спеціальність (професійне

спрямування):

5.01010101 Дошкільна освіта

Рік підготовки:

Змістових модулів – -

2

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 42

4

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 40

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

17 год.

-

Практичні, семінарські

20 год. + 3год.
Лабораторні

- год.

-

Самостійна робота

2 год.

-

Індивідуальні завдання: -год.

Вид контролю: -
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчального предмета українська мова (шифр І назва...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101...
Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта....

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Початковаа...

Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка»
Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю...

Робоча програма навчальної дисципліни історія педагогіки напрям підготовки...
Робоча програма дисципліни «Історія педагогіки» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія. Українська мова та література....

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...

Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка»
Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю...

Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного...
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка