Пошук по сайту


Календарно-тематичне планування шкільного курсу «Технології» - Сторінка 2

Календарно-тематичне планування шкільного курсу «Технології»

Сторінка2/3
1   2   3

10 класНазва розділу,

теми уроків,

практичних робіт

і варіативних

модулів

Зміст

навчального матеріалу

Дата уроку

Примітка

Базовий модуль

"Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини"

Розділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва

та життєдіяльності людини 2 год

1

Загальні основи проектування у виробничій діяльність людини. Види проектів.

Практична робота

Аналіз проектів, виконаних учнями в попередні роки: доцільність обґрунтування, дотримання етапів тощо.

Виробництво як перетворювальна діяльність людини. Створення матеріальних і життєвих благ у процесі виробництва.

Проектна технологія як складова виробничої діяльності людини. Сутність проектування та проекту. Основні ознаки проектної діяльності. Виробниче проектування. Види проектів.
2

Етапи та стадії проектування.

Практична робота

Аналіз та встановлення відмінностей між виробничим та навчальним проектом.

Завдання проектно-конструкторської підготовки виробництва. Поняття про етапи виробничого проектування: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, розробка робочої документації тощо. Показники функціонального призначення та виготовлення у процесі проектування на виробництві. Критерії оцінювання нової продукції. Поняття про етапи навчального проектування: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний. Різні підходи до визначення етапів проектування. Стадія як елемент етапу проектування.Розділ 2. Інформаційні джерела та інформаційні технології

в проектній діяльності. 4 год

3

Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку проблеми засобами Інтернету.

Практична робота

 1. Пошук інформаційних ресурсів в Інтернеті

 2. Пошук необхідної інформації для проекту.

Повторення основних понять про інформаційні джерела. Інформаційні джерела як засіб проектної технології. Класифікація джерел інформації. Пошук необхідної інформації в довідниках та журналах. Інтернет – світова інформаційна система. Використання в проектній діяльності засобів Інтернету. Пошукові системи Інтернет. Пошукові каталоги. Технологія пошуку інформації в Інтернеті. Ключові слова в пошуковій системі. Зв'язок між ключовими словами. Пошук за одним словом. Пошук за групою ключових слів. Web-сторінка, Web-каталог. Способи збереження інформації.4

Технологія створення банку ідей.

Практична робота

 1. Складання банку ідей та пропозицій з використанням клаузури.

 2. Виконання ескізних замальовок майбутнього виробу.

Накопичення інформації та її аналіз в дослідно-пошуковій діяльності людини. Формування ідей на основі зібраної інформації. Банк ідей та пропозицій як інформаційна база проекту. Призначення та структура банку. Використання клаузури для створення банку ідей та пропозицій.5

Аналіз існуючих ви-робів та визначення завдань проекту

Практична робота

 1. Аналіз конструкції майбутнього виробу.

 2. Визначення завдань та орієнтовного плану роботи над проектом.

Еволюція об’єктів технологічної діяльності як необхідна передумова для проведення їхнього аналізу. Поняття аналізу, його види. Класифікація об’єктів за певними ознаками (дитохомія). Основні напрямки за якими здійснюють аналіз об’єкту проектування. Особливості аналізу об’єкту проектування. Визначення завдань на основі проведеного аналізу.

6

Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі.

Презентація майбутнього проекту.

Практична робота

 1. Розробка рефератів з теми проекту.

 2. Аналіз інформації (план, тези, резюме, конспект)

Аналіз типів інформації. Технологія опрацювання інформації друкованих та електронних інформаційних джерел. Способи занотовування проаналізованої інформації: план, тези, резюме, конспект. Електронний спосіб аналізу та компонування інформації для проекту. Алгоритм роботи методом компоновки матеріалів в одному файлі. Сутність написання рефератів. Типи рефератів: навчальні, контрольні, службові, творчі. Технологія написання навчальних, контрольних, службових та творчих рефератів. Структура реферату. Складання бібліографії за темою проекту. Збереження ресурсів і адрес Інтернету.
Розділ 3. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності 4 год

7

Загальні відомості про дизайн.

Практична робота

 1. Складання ритмічної композиції з стилізованих біоформ.

 2. Складання контрастних або нюансних композиції з геометричних фігур.

 3. Виконання симетричної або асиметричної композиції.

 4. Виконання кольорового кола з трьох основних кольорів

(синього, жовтого, червоного)

 1. Виконання схем кольорових гармоній.

 2. Виконання рядів відступаючих або наступаючих кольорів.

Мета, завдання і значення дизайну як сучасного методу проектування.

Професійні обов’язки дизайнера. Художнє конструювання як практика дизайну.

Основні вимоги дизайну щодо формоутворення предметного середовища. Види, категорії, засоби, властивості та якості композиції. Методи складання композиції. Колір як елемент композиційної організації форм. Поняття про кольорові гармонії, кольорове коло. Основні закони кольорознавства. Психофізіологічні фактори впливу кольорів на людину. Принципи функціонального застосування кольорів.
8

Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності.

Практична роботи

 1. Виконання аналізу запропонованого об’єкту з точки зору виконання основних вимог дизайну. Розробка пропозицій більш досконалого рішення.

 2. Провести аналіз пропорціювання конструктивних елементів лицьової панелі запропонованого побутового приладу. Виконати ескіз власного варіанту конструктивного рішення.

Основні принципи художнього конструювання. Мета художньо-конструк-торського аналізу виробів. Послідовність художньо-конструкторського аналізу об’єкту проектування.

Поняття аналоги та прототипи. Функціональні вимоги до промислових виробів. Положення про конструкційні, технологічні та композиційні відповідності виробів.

Послідовність художнього конструювання об’єктів технологічної діяльності. Поняття проектна пропозиція. Основні складові частини дизайн-проекту. Поняття робочій проект. Мета виконання дослідного зразка.9

Технологія створення дизайн-проекту. Експертиза майбутнього виробу.

Практичні роботи

 1. Виконання декількох варіантів проектних пропозиції запропонованого об’єкту .

 2. Виконання дизайн-проекту об’єкту технологічної діяльності у техніці графіки, у вигляді макету або моделі.

 3. Розробити анкету для проведення експертизи нескладного побутового виробу.

Технологія виконання проектної пропозиції: попередні дослідження на основі даних соціології та ергономіки; вивчення конструкційних матеріалів і технологій їх виготовлення; визначення основних вимог, що ставляться до об’єкту проектування; варіанти попередніх компоновок; виконання ескізного варіанту; аналіз та відбір ескізних варіантів.

Основні етапи розробки дизайн-проекту: виконання кінцевого варіанту конструктивного рішення об’єкту його моделювання або макетування; відбір конструкційних та оздоблювальних матеріалів; економічне обґрунтування; оформлення проекту.

Поняття експертиза виробу. Мета та алгоритм проведення експертизи об’єкту проектування.10

Складання проектно-технологічної документації.

Практичні роботи

 1. Виконання складального креслення на об’єкт проектування.

 2. Виконання аксонометричного зображення об’єкту проектування.

 3. Виконання робочих креслень.

 4. Виконання специфікації.

 5. Оформлення технологічних карток.

Поняття проектно-технологічна документація. Структура проектно-технологічної документації. Поняття про складальне креслення, технічний малюнок, аксонометричне зображення, робочі креслення, специфікацію, технологічні картки. Вимоги ЕДСКД та ЕДСТД щодо оформлення документації. Послідовність складання проектно-технологічної документації.

Розділ 4. Економічний аналіз проекту. 2 год

11

Економічне обґрунтування проекту.

Практична робота

 1. Первинний розрахунок собівартості проекту

 2. Створення макету майбутнього виробу.

 3. Остаточний розрахунок собівартсості проекту.

Загальне поняття про економічну систему, продуктивні сили, засоби виробництва, три основних питання економіки; продуктивність праці та основні її показники (норма часу, норма продуктивності). Поняття прибутку та послідовності його розподілу. Прибуток і рентабельність сучасного виробництва.

Поняття собівартості. Визначення собівартості проекту. Шляхи зниження собівартості. Формування ринкової ціни кінцевого продукту даного проекту (матеріального чи інтелектуального).

Шляхи економії матеріальних ресурсів проекту (підвищення якості об’єктів проектування, зменшення ваги, багаторазове використання деяких матеріалів тощо).12

Маркетингові дослідження проекту.

Практична робота

 1. Розробка анкети для вивчення купівельної спроможності об’єкту проектування.

 2. Аналіз проведеного анкетування та внесення змін до проекту

Поняття маркетингу як дослідження ринку певного регіону. Дослідження потреб ринку. Прямі продажі. Анкетування як метод дослідження потреб ринку.Варіативний модуль.

Технологія ліплення. 20+3 год

Загальні відомості про технологію ліплення виробів з пластичних ма­теріалів.

2 год

13

Короткі історичні відомості.

Види ліплення із солоного тіста. Матеріали для ліплення.

Інструменти та пристосування.

Правила безпечної роботи та сані­тарно-гігієнічні вимоги.

Організація робочого місця.

Короткі історичні відомості про виникнення та розвиток ліплення із солоного тіста.

Місце та роль техніки ліплення у су­часному декоративно-ужитковому мистецтві.

Види ліплення із солоного тіста (ге­ометричні елементи, об'ємні форми, кольорові поєднання, поєднання з іншими матеріалами). Матеріали для ліплення із солоного тіста, їх властивості. Інструменти та пристосування для ліплення із солоного тіста. Правила безпечної роботи та сані­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.14

Ознайомлення з технологією ліплення з солоного тіста.

Загальні відомості про технологію ліплення виробів з пластичних ма­теріалів. Ознайомлення з технологією ліплення з солоного тіста. Інгредієнти солоного тістаПроектування та виготовлення виробів технікою ліплення із солоного тіста.

19 год

15

Визначення завдань проекту.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.16

Пошук інформації для проекту.


Робота з інформаційними джерела­ми. Пошук інформації, яка необхідна для виконання завдань проекту.

Орієнтовні напрямки пошуку: все про пластичні матеріали для ліплення; техніки ліплення та інше.17

Аналіз та систематизація зібраної інформації.

Аналіз та систематизація зібраної інформації (за технікою виконання, за об'єктами виготовлення, за кольоровою гамою, деталізацією тощо).18

Створення банку ідей.

Створення банку ідей на основі зібраної та проаналізованої інформації.19

Розроблення ескізного малюнка виробу.

Розроблення ескізного малюнка виробу з урахуванням знайдених зразків.20

Приготування тіста.

Виготовлення окремих деталей виробу.

Технологічна послідовність виготовлення виробу:

 • приготування тіста;

 • виготовлення окремих деталей виробу;21

Виготовлення окремих деталей виробу.

 • виготовлення окремих деталей виробу;22

Виготовлення окремих деталей виробу та з'єднання їх між собою.

 • виготовлення окремих деталей виробу;

 • з'єднання деталей між собою та з основою виробу;23

Виготовлення окремих деталей виробу та з'єднання їх між собою.

 • виготовлення окремих деталей виробу;

 • з'єднання деталей між собою та з основою виробу;24

Виготовлення окремих деталей виробу та з'єднання їх між собою.

 • виготовлення окремих деталей виробу;

 • з'єднання деталей між собою та з основою виробу;25

Оздоблення виробу.

 • оздоблення виробу;26

Оздоблення виробу.

 • оздоблення виробу;27

Висушування виробу.

 • висушування виробу (деталей виробу);

 • запікання виробу;28

Остаточна обробка виробу.

 • остаточна обробка виробу;29

Остаточна обробка виробу.

 • остаточна обробка виробу.30

Контроль якості виробу та догляд.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом.31

Економічне обґру-нтування виробу.

Економічне обґрунтування виробу.32

Маркетингові дослідження.

Маркетингові дослідження.33

Розроблення

реклами.

Розроблення рекламиПрезентація та оцінка проектної діяльності. 2 год

34

Компонування портфоліо проекту.

Компонування портфоліо проекту.35

Захист проекту

Захист проекту (за планом)


1   2   3

Схожі:

Календарно-тематичне планування з курсу біології 8 клас 6 Розділ І. «Рослини»
Лабораторна робота №4. Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума

Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4»
Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4» видавництва hachette

Календарно-тематичне планування до нмк

Уроку
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва у 7 класі (за новою програмою)

Та завдання уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 6 клас

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури (5 клас) за Програмою 2012 року

Тематичне планування уроків cвітової літератури в 7 класі. ( ІІ семестр....
Календарно- тематичне планування уроків cвітової літератури в 7 класі. ( ІІ семестр. )

1. Початок зоряного шляху
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 5 клас

Українська мова
Орієнтоване календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу на 2013-2014 навчальний рік

Календарно-тематичне планування до нмк english World 9
Розвиток та вдосконалення граматичних навичок: пасивний стан з модальними дієсловами (с. 11)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка