Пошук по сайту


Та учнів професійно-технічних

Та учнів професійно-технічних

Типова форма договору

про стажування

студентів вищих

та учнів професійно-технічних

навчальних закладів

на підприємствах, в установах та організаціях,

затверджена Постановою № 20
ДОГОВІР

про стажування
№ 17/15 01 квітня 2015 р.
Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» (далі — підприємство)

(найменування підприємства, установи, організації)

в особі директора Олійника Миколи Степановича ,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі Статуту підприємства, затвердженого наказом Державної

служби України з питань регуляторної політики та підприємництва від 22.08.2006 № 70 ,

(номер і дата затвердження (видачі, реєстрації) статуту або довіреності)

з однієї сторони, та студент (учень) Коваль Сергій Іванович (далі — стажист),

(прізвище, ім’я, по батькові)

який навчається у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» ,

(найменування навчального закладу)

з іншої сторони, керуючись Законом України «Про зайнятість населення» і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене.
Предмет договору
1. Предметом договору є стажування студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу.
Строк та умови стажування
2. Строк стажування становить з 01 квітня 2015 р. по 31 серпня 2015 р.

3. Режим стажування протягом навчального року у вільний від навчання час — з 15.00 до 18.00, в період канікул — повний робочий день згідно з правилами внутрішнього розпорядку підприємства.

4. Здобута спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень)

програміст (Software engineer — Oracle DB PL/SQL).

5. Місце проходження стажування відділ програмування (System Architect, Team lead)

(найменування структурного підрозділу

Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», м. Київ, вул. Травнева, 15.

підприємства, установи, організації, його місцезнаходження)
Права і обов’язки сторін
6. Підприємство разом із стажистом визначає зміст індивідуальної програми та форму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт.

7. Підприємство зобов’язується:

1) визначити строки стажування, місце проходження стажування (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень), режим стажування, призначити керівника стажування з-поміж працівників підприємства;

2) надати стажисту робоче місце, обладнане відповідно до правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії;

3) здійснити матеріальне забезпечення (надати обладнання, інструменти, сировину, витратні матеріали тощо) відповідно до індивідуальної програми стажування;

4) створити належні умови для виконання стажистом індивідуальної програми стажування, не допускати залучення його до виконання робіт, які не відповідають такій програмі, здобутій спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційному рівню);

5) проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці (ввідний та на робочому місці), навчати стажистів безпечних методів праці, надати спецодяг, запобіжні засоби, забезпечити медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;

6) надати стажистам можливість користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, потрібною для виконання індивідуальної програми стажування;

7) у разі виконання стажистом професійних робіт, передбачених індивідуальною програмою стажування за встановленими нормами, розробка проектів на PL/SQL (Oracle), проектування баз даних, оптимізація баз даних Oracle DB ,

(види робіт та їх обсяг)

забезпечити вчасну їх оплату в сумі за встановленими на підприємстві розцінками на підставі акта здавання-приймання робіт;

8) не залучати стажистів до надурочних робіт та не направляти їх у відрядження, які не пов’язані з виконанням індивідуальної програми стажування.

8. Стажист має право:

1) отримати безкоштовно спецодяг, запобіжні засоби, медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;

2) користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією для виконання індивідуальної програми стажування.

9. Стажист зобов’язується:

1) оволодіти видами робіт, передбаченими індивідуальною програмою стажування;

2) дотримуватися вимог установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві, норм охорони праці та умов колективного договору;

3) дбайливо ставитися до майна підприємства;

4) не розголошувати інформацію, що стала йому відома під час стажування, яка становить комерційну таємницю та є інформацією з обмеженим доступом.
Відповідальність сторін
10. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність згідно із законом.
Порядок внесення змін до договору та розірвання договору
11. Зміни до договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не передбачено законом, укладанням додаткового договору.

12. Дія договору може бути продовжена за згодою сторін.

13. У разі виникнення обставин, які зумовлюють потребу розірвання договору, сторона повинна повідомити про це іншій стороні не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору.

14. Дія договору припиняється:

1) у разі закінчення строку його дії;

2) за згодою сторін;

3) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення або невиконання іншою стороною його умов.
Інші умови
15. Договір набуває чинності з 01 квітня 2015 р. та діє до 31 серпня 2015 р.

16. Договір укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.
Місцезнаходження та реквізити сторін


Підприємство

Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр»

(повне найменування,

м. Київ, вул. Травнева, 15

місцезнаходження,

Код 21608289, р/р 35232001000816

в УДК м. Києва, МФО 820019

банківські реквізити)

Олійник

(підпис керівника)

01 квітня 2015 р.

М. П.

Печатка
Стажист

Коваль Сергій Іванович

(прізвище, ім’я та по батькові)

Паспорт СН 123456, виданий

15.03.2012 р. Печерським РУ МВС України в м Києві

(серія, номер, дата видачі, ким виданий)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
8756432312, вул. Прорізна, 20, кв. 15, м. Київ

(місце проживання)

Коваль

(підпис стажиста)

01 квітня 2015 р.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та...
Просимо довести їх до відома місцевих органів управління освітою, керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних...

Методичний посібник м. Миколаїв
...

Організація модульного навчання в професійно-технічних навчальних закладах: управлінський аспект
Сілаєва, завідуюча кафедрою ммпніоп донецького інституту післядипломної освіти іпп, канд техн наук, доцент

Про здійснення діяльності навчального закладу у
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти І науки України від 23. 03. 2005р. №178, «Положення про порядок звітування...

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільного захисту” в...
України” єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру передбачено...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Малєвська О. − методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти м. Києва

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Масло Володимир Михайлович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти...

Професійно-технічному навчальному закладі
Ш 30 Шевчук С. С. Урок теоретичного навчання у професійно-технічному навчальному закладі: Методичні рекомендації. – Донецьк, 2004р....

Інноваційна діяльність навчального закладу
Одним із важливих напрямів розвитку професійно-технічної освіти на сучасному етапі є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка