Пошук по сайту


Лекція на тему - Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження з секретними документами. Класифікація...

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження з секретними документами. Класифікація І систематизація секретних документів

Сторінка6/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Лекція на тему:


ПЕРЕВІРКА НАЯВНОСТІ СЕКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ

Питання лекції
Вступ
1. Заключення

Час: 2 год.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02.10.92 № 2657-ХII // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 29. – Ст. 194.

 2. Закон України “Про державну таємницю”: Закон України від 21.09.99 № 1079-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 49. – Ст. 428.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.03 № 1561-12"Порядок організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях."

 4. Постанова Кабінета Міністрів України від 27.11.98 № 1893 "Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави".

 5. Постанова Кабінета Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. № 853 "Положення про принципи і критерії визначення цінності документів, порядок створення та діяльності експертних комісій з питань віднесення документів до Національного архівного фонду".

 6. Постанова Кабінета Міністрів України17.10.97, № 1153" Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. "

 7. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Чинний від 1998-01-01.

 8. ГолованьС.М. Загальне діловодство та ведення документів, що містять конфіденційну

інформацію з грифом “для службового користування”. Навчально-методичний посібник. – К.:

НАУ, 2003. – 176 с.

 1. ГолованьС.М. Ведення документів з грифом секретності. Навчально-методичний посібник. – К..: НАУ, 2003. – 92 с.

 2. Давиденко А.М., Головань С.М., Щербина В.П. Модель діловодних процесів обробки інформації з обмеженим доступом // Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – Вип. 20. – К.: 2003. – С. 146-151.


ПЕРЕВІРКА НАЯВНОСТІ ДОКУМЕНТІВ З ГРИФОМ СЕКРЕТНОСТІ
Одним із важливих заходів забезпечення надійності зберігання документів з грифом секретності, закриття можливих каналів витоку секретної інформації і своєчасне виявлення недоліків є регулярні перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації, щоденний контроль за станом їх обліку та переміщення.

Перевірка матеріальних носіїв секретної інформації - це встановлення факту наявності матеріальних носіїв секретної інформації, правильності виконання операцій з матеріальними носіями секретної інформації та їх обґрунтування.

Працівники РСО, їх уповноважені проводять три види регулярних перевірок наявності усіх вхідних, підготовлених документів, що мають ступені секретності “цілком таємно” та “таємно”, облікованих за період, що перевіряється, не підшитих до справ чи неукомплектованих в окремі папки:

 • щоденні;

 • щоквартальні;

 • річні.

Поряд з обов’язковими перевірками матеріальних носіїв секретної інформації проводяться позапланові перевірки:

 • при заміні начальника РСО;

 • при заміні співробітника, відповідального за режим секретності або організацію захисту секретної інформації.

Позапланові перевірки можуть бути проведені у випадках евакуації документів, стихійного лиха, аварійних ситуацій, при порушенні печаток (пломб) на сховищах і в інших ситуаціях, що викликають сумнів у схоронності матеріальних носіїв секретної інформації.

Перевірка стану режиму секретності та секретного діловодства в підвідомчих їх установах проводиться не рідше як один раз на рік у присутності виконавців, а у випадку їх відсутності – у присутності начальника підрозділу або його заступника згідно з інструкцією.

Наприклад:
ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади

керівника установи

(Підпис) Ластик В. І.

Дата


ПРИБЛИЗНА ІНСТРУКЦІЯ

про порядок проведення перевірок стану режиму
секретності і секретного діловодства в підпорядкованій установі (підрозділі)

1. Загальні положення
1.1.Інструкція визначає порядок та методику проведення перевірок стану режиму секретності та секретного діловодства при роботі з матеріальними носіями секретної інформації в підпорядкованих установах (підрозділах).

1.2. Контроль повинен мати системний характер та стати надійним засобом попередження, виявлення та запобігання порушень режиму секретності.

1.3. Підставою для допуску та доступу членів комісії (при комплексній перевірці) до секретної інформації є довідка за формою 1 чи 2 та припис на виконання завдання за формою 67.

1.4. При проведенні комплексної перевірки комісія до початку роботи повинна бути представлена керівнику установи (начальнику самостійного підрозділу).

1.5. Начальник режимно-секретного органа зобов‘язаний оперативно підготувати необхідні для роботи комісії матеріали (довідки, звіти, статистичні дані тощо) по всіх напрямках діяльності підрозділу та установи.

2. Порядок організації та проведення перевірок наявності матеріальних носіїв секретної інформації

2.1. Перед проведенням перевірок необхідно:

 • ознайомитись з нормативними документами, які регламентують стан режиму секретності та веденням секретного діловодства в установі та в конкретному підрозділі;

 • перевірити виконання рекомендацій та усунення раніше виявлених недоліків, ознайомитись з матеріалами попередньої перевірки;

 • ознайомитись з наочною агітацією для питань підвищення уважності працівників режимно-секретного органу;

 • ознайомитись з перспективою розвитку виробництва, виробничими зв‘язками підрозділу з іншими установами, оперативною обстановкою та роботами, які проводяться в підрозділі. Разом з начальником режимно-секретного органа побувати в підрозділах, зустрітися з їх начальником, пояснити мету даної перевірки.

2.2.При підготовці та в ході перевірки необхідно проводити:

 • бесіди з посадовими особами, відповідальними за організацію режиму секретності та з виконавцями документів, виробів та інших матеріальних носіїв секретної інформації;

 • ознайомлюватись з роботою виконавців та працівників режимно-секретного органа з документами.

2.3. Перевірку фактичного стану режиму секретності необхідно починати з режимно-секретного органа.

2.4.Вивчення питань проводити комплексно і послідовно.

2.5. З деяких питань здійснити вибіркову перевірку, при цьому використати такий обсяг матеріалу, який дозволив би зробити підсумок стану роботи в напрямку діяльності, що вивчався.

2.6. При проведенні перевірок оцінити характер кожного виявленого порушення, можливість його привести до витоку секретної інформації як окремо, так і разом з іншими відомостями.

2.7. Виконання планів, наказів з питань режиму секретності та секретного діловодства.

2.8. Виконання пропозицій та усунення недоліків за підсумками всіх проведених за рік перевірок.

2.9. Робочі записи, які проводяться при перевірці перевіряючим, систематизуються по окремих напрямах, їх зміст повинен бути достатньо повним та конкретним (із зазначенням номерів документів, їх назви тощо).

3. Перелік напрямків контрольно-перевірочної роботи

3.1. Усі напрямки (роботи) підлягають контролю, як правило вони складаються з двох частин. Перша – постійно здійснюється оперативний контроль за станом роботи начальником режимно-секретного органа або конкретним (закріпленим за напрямом) працівником режимно-секретного органу. Друга – періодична, організована заздалегідь відповідно до складеного графіку, цільова перевірка стану цієї роботи, яка виконується працівником режимно-секретного органу.

3.2.Організація роботи режимно-секретного органу по виконанню покладених на нього функцій:

 • штатна укомплектованість режимно-секретного органу;

 • наявність положення про режимно-секретний орган, посадові обов‘язки працівників режимно-секретного органа.

При вивченні цього питання необхідно уточнити:

 • повноту викладення обов‘язків працівників режимно-секретного органу, наявність невластивих функцій покладених на режимно-секретний орган, встановлення персональної відповідальності працівників режимно-секретного органу за конкретну категорію документів чи роботу та практичне виконання цих вимог (порядок приймання-передачі документів на час відпустки, хвороби працівника, відповідального за документи тощо), відповідальність виконаної роботи працівниками режимно-секретного органу, положення про підрозділ і посадові інструкції, а також щодо вимог до інших нормативних документів;

 • планування роботи режимно-секретного органу (перспективне, річне та квартальне). Структура та зміст планів. Ознайомлення з планами відповідальних виконавців. Виконання та наявність позначок про виконання;

 • правомірність виплати в установленому нормативними актами порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень;

 • організація і планування навчання з працівниками та уповноваженими режимно-секретного органа, зміст планів, актуальність навчальних питань. Виконання плану індивідуальної підготовки вперше прийнятих в режимно-секретному органі;

 • навчання та перевірка знань виконавців, вимог щодо документів, що регламентують порядок роботи з секретною інформацією;

 • виконання наказів, вказівок та заходів з режиму секретності і вдосконалення секретного діловодства.

3.3. Створення умов для роботи та зберігання документів з грифом секретності:

 • придатність та обладнання приміщень режимно-секретного органа згідно з вимогами нормативних документів. Наявність акта комісії про приймання приміщення РСО в експлуатацію;

 • умови зберігання документів, що мають гриф секретності. Наявність металевих шаф, сейфів тощо. Порядок зберігання дублікатів ключів від усіх сховищ для документів з грифом секретності. Облік сейфів, металевих шаф та ключів від них. Порядок зберігання документів “літера М” тощо;

 • забезпечення схоронності документів з грифом секретності при передачі їх між підрозділами режимно-секретного органа, при доповіді керівнику установи (підрозділу), при доставці в інші підрозділи установи.

3.4. Здійснення допуску та доступу виконавців до документів з грифом секретності:

 • наявність номенклатури посад;

 • система підготовки та навчання виконавців перед допуском та доступом до матеріальних носіїв секретної інформації (інструктаж, бесіди тощо);

 • наявність наказів про допуск до державної таємниці та доступ до конкретної секретної інформації;

 • ведення облікових карток громадянина, якому надано допуск до державної таємниці (заповнення та внесення змін);

 • допуск та доступ до документів з “літерою М”. Наявність списку осіб, допущених до роботи з цими документами, стан режиму секретності на робочих місцях виконавців, що працюють з документами “літера М”, та відповідність його до встановлених вимог;

 • доступ до роботи з справами з грифом секретності. Правомірність видачі справ виконавцям (порядок доповнення та виключення виконавців із списку осіб, допущених до роботи з справами в номенклатурі справ, на обкладинці справи. Ознайомлення виконавців з окремими документами, які підшиті до справи).

3.5. Доступ та робота з документами, що знаходяться на інвентарному обліку:

 • доступ виконавців до документів з грифом секретності, що надходять поступають до режимно-секретного органу (система адресування документів);

 • відповідність форм допуску до державної таємниці виконавців грифа секретності отриманих для роботи документів та відомостей;

 • допуск відряджених осіб до документів і відомостей.

3.6. Забезпечення режиму секретності на робочих місцях працівників:

 • наявність сейфів, металевих шаф для зберігання документів з грифом секретності;

 • наявність затвердженого переліку приміщень, в яких дозволено працювати виконавцям з документами та справами з грифом секретності;

 • зберігання виконавцями документів з грифом секретності під час обідньої перерви;

 • з’ясування чи не ведуться виконавцями записи секретної інформації на необлікованих в режимно-секретному органі аркушах паперу;

 • зберігання документів з грифом “Для службового користування”;

 • зміст записів у журналах під час перевірки робочих місць працівників, які мають допуск та доступ до секретної інформації, наявність в них зауважень, пропозицій та заходів по усуненню недоліків.

3.7. Надходження документів з грифом секретності в РСО та контроль за їх виконанням:

 • наявність спеціально призначеного працівника в РСО, відповідального за контроль надходження документів та їх виконання;

 • оперативність проходження в РСО документів чи видів документів (вибірково).

3.8. Визначення грифа секретності документів, які розробляються:

 • правильність надання грифу секретності документам, наявність у виконавців галузевих або відомчих розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю (міжгалузеві або міжвідомчі переліки);

 • дотримання режимних вимог при підготовці документів з грифом секретності.

3.9. Попередження включення секретної інформації до несекретної:

 • наявність документів, відповідно до яких покладається контроль щодо попередженням включення секретної інформації в не секретну на відповідних керівників. Інструктаж керівників установи та проведення цієї роботи;

 • можлива наявність секретної інформації в документаційному фонді канцелярії чи підрозділах не секретного діловодства установи (вибірково);

 • можлива наявність секретної інформації в науково-технічних звітах (вибірково);

 • виконання встановлених режимних вимог при складанні і передачі телеграм, текстів службових факсових переговорів працівників підрозділів тощо.

3.10. Виконання встановлених вимог при користуванні документами з грифом “Для службового користування”:

 • організація та контроль за роботою виконавців підрозділів з документами, що мають гриф “Для службового користування”;

 • проведення вибіркової перевірки виконання режиму секретності при роботі з документами, що мають гриф “Для службового користування” на робочих місцях виконавців;

 • правильність проставлення грифа “Для службового користування” на документах, наявність у виконавців переліку відомостей, що мають гриф “Для службового користування” по тематиці установи.

3.11. Забезпечення режиму секретності при використанні автоматизованої системи:

 • облік автоматизованих систем, які використовуються при опрацюванні секретної інформації;

 • наявність організаційно-розпорядчих документів встановленої форми на функціонування автоматизованої системи та фактичне виконання їх вимог (відповідальні та доступ до автоматизованої системи, режим роботи тощо);

 • виконання вимог з охорони та внутрішньооб‘єктовому режиму приміщень, де знаходиться автоматизована система;

 • порядок обробки, зберігання, передачі та знищення секретної інформації;

 • забезпечення умов, що виключають несанкціонований доступ до автоматизованої системи.


3.12. Забезпечення режиму секретності в місцях з цілодобовим зберіганням секретної

інформації:

 • обладнання робочих місць згідно з вимогами режиму секретності, наявність сейфів (металевих шаф), спецчемоданів (спецпапок) для зберігання секретної інформації;

 • наявність на робочому місці затвердженого переліку секретної інформації, яка підлягає цілодобовому зберіганню, відповідність її грифу секретності і фактичні строки її зберігання;

 • наявність затвердженого списку на доступ виконавців до секретної інформації, яка зберігається на робочому місці, відповідність фактичної видачі секретної інформації;

 • забезпечення умов надійної фізичної схоронності цілодобового зберігання секретної інформації на робочому місці, забезпечення персональної відповідальності за схоронність цих документів;

 • правильність обліку наявної секретної інформації, система передачі її по зміні, порядок перевірок наявності секретної інформації, її якість та надійність;

 • знання відповідальними за схоронність секретної інформації встановлених вимог щодо при обліку, зберігання і видачі матеріальних носіїв секретної інформації.

3.13. Організація проведення закритих нарад:

 • наявність затвердженого керівником установи переліку приміщень, де дозволено проведення закритої наради, їх категорійності та відповідальних, а також висновки про їх придатність і приймання в експлуатацію;

 • забезпечення режиму секретності в цих приміщеннях в період між проведенням закритих нарад, контроль за користуванням цими приміщенями;

 • охорона приміщень в робочий і не робочий час та під час проведення закритих нарад;

 • складання, погодження та затвердження списку осіб запрошених для обговорення конкретних засекречених питань на нараді;

 • організація перевірки робочих зошитів учасників закритої наради перед їх розсилкою.

3.14. Забезпечення фізичної схоронності документів з грифом секретності в режимно-

секретному органі:

 • відповідність приміщень, де зберігаються документи з грифом секретності згідно з Інструкцією, наявність актів їх атестації (паспортів), забезпеченість сховищами (сейфами, металевими шафами), надійність замків, засобів опечатування, виключення відвідування РСО сторонніми особами;

 • надійність системи обліку документів з грифом секретності в режимно-секретному органі, фіксація в облікових матеріалах всіх операцій щодо переміщення документів, відсутність зайвих операцій, підчисток, незавірених виправлень тощо;

 • надійність системи та фактичного забезпечення підготовки і знищення документів з грифом секретності в РСО, якість поаркушної перевірки матеріалів, які підлягають знищенню, надійність зберігання макулатури;

 • надійність системи та практичне здійснення перевірок наявності документів з грифом секретності та щоденних операцій щодо їх переміщення, відсутність зайвих операцій в цій роботі;

 • забезпечення вірної та своєчасної здачі виконавцями документів з грифом секретності в РСО, обов’язковість підпису за отримання документів.

3.15. Робота РСО при аварійних ситуаціях:

 • наявність інструкції про врятування документів та майна РСО на випадок пожежі, стихійного лиха, аварійних ситуацій тощо, засобів протипожежної безпеки в РСО та виконання її вимог;

 • знання співробітниками режимно-секретного органа інструкцій та дій на випадок пожежі, стихійного лиха, аварійних ситуацій тощо.

3.16. Друкування документів з грифом секретності:

 • відповідність приміщення встановленим нормам та вимогам організації робочого місця друкарок, оргтехніка, меблі;

 • наявність списку осіб, які мають право візувати документи до друку;

 • правильність приймання від виконавців чернеток, виконаних в блокнотах з відривними аркушами, в робочих зошитах та на окремих аркушах, взятих на попередній облік в РСО;

 • реєстрація чернеток в журналі обліку документів видрукованих у друкувальному підрозділі ( обліку вхідних, видрукованих, вихідних і інвентарних документів, обліку підготовлених документів);

 • дотримання вимог нормативних документів при друкуванні документів з грифом секретності;

 • зберігання документів з грифом секретності та чернеток під час обідньої перерви та по закінченні робочого часу;

 • взяття бланків на облік;

 • видача друкованих документів та їх чернеток виконавцям, відсутність в облікових матеріалах зайвої секретної інформації та відсутність у журналах (картках) підчисток та незавірених виправлень;

 • передрукування окремих аркушів документа без зміни загальної кількості аркушів в документі та зі зміною загальної кількості аркушів в документі;

 • наявність в журналі відміток про знищення браку та передрукування аркушів із зазначенням їх номерів та загальної кількості аркушів;

 • правильність виконання витягів, зняття копій;

 • облік повністю передрукованого документа. Зняття копій, витягів, додатково розмножених примірників документа;

 • проведення щоденної перевірки наявності документів;

 • зберігання та знищення макулатури, що має гриф секретності.

3.17. Робота з вхідними документами:

 • організація робочого місця працівника, оргтехніка, меблі;

 • приймання та реєстрація отриманих пакетів та документів. Наявність відміток про відправку документів та передачу їх іншому підрозділу безпосередньо через пакетно-контрольний журнал. Закриття пакетно-контрольного журналу;

 • реєстрація отриманих документів з грифом секретності. Ведення журналу (карток) вхідних документів. Відсутність підчисток, незавірених виправлень;

 • зберігання, розмноження та передача в інші підрозділи документів з грифом секретності;

 • зберігання та знищення макулатури;

 • ознайомлення виконавців з вхідними документами, приймання документів від виконавців, попередження несвоєчасності здачі документів;

 • перевірка наявності документів з грифом секретності, якість проведення перевірок;

 • система пошуку вхідних документів ;

 • порядок роботи з отриманими документами.

3.18. Відправка документів з грифом секретності:

 • організація робочого місця працівника, оргтехніка, меблі;

 • приймання віддрукованих матеріалів та їх реєстрація, знищення чернеток віддрукованих документів з грифом секретності;

 • зберігання, розмноження, знищення документів та передача документів на інші дільниці;

 • відправка документів, наявність відміток про рух документів, обґрунтованість відправки, облік реквізитів установ;

 • наявність довідника реквізитів установ та порядок коректування реквізитів;

 • перевірка наявності документів, проведення щоденної перевірки, якість цієї роботи;

 • видача документів виконавцям, попередження про несвоєчасне повернення документів з грифом секретності;

 • зберігання та знищення макулатури, що має гриф секретності;

 • ознайомлення працівників підрозділів та відряджених осіб з документами, що мають гриф секретності;

 • відповідність грифа секретності відправлених документів їх змісту та виключення в них зайвої секретної інформації.

3.19. Попередній облік документів з грифом секретності:

 • організація робочого місця працівника, оргтехніка, меблі;

 • реєстрація документів попереднього обліку, відсутність підчисток та незавірених виправлень;

 • зберігання, розмноження, відправка, знищення та передача документів попереднього обліку в інші підрозділи;

 • видача документів попереднього обліку виконавцям;

 • проведення перевірок наявності документів попереднього обліку в режимно-секретному органі та виконавців, щоденна перевірка, якість перевірок;

 • ведення карток попереднього обліку документів;

 • знищення карток попереднього обліку документів;

 • зберігання та знищення макулатури;

 • оцінка ефективності та якості праці.

3.20. Зберігання та видача спецчемоданів, спецпапок виконавцям:

 • організація обліку та зберігання спецчемоданів, спецпапок;

 • організація приймання та видачі спецчемоданів, спецпапок виконавцям, виключення можливості несанкціонованого доступу до спецчемоданів, спецпапок;

 • доброякісність та надійність спецчемоданів, спецпапок, якими користуються виконавці;

 • попередження про недопущення залишення документів з грифом секретності на робочих місцях виконавців та несвоєчасне повернення їх до режимно-секретного органа;

 • перевірка наявності документів в спецчемоданах, спецпапках виконавців;

 • порядок видачі виконавцям нових спецчемоданів, спецпапок, порядок списання непридатних спецчемоданів, спецпапок;

 • оцінка ефективності та якості праці.

3.21. Реєстрація та зберігання справ і документів інвентарного обліку:

 • організація робочого місця працівника, оргтехніка, меблі;

 • порядок складання та оформлення номенклатури справ;

 • приймання документів з грифом секретності для підшивки до справ або взяття на інвентарний облік;

 • відкриття та закриття справ, їх реєстрація (своєчасність та правильність проставлення відміток в номенклатурі справ та журналі обліку журналів, карток і завершених виробництвом справ) відсутність підчисток та незавірених виправлень;

 • вилучення із справ підшитих документів;

 • видача справ виконавцям, наявність на зворотній стороні обкладинки справи списків осіб, які мають право користуватися справою, відповідність списків осіб, які мають доступ до справи зазначених в номенклатурі справ, на зворотній стороні обкладинки справи;

 • організація системи пошуку підшитих до справи документів;

 • перевірка наявності справ, а також щоденних операцій щодо підшиття документів до справи;

 • розмноження документів, підшитих до справи;

 • внесення змін до текстової чи креслярсько-технічної документації. Заміна окремих аркушів документів. Знищення замінених аркушів. Перевірка вірності внесення змін в документацію;

 • підготовка та знищення справ і документів інвентарного обліку, зберігання і знищення макулатури.

3.22. Облік, зберігання та користування печатками, штампами і дублікатами ключів від сейфів, металевих шаф виконавців, в яких зберігаються документи з грифом секретності:

 • правильність обліку та видачі печаток, штампів та дублікатів ключів;

 • порядок зберігання печаток, штампів та дублікатів ключів від сейфів, металевих шаф виконавців;

 • організація системи оперативного пошуку дублікатів ключів виконавців;

 • перевірка наявності печаток, штампів та ключів;

 • наявність та правильність відміток в облікових матеріалах про знищення печаток та штампів.

3.23. Розмноження документів з грифом секретності:

 • наявність організаційно-розпорядчих документів на право функціонування розмножувальної техніки;

 • обґрунтованість розмноження документів з грифом секретності, правильність оформлення нарядів;

 • правильність реєстрації нарядів, їх зберігання та перевірка наявності в РСО;

 • облік розмножених документів;

 • своєчасність оформлення відміток про розмноження на оригіналі та в облікових формах;

 • перевірка наявності розмножених документів;

 • облік браку при розмноженні документів з грифом секретності і грифом “Для службового користування” та його знищення;

 • зберігання документів з грифом секретності та їх копій при відлученнях і під час обідньої перерви.

3.24. Перевірка наявності документів з грифом секретності та правильність щоденних операцій:

 • наявність, своєчасність та якість проведення квартальних та річних перевірок наявності документів з грифом секретності;

 • якість проведення щоденних перевірок, записів щодо руху документів з грифом секретності (вибірково) та відсутність зайвих операцій при проведенні перевірок;

 • своєчасність і якість проведення перевірок наявності документів з грифом секретності у виконавців (вибірково);

 • перевірка облікових журналів як завершених, так і незавершених в попередньому році.

3.25. Підготовка та знищення документів з грифом секретності і макулатури в режимно-секретного органа:

 • організація відбору матеріальних носіїв секретної інформації на знищення;

 • виконання встановлених вимог під час зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, які підлягають знищенню, формування актів на їх знищення;

 • правильність оформлення та затвердження актів на знищення матеріальних носіїв секретної інформації;

 • умови зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, відібраних на знищення;

 • наявність наказу (вказівки) керівника установи про визначення місця знищення матеріальних носіїв секретної інформації. Обладнання місця знищення;

 • виконання встановлених вимог під час транспортування матеріальних носіїв секретної інформації та макулатури до місця знищення і під час знищення;

 • знищення матеріальних носіїв секретної інформації без оформлення акту;

 • своєчасність внесення відміток про знищення в облікових журналах та картках;

 • вилучення та знищення макулатури режимно-секретного органа, наявність відміток про знищення макулатури під час квартальних перевірок документів з грифом секретності.

3.26. Готовність режимно-секретного органа до роботи в особливих умовах:

 • наявність керівних документів про роботу режимно-секретного органа в особливих умовах, дія працівників режимно-секретного органа під час евакуації матеріальних носіїв секретної інформації;

 • наявність переліку документів режимно-секретного органа, які вивозяться, залишаються на місці, знищуються;

 • наявність тари (мішків), засобів для опечатування та упаковки матеріальних носіїв секретної інформації;

 • своєчасність коректування схем оповіщення.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну
Розмноження І розсилання ( відправлення документів )з грифом для "Для службового користування"

Перелік облікових документів із зазначенням термінів їхнього зберігання
Акти на вилучення документів, акти перевірки бібліотечних фондів, картки облікового каталогу на документи, що вибули

3. Облік доходів Лекція Облік доходів
Доходи бюджетних установ – це кошти, що надходять бюджетним установам відповідно до затвердженого кошторису

Книга обліку дітей
Перелік обов’язкового складу документів відповідальність за формування та зберігання яких несуть

Список сімей, які знаходяться в загальній черзі на отримання житла...

Список сімей, які знаходяться в пільговій черзі на отримання житла...

Методичні рекомендації до проведення уроку з предмета «Товарознавство продовольчих товарів»
Урок проводиться на третьому курсі (ліцейні групи). З теоретичним матеріалом учні ознайомлені. Тема вивчалась на першому курсі І...

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування по досягненню...

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у місті Києві
Дк 016: 2010) Послуги зберігання та видачі, код 63121000-3 за дк 021: 2015) (Зберігання нафти сирої)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка