Пошук по сайту


З А Б О Р О Н Я Є Т Ь С Я - Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження з секретними документами....

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження з секретними документами. Класифікація І систематизація секретних документів

Сторінка3/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

З А Б О Р О Н Я Є Т Ь С Я:

- працювати з документами з грифом секретності поза службовим приміщенням (крім осіб та випадків

за особливим дозволом);

- видавати та передавати документи з грифом секретності особам, які не мають до них прямого

відношення по роботі;

- ознайомлювати відряджених осіб з секретною інформацією без дозволу керівника та відповідного

оформлення в РСО;

- виносити без дозволу РСО документи з грифом секретності з приміщення. А при отриманні дозволу

переносити їх тільки в опечатаній спецпапці (поза зоною охорони – з охороною).
Документи можуть бути із зазначенням і без зазначення строку виконання. Строки виконання можуть бути вказані у самому документі або встановлені актами законодавства.

Документи без зазначення строку виконання повинні бути виконані не пізніше як за 30 календарних днів, а документи з позначкою “Терміново” – протягом семи робочих днів від дати надходження документа.

Строк виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності – посадової особи, яка її заміщає. У разі потреби строк може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше як за три робочі дні до закінчення встановленого строку, а щодо документа без зазначення строку – до закінчення 30-денного строку від дати його одержання. Ознайомлення з розпорядчими документами здійснюється під розписку на самому документі або на спеціальному аркуші ознайомлення за письмовим розпорядженням (резолюцією) керівника установи або особи, якій вони були адресовані. На цьому ж аркуші робляться відмітки про виконання.
1.5 ДРУКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
В установах, які не мають бюро комп"ютерного набору або друкувального підрозділу, документи з грифом секретності за умови незначного їх обсягу (до 200 аркушів формату А4 (210х297 мм) на рік) друкуються співробітниками режимно-секретного органу. Допускається для виконання друкувальних робіт призначати друкарку, оформлену наказом керівника установи, яка має відповідну форму допуску до державної таємниці, при цьому документи з грифом секретності повинні друкуватися тільки в приміщенні режимно-секретного органу. Друкування документів з грифом секретності може проводитися із застосуванням автоматизованої системи для обробки секретної інформації. Я ВАМ нагадаю, що треба зробити і на підставі яких документів дозволяється друкування секретних документів , що становлять державну таємницю в автоматизованих системах.

Це:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 180 "Про затвердження

Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить

державну таємницю, в автоматизованих системах ";

- Державний стандарт України ( ДСТУ 3396.1-96 ) Техничний захист інформації. Порядок

проведення робіт. 1997 р.;

  • Нормативний документ документ системи технічного захисту інформації ( НД ТЗІ 1.6-003-04 )

від 10.03.2004 р. № 04"" Створення комплексів технічного захисту інформації на об"єктах інформаційної діяльності. Правила розроблення, побудови, викладення та оформлення моделі загроз для інформації.
1. Режим секретності під час обробки секретної інформації в ПЕОМ - це установлений відповідно до вимог законодавства єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці, який визначає сукупність адміністративно-правових , організаційних, інженерно-технічних заходів контролю, заходів контролю за дотриманням цього порядку тощо, а також правила застосування програмно-технічних засобів.

Обробка секретної інформації на ПЕОМ дозволяється тільки після завершення робіт з створення комплексної системи захисту інформації, проведення випробувань та оцінки рівня захищенності інформації на відповідність вимогам нормативних документів системи тезнічного захисту, за результатами якої Департамент або уповноважені ним органи надають атестат відповідності. Дозвіл на експлуатацію ПЕОМ надається наказом керівника установи на підставі атестату відповідності. ( показати документи по захисту ПЕОМ )

Усі чернетки та проекти документів, що надійшли для друку та передруку, реєструють в журналі обліку документів, надрукованих у друкувальному підрозділі. Після друкування документ разом з чернеткою передають в РСО за підписом у журналі обліку документів, надрукованих у друкувальному підрозділі.

Під час друкування документів безпосередньо працівниками режимно-секретного органу їх не беруть на облік у журналі обліку документів, надрукованих у друкувальному підрозділі, а до початку друку реєструють у журналі обліку підготовлених документів .

За умов незначного обсягу документів у друкувальному підрозділі, журнал обліку документів, надрукованих у друкувальному підрозділі може не вестись. У цьому випадку після реєстрації чернетки у журналі обліку підготовлених документів її передають друкарці за підписом у журналі обліку підготовлених документів. Надрукований документ повертається друкаркою за підписом працівника режимно-секретного органу у журналі обліку підготовлених документів.

Рукописи повинні бути розбірливо написані чорнилом або пастою темного кольору, ретельно вивірені та завізовані виконавцем і керівником структурного підрозділу.

На чернетці у верхньому лівому куті або іншому вільному місці першого аркуша має бути зазначено підрозділ, прізвище виконавця, його телефон, кількість примірників документа, його формат, дату здачі матеріалів.

Документи, що мають гриф секретності, готуються та друкуються в суворо обмеженій кількості .

Для з’ясування питань, що виникають під час друкування проектів документів, друкарка повинна звертатися до виконавця документа, а за його відсутності – до його начальника.

Працівникам друкувального підрозділу забороняється знайомити зі змістом проектів документів, що друкуються, інших друкарок та осіб, які не мають до цих документів відношення.

При журнальному обліку друкованих у друкувальному підрозділі паперів проект документа та чернетку передають за підписом у журналі обліку документів, надрукованих у друкувальному підрозділі, працівнику режимно-секретного органу, який реєструє їх у журналі обліку підготовлених документів (за винятком облікових карток громадянина, якому надано допуск до державної таємниці ) та видає виконавцю за підписом чи робить відмітку у журналі про подальший рух документа.

Надрукований проект документа може видаватися виконавцю за підписом у картці обліку видачі документа (справи).

Отримуючи надрукований проект документа, виконавець зобов’язаний перевірити наявність на них необхідних реквізитів: реєстраційний номер, гриф секретності, дату та строк засекречування, прізвище та посаду особи, яка надала зазначений гриф, посилання на відповідний пункт (статтю) Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, кількість аркушів, примірників, номери і кількість аркушів чернетки та звірити ці дані із записами в обліковому журналі чи картці.

У разі відсутності виконавця надрукований проект документа може бути виданий його начальнику.

Як правило, всі службові документи повинні оформлятися на бланках установи. Для зручності з обох боків сторінки залишають вільні поля.

На бланку друкується тільки перша сторінка документа, а наступні – на чистих аркушах паперу. Якщо текст документа займає більше однієї сторінки, то на другу сторінку не можна переносити один підпис, на ній має бути не менше двох рядків тексту.

На кожному надрукованому примірнику проекту документа з грифом секретності проставляється у правому куті верхнього поля першої сторінки гриф секретності, номер примірника документа та у разі необхідності позначка "Особисто".

Якщо документ оформлено на кількох сторінках, то друга та наступні сторінки мають бути пронумеровані. Номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без слова “сторінка” та розділових знаків.

Якщо документ має додаток, то під текстом з нового рядка вказують скорочене найменування кожного додатку (якщо про це не згадується у тексті супроводжувального листа), його реєстраційний номер, номер примірника, що додається, гриф секретності та кількість аркушів. (Написати на дошці)

Додаток: Акт перевірки від 24.08.01 за №102, прим №1, “таємно”, на 5 арк.

Якщо до документа додається інший документ, що має додатки, то відмітка про наявність додатка оформляється таким чином. Наприклад:
Додаток: Акт перевірки від 02.02.02 за №102, прим. №1, “таємно”, на 5 арк. і додаток до нього

таблиці вимірів, прим. №1, “ДСК”, на 16 арк.
Кожний додаток до документа з грифом секретності повинен мати окрему нумерацію аркушів. Якщо примірник єдиний, вказується: “Прим. єдиний”, якщо в режимно-секретному органі не залишається додатку, вказується: “Тільки адресатові”. При великій кількості додатків на них складається окремий список (опис) із зазначенням необхідних реквізитів тих документів, які до нього входять, а в документі (супроводжувальному листі) після тексту зазначається:
Додаток: відповідно до списку (опису) № __ на __ арк.
На зворотній стороні останнього аркуша кожного примірника надрукованого проекту секретного документа внизу ліворуч вказується: реєстраційний номер, кількість надрукованих примірників, список адресатів, стаття Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, на підставі якої засекречено документ, термін його засекречування виконавцем, прізвище виконавця, прізвище особи, яка друкувала,прізвище особи, що надала гриф секретності, назва та реєстраційний номер матеріального носія інформації, з якого друкувався документ, дата друкування та номер телефону виконавця.

Зразок 1

Обл. № 871 т

Надрук. 1 прим.-в справу

Робочий зошит № 3

ЗВДТ 1.2.3-5 р.

Вик. Л. Бондаренко

Друк. О. Вовченко

Гриф секретності надав

Л. Бондаренко

Тел.67-45-56

10.07.07

тел. 23-45-78

Зразок 2

Обл. № 873т

Надрук. 2 прим.

Прим. № 1 – адресату

Прим. № 2 – до справи

ЗВДТ 1.2.3-5 р.

Гриф секретності надав

Л. Бондаренко

Вик. Л. Бондаренко

Друк. О. Вовченко

Дискета № 1т

ПЕОМ № 23456

20.08.07

тел.23-45-78

Зразок 3

Обл. № 876т

Надрук. 5 прим.

Прим. № 1 – МВС

Прим. № ……

Прим. № 5 – до справи

ЗВДТ 1.2.3-5 р.

Гриф секретності надав

Л. Бондаренко

Вик.і друк. Л. Бондаренко

Дискета № 1т

ПЕОМ № 23456

20.08.07

тел.23-45-78


Якщо шість і більше примірників


На примірнику, що залишається в справі

1590 т

Надрук. 10 прим.

ЗВДТ 1.2.3-5 р.

Гриф секретності надав

Л. Бондаренк

Вик. Л. Бондаренко

Друк. О. Вовченко

Робочий зошит № 3

Згідно з реєстром розсилки

30.01.07

Тел.456-98-09

На інших примірниках

1590 т

ЗВДТ 1.2.3-5 р.

Вик. Л. Бондаренко

Друк. О. Вовченко

Гриф секретності надав

Л. Бондаренк

30.01.97

Тел.456-98-09Реєстраційний номер проставляється на лицьовій стороні кожного аркуша документа, крім останнього.( показати )

Друкування під диктовку чи зі звуковідтворюючих пристроїв документів зі ступенем секретності “цілком таємно” та “таємно” робиться тільки в ізольованих приміщеннях, де виключена можливість витоку змісту цих документів. Машинні або інші матеріальні носії словесної інформації (стенографічні зошити), що призначені для ведення записів секретної інформації, обліковують у журналі обліку робочих зошитів і після закінчення роботи здають на зберігання до режимно-секретного органу .

Для друкування тексту із машинних або інших матеріальних носіїв словесної інформації видається стенографічний зошит друкарці, працівником режимно-секретного органу, під розписку.

Реєстраційний номер надрукованого тексту вказується у журналі обліку звукозаписів.

Під час реєстрації віддрукованих примірників і аркушів у журналі необхідно перевірити правильність їх реєстрації. Передати віддруковані матеріали виконавцям з перевіркою документа з грифом секретності, чернетки; відповідності облікового номера, грифа і номера примірника на першому аркуші документа; відповідності облікового номера, кількості, номера аркушів чернетки із записом у картці обліку підготовлених документів.

Перевірити журнал обліку документів, надрукованих у друкувальному підрозділі: номер друкованого документа; обліковий номер аркушів чернетки, кількість друкованих примірників, кількість аркушів у примірнику.

У разі перекладу документа на іншу мову він враховується за новим номером у журналі обліку документів, надрукованих у друкувальному підрозділі, обліку підготовлених документів.

У разі відсутності виконавця надрукований проект документа може бути виданий його керівникові.

У разі помилкового друкування документа без грифа секретності, що підлягає засекречуванню, його слід зареєструвати у журналі обліку документів, надрукованих у друкувальному підрозділі, а потім – у журналі обліку підготовлених документів чи в картці обліку підготовлених документів. При відсутності друкувального підрозділу такий документ реєструють у журналі обліку підготовлених документів.

Для засекречування до режимно-секретного органу здають всі примірники документа і чернетки. Кількість примірників надрукованого документа і кількість аркушів зданих чернеток засвідчується підписами виконавця та працівника режимно-секретного органу на звороті останнього аркуша засекречуваного документа, який залишається у справі.

Якщо чернетки не подані, про це роблять позначку на останньому аркуші документа та в журналі (картці) обліку за підписом виконавця документа і працівника режимно-секретного органу .

У разі нестачі аркушів чернетки – проводиться службове розслідування. Друкований текст перевіряє виконавець. Якщо будуть виявлені друкарські помилки, пропуски тощо, виконавець повертає надруковані аркуші з рукописом для виправлення. Виправлення тексту допускається на машинці, без помарок. У разі виправлення помилок на окремих аркушах проекту документа проводиться їх передрук, це відображається у журналі обліку документів, надрукованих у друкувальному підрозділі або журналі обліку підготовлених документів за тими ж реєстраційними номерами. Якщо під час передруку окремих аркушів проекту документа змінюється їх загальна кількість, то передруковані аркуші видають виконавцю під підпис після внесення відповідних змін у журналі обліку документів, надрукованих у друкувальному підрозділі та журналі обліку підготовлених документів чи у картці обліку підготовлених документів.

Повністю передрукований документ обліковується за новим реєстраційним номером, при цьому на звороті останнього аркуша документа і в журналі (картці) вказують реєстраційний номер попереднього документа, з якого він надрукований.

Супроводжувальні листи та додатки до них друкують за різними обліковими номерами.

При знищенні передрукованих аркушів перевірити: передруковані аркуші з журналом реєстрації документів, надрукованих у друкувальному підрозділі, друкований номер, номер аркуша, перерахувати їх кількість.

У кінці робочого дня звірити наявність документів з журналом реєстрації документів, надрукованих у друкувальному підрозділі та підрахувати кількість надрукованих документів за день.

Після закінчення робочого дня журнали обліку, надруковані, але не видані виконавцям документи, недодруковані документи та їх чернетки друкарка здає до режимно-секретного органа в опечатаній робочій спецпапці, спецчемодані. Якщо друкувальний підрозділ розміщується в одній із кімнат режимно-секретного органа, то ці матеріали можуть зберігатися в опечатаному сховищі (сейфі, металевій шафі) друкувального підрозділу.

Зіпсовані аркуші паперу, відпрацьовані стрічки друкарської машинки, копіювальний папір, а також аркуші паперу, що використовуються для зберігання валика друкарської машинки, підлягають щоденній здачі до режимно-секретного органа для знищення. Якщо приміщення друкувального підрозділу у неробочий час охороняється, то усі зазначені матеріали складаються до опечатаної

начальником режимно-секретного органа чи його заступником металевої урни, що знаходиться у друкувальному підрозділі, та знищуються разом з макулатурою режимно-секретного органа. Зібрати працівником друкувального підрозділу документи в кінці робочого дня, скласти їх у спецпапку, опечатати спецпапку та здати до РСО.

1.6 ОФОРМЛЕННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Вихідна кореспонденція, що має гриф секретності, пересилається тільки через режимно-секретний орган.

Найменування установи повинно відповідати найменуванню, зазначеному у положенні (статуті) про неї. Скорочене найменування вживається тільки у разі, коли воно офіційно зафіксовано у положенні про установу. На бланку скорочене найменування розміщується слідом за повним.

Заголовок до тексту, незалежно від виду документа, повинен містити короткий виклад змісту документа. Він має бути максимально коротким та ємким, точно передавати зміст тексту.

Якщо у документі йдеться про кілька питань, заголовок може бути узагальненим.

При отриманні документів на відправку необхідно перевірити наявність усіх примірників та аркушів надрукованих документів і чернеток, відповідність реєстраційних номерів на документах номерам у журналах обліку, правильність адресування, оформлення та наявність додатків, правильність оформлення документа (наявність на документі підпису та адреси (кому направляється документ, його поштова адреса), точність даних про додатки, наявність вказівки про місце знаходження копії, помітки “Особисто”, якщо документ підлягає врученню особисто адресату, наявність літери “М” на мобілізаційних документах. Звірити гриф секретності і реєстраційні номери на кожному аркуші документа, перерахувати аркуші в документі і чернетці та списати документ і чернетку у внутрішньому описі документів, які знаходяться у виконавця.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну
Розмноження І розсилання ( відправлення документів )з грифом для "Для службового користування"

Перелік облікових документів із зазначенням термінів їхнього зберігання
Акти на вилучення документів, акти перевірки бібліотечних фондів, картки облікового каталогу на документи, що вибули

3. Облік доходів Лекція Облік доходів
Доходи бюджетних установ – це кошти, що надходять бюджетним установам відповідно до затвердженого кошторису

Книга обліку дітей
Перелік обов’язкового складу документів відповідальність за формування та зберігання яких несуть

Список сімей, які знаходяться в загальній черзі на отримання житла...

Список сімей, які знаходяться в пільговій черзі на отримання житла...

Методичні рекомендації до проведення уроку з предмета «Товарознавство продовольчих товарів»
Урок проводиться на третьому курсі (ліцейні групи). З теоретичним матеріалом учні ознайомлені. Тема вивчалась на першому курсі І...

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування по досягненню...

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у місті Києві
Дк 016: 2010) Послуги зберігання та видачі, код 63121000-3 за дк 021: 2015) (Зберігання нафти сирої)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка