Пошук по сайту


ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ - Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань

Сторінка3/4
1   2   3   4
ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни «ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ»

(обирається студентами самостійно і узгоджується з викладачем)


 1. Специфіка роботи з обдарованими дітьми.

 2. Моделювання творчих ситуацій у професійній діяльності.

 3. Педагогічна креативність спеціалістів в професійній роботі.

 4. Впровадження авторських технологій в навчальний процес: за і проти.

 5. Специфіка тестових методик на визначення творчих якостей особистості.

 6. Особливості зміни кількісних та якісних показників творчого розвитку особистості у процесі навчання.

 7. Розвиток творчих можливостей учнів молодшого шкільного віку під час різних форм виховної роботи.

 8. Розвиток творчих можливостей учнів підліткового віку під час різних форм виховної роботи.

 9. Розвиток творчих можливостей учнів старшокласників під час різних форм виховної роботи.

 10. Розвиток творчих можливостей студентства під час різних форм виховної роботи.

 11. Розв’язання педагогічних ситуацій як процес і результат творчої діяльності особистості.

 12. Проблемне навчання як рушійна сила творчого розвитку.

 13. Особливості фасилітаційного режиму педагогічного впливу.

 14. Історико-філософські дослідження проблеми творчості в період античності.

 15. Історико-філософські дослідження проблеми творчості в добу Середньовіччя.

 16. Історико-філософські дослідження проблеми творчості в епоху Відродження.

 17. Історико-філософські дослідження проблеми творчості в епоху Просвітництва.

 18. Історико-філософські дослідження проблеми творчості на теренах України.

 19. Виявлення творчих можливостей особистості молодшого шкільного віку.

 20. Виявлення творчих можливостей особистості підліткового віку.

 21. Виявлення творчих можливостей особистості в період ранньої юності.

 22. Психодіагностичні методики розвитку наочно-образного мислення.

 23. Діагностика розвитку логічного мислення.

 24. Стрес як комплексна психофізіологічна характеристика творчого натхнення особистості.

 25. Організація студентського самоврядування як творча форма управління колективом.

 26. Мої погляди на творчу діяльність учнів.

 27. Творче завдання як модель творчої діяльності.

 28. Опишіть новаторську діяльність одного з Ваших викладачів.

 29. Вдосконалення педагогічної творчості вчителів.

 30. Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителя до педагогічної творчості у нашому університеті.

 31. Використання педагогічної творчості при наданні соціальних послуг.

 32. Творчий підхід при налагодженні комунікації з різними соціальними групами клієнтів.

 33. Використання творчих ситуацій у соціально-профілактичній роботі.

 34. Розробка соціально-педагогічного тренінгу як творчий процес.

 35. Прояв ознак креативності при створенні соціальної реклами.

 36. Використання психотерапевтичних методів (психодрама, соціодрама, ігрова терапія) як спосіб розвитку творчого мислення.

 37. Використання психокорекцій них методів (арттерапія, казкотерапія, соціально-психологічний тренінг) як спосіб розвитку творчого мислення.

 38. Дослідження творчого потенціалу різних видів неформальних об’єднань (про соціальні, асоціальні та антисоціальні неформальні об’єднання).


Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Педагогічна творчість».

VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Педагогічна творчість» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.
Таблиця 8.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролюп/п


Вид діяльності

Кількість рейтингових балів

1.

Відвідування лекційних та семінарських занять

8+6

2.

Відповіді на семінарських заняттях

60

3.

Модульні контрольні роботи (1, 2)

50

4.

Самостійна робота

30

5.

Індивідуальна навчально-дослідницька робота

30
Екзамен

40
Підсумковий рейтинговий бал

184 + 40


Разом: 184 + 40
Коефіцієнт перерахунку 184 : 60 = 3,06
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

 • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

 • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.

 • Комп’ютерного контролю: тестові програми.

 • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.


Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS


1 – 34

35 – 59

«незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)

«незадовільно»

(з можливістю повторного складання)

F

FX

60 – 68

«достатньо»

E

69 – 74

«задовільно»

D

75 – 81

«добре»

C

82 – 89

«дуже добре»

B

90 – 100

«відмінно»

A


Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів


Оцінка

Критерії оцінювання

«відмінно»

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

«добре»

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

«задовільно»

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

«незадовільно»

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.


Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються студентам упродовж вивчення дисципліни «Педагогічна творчість».

Таблиця 8.4

Розподіл балів, що присвоюються студентам


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Індивідуальна робота

Модульний контроль

Самостійна робота

Екзамен

Відвідування занять, підготовка до семінарських занять

Відвідування занять, підготовка до семінарських занять

Відвідування занять, підготовка до семінарських занять

Т 1

Т 2

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

16

18

18

18

16

18

30

50

30

40

Разом: 184 + 40 балів

Коефіцієнт перерахунку: 184 : 60 = 3,06
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

 • своєчасність виконання навчальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань;

 • ініціативність у навчальній діяльності.ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації:

 • Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

 • Практичні: вправи.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ


 • опорні конспекти лекцій;

 • навчальні посібники;

 • робоча навчальна програма;

 • збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

 • засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ


 1. Поняття педагогічної творчості. Педагогіка творчості як галузь педагогічної науки, об’єкт вивчення, завдання.

 2. Історичний розвиток педагогічної творчості.

 3. Фактори, що зумовлюють зміни професійної діяльності вчителя.

 4. Педагогічна творчість вчителя.

 5. Основні поняття: творчість, творча діяльність, педагогічна творчість, творча педагогічна діяльність.

 6. Підсистеми творчої педагогічної діяльності (дидактична, виховна, організаційно-управлінська, самовдосконалення, громадсько-педагогічна).

 7. Рівні творчої педагогічної діяльності (репродуктивний, раціоналізаторський, конструкторський, новаторський).

 8. Критерії творчої педагогічної діяльності (бачення нової проблеми у зовнішнє знайомій ситуації, знаходження варіантних шляхів її вирішення; застосування науково-доказового вибору дій у конкретній педагогічній ситуації; проведення систематичного самоаналізу професійної діяльності, науково-дослідницької роботи з творчого узагальнення власного досвіду та досвіду колег; володіння формами і методами управління творчою навчальною діяльністю учнів з метою розвитку їх творчих можливостей; реалізація на практиці принципів педагогіки співробітництва; прояв гнучкості при виборі оптимального управлінського рішення у нестандартних (можливо, конфліктних) ситуаціях; оригінальне проектування / конструювання НПВ).

 9. Закони педагогіки творчості (педагогічної розвиваючої взаємодії, фасилітаційного режиму педагогічного впливу, взаємозумовленості розвитку суб’єктів педагогічного процесу, неперервної творчої реалізації та самореалізації особистості).

 10. Принципи педагогіки творчості (взаємозумовленості освіти і творчого розвитку особистості, самоорганізації, узгодження розвитку учнів з власними тенденціями розвитку).

 11. Принципи педагогічної творчості (діагностики, оптимізації, взаємозалежності, фасилітації, креативності, доповнення, варіантності, самоорганізаці).

 12. Нормативно-правова база.

 13. Авторські творчі технології педагогів-новаторів: Ш. Амонашвілі, І. Волкова, І. Іванова, Є. Ільїна, С. Лисенкової, В. Шаталова, М. Щетініна, В. Сухомлинського, О. Захаренка.

 14. Поняття обдарованість. Обдарована дитина.

 15. Концепція “вирощування” обдарованих дітей (У. Ешбі).

 16. Види інтелекту (лінгвістичний, музичний, логіко-математичний, просторовий, тілесно-кінестезичний, особистісний).

 17. Види обдарованості (за ступенем сформованості; за видом діяльності; за широтою проявлення; за формою; за віковими особливостями). Модель обдарованості (за Дж.Рензулі)

 18. Діагностика обдарованості.

 19. Прояви обдарованості.

 20. Технології навчання дітей з ознаками обдарованості: мета, характеристика, зміст та організація навчання.

 21. Стратегії та різновиди навчання обдарованих дітей в закладах середньої освіти.

 22. Технології родинного виховання (та їх різновиди).

 23. Технологія “Школа – центр виховання у соціальному середовищі”.

 24. Технології соціально-педагогічних комплексів (та їх різновиди).

 25. Технології додаткової освіти (та їх різновиди).

 26. Технології трудового та професійного виховання (та їх різновиди).

 27. Технології виховання дітей з проблемами (та їх різновиди). Технології соціально-педагогічної реабілітації та підтримки дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності (та їх різновиди).

 28. Технології реабілітації дітей з проблемами встановлення соціальних зв’язків (та їх різновиди).

 29. Технологія встановлення зв’язків з громадськістю (PR-t) (та їх різновиди).

1   2   3   4

Схожі:

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Початковаа...

Робоча програма навчальної дисципліни стратегічний менеджмент галузь...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган- барановського, 2014 рік

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, ПравознавствоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка