Пошук по сайту


ТЕМА: Історія розвитку педагогічної творчості - Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань

Сторінка2/4
1   2   3   4
ТЕМА: Історія розвитку педагогічної творчості (2 год.).

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Зародження педагогіки творчості.

 2. Гуманістична педагогіка Відродження та Просвітництва.

 3. Розвиток особистісно орієнтованої педагогіки.

 4. Педагогічні концепції ХХ століття

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Моделювання.

Рекомендована література

Основна: [7], [15], [17], [20], [28], [35], [37], [39], [43], [44], [45].

Додаткова: [8], [11], [12], [13], [14], [20].
Семінар 2.

ТЕМА: Методологічні засади педагогічної творчості (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості.

 2. Закони педагогіки творчості.

 3. Принципи педагогіки творчості.

 4. Концептуальні засади визначення педагогіки творчості.

 5. Основні напрями сучасних досліджень педагогічної творчості.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Моделювання.

Рекомендована література

Основна: [5], [6], [12], [14], [29], [35], [36].

Додаткова: [1], [9], [12], [20].
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Семінар 3.

ТЕМА: Технології педагогічної творчості вчителів-новаторів (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Гуманна політика Шалви Амонашвілі.

 2. Уроки творчості І. Волкова.

 3. Педагогіка співробітництва І. Іванова.

 4. Уроки відкритої етики Є. Ільїна.

 5. С. Лисенкова: виховання успіхом.

 6. В. Шаталов: пізнати істину в радості.

 7. О. Захаренко – «педагогіка конкретної мети».

 8. Зарубіжний досвід.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Моделювання.

Рекомендована література

Основна: [1], [9], [10], [16], [35], [37], [38], [49].

Додаткова: [2], [9], [10], [18], [20].
Семінар 4.

ТЕМА: Технології розвитку творчої особистості (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

  1. Процеси формування та розвитку творчої особистості.

  2. Психолого-педагогічні умови творчого розвитку учнів.

  3. Стандартна і творча навчальна діяльність.

  4. Творчі ситуації.

  5. Творчі навчальні задачі.

  6. Етапи творчого процесу.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Моделювання.

Рекомендована література

Основна: [2], [3], [12], [14], [19], [21-27], [29], [34], [35], [36], [41], [46], [47].

Додаткова: [2], [4], [7], [15], [16], [18], [19].
Семінар 5.

ТЕМА: Формування та розвиток творчої особистості (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Характеристика діяльності вчителя з творчого розвитку учнів.

 2. Управління творчим розвитком особистості в навчально-виховному процесі.

 3. Сприятливі умови для розвитку творчих можливостей учнів.

 4. Вимоги до технології розробки змісту навчального предмета, спрямованого на творчий розвиток учнів.

 5. Вимоги технології творчого викладу навчального предмета.

 6. Стимулювання творчої активності учнів.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Моделювання.

Рекомендована література

Основна: [2], [4], [6], [8], [10], [12], [13], [22], [27], [34], [35], [40-42], [46], [50].

Додаткова: [1], [2], [3], [4], [5], [16], [17], [18], [19].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Семінар 6.

ТЕМА: Соціально-виховні технології (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Технології соціально-педагогічних комплексів.

 2. Технології виховання і навчання дітей з проблемами.

 3. Технології соціально-педагогічної реабілітації та підтримки дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності.

 4. Технології реабілітації дітей з порушенням соціальних зв’язків та відносин.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Моделювання.

Рекомендована література

Основна: [5], [11], [31], [32], [33], [34], [35], [40].

Додаткова: [4], [5], [9], [17].

VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Самостійна робота 1.

 1. Наведіть по 2 приклади психологічних та фізіологічних показників основ творчої педагогічної діяльності (оформлення у 2 колонки).

 2. Оберіть одну педагогічну концепцію ХХ століття з поданого нижче переліку та розкрийте її теоретичний та практичний аспекти.

***Перелік педагогічних концепцій: ідеї прагматичної педагогіки (Джон Дьюї), антропологічна й антропософічна спрямованість вальдорфської школи (Рудольф Штайнер), теорія спонтанного розвитку дитини (Марія Монтессорі), педагогіка колективного виховання особистості (Антон Макаренко), положення «прогресивної педагогіки» (Селестен Френе), філософсько-педагогічні теорії) взаємозв'язку національного й загальнолюдського у формуванні гуманних цінностей особистості (Григорій Ващенко, Августин Волошин, Іван Огієнко, Василь Сухомлинський та інші).

 1. Складіть 4 сінквейни відповідно до історичних етапів шляху розвитку педагогічної творчості.


Самостійна робота 2.

 1. Порівняйте 5 наукових визначень поняття «творчості» (оформіть у вигляді таблиці) та запропонуйте власне.

  Визначення

  поняття та його автор

  Основна

  ідея

  Відмінність

  від інших визначень

  Ваше ставлення до визначення

 2. Перелічіть основні ознаки творчої соціально-педагогічної діяльності.

 3. Складіть схему креативних ознак соціального педагога.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Самостійна робота 3.

 1. Розкрийте зміст вислову: «всебічність розвитку особистості».

 2. Розмежуйте поняття «всебічний розвиток особистості» та «гармонійний розвиток особистості». Результати подайте у вигляді таблиці:

  Специфічні особливості поняття «всебічний розвиток особистості»

  Спільне у поняттях

  Специфічні особливості поняття «гармонійний розвиток особистості»

 3. Підберіть 3 методики на дослідження творчих якостей та можливостей особистості.

 4. Охарактеризуйте особливості творчості «Артиста», «Мудреця» та «Блазня».


Самостійна робота 4.

 1. Ознайомтесь з індивідуальними особливостями учнів (таким як: темперамент, здібності, характер) описаними в психолого-педагогічній літературі та у вигляді таблички опишіть їх вплив на творчий розвиток особистості.

  Індивідуальні особливості учнів

  Темперамент

  Здібності

  Характер


 2. Визначте особливості творчої діяльності особистості на різних вікових етапах розвитку та коротко їх опишіть.

 3. Розробіть 2 план-конспекти колективних творчих справ для учнів шкіл-інтернатів (у вигляді таблиці):

  Назва КТС
  Вік та кількість учасників
  Термін та місце проведення
  Мета
  План проведення
  Спосіб оцінювання КТС
 4. Розробіть план заняття з дітьми 13-15 років з метою їх творчого розвитку за умови роботи в Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за такими етапами: тема заняття, вік та кількість учасників заняття, мета заняття, план-конспект заняття (яку інформацію надасте, які діагностичні методики, вправи та ігри будете використовувати).


Самостійна робота № 5

1. Доберіть 3 вправи чи гри, спрямовані на стимулювання творчої активності учнів.

2. Доберіть блок завдань/методик психологічної діагностики для творчого розвитку учнів та коротко їх опишіть (обираєте 3 методики діагностики творчих якостей особистості учня, а до кожної з них по 3 вправи на розвиток творчих якостей особистості). Наприклад:

Методики діагностики творчих якостей особистості учня

Ігри (вправи, завдання) на розвиток творчих якостей особистості

1. Тест «Ваш рівень пам’яті»...

1.1 Вправа «Що зникло»...

1.2 Вправа «Що зайве»...

1.3 Гра «Художник»...

3. Назвіть та опишіть 3 методи навчання розв’язанню творчих завдань.

4. Розробіть план-конспект нетрадиційного уроку, метою якого являється організація творчої навчальної діяльності учнів.

••• Перелік найпоширеніших типів нетрадиційних уроків: уроки-прес-конференції, уроки-аукціони, уроки-ділові ігри, уроки-занурення, уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки-консультації, театралізовані уроки, уроки творчості, уроки-сумніви, уроки-конкурси, уроки-«суди», уроки пошуку істини, уроки-концерти, уроки-ролеві ігри, уроки-екскурсії, інтегральні уроки тощо.

 1. Запропонуйте план-конспект соціально-педагогічного тренінгу з розвитку творчого потенціалу особистості (тема, мета, завдання, вік та кількість учасників, етапи проведення з позначенням назв вправ, методів, діагностик, які будуть використовуватися, очікувані результати).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Самостійна робота № 6

    1. Розробіть тематику лекцій з підготовки вчителя до педагогічної творчості (до 10 тем).

    2. Запропонуйте 5 шляхів удосконалення професійної підготовки вчителів до педагогічної творчості у рамках навчально-виховного процесу у Вашому університеті.

    3. Розробіть анкету для вивчення рівня підготовленості ваших однолітків (майбутніх фахівців соціально-педагогічної діяльності) до творчої діяльності (на 10 запитань).

    4. Розробіть план саморозвитку власного творчого потенціалу (методики та вправи на 1 тиждень).


Таблиця 6.1

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали

Термін виконання (семестр)

Змістовий модуль І.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Тема 1. Вступ. Історія розвитку педагогіки творчості (5 год.)

Семінарське заняття, модульний контроль, екзамен

5

4

Тема 2. Методологічні засади педагогіки творчості (5 год.)

Семінарське заняття, модульний контроль, екзамен

5

4

Змістовий модуль ІІ.

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Тема 3. Технології педагогічної творчості вчителів-новаторів (5 год.)

Семінарське заняття, модульний контроль, екзамен

5

4

Тема 4. Технології розвитку творчої особистості (5 год.)

Семінарське заняття, модульний контроль, екзамен

5

4

Тема 5. Формування та розвиток творчої особистості (6 год.)

Семінарське заняття, модульний контроль, екзамен

5

4

Змістовий модуль ІІІ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Тема 6. Соціально-педагогічні технології (10 год.)

Семінарське заняття, модульний контроль, екзамен

5

4


36 годин


30 балів


VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентом ІНДЗ і прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Педагогічна творчість» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

 • Навчальний творчій проект (30 балів);

 • Науково-педагогічне дослідження (30 балів).


Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗп/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження

4 бали

2.

Складання плану

2 бали

3.

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.

10 балів

4.

Дотримання правил реферуванням наукових публікацій

4 бали

5.

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження

6 балів

6.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

4 бали

Разом

30 балів

Таблиця 7.2

Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

27-30

Відмінно

Достатній

21-26

Добре

Середній

15-20

Задовільно

Низький

0-14

Незадовільно


1   2   3   4

Схожі:

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Початковаа...

Робоча програма навчальної дисципліни стратегічний менеджмент галузь...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган- барановського, 2014 рік

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, ПравознавствоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка