Пошук по сайту


Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань

Сторінка1/4
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра теорії та історії педагогіки


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ


Галузь знань 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)
за вимогами кредитно-модульної системи


Київ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра теорії та історії педагогіки
«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Проректор

з науково-методичної та навчальної роботи Вченою радою Гуманітарного інституту,

_______________О.Б. Жильцов протокол № ___ від «__»_________2011 р.

«___»_______________ 2011 р. Секретар вченої ради _____ Н.C. Чернігівська

«___»_______________ 2011р

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ


Галузь знань 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка


УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри теорії та історії педагогіки,

протокол № 1 від «30» вересня 2011 р.

завідувач кафедри________ В.І. Бобрицька

Київ 2011
УДК 37.013.2 (073)

ББК 74.Р3Я73


Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 с.


Укладачі: Паламарчук Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Терентьєва Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Сорока Ілона Іванівна, викладач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
Рецензенти:
Корнєєв Віктор Петрович, доктор педагогічних наук, професор, головний співробітник Інституту педагогіки НАПН України;

УДК 37.013.2 (073)

ББК 74.Р3Я73

© КУБГ, 2011 р.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І. Загальні основи педагогічної творчості . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Змістовий модуль ІІ. Технології педагогічної творчості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Змістовий модуль ІІІ. Соціальні технології педагогічної творчості . . . . . . . . . . . . . 9

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Педагогічна творчість» . . . . . . . . . .10

V. Плани семінарських занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

VІ. Завдання для самостійної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Карта самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект) . . . . . . . . . . . . . 17

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

ХІ. Питання екзамену . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ХІІ. Рекомендована література

Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Педагогічна творчість» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою теорії та історії педагогіки на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для напряму підготовки Філологія денної форми навчання.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра».

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Педагогічна творчість», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

«Педагогічна творчість» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про педагогічну творчість, логіку, основні елементи, етапи, методи формування творчої особистості вчителя та учнів.

Мета вивчення курсу: розкрити закономірності і специфіку творчої педагогічної діяльності вчителя, методику та технології організації творчої діяльності учнів у навчально-виховному процесі, обробки та фіксування результатів, сформувати у студентів цілісну систему знань про педагогічну творчість вчителя та учнів.

Завдання курсу:

  • сформувати в студентів цілісну систему знань про педагогічну творчість вчителя;

  • розкрити методологію творчої педагогічної діяльності вчителя;

  • надати уявлення про різноманіття методів вивчення та організації та творчої діяльності вчителя та учнів у навчально-виховному процесі;

  • забезпечити оволодіння майбутніми учителями вміннями здійснювати науково-пошукову діяльність, розвивати свій творчий потенціал;

  • розкрити специфічні ознаки, притаманні творчій діяльності вчителя;

  • формувати у майбутніх педагогів цілісну наукову картину світу, професійний педагогічний світогляд.

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: специфіка творчої діяльності вчителя, методи та технології сформованості творчої особистості учня.

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене програмою виконання навчальних завдань, зокрема складання тексту виступу, презентації, обробки тексту літературних джерел.

Під час семінарських занять, індивідуально-навчальної та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

1. Обирати (пропонувати, формулювати) тему виступу, презентації власної творчої роботи.

2. Формулювати основні тези виступу чи презентації.

3. Підбирати комплекс оптимальних методів для здійснення дослідження.

4. Здійснювати науково-педагогічне дослідження у вигляді презентації та підготовки до складання екзамену.

5. Опрацьовувати наукову літературу про педагогічну творчість вчителя та здійснювати дослідження серед своїх колег-студентів із використанням окремих методів наукових досліджень: анкетування, тестування, вивчення продуктів діяльності.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 108 год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські, 4 год. – індивідуальна робота, 4 год. – модульний контроль, 36 год. – самостійна робота, 36 год. – семестровий контроль.

Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни «Педагогічна творчість» завершується складанням екзамену.
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: педагогічна творчість, особливості творчої діяльності вчителя та учнів.


Курс:

підготовка (бакалаврів)

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

3 кредити
Змістові модулі:

3 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години): 108 години
Тижневих годин:
4 годиниШифр та

назва напряму

0101 – Педагогічна освіта
Шифр та назва спеціальності:

6.010106 – Соціальна педагогіка
Освітньо-кваліфікаційний

рівень

«бакалавр»


Нормативна
Рік підготовки: 2.

Семестри: 3.
Аудиторні години:

36 годин, з них:
Лекції (теоретична підготовка): 16 годин

Семінарські заняття:

12 годин

Індивідуальна робота:

4 години
Модульний контроль: 4 години
Самостійна робота:

36 годин
Вид контролю: екзамен


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
п/пНазви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторні

Лекції

Семінарські

заняття

Індивідуальні

заняття

Самостійна

робота

Модульний

контроль

Змістовий модуль І.

загальні основи педагогічної творчості

1.

Вступ. Історія розвитку педагогіки творчості

8

3
2

1

5
2.

Методологічні засади педагогічної творчості

13

7

4

2

1

5

1

Разом

21

8

4

4

2

10

1

Змістовий модуль ІІ.

Технології педагогічної творчості

3.

Технології педагогічної творчості вчителів-новаторів

11

6

4

2
5
4.

Технології розвитку творчої особистості

11

6

4

2
5
5.

Формування та розвиток творчої особистості

10

3
2

1

6

1

Разом

32

15

8

6

1

16

1

Змістовий модуль ІІІ.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

6.

Соціально-педагогічні технології

19

7

4

2

1

10

2
Разом

19

7

4

2

1

10

2
Семестровий контроль (е)

36


Разом за навчальним планом

108

32

16

12

4

36

4


ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Лекція 1-2. Методологічні засади педагогічної творчості (4 год.)
Вступ. Мета і результат педагогічної творчості. Здатність до творчості. Фактори, що зумовлюють зміни професійної діяльності вчителя. Педагогічна творчість вчителя. Педагогіка творчості як галузь педагогічної науки, об’єкт вивчення, завдання. Основні поняття: творчість, творча діяльність, педагогічна творчість, творча педагогічна діяльність. Підсистеми творчої педагогічної діяльності (дидактична, виховна, організаційно-управлінська, самовдосконалення, громадсько-педагогічна). Рівні творчої педагогічної діяльності (репродуктивний, раціоналізаторський, конструкторський, новаторський). Критерії творчої педагогічної діяльності (бачення нової проблеми у зовнішнє знайомій ситуації, знаходження варіантних шляхів її вирішення; застосування науково-доказового вибору дій у конкретній педагогічній ситуації; проведення систематичного самоаналізу професійної діяльності, науково-дослідницької роботи з творчого узагальнення власного досвіду та досвіду колег; володіння формами і методами управління творчою навчальною діяльністю учнів з метою розвитку їх творчих можливостей; реалізація на практиці принципів педагогіки співробітництва; прояв гнучкості при виборі оптимального управлінського рішення у нестандартних (можливо, конфліктних) ситуаціях; оригінальне проектування / конструювання НПВ). Закони педагогіки творчості (педагогічної розвиваючої взаємодії, фасилітаційного режиму педагогічного впливу, взаємозумовленості розвитку суб’єктів педагогічного процесу, неперервної творчої реалізації та самореалізації особистості). Принципи педагогіки творчості (взаємозумовленості освіти і творчого розвитку особистості, самоорганізації, узгодження розвитку учнів з власними тенденціями розвитку). Принципи педагогічної творчості (діагностики, оптимізації, взаємозалежності, фасилітації, креативності, доповнення, варіантності, самоорганізаці).

Основні поняття теми: творчість, педагогічна творчість, педагогіка творчості, творча діяльність, творча педагогічна діяльність, підсистеми творчої педагогічної діяльності, рівні творчої педагогічної діяльності, критерії творчої педагогічної діяльності, закони педагогіки творчості, принципи педагогіки творчості, принципи педагогічної творчості.

Семінар 1. Історія розвитку педагогічної творчості (2 год.).

Семінар 2. Методологічні засади педагогічної творчості (2 год.).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Лекція 3-4. Авторські технології педагогічної творчості (4 год.)
Нормативно-правова база. Авторські творчі технології педагогів-новаторів: Ш. Амонашвілі, І. Волкова, І. Іванова, Є. Ільїна, С. Лисенкової, В. Шаталова, М. Щетініна, В. Сухомлинського, О. Захаренка.

Основні поняття теми: педагог-новатор, технологія, технологія педагогічної творчості.

Семінар 3. Технології педагогічної творчості вчителів-новаторів (2 год.).
Лекція 5-6. Технології, спрямовані на розвиток творчої особистості в закладах середньої освіти (4 год.)
Обдарованість. Обдарована дитина. Концепція “вирощування” обдарованих дітей (У. Ешбі). Види інтелекту (лінгвістичний, музичний, логіко-математичний, просторовий, тілесно-кінестезичний, особистісний). Види обдарованості (за ступенем сформованості; за видом діяльності; за широтою проявлення; за формою; за віковими особливостями). Модель обдарованості (за Дж.Рензулі) Діагностика обдарованості. Прояви обдарованості. Технології навчання дітей з ознаками обдарованості: мета, характеристика, зміст та організація навчання. Стратегії та різновиди навчання обдарованих дітей в закладах середньої освіти.

Основні поняття теми: обдарованість, обдарована дитина, інтелект, діагностика обдарованості; стратегії, різновиди, технології навчання обдарованих дітей.

Семінар 4. Технології розвитку творчої особистості (2 год.).

Семінар 5. Формування та розвиток творчої особистості (2 год.).
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Лекція 7-8. Соціально-виховні технології (4 год.)
Технології родинного виховання (та їх різновиди). Технологія “Школа – центр виховання у соціальному середовищі”. Технології соціально-педагогічних комплексів (та їх різновиди). Технології додаткової освіти (та їх різновиди). Технології трудового та професійного виховання (та їх різновиди). Технології виховання дітей з проблемами (та їх різновиди). Технології соціально-педагогічної реабілітації та підтримки дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності (та їх різновиди). Технології реабілітації дітей з проблемами встановлення соціальних зв’язків (та їх різновиди). Технологія встановлення зв’язків з громадськістю (PR-t) (та їх різновиди).

Основні поняття теми: родинне виховання, соціальне середовище, соціально-педагогічний комплекс, додаткова освіта, трудове та професійне виховання, соціально-педагогічна реабілітація, соціальні зв’язки, PR-t.

Семінар 6. Соціально-виховні технології (2 год.).


ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Педагогіка творчості»

Разом: 108 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год. індивідуальна робота – 4 год., самостійна робота – 36 год.,

модульний контроль – 4 год., семестровий контроль – 36 год.

ТижденьМодулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Назва

модуля

Загальні основи педагогіки творчості

Технології педагогічної творчості

Соціальні технології педагогічної творчості

Кількість балів за модуль

24 бали

37 балів

13 балів

Лекції

4 год. (2 бали)

4 год. (2 бали)

4 год. (2 бали)
4 год. (2 бали)

Семінарські заняття

2 год.
(11 балів)

2 год.
(11 балів)

2 год.
(11 балів)

2 год.

(11 балів)

2 год.

(11 балів)

2 год. (11 балів)

Дати

05.09.2011

19.09.2011

26.09.2011
10.10.2011


Теми

Лекцій

Методологічні засади педагогічної творчості

Авторські технології педагогічної творчості

Технології, спрямовані на розвиток творчої особистості в закладах середньої освіти
Соціально-виховні технології

Дати
Теми семінарських

занять

Історія розвитку педагогіки творчості

Методологічні засади педагогічної творчості

Технології педагогічної творчості вчителів-новаторів

Технології розвитку творчої особистості

Формування та розвиток творчої особистості

Соціально-виховні технології

Самостійна робота

5 балів х 6 завдань = 30 балів

ІНДЗ

30 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 1 (25 балів); Модульна контрольна робота 2 (25 балів)

Підсумковий контроль

екзамен (40 балів)


V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Семінар 1.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Початковаа...

Робоча програма навчальної дисципліни стратегічний менеджмент галузь...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган- барановського, 2014 рік

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, ПравознавствоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка