Пошук по сайту


Урок для них дуже цікавий тоді, коли використовується досл

Урок для них дуже цікавий тоді, коли використовується досл

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість, честь України, її світовий авторитет. Недарма видатні діячі нашої держави надавали виняткового значення формуванню розумового потенціалу українського громадянства, вважаючи, що тільки еліта може просувати суспільство й державу до висот досконалості. І наше завдання полягає в тому, щоб дбайливо плекати таланти, починаючи з найменших літ.
     За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві значної актуальності у нашій школі набула система роботи з обдарованими дітьми. Перспективним шляхом її розв”язання стала організація такого педагогічного процесу, який започаткував методику пошуку та відбору обдарованих учнів і створив умови для розвитку їх природних творчих потенцій.

Кожна обдарована дитина - індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Сприяння реалізації обдарування потребує організації особливого середовища, зокрема, спеціальної освіти, яка виходить, як правило, за межі навчання в звичайній школі.

Яка ж школа потрібна обдарованим? Та, мабуть, яка розвиває здібності дитини. Але цього, зазвичай, мало. Школа існує для того, аби допомогти дитині розвинути в собі здібності до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови, щоб дитина була готова до цієї складної й самостійної роботи.

Ідея формування творчої особистості є провідною в роботі багатьох навчально-виховних закладах. Це, передусім, творче середовище, де формуються юні громадяни України як креативні особистості, розкриття яких збагатить наше суспільство, забезпечить перспективний його розвиток. І в цьому контексті на перший план виходить організація роботи з обдарованими дітьми, головною метою якої є створення умов формування високо інтелігентної, творчої особистості.
Характерні особливості обдарованих учнів
У результаті досліджень науковцями виділено такі характерні особливості обдарованих учнів:

 • мають добру пам'ять, добре розвинуте абстрактне мислення;

 • як правило, дуже активні й завжди чимось зайняті;

 • ставлять високі вимоги до себе, боляче сприймають суспільну несправедливість, у них гостро розвинуте почуття справедливості;

 • наполегливі в досягненні результату в галузі, яка їх цікавить;

 • для них характерний творчий пошук;

 • хочуть навчатися і досягають у навчанні успіхів, що дає їм задо­волення;

 • завдяки численним умінням (класифікувати, категоризувати, вста­новлювати причино-наслідкові зв'язки, планувати і прогнозувати, робити висновки) здатні краще за інших займатися самостійною діяль­ністю, особливо в галузі літератури, математики, проведенні дослідів, фенологічних спостережень;

 • уміють фантазувати, критично оцінювати навколишню дійсність і прагнуть зрозуміти суть речей і явищ;

 • ставлять багато запитань і зацікавлені в позитивних відповідях на них;

 • урок для них дуже цікавий тоді, коли використовується дослід­ницький метод;

 • виявляють інтерес до читання, мають великий словниковий запас;

 • із задоволенням виконують складні й довготривалі завдання;

 • завдяки частому звертанню до засобів масової інформації, умі­ють швидко виділяти найзначущі відомості, самостійно знайти важ­ливі джерела інформації;

 • порівняно зі своїми ровесниками краще вміють розкривати взаємозв'язки між явищами і сутністю, індуктивно і дедуктивно мис­лити, здійснювати логічні операції;

 • чимало з них ставлять перед собою завдання, виконання яких потребує багато часу;

 • їм притаманне почуття гумору, вони мають добре здоров'я, жит­тєрадісні, хоча зрідка зустрічаються і зі слабким здоров'ям;

 • у них перебільшене почуття страху, емоційна залежність, емо­ційна незбалансованість порівняно з їхніми однолітками.


Категорії обдарованих дітей
М.Лейтес виділяє три категорії обдарованих дітей:

 1. Учні з ранньою розумовою реалізацією.

 2. Учні з прискореним розумовим розвитком.

 3. Учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.Як навчати обдарованих?
Методи навчання обдарованих дітей мають відповідати:


 • своїм основним завданням — наданню допомоги обдарованим учням в отриманні знань;

 • рівню інтелектуального та соціального розвитку дитини, різним вимогам і можливостям, аби виявляти основний та послідовний варі­анти розвитку здібностей дитини;

 • переходу від перцептивного рівня пізнання до вищих понятійних рівнів.Творчі методи під час викладання спрямовані на:


 • визнання раніше невизнаних або невикористаних можливостей;

 • повагу до бажання дітей самостійно працювати;

 • уміння стримуватися від втручання у процес творчої діяльності;

 • надання дитині свободи вибору;

 • індивідуалізацію навчальної програми залежно від особливос­тей учня;

 • створення умов для конкретного втілення творчої ідеї;

 • заохочення роботи над проектами, пропозиціями самих учнів;

 • уникання будь-якого тиску на дітей;

 • підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей;

 • схвалення результатів діяльності дітей;

 • надання можливості загального внеску в роботу групи;

 • повагу до потенційних можливостей учнів, які мають низький рівень навчальних досягнень;

 • демонстрацію ентузіазму;

 • надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють іншу Думку;

 • організацію безпосереднього спілкування звичайних дітей із обдарованими;

 • отримання максимальної користі від захоплення дітей;

 • терпимість (хоча б тимчасову) до безладдя;

 • уміння переконувати та пропагувати;

 • здібність до самоаналізу.


Учитель повинен:

 1. Бути доброзичливим і чуйним. Знати психологічні особливості обдарованих дітей, розуміти їхні потреби та інтереси.

 1. Мати досвід роботи в закладах для дітей молодшого та дошкіль­ного віку (зокрема й з власними дітьми).

 2. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

 3. Мати широке коло інтересів і вмінь.

 4. Бути готовим до виконання найрізноманітніших обов'язків, по­в'язаних із навчанням обдарованих дітей.

 5. Володіти почуттям гумору (але без нахилу до висміювання).

 6. Бути самокритичним, готовим до перегляду своїх поглядів і по­стійного самовдосконалення.

 7. Мати творчий особистий світогляд.

 1. Мати добре здоров'я і високу життєздатність.

10.Мати спеціальну та післявузівську підготовку до роботи з об­дарованими дітьми й бути готовим до подальшого оволодіння спеціаль­ними знаннями.
ПАМ’ЯТКА ВЧИТЕЛЮ ДЛЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

 • Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо вразливих і чуттєвих до всього, що стосується їхнього «я».

 • Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну я-концепцію і самооцінку, розвивати емпатію.

 • Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми.

 • Дотримуйтеся порядку й дисципліни, обдаровані діти, як і всі інші, повинні знати межу допустимої поведінки.

 • Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їх праця приносила користь.

 • У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод, це активізує їхню роботу.

 • Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного набуття знань.

 • Привчайте обдарованих дітей працювати спільно, це допоможе їм легше адаптуватися до соціальних умов.

 • Заохочуйте дітей, це стимулює їх.

 • Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності кожної дитини.

Реалізація мети щодо роботи з обдарованими здійснюється в таких аспектах:

  • організація позакласної діяльності;

  • забезпечення участі батьків у творчій діяльності дітей;

  • розвиток співпраці між молодшими і старшими учнями;

  • удосконалення взаємовідносин «учень-учитель-батьки».

Звичайно, робота з обдарованими тісно пов'язана з проблемним питанням, над яким працює школа: «Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально - виховному процесі - одна з важливих умов розвитку творчої особистості». Схематично це можна зобразити таким чином.

Мета Програми роботи з обдарованими учнями


 • всебічне сприяння розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді,

 • формування творчої особистості,

 • створення системи роботи з обдарованими дітьми.

Основні завдання Програми

 • забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу на основі співпраці у системі “обдарована дитина—творчий учитель”;

 • визначення основних напрямків роботи з обдарованими учнями, впровадження інноваційних методів роботи;

 • підвищення соціального статусу обдарованих учнів та їх наставників.

Шляхи реалізації Програми

 • діагностика та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів на основі використання інноваційних педагогічних технологій;

 • створення банку даних про обдарованих учнів;

 • випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованих учнів та надання їм соціально-педагогічної підтримки;

 • активне залучення обдарованих учнів до науково-дослідницької, творчої діяльності в гуртках, філіях МАН тощо;

 • популяризація здобутків обдарованих учнів, кращого педагогічного досвіду роботи з ними;

 • розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих учнів та їх наставників.

Очікувані результати ефективності Програми


 • сформувати систему виявлення і відбору обдарованих дітей та надання їм соціально-педагогічної підтримки;

 • консолідувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у роботі з обдарованими учнями;

 • підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованих учнів;

 • розробити дієвий механізм стимулювання обдарованих дітей, педагогічних працівників, котрі проводять з ними роботу.

Обсяг та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених органами виконавчої влади;

 • коштів місцевих бюджетів;

 • інших, передбачених законом, джерел.

СФЕРИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ

1.Інтелектуальна сфера
Обдарована дитина вирізняється гарною пам’яттю. мисленням, допитливістю, добре розв’язує різні задачі, зв’язно викладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.
2. Сфера академічних досягнень
Це успіхи дитини з читання, математики, природознавства та інших навчальних предметів.
3. Творчість (креативність)
Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї.
4. Спілкування
Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми. Ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії.
5. Сфера художньої діяльності
Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію, із задоволенням співає, намагається створювати музику.
6. Рухова сфера
Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.

Структура роботи

з обдарованими учнями
Організаційно-методичне забезпечення

Відродження духовності

Здорове покоління


Матеріально-технічне забезпечення


Інтелектуальний потенціал
Програма «Обдаровані діти»
ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

ВОЛОДИМИРІВСЬКОЇ ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ
   Програму роботи з обдарованими учнями на 2009 - 2014 роки розроблено з метою створення в школі сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу школярів, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.
     Комплексом психолого – педагогічних, організаційних, правових, економічних і науково – практичних заходів Програми передбачається розроблення і впровадження ефективних засобів та технологій пошуку навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості.

     І. НАУКОВО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

     1. Ввести до переліку гуртків, секцій, клубів, факультативів спеціальні курси, орієнтовані на роботу з обдарованими дітьми. Працювати над підбором відповідних фахівців. (Постійно)

     2. Налагодити обмін досвідом роботи з обдарованими дітьми через інформаційну систему Інтернет.(Постійно.)

     3. Створити інформаційний банк даних “Обдарованість” та розмістити інформацію в мережі Інтернет (щороку.)

     4.Забезпечити проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, огляд творчих колективів, наукових учнівських конференцій, виставок учнівських наукових робіт, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей та молоді. (Адміністрація школи, голови МО, вчителі. Постійно)

ІІ. НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТОК

ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ.

     1. Розширити мережу гуртків, факультативів, індивідуальних занять, удосконалити форми і методи позашкільної освіти в позаурочний та позанавчальний час. Здійснити заходи щодо вдосконалення організації роботи Малої Академії Наук України. (Адміністрація школи, голови МО, вчителі)

     2. Сприяти публікації у науково – популярних виданнях для дітей та юнацтва художніх збірок учнів, творів юних поетів, дослідницьких учнівських статей

( Адміністрація школи, голови МО, вчителі. Постійно.)

     3. На базі вузів, з якими укладено угоди, створити умови для дистанційної роботи з обдарованими дітьми. (Адміністрація школи, голови МО, вчителі. Постійно)
4. Забезпечити обдарованим учням безкоштовний доступ до інформаційної мережі Інтернет (Постійно)
    

5. Забезпечити проведення “круглих столів”, нарад з питань виявлення навчання і розвитку здібностей обдарованих дітей

(Постійно. Адміністрація школи, голови МО)

    


ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО – ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ
    

1. Створити систему адресної підтримки обдарованих учнів, які є переможцями олімпіад, конкурсів, турнірів.(Постійно. Адміністрація школи)
    

2. Розробити і запровадити систему матеріального заохочення для педагогічних та науково – педагогічних працівників, учні яких стали переможцями олімпіад, конкурсів, турнірів тощо (Адміністрація школи)
    

3. Забезпечити подання кандидатур від школи на присудження учнівських стипендій (Щорічно. Адміністрація, вчителі)

    

   

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ «ОБДАРОВАНІСТЬ»
Дана програма реалізується здебільшого через роботу гуртків естетичного циклу та проект «Творчий звіт школи» і конкурс «Учень року». Школа завжди є активним учасником конкурсів-оглядів учнівської творчості «Хвилина слави», «Інгулецька росинка» переможцем регіональних та районних етапів. Про результативність роботи з естетичного виховання свідчать такі факти. Шкільний вокальний ансамбль «Гармонія» під керівництвом вчителя музики Ірини Володимирівни Іщенко відомий як у рідному селі, так і за його межами.

Діти часто самостійно організовують та проводять свята, де ними ж готується сценарій, підбираються актори, проводяться репетиції. Така форма роботи надзвичайно ефективна: діти вчаться організовувати свій час, спілкуватися з однолітками в різних ситуаціях, вирішувати будь-які проблеми спільно з товаришами. Традиційно у школі проходять свята до Дня Учителя, Новорічні свята, день св. Валентина, свято 8 Березня, день Матері та інші. До роботи залучаються учні з 1 по 11 класи, які працюють по мірі можливості, виконуючи кожен свою функцію.

Конкурси творчих робіт, як конкурси ікебан, виробів з природного матеріалу, конкурси малюнків на асфальті та конкурси святкових газет і тематичних плакатів теж несуть свою розвиваючу функцію допомагають учням самовиразитися, показати своє бачення навколишнього світу.

Своє вміння творити красу передають учням і вчителі Світлана Анатоліївна Шкуратько (гурток «Умілі руки»), Ольга Віталіївна Прошко (гурток декоративно-прикладного мистецтва «Писанка») і Зінаїда Семенівна Мельничук (гурток «Вишиванка»).

Система гурткової роботи спрямована на розвиток творчості учнів, їх здібностей, талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості. Завдання класних керівників, керівників гуртків - зберегти, збагатити, а також розвинути обдарування дитини. В школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх освітніх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої, конкурентноспроможної особистості.

Система гурткової роботи школи динамічна — деякі гуртки працюють багато років, а деякі — рік-два. Це залежить від бажань і потреб учнів. До відкриття гуртка зазвичай щороку проводиться опитування дітей щодо визначення доціль­ності формування того чи іншого гуртка. Якщо діти не цікавляться тим чи іншим видом діяльності, то відкриття гуртка є недоцільним. А відтак у школі працює 13 гуртків. Один з них, гурток «Олімп» (баскетбольна секція) працює на базі ІЩЮТ, інші - шкільні: гуртки «Говори англійською», математичні «Логіка» і «Еврика», географічний гурток «Глобус», історико-краєзнавчий «Дивокрай», «Писанка», «Вишиванка», «За здоровий спосіб життя», «Дивослово», ляльковий гурток «Попелюшка», «Умілі руки», гурток вокального співу. На заняттях гуртків «Писанка» та «Умілі руки» діти вчаться не тільки вишивати чи виготовляти щось своїми руками, а знайомляться з історією виникнення того чи іншого виду мистецтва, з роботами народних майстрів, з різними техніками виконання, вчаться самі складати візерунки та орнаменти, вкладаючи в них свій смисл, свою легенду. Такий підхід дає змогу розвивати в дитині творче мислення, фантазії. Разом із педагогом вони розвивають, доповнюють, вдосконалюють свої знання, нахили та здібності.

Вокальний гурток приваблює дітей перш за все талантом його керівника. Саме керівник включає дітей у власну систему цінностей, насичує педагогічний процес творчою діяльністю, що має велике духовне і соціальне значення. Години репетицій і спілкування стають для обдарованої дитини місцем комфорту. Саме тут дитина почуває себе самостійною особистістю. Саме тут у неї розвивається талант, її інтереси, вміння і навички.

Учні, що мають акторський талант, залучаються до театралізованих дійств у школі, до підготовки вечорів. Це також дуже дієвий спосіб саморозвитку, форма вдосконалення вмінь, здібностей. Учасники самі готують декорації, продумують образи, перевтілюються. Все це сприяє самовираженню та розвитку всього того, чим наділила природа дитину. На цьому принципі і базується робота лялькового гуртка «Попелюшка».

Педагогічний колектив підтримує тісний зв'язок з громадськістю. Співпраця педагогічного колективу та учнів школи з громадськістю спрямована на участь дітей в соціальне значущих справах, виховання в дітей шанобливого ставлення до ветеранів, людей похилого віку, прищеплення навичок спілкування з дітьми, що мають обмежені можливості з причин фізичних вад, виховання милосердя. Співпраця з професійними навчальними закладами дає змогу дітям визначитись з вибором своєї майбутньої професії.

У школі органами самоврядування періодично випускається стіннгазета "Вісті зі школи". Екскурсії, подорожі по визначних місцях України розширюють пізнавальні інтереси учнів, цьому сприяють щорічні поїздки до міст нашої країни ( Києва, Умані, Полтави, Миколаєва ), а екскурсії до Криворізького ботанічного саду розширюють естетичні смаки школярів та виховують любов до природи.

Традиційними у школі є свята першого та останнього дзвінків, свято Матері, зустрічі з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, години пам'яті жертв голодомору та Бабиного Яру, посвята у першокласники, прощання з Букварем, пісенні вернісажі, свято закоханих, гумору, дні самоврядування тощо.

Основним завданням, яке стоїть перед педагогічним колективом, є формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей. Цьому сприяють такі форми роботи з учнями, як: тематичні лінійки, акції, конкурсні програми, години спілкування, бесіди, родинні свята, анкетування учнів, батьків, зустрічі за "круглим столом", вечори пам 'яті тощо.

Тісні зв'язки підтримують учні з працівниками ТОВ «Агрофірма П'ятихатська». Керівний склад господарства нерідко є гостем школи, що сприяє проведенню профорієнтаційної роботи. 20% головних спеціалістів господарства є нашими випускниками.

Успішно розв'язується проблема трудового виховання підростаючого покоління шляхом залучення школярів до суспільнокорисної праці. Учні активно допомагають господарству у догляді за сільськогосподарськими культурами. При підтримці господарства у школі проведено ремонт спортивного залу, водомережі та каналізаційної системи, постелено лінолеум у кабінеті історії, придбано комплект “Телевізор + Карооке“, відремонтовано залізний забор на шкільному стадіоні, виділяється автотранспорт на пільгових умовах для поїздок на різні заходи учасникам навчально – виховного процесу.

Педагогічний колектив дбає про виховання в учнів почуття громадянської та національної гідності, самосвідомості, патріотизму. Учні школи є активними учасниками районних конкурсів юних знавців української мови імені П. Яцика, «Вірю в майбутнє твоє, Україно!», «Інгулецька росинка», КРОКС, «Лідер року», а також «Пошук», «Космічні фантазії», «Чорнобиль очима дітей» тощо. Значна увага приділяється естетичному вихованню школярів. Біля школи розбиті квітники, посаджено дерева. Територія знаходиться в належному санітарному стані. Діти мають можливість займатися в таких гуртках, як вокальний, спортивний, ляльковий, англомовний, математичний.

Протягом року вчителі працювали зі здібними учнями та учнями, які мають низький рівень навченості. Учні школи прийняли участь в районних предметних олімпіадах і зайняли 20 призових місць.

 • Костючик Яна, 11 клас, І місце по зарубіжній літературі (вчитель Гаврилова В.О.)

І місце з правознавства (вчитель Дудник Н.В.)

ІІ місце з економіки (вчитель Ляхович І.Б.)

ІІІ місце з англійської мови (вчитель Майданик З.А.)

 • Куріпка Катерина, 10 клас, І місце з правознавства (вчитель Дудник Н.В.)

ІІ місце по зарубіжній літературі (вчитель Гаврилова В.О.)

ІІІ місце з української мови (вчитель Ющенко П.С.)

ІІІ місце з історії (вчитель Дудник Н.В.)

 • Тузніченко Ольга, 11 клас, І місце з трудового навчання (вчитель Шкуратько С.А.)

ІІ місце з хімії (вчитель Хомич Л.М.)

ІІІ місце з української мови (вчитель Ющенко П.С.)

ІІІ місце з історії (вчитель Дудник Н.В.)

ІІІ місце з географії (вчитель Ляхович І.Б.)

 • Манзюк Мар’яна, 9 клас, ІІІ місце з української мови ( вчитель Ющенко П.С.)

 • Шкуратько Вероніка, 10 клас, ІІІ місце з економіки (вчитель Ляхович І.Б.)

 • Мовчан Юлія, 9 клас, І місце з трудового навчання (вчитель Шкуратько С.А.)

 • Непочатих Роман, 8 клас, І місце з хімії (вчитель Хомич Л.М.)

ІІІ місце з історії ( вчитель Дудник Н.В.)

 • Гуманенко Ігор, 9 клас, ІІІ місце з англійської мови (вчитель Майданик З.А.)

 • Гуцул Богдан, 3 клас, ІІІ місце з математики ( вчитель Кращенко О.В.)

На Міжнародному конкурсі юних знавців української мови ім. П.Яцика наші учні здобули лише 1 призове місце, хоча участь в конкурсі приймали 9 учнів

 • Куріпка Катерина, учениця 10 класу, І місце ( вчитель Ющенко П.С.);

В районному конкурсі «Брейн – ринг» команда учнів 10 класу здобула ІІ місце.

Традиційними у школі стали предметні тижні, до яких учні разом з учителями готуються грунтовно і заздалегідь.

Дуже цікаво і захоплююче пройшов КВК "Дім без книги - день без сонця" між учнями 2 і З класів, де школярі продемонстрували своє вміння працювати з книгою.

Свій інтелектуальний розвиток наші школярі проявляють у конкурсах інтелектуального спрямування: Брейн - ринг, «Самий розумний», КРОКС, юних інспекторів руху, юних пожежників, екологів.

Учні 10 класу здобули ІІ місце в районній інтелектуальній грі «Рейн ринг».

Костючик Яна, учениця 11 класу, здобула І місце в районному конкурсі «Знавці Конституції України» і прийняла участь в обласному етапі даного конкурсу. В цьому ж році Костюмчик Яна здобула перемогу в районному конкурсі «Лідер року – 2010».

Слід відмітити виступ наших агітбригад: екологічної, юних інспекторів дорожнього руху та пожежників. На належному рівні виступили в районі і наші барабанщиці.

Громко Катерина, учениця 11 класу, вийшла в п'ятірку кращих учасників на районному етапі конкурсу «Хвилина слави» і продовжить боротьбу за призове місце.

Вже декілька років учні нашої школи є активними учасниками Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».

А у Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок» Жих Євгенія, учениця 8 класу, отримала «Золотий колосок», Ящук Андрій (4 клас), Бурмак Анна (4 клас), Боднарчук Тетяна ( 7 клас) отримали «Срібні колоски» в номінаціях «Правда і вигадки про речовини», «Правда і вигадки про рослини і тварини», «Правда і вигадки про зоряне небо».

Добре виступили наші учні на районному конкурсі творчої молоді «Інгулецька росинка», де здобули 5 дипломів у номінаціях «Найспівучіший дует» ( Жих Євгенія та Саленко Світлана), «Соловейко нашого краю» ( Шкуратько Вероніка), «Національний колорит» ( Головата Тетяна, Пелюхно Анна), «Фестивальна родзинка» ( танцювальна група 8 класу). «Акторська майстерність» ( Громко Катерина) а 3 грамоти: в номінації «Дует» ( Мовчан Віталій та Шнярук Карина), «Вокальний спів» ( вокальна група «Гармонія»), «Художнє читання» ( Овсюк Олег).

Наші спортивні команди є постійними учасниками різноманітних спортивних змагань, як зональних, так і районних. Команда юних волейболістів здобула І місце на районних змаганнях. А команди юних баскетболістів та волейболістів здобули І місця на зональних змаганнях з даних видів спорту.

Наші учні виступають з концертами перед жителями села, зібравши у сільському будинку культури повен зал глядачів.

Цікаво і змістовно проходять виставки технічної творчості та «Зробимо своїми руками».

У закладі проводиться значна робота зі здібними учнями. За останні 5 років учні школи досягли таких результатів на олімпіадах різних рівнів.Участь в районних предметних олімпіадахУчасть в обласних предметних олімпіадах


     Навчальні досягнення учнів стимулюються нагородженнями медалями, грамотами, похвальними листами та свідоцтвами з відзнакою. У межах навчального закладу розроблені такі методи стимулювання учнів: розміщення фото на шкільній дошці пошани, написання листів – подяк батькам та на виробництво, де вони працюють, подання кандидатур школярів на нагородження районною стипендією. За останні 3 роки такими стипендіями було нагороджено: 2007 \ 2008 н.р. Куріпка Катерина та Костючик Яна, 2008 \ 2009 н.р. Костючик Яна та 2009 \ 2010 н.р. Куріпка Катерина та Костючик Яна.

Очікувані результати діяльності Школи творчості
Результатом роботи школи є випускник, в якого сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої для забезпечення його самостійності у різноманітних сферах життєдіяльності, здорова (фізично, психічно, духовно) людина, творча особистість з розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні, з гуманістичним світоглядом та почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства.

XXI століття ставить масштабні завдання перед школою. Саме школа має і повинна виховувати людину, спроможну творити своє власне життя, здатну до самовизначення. Життя від молодого покоління вимагає конкурентноспроможності, професійної і соціальної мобільності, високої освіти, самовдосконалення.

Робота нашої школи спрямовується на те, щоб учні могли поглянути на себе очима однокласників, батьків, вчителів, односельців і виявили в собі те, над чим треба попрацювати, на що треба звернути увагу. У процесі виховання учні набувають якостей, яких їм не вистачає. Саме в процесі виховання відбувається розвиток особистості.
Модель учителя Школи творчості

 • Є майстром своєї справи, творчим спеціалістом.

 • Реалізує навчально-виховний процес на основі інноваційних педагогічних технологій і методик.

 • Упроваджує авторські методики, що дають позитивний результат.

 • Виявляє себе як особистість, є творчим лідером.

 • Спілкується з дитиною як з рідною.

 • Будує свою роботу на основі педагогічної діагностики.

 • Виховує учнів творчо активними особистостями згідно з моделлю

випускника школи.

Завдання наших педагогів полягає в тому, щоб все краще віддати дитині, плекати її, як «парость виноградної лози», ростити її, як хлібне зерно. А потім взяти це зернятко, зігріти його у своїх дбайливих руках теплом педагогічної мудрості і висіяти у благодатний грунт. І тільки після цього наша рідна земля буде славитися своїми талантами, своїми обдаруваннями. Наша славна Україна наповниться невмирущими словами поетів, задзвенить стоголосо піснями композиторів, заграє у вишитих рушниках майстринь. А беруть свій початок і розвиваються ці таланти у школі.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зміст роботи шкільної бібліотеки (методичні рекомендації)
Знання переростають у переконання тільки тоді, коли вихованцям хочеться бути схожими на вихователя, коли слово в його устах є привабливою...

Запорозьке козацтво подарувало світові цілу плеяду видатних вождів,...
Богданом Хмельницьким незалежна й суверенна Українська Держава, коли тіло матері-України шматували зусібіч вороги, запорожці мужньо...

Урок буде трохи незвичайний, але, сподіваюсь, цікавий. І для того...
Тема: Франческо Петрарка –видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса І щирість почуттів, оспівування кохання...

Легенда про писанки
Писанка, яка з прийняттям християнства стала символом Христового Воскресіння використовується в релігійних обрядах І відіграє в них...

Методика складається із трьох бланків: бланк запитань, бланк відповідей,...
Нструкція випробуваному. Якщо вам дуже подобається робити те, про що йдеться в питанні, то поставте у відповідній клітинці знак „++”,...

Художнє оформлення анатолія силаєва
Кажете, розповісти про найцікавіше? — задумливо перепитав літній чоловік, натоптуючи тютюном коротеньку люльку. — Гаразд, я розкажу...

Урок №14 українська драматургія І театр 70-90 років XIX століття...
Мета: познайомити учнів, як І коли в Україні виник професійний «театр корифеїв», навести конкретні приклади зв’язку українського...

Конкурс на кращого знавця українського правопису " Майстер української орфографії "
Тоді до баби ніхто не підступався, а коли вже доводилося звертатись, то говорили такими вибачливими, єлейними голосами, що найтвердіший...

Вища освіта в Україні І Болонський процес
Болонської декларації у 1999 році, проте її передісторія сягає 1954 року, коли було підписано Європейську культурну конвенцію, в...

Новости it
Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикро усвідомлювати те, що в більшості нещасних випадків можна було б запобігти. Профілактична...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка