Пошук по сайту


Лекція Вступ до дисципліни "Комп'ютерні технології в юридичній діяльності"

Лекція Вступ до дисципліни "Комп'ютерні технології в юридичній діяльності"Лекція 1. Вступ до дисципліни "Комп'ютерні технології в юридичній діяльності".План.

1. Вступ.

2. Класифікація програмного забезпечення.Рекомендована література:

  1. Баженов В.А., Венгерський П.С., Горлач В.М., Левченко О.М. Лізунов П.П., Гарвона В.С., Ананьєв О.М., Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології., підручник для студентів вищих закладів освіти.—Київ, “Каравела”, 2003.

  2. Информатика для юристов и экономистов. Учебник для вузов. Под редакцией С.В.Симоновича. - СПб.: Питер, 2004.

  3. Валецька Т.М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби. Навчальний посібник. —К.: Центр навчальної літератури,  2002.

  4. Лозікова Г.М. Комп'ютерні мережі: Навчально-методичний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004.1. Вступ.

Переробка значних масивів інформації при організації робіт в юридичних установах, інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень, оптимізація задач обліку й аналізу не можливі без вміння спеціалістів використовувати відповідне програмне забезпечення сучасних комп’ютерів. Комплекс цих вимог відображає соціальне замовлення на фахівця, якому прищеплені основи інформаційної культури. Тому метою курсу “Комп’ютерні технології в юридичній діяльності” є засвоєння студентами методів автоматизації операцій обліку, спрощення документообігу за допомогою інтегрованих пакетів прикладних програм, вміння користуватися сучасними електронними базами даних для юристів. Основна увага в цьому курсі приділяється створенню юридичних документів засобами текстового редактора, системам управління базами даних (СУБД) та роботі з інформаційно-правовими системами.

Для вивчення дисципліни базовими знаннями є предмет “Основи інформатики та комп’ютерної техніки”. Для досягнення навчальної мети доцільно застосовувати елементи модельно-рейтингової системи організації навчання з відповідним поточним і підсумковим контролем. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

             класифікацію сучасних програмних засобів, їх переваги та недоліки з точки зору специфіки роботи юриста;

             поширені засоби роботи з текстовими файлами для автоматизації документообігу в юридичних установах;

             можливості електронних таблиць в уніфікації й автоматизації юридичних робіт і підготовці звітів;

             можливості СУБД у створенні універсальних інформаційних систем в юридичних установах;

             спільне використання даних в інтегрованих пакетах;

             можливості програмних засобів ПК у розв’язанні професійних завдань юриста.

Вивчивши дисципліну, студент повинен вміти:

             працювати у середовищі Windows ХР;

             користуватися стандартними програмами Windows;

             користуватися текстовим редактором Word;

             користуватися ЕТ Excel;

             спроектувати БД, створити її за допомогою СУБД Access, на її основі будувати запити, форми, звіти;

             користуватися послугами Internet, володіти технологією створення Web-сторінок;

            користуватися послугами інформаційно-правової бібліотеки "Експерт-Юрист".2. Класифікація програмного забезпечення.

Основою створення комп’ютерних технологій в юридичній діяльності є їх програмне забезпечення  (ПЗ) як сукупність програмних і документальних матеріалів для експлуатації систем обробки даних засобами обчислювальної техніки.

Класифікація програмного забезпечення.
У залежності від виконуваних функцій, програмне забезпечення можна розділити на три групи: системне (базове), прикладне, системи програмування.

 

 Системне (базове) програмне забезпечення призначене для організації процесу обробки інформації в комп'ютері і створює нормальне робоче середовище для прикладних програм.

Прикладне програмне забезпечення являє собою сукупність програм, призначених для розв'язання конкретних задач користувача та організації обчислювального  процесу автоматизованої інформаційної системи.

Системи програмування забезпечують створення нових програм для комп’ютера. Більша частина цих систем призначена для програмістів.

 

До складу системного програмного забезпечення входять: операційні системи, сервісні програми, програми технічного обслуговування.

      Операційні системи (ОС)  забезпечують управління процесом обробки інформації і взаємодію між апаратними засобами та користувачем. ОС можна розділити на три групи: однозадачні, багатозадачні, мережеві.

        Однозадачні ОС призначені для роботи одного користувача в кожний конкретний момент з однією конкретною задачею. До таких ОС належить MS DOS, розроблена фірмою Microsoft.

              Багатозадачні ОС забезпечують колективне використання ЕОМ у мультипрограмному режимі розподілу часу.  До таких ОС належать: UNIX, OS/2, Microsoft Windows та ін.

              Мережеві ОС пов’язані з появою локальних і глобальних мереж і призначені для забезпечення доступу користувача до всіх ресурсів обчислювальної мережі. Такими ОС є Novell Net Ware, Microsoft Windows NT, UNIX, Solaris компанії Sun та ін.

      Сервісне програмне забезпечення - це сукупність програмних засобів, які надають користувачеві додаткові послуги в роботі з комп'ютером і розширюють можливості операційних систем. До сервісних програм належать: оболонки, утиліти, програмні засоби антивірусного захисту.

        Оболонки функціонують як надбудови над операційною системою або групою утиліт. Утиліти й автономні програми мають вузькоспеціалізоване призначення, кожна виконує свою функцію. Оболонки надають користувачеві якісно новий інтерфейс і звільняють його від детального знання операцій і команд ОС. Серед наявних оболонок для сімейства MS DOS найбільш популярною є оболонка Norton Commander.

        Утиліти надають користувачеві додаткові послуги переважно з обслуговування дисків і файлів системи.  Утиліти дозволяють також виконувати такі функції, як обслуговування каталогів, створення та відновлення архівів, надання інформації про ресурси комп’ютера, про дисковий простір, про розподіл ОЗУ між програмами, друк текстових та інших файлів у різноманітних режимах і форматах, захист від комп’ютерних вірусів. До найбільш відомих утиліт належить багатофункціональний комплекс Norton Utilities.

        Програмні засоби антивірусного захисту забезпечують діагностику і лікування вірусів.

                 Програми технічного обслуговування – це сукупність програмно-апаратних засобів для діагностики та виявлення помилок у роботі комп’ютера або обчислювальної мережі в цілому.

 

Системи програмування включають в себе алгоритмічну мову, машинну мову, транслятори, бібліотеку стандартних програм, допоміжні програми.

           Алгоритмічна мова мова для формального напису алгоритмів.

           Машинна мова це вхідна програма у машинних кодах.

           Трансляторце програма, яка перетворює алгоритмічну мову у машинну.

           Бібліотека стандартних програм складається із заздалегідь підготовлених програм, якими можуть користуватися програмувачі.

           Допоміжні програми – це програми, які допомагають відтранслювати програму і одержати відповідне рішення.

Прикладне програмне забезпечення працює під управлінням системного програмного забезпечення, зокрема операційних систем. До складу прикладного ПЗ входять: пакети прикладних програм різноманітного призначення, робочі програми користувача і інформаційні системи (ІС) у цілому.Пакет прикладних програм (ППП) - це комплект програм, призначений для розв’язання задач певного класу, різних за своїми функціональними можливостями та засобами реалізації.  Розрізняють такі типи ППП:

        загального призначення;

        методо-орієнтовані;

        проблемно-орієнтовані;

        глобальних мереж ЕОМ;

        організації адміністрування обчислювального процесу.

ППП загального призначення - це універсальні програмні засоби, призначені для автоматизації розробки й експлуатації функціональних задач користування та ІС у цілому. До них належать:

     редактори за своїми функціональними можливостями поділяють на текстові, графічні, видавничі системи; призначені в основному для автоматизації документообігу у фірмі;

       текстові редактори призначені для обробки текстової інформації: Word Perfect,  Microsoft Word, Стиль та багато інших;

       графічні редактори призначені для обробки графічних документів, включаючи таблиці, ілюстрації, креслення, діаграми; PC Paintbrush, Boeing Graph, Adobe PhotoShop і ін.;

       видавничі системи поєднують можливості текстових і графічних редакторів, орієнтовані на використання у видавничій справі і називаються системами верстки: Page Maker, Ventura Publisher, Microsoft Publisher та ін;

     електронні таблиці призначені для обробки таблиць, які містять основні та похідні дані стосовно всіх видів фінансової й облікової діяльності; до найбільш  популярних програм цього класу належить програма Microsoft Excel;

     системи управління базами даних (СУБД) – це системне програмне забезпечення, яка дозволяє створювати в пам'яті ЕОМ (на магнітних та оптичних дисках) базу збережених даних і працювати з цими даними; найбільш поширеними є Microsoft Аccess, Microsoft FoxPro, Paradox;

     інтегровані пакети об'єднують у собі функціонально різноманітні програмні компоненти ППП загального призначення. До них належать: текстовий редактор, електронна таблиця, графічний редактор, СУБД, комунікаційний модуль та ін. Приклад – Microsoft Office;

     CASE-технології використовуються при створенні складних інформаційних систем, які потребують колективної реалізації проекту за участю різних спеціалістів: системних аналітиків, проектувальників, програмувачів. Під CASE-технологією розуміють сукупність засобів автоматизації розробки ІС, що включає в себе методологію аналізу предметної області, проектування, програмування й експлуатацію ІС. CASE-технології – це системи конструювання програм за допомогою комп'ютера. В даний час найбільше відомою є CASE-система Oracle. Зараз CASE-технології – одна із галузей інформатики, яка найбільш динамічно розвивається і об’єднує сотні компаній;

     експертні системи (ЕС) – це системи, що моделюють процес прийняття рішень спеціалістами в різних предметних областях. При бажанні користувач ЕС може одержати пояснення того, як було розв’язано задачу. Для цього в ЕС включають блок пояснень. Взаємодія з експертною системою  користувача відбувається за допомогою інтерфейсу користувача. Ядром експертної системи є база знань, в яку закладено інформацію про дану предметну область. Як засоби реалізації експертних систем на ЕОМ використовуються так звані оболонки ЕС. В економіці застосовуються: Шэдл (Діалог), Expert-Ease й інші оболонки.

Методо-орієнтовані ППП відрізняються тим, що в їх алгоритмічній основі реалізований певний економіко-математичний метод розв’язання задачі. До них належать такі ППП:

           математичного програмування (лінійного, динамічного, статистичного й ін.);

           мережевого планування й управління;

           теорії масового обслуговування;

           математичної статистики й ін.

Проблемно-орієнтовані ППП – це найбільш широкий  клас ППП. Практично немає жодної предметної області, для якої не існувало хоча б одного ППП. Це такі програмні продукти, які призначені для розв’язання певної задачі у конкретній функціональній області. З великої кількості проблемно-орієнтованих ППП виділимо групи, призначені  для комплексної автоматизації функцій управління у промисловій і непромисловій сферах, і ППП предметних областей.

     Проблемно-орієнтовані ППП для промислової сфери – це системи автоматизації виробничо-економічної діяльності  підприємства; коштують вони дуже дорого (іноді понад 1 млн. доларів), але багато західних фірм для автоматизації своєї діяльності все ж ідуть по шляху використання комплексних проблемно-орієнтованих ППП.

     Проблемно-орієнтовані ППП для непромислової сфери призначені для автоматизації діяльності фірм, не пов’язаних  з матеріальним виробництвом (банки, біржі, торгівля, юридичні установи тощо). З великої кількості таких ППП виділяються пакети, які автоматизують банківську, фінансову та правову сфери. В основному це пакети західних фірм.

     ППП окремих предметних областей, зокрема:

        ППП правових довідкових систем є ефективним інструментом роботи з великим обсягом законодавчої інформації, яка надходить безперервним потоком. Практично у всіх економічно розвинутих країнах є довідкові правові системи. Сюди  належать такі системи як ІПС «Ліга», «Право-М» (Агропромсистема), інформаційно-правова бібліотека «Експерт-Юрист», комп’ютерна бібліотека «Законодавство України» і ін.

ППП глобальних мереж ЕОМ  призначені для організації електронної пошти, перегляду Web-сторінок, організації телеконференцій, електронної дошки об’яв, забезпечення секретності інформації, створення Web-сторінок, а також використовуються стандартні  (у цих мережах) ППП. Наприклад, у мережі Internet  використовуються такі програми:

        засоби доступу та навігації – Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera;

        електронна пошта – Microsoft Outlook Express;

        читання телеконференцій – UseNet;

        програми для відео і аудіоконференцій – Microsoft NetMeeting;

        редактор для створення Web-сторінок – Microsoft FrontPage та інші.

ППП для організації адміністрування обчислювального процесу в локальних і глобальних мережах. Більшість мереж світу використовують ППП фірми Bay Networks (США).Питання для самоконтролю

1. Що розуміють під поняттям "програмне забезпечення"?

2. На які групи можна розділити програмне забезпечення?

3. Для чого призначене системне програмне забезпечення?

4. Що входить до складу системного програмного забезпечення?

5. Що таке операційна система та які бувають операційні системи?

6. Що таке сервісне програмне забезпечення та з чого воно складається?

7. Що таке програми технічного обслуговування?

8. Що в себе включають системи програмування?

9. Що таке прикладне програмне забезпечення та як воно працює?

10. Що таке пакет прикладних програм та з чого він складається?

11. З чого складається пакет прикладних програм загального призначення?

12. Які бувають редактори та для чого вони призначені?

13. Для чого призначені електронні таблиці?

14. Для чого призначені системи управління базами даних?

15. Охарактеризуйте інтегровані пакети.

16. Для чого використовують CASE-технології?

17. Для чого призначені експертні системи?

18. Чим характеризуються методо-орієнтовані пакети прикладних програм?

19. Охарактеризуйте клас проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм?

20. Назвіть приклади програмного забезпечення, яке використовується у діяльності юриста та класифікуйте його?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект лекцій з навчальної дисципліни ”Комп’ютерні технології в...
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...

Тема Комп’ютерні технології у підготовці юридичних документів 3 Практичне...
Практичне заняття Використання табличного процесора Excel у юридичній діяльності 6

Робоча навчальна програма дисципліни
Комп‘ютерні системи та мережі та 091503 Спеціалізовані комп‘ютерні системи. Методи побудування та використання систем щтучного інтелекту...

План. Основні відомості про Microsoft Office
Баженов В. А., Венгерський П. С., Горлач В. М., Левченко О. М. Лізунов П. П., Гарвона В. С., Ананьєв О. М., Інформатика. Комп’ютерна...

Маркви А. Microsoft Office 2000 учебний курс спб.: "Питер" 2001. Островський В. А. Информатика
Баженов В. А., Венгерський П. С., Горлач В. М., Левченко О. М. Лізунов П. П., Гарвона В. С., Ананьєв О. М., Інформатика. Комп’ютерна...

Національний технічний університет україни
Комп‘ютерні системи та мережі та 091503 Спеціалізовані комп‘ютерні системи. Методи побудування та використання систем щтучного інтелекту...

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

У процесі викладання світової літератури
Комп’ютерні технології – потреба часу. Медіадидактика на уроках світової літератури

Урок №46 Тема
Методи І прийоми: дослідницький, бесіда, інтерактивні методи І прийоми: робота в групах, «Снігова куля», метод «прес» презентаційні,...

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою ктпн на основі освітньо-професійної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка