Пошук по сайту


Реферат з курсу «Міжнародна торгівля» на тему : «Толінгові операції в міжнародній торгівлі»

Реферат з курсу «Міжнародна торгівля» на тему : «Толінгові операції в міжнародній торгівлі»Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту

Реферат

з курсу «Міжнародна торгівля»

на тему : «Толінгові операції в міжнародній торгівлі»

Виконала студентка 4 курсу

групи УЗ-52

Ковальська Т.М.

Київ-2009

Зміст

Вступ 4

1. Сутність толінгових операцій (операцій з давальницькою сировиною). 5

2. Регулювання операцій з давальницькою сировиною. 8

2.1. Віднесення окремих операцій до операцій з давальницькою сировиною 8

2.2. Тимчасовi обмеження щодо переробки давальницької сировини. 9

2.3. Митне оформлення та платежi 10

2.4. Реалiзацiя продукцiї iноземного замовника на територiї України 10

2.5. Вивезення продукту переробки давальницької сировиниш, закупленої за валюту iноземним замовником на територiї України. 11

2.6. Вивезення сировини українського замовника для переробки за кордон 11

2.7. Оформлення частини сировини українського замовника, що йде у рахунок оплати за роботу. 12

2.8. Давальницька сировина та iндикативнi цiни 12

2.9. Державне регулювання операцiй з давальницькою сировиною 13

3. Організація і ведення обліку операцій з давальницькою сировиною. 14

4. Оподаткування толінгових операцій. 17

5. Договір на переробку та документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною. 21

Висновки 24

Список літератури 25

Вступ


На сьогоднішній день, у світовий і вітчизняний комерційний оборот міцно ввійшло поняття “толінгові операції”, що від англійського слова “tolling”, дослівно означаючого оплату за послуги з переробки давальницької сировини цією же сировиною. У широкому ж змісті слова під толінговими операціями розуміють порядок організації виробництва з переробки давальницької сировини, способи реалізації готової продукції, виготовленої із цієї сировини, умови й форма розрахунків за послуги з переробки.

Операції з давальницькою сировиною, або толінг, набули поширення в Україні у другій половині дев'яностих років, коли більшість підприємств країни відчувала гостру недостачу оборотних коштів через глибоку економічну кризу. Толінг одержав широке поширення у світовій економічній практиці й узаконений Всесвітньою торговельною організацією (ВТО) як одна з форм міжнародного поділу праці. Передумовами тому послужили супутні толінгу економічно привабливі фактори, включаючи гнучкість варіантів розрахунків при переробці давальницької сировини.

Давальницькі, або толінгові, схеми дозволяють підприємствам приймати і переробляти сировину, яка належить іншим власникам, за що компанія-переробник отримує частину виробленої з сировини продукції як оплату. Використання толінгових схем дозволяє компаніям, власникам сировини і компаніям-переробникам уникати значних податкових платежів.

За даними економічної статистики, застосування толінгових схем найбільш поширене в харчовій, текстильній, швейній, фармацевтичній, хімічній галузях промисловості, у кольоровій і чорній металургії. Прикладом можуть служити толінгові операції на ринку цукру. Тільки в Європі існує кілька десятків заводів по переробці цукру-сирцю в білий цукор (наприклад, у Франції, Португалії, Фінляндії, Великобританії).

Отже, толінгові операції сьогодні досить поширене явище в міжнародній торгівлі.

1. Сутність толінгових операцій (операцій з давальницькою сировиною).


Операції з давальницькою сировиною, що здійснюються за межами України, регулюються Законом України “про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах”.

Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо давальницька сировина, з використанням якої виготовлена ця продукція, ввезена іноземним замовником на територію України або закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику.

Давальницькою сировиною можуть бути: сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії.

Давальницька сировина в зовнішньоекономічній діяльності - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україну) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробництві готової продукції з наступним поверненням продукції повністю або частково в країну власника (реалізації в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем), або вивезенням в третю країну.

Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах – операція по переробці (обробці, збагаченню або використанню) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників та виконавців, а також етапів (операцій) по переробці даної сировини), ввезеної на митну територію України (або закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату (сировина замовника на конкретному етапі її переробки складає не менше 20% загальної вартості виготовленої продукції).

Якщо питома вага сировини, що надається, в загальній вартості готової продукції складає менше 20%, то така операція буде належати до бартерних операцій. Операція з переробки давальницької сировини може проводитися незалежно від кількості виконавців та замовників, а також етапів її переробки, але при цьому строк здійснення такої операції повинен бути не більше 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації на давальницьку сировину (за виключенням випадків, передбачених законодавством).

Отже, в операціях з давальницькою сировиною беруть участь замовник (власник) сировини та виконавець, який з такої сировини виготовляє продукцію.

Законодавством передбачену операції з переробки давальницької сировини в різних митних режимах:

 • ввезення давальницької сировини іноземного замовника на митну територію України з метою отримання готової продукції;

 • придбання за іноземну валюту іноземним замовником давальницької сировини на території України з метою виробництв готової продукції;

 • вивезення українським замовником давальницької сировини за межі України з метою отримання готової продукції.

При експорті давальницької сировини готова продукція, в залежності від умов зовнішньоекономічного контракту, може бути:

 • ввезена на митну територію України в повному обсязі;

 • ввезена на митну територію України, крім тієї її частини, яка була використана для проведення взаєморозрахунків між виконавцем і замовником;

 • реалізована за межами митної території України.

При імпорті давальницької сировини готова продукція, в залежності від умов зовнішньоекономічного контракту, може бути:

 • вивезена за межі митної території України у повному обсязі;

 • вивезена на митну територію України, крім тієї її частини, яка була використана для проведення взаєморозрахунків між виконавцем і замовником;

 • реалізована в межах митної території України.

Таким чином, застосовуючи давальницьку схему при ввезенні давальницької сировини, а також при отриманні давальницької сировини, закупленої за іноземну валюту на території України, підприємство може використовувати наявні виробничі потужності для отримання готової продукції. За виконану роботу підприємство може отримати кошти, сировину, готову продукцію або, залежно від умов зовнішньоекономічного контракту, оплату в комбінованій формі.

Українським замовникам дозволяється вивозити давальницьку сировину за межі митної території України для виготовлення готової продукції. При цьому система оподаткування імпортних товарів побудована таким чином, що готова продукція у випадку її ввезення на митну територію України не оподатковується митом.

2. Регулювання операцій з давальницькою сировиною.

2.1. Віднесення окремих операцій до операцій з давальницькою сировиноюУ практицi застосування законодавства часто виникають питання квалiфiкацiї окремих операцiй як операцiй з давальницькою сировиною. З цiєю метою в МЗЕЗТ затверджено Положення «Про визначення операцiй як таких, що належать до операцiй з давальницькою сировиною» (наказ №79 вiд 12.02.96 р. — зареєстровано в Мін’юсті за №94/1119 26.02.96 р.). Це Положення розроблено вiдповiдно до пункту першого статтi 7 ЗУ №327/95-ВР i визначає механiзм розгляду в МЗЕЗТ України зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) з метою визначення таких операцiй. Висновки надаються на письмовi запити, з якими звертаються в разi потреби митнi органи або державнi податковi iнспекцiї. У разi необхiдностi МЗЕЗТ може на пiдставi статтi 9 ЗУ «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» розглядати письмовi запити, отримуючи їх безпосередньо вiд суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Для надання висновкiв щодо вiднесення операцiй суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi до операцiй з давальницькою сировиною запитувач подає такi документи:

— лист-запит з обгрунтуванням змiсту вiдхилення окремої операцiї, що здiйснюється суб’єктом пiдприємницької дiяльностi, вiд норми абзацу третього статтi 1 Закону України «Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах»;

— копiю контракту, завiрену пiдписом керiвника i печаткою пiдприємства в установленому порядку;

— копiї документiв, що засвiдчують стан виконання контракту на дату звернення до МЗЕЗторгу;

— копiї документiв, що засвiдчують спосiб придбання сировини давальницької операцiї згiдно з контрактом;

— акт експертизи, виданий Торгово-промисловою палатою України чи регiональною торгово-промисловою палатою, який засвiдчує вiдсоткову ступiнь використання сировини в операцiї, що розглядається, та рiвень її вартостi в загальнiй вартостi готової продукцiї.

У разi потреби МЗЕЗТ може вимагати iншi документи.

2.2. Тимчасовi обмеження щодо переробки давальницької сировини.


До обмежень переробки давальницької сировини належать:

1. Призупинення приймання вiд нерезидентiв сировини для виготовлення спирту та лiкеро-горiлчаних виробiв з 1 серпня 1996 р. та запровадження внутрiшнiх лiцензiй на вивезення зазначеної продукцiї, виготовленої з сировини резидентiв України. При цьому обов’язково на рахунок вiдправника мають надійтити кошти у виглядi передоплати. Цi положення застосовуються вiдповiдно до вимог постанови КМУ №882 вiд 01.08.96 р.

2. Тимчасове обмеження вивезення давальницької сировини на переробку за кордоном для виготовлення окремих видiв продукцiї (див. перелiк до постанови КМУ №1429 вiд 30.11.96 р.). В перелiку налічуються в основному пiдакцизнi товари.

3. Тимчасове обмеження вивезення на переробку сирових шкiр великої рогатої худоби (код ТН -4101); шкiр овечих (4102); шкiр iнших (4103). Регулюється постановою КМУ №1216 вiд 04.11.98 р.

4. Тимчасове вивезення брухту чорних i кольорових металiв (крiм їх вивезення для виготовлення продукцiї, призначеної для електротехнiчної промисловостi). Перелiк сировини подано в постановах КМУ №1005 від 22.08.96 р. та №482 від 10.04.98 р. (Перелiк продуктiв переробки дається у додатку до постанови КМУ №1049 вiд 10.07.98 р.).


2.3. Митне оформлення та платежi


Вiдповiд­но до пунктів 2 — 4 статтi 2 Закону України вiд15.09.95 р. №327/95-ВР «Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах» при ввезеннi на митну територiю України давальницької сировини iноземного замовника ввiзне мито, податок на додану вартiсть та акцизний збiр (на пiдакцизнi товари) сплачуються видачею простого векселя, авiзованого державною податковою адмiнiстрацiєю, термiном на 90 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної митної декларацiї. Вексель погашається у разi вивезення готової продукцiї в повному обсязi, також у разi часткового вивезення готової продукцiї, якщо український виконавець документально пiдтверджує оплату ввiзного мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору (на пiдакцизнi товари) на частину сировини чи невивезеної з України готової продукцiї. Продукцiя, що вироблена з давальницької сировини iноземного замовника i вивозиться за межi України, не обкладається вивiзним митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором. При невивезеннi готової продукцiї стягується пеня за кожний день прострочення у розмiрi 0,3 вiдсотка митної вартостi давальницької сировини, але не бiльше контрактної вартостi невивезеної готової продукцiї. Митнi збори сплачуються на загальних пiдставах.

2.4. Реалiзацiя продукцiї iноземного замовника на територiї України


Статтею 3 Закону України вiд 15.09.95 р. №327/95-ВР «Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах» передбачається можливiсть реалiзацiї готової продукцiї на територiї України, виготовленої з сировини, ввезеної iноземним замовником. Така реалiзацiя проводиться на загальних пiдставах пiсля сплати митних зборiв, ввiзного мита, податку на додану вартiсть, акцизного та митного збору аналогiчно до режиму звичайного iмпорту.

2.5. Вивезення продукту переробки давальницької сировиниш, закупленої за валюту iноземним замовником на територiї України.


При вивезеннi готової продукцiї,виготовленої з давальницької сировини, закупленої на територiї України iноземним замовником за iноземну валюту, митнi платежi (вивiзне (експортне) мито, податок на додану вартiсть, акцизний збiр) не нараховуються, крiм митних зборiв, що передбачено статтею 4 ЗУ № 327/95-ВР.

2.6. Вивезення сировини українського замовника для переробки за кордон


При вивезеннi давальницької сировини укра­їнського замовника за межi митної територiї України та повернення в Україну готової продукцiї:

— сировина, що не обкладається експортним митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором, вивозиться пiд письмове зобов’язання, термiном на 90 календарних днiв з моменту оформлення, митнi збори сплачуються на загальних пiдставах.

До 1 сiчня 1999 року готова продукцiя ввозиться без нарахування податку на додану вартiсть, якщо така давальницька сировина повнiстю або частково була вивезена за межi митної територiї України до 1 жовтня 1997 року.

Готова продукцiя, що ввозиться за договорами, згідно з якими давальницька сировина повнiстю або частково вивезена за межi митної територiї України до набрання чинностi Законом України вiд 17.07.97 р. №468/97-ВР (з 7 жовтня 1997 року), звiльняється вiд сплати ввiзного мита та режиму лiцензування i квотування;

— сировина, що обкладається експортним митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором, вивозиться з наданням простого векселя термiном на 90 календарних днiв, митнi збори сплачуються на загальних пiдставах. У разi ввезення готової продукцiї вексель погашається. При неввезеннi готової продукцiї або непоступлення валютної виручки у випадку реалiзацiї продукцiї за кордоном, український замовник зобов’язаний оплатити вексель. Продовження термiну (бiльше нiж 90 календарних днiв) здiйснення операцiй з давальницькою сировиною вiдноситься до компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв України (згiдно з п.3.ст.2. ЗУ №327/95-ВР). У разi вiдсутностi такого рiшення уряду митне оподаткування проводиться як при ввезеннi товарiв у режимi iмпорту з справлянням усiх належних платежiв.

У випадку повернення продукту переробки давальницької сировини з простроченням встановлених термінів, її оформлення проводиться на загальних пiдставах, у режимi звичайного iмпорту зі справлянням всiх належних платежiв.

2.7. Оформлення частини сировини українського замовника, що йде у рахунок оплати за роботу.


За частину давальницької сировини або готової продукцiї, що використовується для оплати виконаної роботи, український замовник сплачує митнi збори, вивiзне (експортне) мито, акцизний збiр, податок на додану вартiсть аналогiчно до порядку, що застосовується при бартерних (товарообмiнних) операцiях, згiдно з пунктом 13 статтi 5 ЗУ №327/95-ВР.

2.8. Давальницька сировина та iндикативнi цiни


Вiдповiдно до п.10 Положення «Про методику формування та використання iндикативних цiн», розроблену на виконання Указу Президента України вiд 10.02.96 р. №12 «4/96 «Про заходи щодо вдосконалення кон’юнктурно-цiнової полiтики у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi» та Положення про iндикативнi цiни у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi iндикативнi цiни є обов’язковими до використання суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi всiх форм власностi, включаючи також угоди з давальницькою сировиною (на сировину i готову продукцiю з неї), за якими вивозиться або продається товар, що включено до перелiку iндикативних цiн.

2.9. Державне регулювання операцiй з давальницькою сировиною


До державного регулювання проведення операцiй з давальницькою сировиною вiдносяться:

 запровадження облiку та реєстрацiї окремих контрактiв;

 лiцензування та квотування;

 застосування до порушникiв законодавства про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть режиму iндивiдуального лiцензування;

 встановлення нормативiв термiну переробки сировини;

 обмеження мiнiмальної питомої ваги сировини у загальнiй вартостi продукту пiсля переробки;

 тимчасовi обмеження на вивезення (ввезення) окремих видів сировини згідно з постановами КМУ №882 вiд 01.08.96 р., №1429 вiд 30.11.96 р., №353 вiд 23.03.98 р., №1049 вiд 10.07.98 р.).


3. Організація і ведення обліку операцій з давальницькою сировиною.


Законом України «Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах» вiд 15.09.95р №327/95-ВР визначено, що замовник — це суб’єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину, а виконавець — це суб’єкт господарської діяльності, який здійснює переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини.

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками єдиного митного тарифу України, податками та зборами, що справляються у разі ввезення товарів.

Сплата ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) проводиться українським виконавцем шляхом видачі простого векселя державної податкової інспекції за місцезнаходженням виконавця з терміном платежу, що дорівнює терміну здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більше як на 90 календарних днів з моменту оформлення ввізної вантажної митної декларації. Сума, обумовлена векселем, визначається у валюті контракту на переробку давальницької сировини.

У разі вивезення готової продукції в повному обсязі, передбаченому у контракті, за межі митної території України у період, що не перевищує 90 календарних днів або в інші офіційно дозволені терміни, вексель погашається і ввізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються. Вексель погашається також у разі часткового вивезення готової продукції, передбаченого умовами контракту, за межі митної території України, якщо український виконавець документально підтвердить оплату ввізного мита, податків та зборів, які мали бути сплачені при ввезенні в Україну частини сировини, з якої вироблено не вивезену з України готову продукцію.

Для визначення суми платежу мита, податків та зборів вартості давальницької сировини перераховується у валюті України за офіційним валютним курсом Національного банку України на день платежу за векселем.

Готова продукція, що виготовлена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на територію України, і вивозиться з митної території України, не обкладається вивізним (експортним) митом та іншими податками і зборами (крім митних зборів), які справляються при експорті товарів, і не підпадає під режим ліцензування та квотування.

За частину давальницької сировини або готової продукції, отриманої як оплату за виконану роботу, український виконавець сплачує ввізне мито, податки та збори, що справляються при бартерних операціях.

Давальницька сировина може закуповуватися іноземним замовником на митній території України у суб’єктів підприємницької діяльності України за іноземну валюту.

Контрактна вартість готової продукції, яка підлягає ввезенню на митну територію України, має бути не меншою від митної вартості давальницької сировини.

У разі, коли давальницька сировина, яка вивозиться за межі митної території України українським замовником, підлягає обкладанню вивізним (експортним) митом, податками та зборами. Їх сплата (крім митних зборів) проводиться українським замовником шляхом видачі простого векселя з відстроченням платежу на період здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більше як на 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної вантажної митної декларації.

У разі ввезення готової продукції або повернення в Україну валютної виручки від реалізації готової продукції у повному обсязі у період, на який надається відстрочка платежу, вексель погашається і вивізне мито, податки, збори (крім митних зборів) не справляються.

Зовнішньоекономічні операції з вивезеною давальницькою сировиною здійснюються з метою її переробки іноземним виконавцем на продукцію (товари) за умовами складеного договору (контракту).

4. Оподаткування толінгових операцій.


Операції з давальницькою сировиною та виготовлення з неї готової продукції має особливості залежно від виду операції:

1.При ввезенні на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником.

Сплата податків (ПДВ та акцизних зборів) при ввезенні на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником здійснюється українським виконавцем за давальницьку сировину, яка буде використана для проведення розрахунків за послуги з її переробки при проведенні митних процедур (аналогічно до проведення бартерних операцій), а за давальницьку сировину, яка буде використана для виробництва готової продукції, - шляхом видачі простого векселя з відстрочкою платежу на строк виконання операції з давальницькою сировиною, але не більше 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації.

Видача і погашення векселя відбувається наступним чином: суб’єкт підприємницької діяльності купує оригінал векселя в установі банку, другий і третій примірники векселя він одержує шляхом ксерокопіювання неоформленого оригіналу вексельного бланку. Записи на всіх примірниках виконуються окремо, мають бути тотожнимим та ксерокопіюванню не підлягають.

Перший примірник оформленого векселя виписується органом митного контролю не пізніше ніж на третій день з дати його видачі органу державної податкової служби, в якому такий суб’єкт зареєстрований як платник податку на додану вартість.

Другий примірник залишається в органі митного контролю, який здійснював оформлення давальницької сировини, що ввозилася.

Тритій примірник залишається у платника податку.

У подальшому при оформленні ввізної вантажної митної декларації на зворотньому боці векселя вказується дата і номер вантажної митної декларації, згідно з якою ввозиться давальницька сировина або готова продукція. Інспектор митниці засвідчує запис своїм підписом і особистою печаткою.

 1. У разі вивезення готової продукції.
Виходячи з норм чинного законодавства, нульова ставка податку на додану вартість може застостовуватися до готової продукції, яка вивозиться за межі митної території України, а також до послуг, що надаються з переробки давальницької сировини нерезидента лише за умови, що виготовлена продукція перетинає митний кордон України.

Що стосується продажу сировини на території України за іноземну валюту нерезидента для подальшої її переробки, то такий продаж обкладається ПДВ за повною ставкою в розмірі 20%.

У разі вивезення готової продукції в повному обсязі, передбаченому в контракті, у встановлені строки (або частково при наявності документального пітвердження сплати ввізного мита, податків та зборів, які повинні бути сплачені при ввезенні в Україну частини сировини, з якої вироблена невивезена готова продукція), вексель погашається, ввізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не стягуються (підстава – копія вивізної вантажної митної декларації.). Якщо продукція згідно з договором реалізується на території України, то підставою для погашення векселя є ввізна вантажна митна декларація на готову продукцію (без фактичного ввезення її в Україну), копія контракту та копія акту здачі-приймання готової продукції, довідка про сплату ввізного мита, інших податків та зборів.

При невиконанні цієї умови з виконавця до бюджету (в який сплачується податок на прибуток) стягується пеня в національній валюті України за кожний день прострочення в розмірі 0,3% митної вартості давальницької сировини, але не більша за контрактну вартість невивезеної готової продукції (якщо не укладена кредитна угода між українським виконавцем та податковою інспекцією за місцем його знаходження, за що стягується відповідна плата).

Готова продукція, вироблена в Україні з давальницької сировини іноземного замовника, при вивезенні не оподатковується вивізним (експортним) митом, іншими податками та зборами (крім митних зборів) і не підлягає режиму ліцензування та квотування.

Після того, як українським виконавцем здійснено переробку, при вивезенні готової продукції в повному обсязі, передбаченому контрактом у встановлені терміни, оформляються вивізна вантажна митна декларація. Копія такої вантажної митної декларації є підставою для погашення векселя. При цьому на лицьовому боці векселя робиться напис «Погашено», який посвідчується пілписом начальника, а також печаткою державної податкової служби.

Слід враховувати, що при погашенні векселя суттєву роль буде відігравати обсяг готової продукції, що вивозиться, а саме: якщо при ввезенні давальницької сировини органам митного контролю було надано вексель на загальну суму податкових зобов’язань, то при частковому вивезенні готової продукції виникає необхідність у погашенні векселя в частині ПДВ з вартості продукції, що залишилася у виконавця.

 1. У випадку поверенення нерезиденту отриманої давальницької сировини.

Закон України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” не передбачає погашення векселя в разі повернення нерезиденту отриманої давальницької сировини (наприклад, якщо вона не відповідає якості, зазначеної у договорі). Тому вексель може бути поогашений лише шляхом оплати вексельних сум або анульований за умови переоформлення вантажної митної декларації на ввезення продукції на територію України зі зміною характеру угоди на тимчасове ввезення давальницької сировини.

 1. При вивезенні давальницької сировини з України з метою переробки її в готову продукцію.

З давальницької сировини в такому разі не стягується вивізне (експортне) мито, податок на додану вартість, збори (крім зборів за митне оформлення) і вивозиться з митної території України на підставі наданого письмового зобов’язання про повернення готової продукції або валютної виручки від її реалізації. Щодо операцій з вивезення давальницької сировини за митний кордон України, а отже, і ввезення готової продукції, виробленої з неї, положення закону “Про поддаток на додану вартість” спеціальних вказівок не дають. Отже, такі операції слід розглядати як експортно-імпортні.

5. Договір на переробку та документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною.


Зовнішньоекономічний контракт є основним документом, що визначає прав і обов’язки замовників при переробці давальницької сировини в готову продукцію. З метою захисту українських учасників зовнішньоекономічної діяльності, проведення контролю за зовнішньоекономічними операціями державними органами, законодавством регламентовані обов’язкові вимоги до зовнішньоекономічних контрактів на переробку давальницької сировини.

При виконанні операцій з переробки давальницької сировини зовнішньоекономічна операція ставиться на облік в державних органах, уповноважених законодавстовм здійснювати контроль за операціями з давальницькою сировиною.

Умови поставок визначають основні права і обов’язки сторін щодо транспортування, страхування сировини і готової продукції, оформлення супровідної документації, а також визначають місце і час передачі результату переробки і ризику його випадкового пошкодження або втрати.

Зовнішньоекономічний контракт на переробку давальницької сировини повинен визначати:

 • конкретні обов’язки сторін контракту;

 • якщо передбачається декілька виконавців – взаємозв’язок між ними та визначення підприємства, що буде відвантажувати готову продукцію;

 • порядок взаєморозрахунків за проведену операцію з переробки та подальшої дії виконавця з виробленою готовою продукцією;

 • заставна вартість давальницької сировини;

 • контрактну вартість готової продукції, яка має бути не меншою за митну вартість давальницької сировини, що вивозиться за межі митної території України;

 • розрахунок виходу готової продукції в результаті переробки давальницької сировини;

 • марку та сорт готової продукції, що виробляється;

 • умови повернення готової продукції або коштів за її реалізацію;

 • обов’язкова наявність технологічної схеми переробки.

Необхідність надання технологічної схеми пов’язана з необхідністю визначення повного технологічного процесу переробки сировини з наступним визначенням вартості одиниці готової продукції і проведення калькуляції затрат.

На виникнення зобов’язань з ПДВ будуть впливати форма розрахунків між учасниками, а також частка готової продукції, виробленої з давальницької сировини, з врахуванням умов поставок, передбачених у договорі.

При укладанні зовнішньоекономічних угод, включаючи угоди з давальницькою сировиною, використовуються затверджені індикативні ціни.

Оприбуткування, зберігання та витрачання давальницької сировини здійснюється на підставі супровідних документів, до яких належать:

 • транспортні (морський коносамент, залізнична накладна, автомобільна накладна, поштова квитанція тощо);

 • сертифікат якості;

 • спицифікація;

 • страховий поліс (якщо вантаж страхує постачальник);

 • техдокументація на продукцію технічного призначення (техпаспорт, креслення, інструкція по збиранню, монтажу. Налагодженню та експлуатації);

 • інші документи, передбачені контрактом (сертифікат ваги, походження товару, пакувальні листи тощо);

 • картки складського обліку матеріалів (М-12);

 • акт про витрачання давальницьких матеріалів (М-23).

Оскільки митні органи не уповноважені законодавством України визначати зовнішньоекономічну операцію як операцію з переробки давальницької сировини, перед постановкою на контроль зовнішньоекономчної операції до митного органу необхідно подати висновок Торгово-промислової палати. Висновок приймається митними органами за умови, що аналіз даної операції базується на конкретних технологічних схемах переробки давальницької сировини, наданих до митного оформлення контрактів, і реальних витратах при виробництві готової продукції.

У разі необхідності, на запит митних органів або державних податкових адміністрацій, визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною, здійснює Міністерство економіки України на підставі акту експертизи, виданого Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами, які мають право зробити такий висновок.

Давальницька сировина (крім тварин) вивозиться з України на підставі письмового зобов’язання про повернення в Україну готової продукції, виробленої з цієї сировини (або поверення в Україну валютної виручки від реалізації готової продукції не пізніше 90 днів з моменту оформлення вивізної вонтажної митної декларації). При цьому контрактна вартість готової продукції, що підлягає ввозу на територію України, повинна бути не менше митної вартості давальницької сировини.

Висновки


Таким чином, толінгові операції набули широкого поширення у міжнародній торгівлі.

До об’єктивних причин поширення й використання толінгу на пострадянському економічному просторі можна віднести: дефіцит власної сировини за наявності потужного комплексу переробних підприємств; відсутність в останніх оборотних коштів, достатніх для придбання необхідної кількості сировини; соціальний тиск із боку не завантаженого роботою виробничого персоналу переробних підприємств; реальна загроза згортання й припинення виробництва в деяких галузях промисловості.

В даному рефераті було відзначено багато позитивних аспектів операцій з давальницькою сировиною, але є і негативні. Застосовуючи його, підприємство менше контролює процес виробництва, що може мати наслідком втрату частини потенційних прибутків. Однак підрядне виробництво дає підприємству можливість розгорнути свою діяльність на зовнішньому ринку швидше, зі меншим ризиком і з перспективою вступу в партнерство з місцевим виробником або купівлі його підприємства.

Але не дивлячись на недоліки, толінгові операції відіграють важливу роль в міжнародній торгівлі та зовнішньоекономічних операціях.

Список літератури

 1. Закон України «Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах» вiд 15.09.95р №327/95-ВР.

 2. Лист Державної митної служби України «Щодо оподаткування операцій з давальницькою сировиною (Із змінами, внесеними згідно з Листом Державної митної служби N 11/2-3763 ( v3763342-99 ) від 05.04.99).

 3. Гура И.О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 541 с.

 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств., під ред.проф. Л.Е.Стровського.-М.: Закон та право, ЮНІТІ,2001.-408 с.

 5. Бровкова Є.Г., Продіус І.П. Зовнішньоекономічна діяльність: - К.: Сірін, 2000. - 196 с.

 6. Е.Оркуш, Ю.Смєян, О.Холощак. Давальницька сировина // Галицькі контракти. – 1998. - №42.

 7. http://www.pravda.com.ua/news/2001/10/26/19107.htm
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міжнародна торгівля послугами
Місце міжнародної торгівлі в мев. Світовий ринок товарів І послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабів,...

“міжнародні економічні відносини”
Мев: міжнародна торгівля товарами та послугами, міжнародний рух капіталів, міжнародна міграція робочої сили, міжнародна кооперація...

Реферат з дисципліни “ Робота в Інтернеті” на тему: «методи та способи...
...

Реферат з дисципліни міжнародна економіка На тему: «Інвестиційний клімат України»
Отже, в даний час стабілізація інвестиц­ійного клімату є найважливішим завданням для України

1. міжнародна економічна система предмет курсу “міжнародна економіка”....
Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних...

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Четверта міжнародна науково-практична конференція «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті»...

План Вступ Теорія народонаселення Теорія розподілу Теорія ефективного попиту Міжнародна торгівля
Саме ця праця, що кілька разів перевидава­лась, сприяла перетворенню Мальтуса на одіозну постать, об'єкт найжорстокішої критики

І міжнародна науково-практична конференція
Запрошуємо Вас до участі у І міжнародній науково-практичній конференції “Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності”, яка...

Курсова робота зі світової економіки на тему: “зовнішньоекономічні...
Вступ

8. міжнародна економічна інтеграція
Внутрішньоекономічні фактори інтеграції. Зовнішньоекономічні фактори інтеграції: трансформація структури зовнішньої торгівлі; активізація...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка