Пошук по сайту


Принцип творчої напруги в лідерстві - Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво...

Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6Принцип творчої напруги в лідерстві – точна картина теперішнього так само важлива як і переконлива картина бажаного майбутнього
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблиця 2.10.

Нові ролі лідера (за П. Сенге)

Лідер як дизайнер


 • Організаційний дизайн помилково сприймається як клітинки та лінії

 • Керівна роль ідей про ціль, бачення та ключові цінності

 • Політики, стратегії та структури

 • Ефективний процес навчанняЛідер як вчитель


 • Ментальна модель: на що в основному лідери націлюють власну увагу та увагу їх організації

 • Визначення реальності та заохочення висловлення поглядів на реальність


Лідер як слуга

 • Обслуговування людей

 • Обслуговування цілі

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблиця 2.11.

Нові навики лідера (за П. Сенге)

Побудова спільного бачення


 • Заохочення особистого бачення

 • Комунікація та прохання про підтримку

 • Бачення як постійний процес

 • Змішування бачення “в себе” з баченням назовні

 • Розрізнення позитивного і негативного баченняВипробування нових моделей

 • Бачення зрізів абстракції

 • Швидкість думки

 • Розрізнення теорії та теорії в дії

 • Розпізнання та зменшення захисних рутин

Системне думання


 • Взаємозв’язки, а не речі та процеси

 • Відмова від звинувачень

 • Розрізнення деталізованої складності та складності динамічної

 • Фокусування на зонах високої віддачі

 • Запобігання симптоматичним рішенням

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки


 • Проблеми лідерства є ключовими для досягнення організаційної ефективності. З одного боку, лідерство розлягається як наявність визначеного набору якостей, які приписуються тим, хто успішно впливає на інших, з іншої, лідерство – це процес переважно несилового впливу в напрямку досягнення групою чи організацією своїх цілей. Лідерство представляє собою специфічний тип управлінської взаємодії, оснований на найбільш ефективному поєднанні різних джерел влади і направлений на спонукання людей до досягнення спільних цілей.
 • Лідерство передбачає вплив на послідовників, тому питання про використання влади і прийнятності лідера для його підлеглих має актуальний характер. Здатність прийняти лідера в більшій мірі залежить від потреби підлеглих отримати задоволення від роботи.
 • Лідерство як тип відношень управління відрізняється від власне управління і будується на відношеннях типу “лідер-послідовник”, ніж “начальник-підлеглий”. Не кожен менеджер використовує лідерство у своїй поведінці. Продуктивний менеджер не обов’язково є ефективним лідером, і навпаки. Успіх в управлінні не компенсує поганого лідерства.
 • Підходи до вивчення лідерства відрізняється комбінацією трьох основних змінних, які приваблюють увагу дослідників по сьогодення: лідерські якості, лідерська поведінка і ситуація, в якій діє лідер. Важливу роль при цьому відіграють характеристики поведінка послідовників. Кожен з підходів пропонує своє рішення проблеми ефективного лідера.
 • Розглядаючи питання про лідерство, велике значення мають такі ситуаційні фактори, як очікування підлеглих, їх вміння і навики, чіткість визначення їх ролі, досвід роботи. Лідери мало повипливають на підвищення ефективності виробництва, якщо не можуть правильно змінювати і підкоряти своїм цілям ці фактори.
 • Підходи, що ґрунтуються на ситуаційності лідерства, пропонували пояснювати ефективність лідерства через різні ситуаційні змінні, тобто через вплив зовнішніх факторів, не беручи при цьому до уваги лідера як особистість. Нові концепції намагалися об’єднати переваги і досягнення як традиційного, так і ситуаційного підходів. В своїх висновках ці концепції ґрунтуються на аналізі лідерського характеру і його взаємозв’язку з наявною ситуацією.
 • Ситуаційний підхід передбачає необхідність враховувати такі складові, як лідер, підлеглі, організація. Ці складові знаходяться у взаємодії і повинні бути правильно ідентифіковані.
 • Нові підходи концентрують свою увагу на здатності лідера створювати нове бачення вирішення проблеми і, використовуючи свою харизму, передати її значення послідовникам таким чином, щоби це надихнуло і викликало у них ентузіазм до здійснення дій для досягнення мети.
 • Грецьке слово “харизма” означає “дар”. Здатність впливати на людей, яка не може бути чітко пояснена логічними засобами, називається харизмою.

Передбачається існування двох типів харизматичних лідерів: чітко формулюючий свої передбачення і реалізуючий лідерство в критичних ситуаціях.


 • Теорія атрибуції лідерства передбачає, що здатність лідерів до передбачення реакції послідовників збільшується при умові, що відомо, як послідовники пояснюють свою поведінку і результативність.
 • Лідери визначають причини поведінки послідовників стосовно їх особистості, задачі або унікальному збігу обставин, що називається контекстом.
 • Формування та підтримка організаційної культури – одне з найважливіших завдань лідера. Організаційна культура – сукупність найбільш важливих припущень, що сприймаються членами організації і набувають значення у задекларованих організацією цінностях, які задають людям орієнтири їх поведінки та дій.
 • Компетенції сучасного лідера розглядають як складну композицію знань, навичок, досвіду та практики. Компетенції формуються під впливом організаційної культури. Виділяють фахову, методичну та соціальну компетенції.
 • Можуть існувати певні замінники та нейтралізатори лідерства, які мають витоки у особливостях підлеглих, особливостях завдання та особливостях організації.
 • Глобалізований світ спричиняє появу нових ролей лідера: лідер як дизайнер, лідер як вчитель, лідер як слуга. До нових навичок лідера можна віднести: побудова спільного бачення, випробування нових людей, системне думання.Методичні рекомендації
Мета розділу:

 • отримати знання щодо природи та змісту лідерства;

 • ознайомитись з підходами до вивчення лідерства;

 • навчитись обирати стиль лідерства відповідний ситуації в організації.


Матеріали для обов’язкового вивчення:

  1. Мультимедійний навчальний посібник „Корпоративна політика і лідерство”, розділ 2.

  2. Опорний конспект дистанційного курсу, розділ 2.


Додаткові матеріали для вивчення:

 1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. – М.: – Гардарики, 1999. – 415 с.

 2. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.-Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы: Пер.с англ. – 8-е изд. – М.: Инфра – М, 2000. – С.361 – 423.

 3. Лютенс Ф. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-е изд. – М.: ИНФРА – М, 1999. – С.390 – 467, 563 – 686.

 4. Филанович С.Д. Лидерство и практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 288 с.

 5. Чемерис А., Ліпенцев А. Підвищення кваліфікації управлінців: досвід та проблеми // Вісник Головдержслужби України. – 1997. – № 1 – С. _______.


Види навчальної діяльності, передбачені у розділі 2

Практичне заняття „Ефективне лідерство в організації”

Мета:

 • проаналізувати основні підходи до класифікації стилів лідерства;

 • розглянути на прикладі реальних організацій сучасні практики лідерства;

 • виявити чи існує вплив лідерства на організаційну ефективність.


Завдання для виконання:  1. Наведіть основні підходи до вивчення лідерства в організації

  1. Наведіть два приклади відомих лідерів із сфери державного управління та місцевого самоврядування; із сфери політики; із сфери бізнесу, які наділені рисами харизматичного лідера і обгрунтувати в чому це проявляється

  1. Які основні відмінності традиційних перехідних лідерів від перетворюючих лідерів? Поясніть ці відмінності на прикладі керівників сучасних українських організацій

  1. Що прийнято розуміти під замінниками лідерства? Наведіть приклади замінників лідерства, пов’язаних з задачею, підлеглими та організацією

  1. Наведіть конкретні приклади впровадження та підтримки лідерами організаційної культури в державній установі (або організації іншої за природою)

  1. Наведіть умови ефективного лідерства в реальній організації за власним досвідом, матеріалами періодики або соціологічних досліджень

Форма звітності для завдання 2.1.:

2.1. Основні підходи до вивчення лідерства в організації


Форма звітності для завдання 2.2.:


2.2. Форма для обгрунтування наведених прикладів харизматичного лідерства

Наведений приклад

Компоненти, якими аргументується харизматичність наведеного лідера

Прізвище та соціальний статус наведеного лідера

Прізвище та соціальний статус наведеного лідера

Форма звітності для завдання 2.3.:


2.3 Основні відмінності традиційних перехідних лідерів від перетворюючих лідерів? Відмінності на прикладі керівників сучасних українських організаційТрадиційні перехідні лідери

Перетворюючі лідери


Форма звітності для завдання 2.4.:


2.4. Приклади замінників лідерства з власного досвіду чи досвіду діяльності інших організацій

Особливості підлеглих
Особливості завдання
Особливості організацій
Форма звітності для завдання 2.5.:


2.5. Приклади впровадження та підтримки лідерами організаційної культури в державній установі (або організації іншої за природою)Механізми впровадження і підтримки і підтримки організаційної культури

Приклади дій лідерів в реальних організаціяхТе, чому лідери приділяють увагу


Реакція лідерів на організаційні кризи


Моделювання ролей та навчання


Критерії нагород і статусів


Критерії підбору і просування


Критерії розподілу ресурсів


Організаційна „символіка” та „обрядовість”

Форма звітності для завдання 2.6.:

2.6. Умови ефективного лідерства в реальній організації


Форма звітності для завдання 2.7.:

2.7. Риси ефективного лідерства


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях)...
«Deutsch ist einfach», частина 1 (граматика в таблицях)/ навчальний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів вищих...

Українська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством...
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

Тема заняття
Леоненко П. М теорія фінансів: Навч посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. ( ст. 282-289)

Робоча навчальна програма з дисципліни“Паблік Менеджмент: лідерство та організаційна культура”
Львівський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління

Тема: Радянська модернізація України (1929-1938 роки). Західноукраїнські землі у 1921-1938 роках
Кого із названих партійних діячів можна назвати потенційним опонентом Й. Сталіна в боротьбі за лідерство?

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчання курсу "Соціологія життєвого середовища" для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм...

Тема. Суть фінансів їх функції І роль в суспільстві
Леоненко П. М теорія фінансів: Навч посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 480с. ( ст. 5-107)

Укладач Н. Квітка
Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку / Укладач Н. Квітка....

11. Керівництво та лідерство в організації Сутність, основні засади керівництва та лідерства
При цьому успішним керівництвом можна вважати таке, за якого існують налагоджені стосунки між управлінцями та їх підлеглими, ініціативність...

Бюлетень нових надходжень за квітень 2014 року
Кармелюк, Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : посібник з розв'язування задач : навчальний посібник для студентів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка