Пошук по сайту


Парасочка ганна іванівна дата народження

Парасочка ганна іванівна дата народження

Сторінка1/2
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації
Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування


Формування в учнів груп продавців знань, вмінь та навичок згідно кваліфікаційної характеристики

З досвіду роботи майстра в/н

ПАРАСОЧКИ Г.І.

Розглянула та ухвалила метод комісія

Викладачів та майстрів торгового профілю

Протокол № ___ від ___________20___року

Голова метод комісії М.І.Махлинець

Ужгород 2011

ЗМІСТ
І. Вступ.
П. Теоретична база досвіду.
Ш. Обґрунтування актуальності та практичного значення педагогічного досвіду.
IV. Технологія досвіду, система прийомів роботи, методична діяльність.
V. Результативність роботи педагогічного працівника.
VІ. Висновки.
Використана література.
Додатки.

ПАРАСОЧКА ГАННА ІВАНІВНА

Дата народження: 12.11.1948 року   

Посада: майстер виробничого навчання

Стаж роботи на займаній посаді на час атестації: 40 років
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю)   40 років
Освіта: середня спеціальна, товарознавець продовольчих товарів. Ужгородський технікум радянської торгівлі

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років: курси підвищення кваліфікації викладачів і майстрів торгового профілю  при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти, 2009 рік, № 39

Педагогічне звання "Майстер виробничого навчання І категорії" 

Педагогічне кредо: "Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути"

Методична проблема: Формування в учнів груп продавців знань, умінь і навичок згідно кваліфікаційної характеристики.I. В С Т У П
Наш світ з початку свого існування докорінно змінився і постійно продовжує вдосконалюватися, набувати нового вигляду. Разом із тим він вимагає від суспільства нових знань,вмінь та навичок, тому суспільство постійно повинно вдосконалюватися, та надавати нових знань підростаючому поколінню. З розвитком технічного прогресу відбулася докорінна перебудова нашого суспільства, яка на основі принципово нових економічних, соціальних і політичних факторів ставить підвищенні вимоги до підготовки робочих кадрів, їх освітнього рівня та професійної майстерності. Вони мають здійснювати важливу функцію задоволення поточних і перспективних потреб виробництва у кваліфікованих робітниках, що відповідають вимогам науково-технічного розвитку, володіти професійною майстерністю.

Сучасна освіта повинна мати випереджувальний характер, забезпечувати можливість для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку усіх громадян України.

Світові тенденції спонукають до вдосконалення систем, що забезпечують навчання і перенавчання протягом усього життя, оновлення змісту освіти, впровадження нових технологій організації професійної підготовки кадрів. Суспільство, що базується на знанні, зумовленому цими змінами, має запропонувати інші небачені досі методики в галузі освіти і підготовки.

Одним засобом озброїти людей знаннями, необхідними їм і світові, що змінюється, в забезпеченні доступу до освіти і професійного навчання протягом усього життя, тому для розвитку суспільства та покращення умов життя населення потрібно, щоб освіта в Україні була доступна усім верствам населення.

У формуванні професійних навичок і вмінь згідно з кваліфікаційною характеристикою, розширенні та поглибленні знань майбутнього кваліфікованого робітника, практичному засвоєнні сучасного обладнання, набутті професійного досвіду, важливу роль відіграють базові торговельні підприємства.

ІІ. ТЕОРЕТИЧНА БАЗА ДОСВІДУ
Суть досвіду полягає в цілеспрямованому навчанні уч­нів та застосуванні набутих знань та вмінь у роботі, твор­чий підхід до організації процесу навчання згідно квалі­фікаційної характеристики.

Даний процес проходить у декілька послідовних етапів:

 • зацікавленість учнів обраною ними професією і заохо­чення їх до її здобуття та вдосконалення;

 • осмислення засвоєння програмового матеріалу, вміння застосувати його в обраній професії;

 • привиття технічної, етичної та естетичної культури;

 • виховання відповідальності за результати своєї ро­боти.

Для цього майстер виробничого навчання Парасочка Г.І. використовує сучасну методику виробничого навчання, щоб в короткий термін учні набули міцні навики та вміння по про­фесії в об’ємі встановленими учбовими планами і програмами.

Щоб правильно навчити професійним навикам та вмінням майстер Парасочка Г.І. уміло застосовує різні методи і при­йоми,такі як:

 • мобілізація уваги учнів на навчальну роботу;

 • повторення і систематизація теоретичного навчально­го матеріалу;

 • застосування теоретичних знань на практиці, вміння застосувати в трудовій діяльності для вирішення практичних завдань;

 • вирішення проблемних ситуацій;

 • бути зібраним, стриманим, вміння володіти собою при виникненні конфліктних ситуацій;

 • систематично повторювати вивчені операції і види робіт з різними складностями, з поступовим ускладненням;

 • аналізувати допущені помилки в процесі відробки зав дання;

 • раціональність організації праці і робочого місця, дотримання правил безпеки праці;

 • повага до праці і людей праці, своєї професії;

 • культуру обслуговування покупців.

Враховуючи рівень знань з предметів професійно-теоретичної підготовки, а також особливості кожного учня, майстер виробничого нав­чання уміло застосовує аналіз кращих навчально-виробничих робіт учнів з метою мобілізації всієї групи на кращі нав­чально-виробничі успіхи, широко практикує порівняння робіт виконаних учнями з взірцями-еталонами: це упаковка товарів, нарізка гастрономічних виробів, обслуговування покупців, вміння дати консультацію покупцеві, робота на касовому апа­раті, оформлення документації по прийманню товарів.

Кожна вправа, як і кожний урок виробничого навчання, обов’язково повинні бути кроком вперед у досягненні вмінь та навичок з обраної професії.

Ш. ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ТА ПРАКТИЧНОЇ ЗНАЧИМОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
Яка ж мета професійної освіти в сучасних умовах?

По-перше - це створення умов для набуття кожною люди­ною професії і включення її в суспільно-корисну, продуктив­ну працю відповідно до її інтересів та здібностей.

По-друге - це задоволення поточних та перспективних потреб ринку праці в кваліфікованих, конкурентоздатних робітниках, що мають професійну мобільність, за­гальну культуру.

Виходячи з основної мети професійної освіти, педагогічний колектив училища і базові підприємства визна­чають вміст, організаційну структуру, форму, методи, засоби навчання і виховання. Це необхідно здійснювати на основі врахування вікових, психофізіологічних особливостей, учнів, галузевих і територіальних потреб в робітничих кадрах, на­ціональних і регіональних особливостей, а також історії роз­витку і традиції навчального закладу і торгівлі, для яких здійснюється підготовка кваліфікованих кадрів.

Перебудова професійної освіти на основі врахування су­часних і перспективних вимого суспільства, науково-техніч­ного прогресу вимагає зміни статусу керівників, викладачів і майстрів виробничого навчання. В цих умовах значно підвищується їхня особиста відповідальність у виборі форм і методів навчання і виховання, організації суспільно-корисної і продуктивної праці учнів, забезпеченні їхньої участі в різних міроприємствах: конкурсах професійної май­стерності, предметних та технічних гуртках, спортивних міроприємствах, міроприємствах які проводяться на базових підприємствах /виставки продажу, виїзна торгівля/ і т.д. А це вимагає від майстрів виробничого навчання постійного творчого пошуку, високої педагогічної і професійної май­стерності.

З'явилися нові слова: маркетинг, менеджер, дистриб’ютор. Ідентифікація товару, електронна апаратура для розрахунків з покупцями, нові види упаковки, нові товари і нові вимоги до продавця. На сучасному етапі до торгівлі особливу увагу приділяють питанням підвищення професійного рівня робітни­ків, підвищення кваліфікації продавців, вихованню свідомого ставлення до роботи, суворого дотримання трудової дисциплі­ни. Фаховий рівень продавців визначається кваліфікаційним класифікатором професії, згідно якого рівень-визначається за Ш розрядами:

V розряд - вищий рівень;

ІV розряд - середній рівень;

Ш розряд - нижчий рівень.

Якість праці продавця визначається зразковим виконан­ням професійних обов'язків. А професійних обов’язків дуже багато. Праця робітників торгівлі складна. Основним елементом процесу продажу є обслуговування покупців, а без знань основ психології та етики ділових відносин дуже важко і не цікаво працювати, робота перетворюється на тягар. Про­давець повинен уміти виконувати різноманітні робочі опера­ції щодо приймання товарів, їх сортування, зберігання, пе­реміщення, підготовки до продажу.

Щоб правильно організувати роботу, необхідно розумно розподілити процес праці на окремі операції, правильно об­ладнати робочі місця всім необхідним устаткуванням, інвен­тарем, інструментарієм, запропонувати то­вар, знати товарну характеристику товара, вміти розмовляти з покупцем, упакувати товар, знати правила експлуатації устаткування, дотри­мання техніки безпеки, а також виконання Основних Правил торгівлі, що є основою підвищення культури обслуговування.

Важливе завдання полягає в тому, щоб навчити учнів усьому новому, що впроваджується в торгівлі.

Багато учнів, які ідуть навчатися в наше училище пога­но уявляють професію продавця. Вони не знають, що праця продавця це постійні психологічні навантаження, напружений темп роботи - чим він вищий, тим вище і нап­руження, відчуття відповідальності за матеріальні цінності, відчуття, що ти сам, начебто товар, викладений у вітрину під сотнями поглядів, який повинен мати привабливий, елегантний вигляд, постійно працювати над своїм іміджем.

Щоб оволодіти цими знаннями і вміннями, виконувати роботу згідно кваліфікованих вимог на уроках виробничого навчання, майстер повинен прививати любов до торгової професії, уміло розкрити зміст роботи, її позитивні і негативні сторони.

М.Горький сказав: :Любіть працю, яка вона є і тоді во­на підніме вас до вершини слави".

Однією з принципово важливих умов втілення в життя практичного використання знань, умінь і навичок на уроках виробничого навчання є індивідуальний підхід майстра до учнів, виховання у них самостійності, а саме:

 1. Уміння організовувати робоче місце і дотримання правил ТБ.

 2. Правильність виконання прийомів праці на основі досвіду кращих працівників торгівлі.

 3. Уміння перетворювати труднощі в роботі, вирішення проблемних ситуацій.

 4. Дотримання санітарних норм і правил при виконанні і робіт.

 5. Економне витрачання пакувального матеріалу.

 6. Уміння розпізнавати темперамент і характер споживачів.

 7. Бережне відношення до матеріальних цінностей, почуття відповідальності за доручену справу.

 8. Дотримання трудової дисципліни і організованості.

 9. Дотримання етичних норм і правил при обслуговуванні покупців.ІV. ТЕХНОЛОГІЯ ДОСВІДУ, СИСТЕМА ПРИЙОМІВ РОБОТИ, МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Для успішного здійснення процесу навчання, необхідна система прийомів і методів навчання, яка опирається, в першу чергу, на узагальнений досвід в системі навчання в цілому і в даній області конкретно.

Успіх навчання залежить як від правильного визначення мети і змісту, так і від методів досягнення цієї мети, і від методів навчання.

Методи навчання являються одним із важливих елементів навчального процесу.

Складовою частиною методу навчання є методичні при­йоми. Вони поглиблюють засвоєння окремих питань з теми, яку вивчають. Наприклад, в підготовці продавців продовольчих товарів велике значення має запам’ятовування ціни на товар, який є в продажу. На уроці виробничого навчання в даному випадку майстер виробничого навчання використовує методи, які вимагають запам'ятовування цін, це підрахунки вартості покупки без ярликів цін, оформлення ярликів цін, підрахунки вартості покупки по карточках на швидкість і точність, конкурс по підрахунках між учнями на швидкість і точність, тренувальні вправи по зважуванню товару. Це одна із функцій яку має виконувати продавець.

В своїй роботі Парасочка Г.І. використовує основні типи методів навчання комплек­сно, так як вони доповнюють один одного і взаємозв'язані.

Це такі:

 • словесний метод (розповідь, бесіда, пояснення) - засвоєння матеріалу на 15 %;

 • наглядний метод (плакати, схеми, таблиці, записи і замальовки на дошці, натуральні взірці, муляжі) - засво­єння матеріалу на 25 %;

 • практичний метод (лабораторні роботи, вправи, творчі роботи) - засвоєння матеріалу на 80 - 90 %.

Наприклад, при вивченні асортименту кондитерських то­варів майстер виробничого навчання Парасочка Г.І. словес­ним методом дає характеристику цих товарів, методи їх ви­робництва, споживчі властивості, відмінні особливості, од­ночасно демонструє ці товари наглядним методом для отримання знань, пропонує учням визначити за взірцями ті або інші властивості, відмінні особливості цукерок і карамелі, печива цукрового від затяжного.

В процесі виробничого навчання коло використання ме­тодів розширюється, так словесні методи майстер виробничого навчання доповнює методом усного і письмового інструктажу. Наглядні - показом трудових прийомів, практичні - трудовою діяльністю учнів, творчими роботами на конкурсах (конкурс по пакуванню товарів, конкурс по оформленню святкових на­борів).

При використанні наглядності майстер виробничого нав­чання дотримується ряду методичних вимог: відбирає лише ті посібники з врахуванням мети заняття, направляє увагу учнів на головні сторони завдання, створює умови макси­мальної активності, самостійності.

Наприклад, при вивченні асортименту шоколаду майстер виробничого навчання Парасочка Г.І. ставить мету: навчи­ти учнів розпізнавати асортимент шоколаду за класифікаційними ознаками, оцінювати якість відповідно до вимог стандарту.

Використовуючи натуральні взірці, спочатку вивчають упаковку шоколаду (фольга, парафінований папір з малюнком) реквізити маркування шоколаду (назва, підприємство-виробник, дата виготовлення, термін зберігання, рецептурний склад, калорійність).

Учні заповнюють таблицю на основі натуральних взірців, з використанням каталогів та стандартів на шоколад.

Показник

Характеристика

форма

правильна

поверхня

гладка, блискуча, без плям, пухирців

колір

однорідний, від темно-брунатного до світло-брунатного

консистенція

тверда, структура однорідна

смак

солодкий, з приємною гіркотою

аромат

яскраво виявлений

При вивченні асортиментних завдань майстер підтримує тісний контакт з викладачами предметів професійно-теоретичної підготовки, так як зв’язок теорії з практикою в навчанні, визначає не лише знання пи­тань з теорії, але і використання цих знань в трудовій ді­яльності для вирішення практичних завдань.

Наприклад, одержана на уроках теоретичного навчання відомість про властивості товару дає можливість на практи­ці визначити переваги одного виду товару над іншим, їх взаємозамінність.

Вивчення теми "Розпізнавання асортименту шокола­ду" майстер виробничого навчання пов’язує з предметом "Товарознавство продовольчих товарів" (тема "Шоколад"), з предметом "Саніта­рія і гігієна" (тема "Умови зберігання продовольчих то­варів").

Здійснення тісного зв’язку теорії і практики в навчаль­ному процесі, являється головною метою роботи майстра ви­робничого навчання з практичного застосування знань, умінь і навичок в оволодінні професією продавець.

На сучасному етапі багато торгових фірм випускають широкий асортимент товарів, з’явилося нове обладнання, нові комерційні відносини, нові вимоги до торгово-технологічного процесу. Завдяки культурі обслуговування продавця, підвищується і культура торгівлі.

При проведенні інструктажів майстер в/н Парасочка Г.І. звертає увагу на використання інтерактивних методів навчання, серед яких метод проблемних ситуацій, ділова гра, мозкова атака та інші.

Так, як, продавець повинен уміти запропонувати товар і пояснити покупцеві призначення цього товару, його калорійність, від учнів вимагається досконале знання спецпредмету та вирішення проблемних ситуацій.

Майстер в/н, виходячи із знань і досвіду, готує для учнів сис­тему питань з нової теми, які допомагають їм вирішити любу проблемну ситуацію. Питання повинні викликати в учнів цікавість до вирішення проблеми та активізацію розумової діяльності.

Проблемні питання можна ставити, використовуючи крила­ті вирази:

"Плоди і овочі - це музика і поезія харчування" Г.В.Цереві.

Чому?

Відповідь: Тому, що плоди і овочі містять вітаміни, вуглеводи, органічні кислоти, мають хо­роший смак і аромат, підвищують апетит і сприяють засвоєнню організмом інших харчових продуктів. Деякі види плодів і овочів мають лікувальні і дієтичні властивості.

"Шматок хліба добре спеченого представляє собою найбільший винахід людського розуму" Тімірязєв.

Відповідь: Багато людей взяли участь у його створен­ні - це селекціонери, механізатори, техно­логи, хліб являється одним із важливих і масових продуктів харчування. Це - ка­лорійний, смачний, ситний продукт.

Ще один приклад торгової ситуації:

"Покупець просить шоколад для дитини віком до 7 ро­ків"

Ваші дії?

Відповідь: "Споживачеві необхідно запропонувати шо­колад звичайний без добавок з добавленням моло­ка - "Оленка", "Чайка". Тому що цей шоколад містить менше какао-маси і немає гіркуватого присмаку, а також містить менше теоброміна, який збуд­жує нервову систему".

Майстер виробничого навчання Парасочка Г.І. велику увагу приділяє культурі торгівлі та професійній етиці продавця. У торгівлі мають працювати люди ввічливі, куль­турні, які вміють тактовно спілкуватися з покупцями різного сегменту і при цьому дарувати та отримувати насолоду від роботи.

Продавець повинен знати, що таке технічна культура - це знання справи, добра обізнаність щодо товару, вміння швидко, чітко і технічно правильно виконувати пов’язані з продажем товарів операції.

Для точного засвоєння трудових дій майстер виробничо­го навчання веде показ в такій послідовності: загальний показ в робочому темпі; повільний показ з поясненням; показ окремих трудових рухів; повторення показу в робочому темпі. В такій послідовності виконується упаковка товарів, нарізка гастрономічних товарів. При показі майстер звертає увагу на те, як учні тримають інструменти, в якій робочій позі виконують завдання. Особливу увагу звертає на вико­нання вимог ТБ, бережне відношення до інвентаря і облад­нання.

Пакувати і відпускати товар необхідно тільки на очах у покупця, при цьому треба чітко називати суму грошей за покупку.

Майстер виробничого навчання велику увагу звертає на набуття майстерності.

Від того як продавець бере до рук товар, як демонструє його, кладе на місце чи пакує, іноді залежить не тільки остаточне рішення покупця про придбання товару, а й подаль­ше його ставлення до продавців даного магазину.

Робоче місце продавця - кінцевий етап на шляху товару від виробника до споживача.

Впевнені, економні, вправні руки продавця, доведені до автоматизму навички - все це ознаки справжнього профе­сіоналізму. І якщо це виходить в учнів, вони шліфують кож­ну вправу, яка приносить їм задоволення.

Майстер виробничого навчання наголошує на те, що наш край відвідує багато туристів, і дуже приємно, коли прода­вець знається на історії рідного міста, може порадити ту­ристові, чи людині з іншого міста, які торговельні підпри­ємства зможуть задовольнити його потреби. Приємно, коли продавець може спілкуватися кількома мовами, ще приємніше, коли він шанує рідну мову і пропонує свої послуги зі слова­ми: "Прошу!", "Будь ласка!".

І кого не зацікавить наприклад, тема "Обслуговування покупців у відділі кондитерських товарів"?

При вивченні цієї теми часто використовуються рольові ігри. Учні складають діалоги, програють їх. Потім роз­бирають конкретну ситуацію. Вони помічають все, де у продавця роздратованість, безтактність, некомпетентність, неправильні прийоми спілкування, оцінюють правильність мови.

Майстер виробничого навчання підкреслює, що поняття "Покупець" узагальнене, в ньому поєднані якості людей, різ­них за характером, віком, професіями, соціальними ознака­ми, вихованістю, внутрішньою культурою.

Покупцями можуть бути діти, юнаки та дівчата, жінки, чоловіки та люди похилого віку.

Виняткової уваги вимагають до себе люди похилого віку та особи з фізичними вадами, в жодному разі не можна відмовляти їм у товарі, натякнувши, що він їм не підхо­дить через їхні фізичні вади чи вік, це може глибоко скривдити їх.

Глухим покупцям необхідно написати ціну, рахунок, сліпим - пояснити з подробицями, як виглядає річ, яку їм пропонують купити. До продовольчих товарів такі покупці мають дві вимоги: висока якість та невисокі ціни.

Наймолодшими покупцями є діти. До них має бути особ­ливе ставлення. Дитина дуже реагує на ставлення до неї сторонніх людей. Якщо хоч раз продавець виявив до неї гру­бість і неуважність, а ще гірше, коли її посварили, зроби­ли зауваження, дитина більше не піде до того магазину та й до інших ітиме з недовірою.

Майстер виробничого навчання Парасочка Г.І. виховує в учнів трудову дисципліну і підкреслює, що учні повинні виконувати встановлений для даного підприємства режим робо­ти.

Приходити на роботу без спізнень і залишати своє робоче місце в зазначений час, добросовісно виконувати покладені на них обов’язки по організації праці на робочому місці, по виконанню окремих трудових операцій, по оснащенню ро­бочих місць і доглядом за обладнанням, дотримання вимог охорони праці і техніки безпеки.
Тема: Правила продажу товарів

Мета: Вивчити правила продажу товарів і торговельного обслуговування.

Виробити навички прийняття оптимальних рішень в ситу­аціях, що виникають у процесі продажу товарів і обслугову­вання покупців
Ситуація № 1. Магазин "Осетія" працює з 8 до 22 години. Покупець, відібравши товари, підійшов до каси о 22 год. 03 хв.

Касир відмовився провести розрахунки, мотивуючи це закінченням робочого дня. Чи правильні дії касира?

Відповідь: Ні, не правильно. Тому що згідно правил продажу про­довольчих товарів, при закритті магазину на обід, або по за­кінченні робочого дня, каси припиняють роботу в точний час встановлений часом роботи магазину, але всі покупці, які мають на руках чеки, повинні бути обслужені.
Ситуація № 2. Покупець відмовився оплатити вартість 1 кг відваженого сиру твердого, мотивуючи це тим, що продавець додав дві доважки цього сиру загальною масою 80 г. Чи правомірні дії покупця?

Відповідь: Дії покупця не правильні тому, що згідно правил продажу товарів без нарізки допускається наявність доважок, які не перевищують 10 % загальної маси покупки. Доважки повинні відповідати сорту і якості відпущеного товару.
Ситуація № 3. Продавець помилково відпустив покупцю 2 л молока замість 1,5 л. Коли покупець відмовилась оплатити вартість 2 л молока, продавець відлила 0,5 л назад у флягу.

Чи правильно здійснює відпуск молока продавець?

Відповідь: Ні, не правильно. Всі працівники магазину повинні знати і строго дотримуватись санітарних правил при відпуску рідких продуктів в тару покупця, забороняється зливати про­дукти назад із посудини покупця в загальну масу.
Ситуація № 4. Покупець звернувся в магазин з проханням обміняти хліб, в якому виявлені сліди непромісу м’якушки. Як повинен вчинити продавець?

Відповідь: Продавець зобов'язаний обміняти хліб, так як цей хліб не відповідає вимогам стандарту. Непроміс м’якушки відноситься до прихованого браку. Такі вироби до продажу не допускаються.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зміст
Дата народження: 9 серпня 1914 року Місце народження: Гельсингфорс, Велике князівство Фінляндське, Російська імперія

Женевський Василь Тихонович Дата народження
Посада: заступник директора Тростянецької зош І-ІІ ступенів (на даний час на заслуженому відпочинку)

Даниленко Л.І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект
Дата І місце народження: 19 вересня 1967 року, с. Слоут, Глухівського району Сумської області

Дата народження 02 листопада 1967 року
...

Резюме Поперешняк Дмитро Іванович Дата народження
Тараса Шевченка та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», спеціалізація «Міжнародні фінанси»...

Літературні ігри — крок до інтелектуальності, винахідливості, творчості...
Баб’юк Ганна Андріївна, вчитель української мови та літератури Немиринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської...

Методичний посібник Руденко Валентина Іванівна
Руденко Валентина Іванівна, учитель- методист російської мови та світової літератури Водянської сзш широківського району

Посібники Руденко Валентина Іванівна
Руденко Валентина Іванівна, учитель світової літератури Водянської сзш широківського району

Програма курсу за вибором для учнів 10-11
Автор: Догару Ганна Георгіївна, вчитель математики загальноосвітньої шко­ли і-іп ступенів №2 ім. С. О. Тучкова м. Ізмаїла Одеської...

Тамара Невінчана, Леся Дичко, Ганна Гаврилець, Леся Олійник, Сергій Пілютиков, Іван Тараненко
Дирекція та Організаційний комітет висловлюють щиру подяку за допомогу в організації І проведенні фестивальних заходівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка