Пошук по сайту


Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Початковаа освіта. „ 26 ” грудня, 2014 року- 17 с. Вільцанюк О. П., викладач дисципліни «Основи медичних знань»

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Початковаа освіта. „ 26 ” грудня, 2014 року- 17 с. Вільцанюк О. П., викладач дисципліни «Основи медичних знань»

Сторінка1/3
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

_Дніпропетровський педагогічний коледж

Дніпропетровського національного університету

імені Олеся Гончара

________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія) природничих дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи медичних знань ПО-14-(1-2)/11

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 5.01010101 Початкова освіта

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація__________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Шкільне відділення

(назва інституту, факультету, відділення)

2014 рік
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 5.01010101 Початковаа освіта. „26грудня, 2014 року- 17 с.


Вільцанюк О.П. , викладач дисципліни «Основи медичних знань»

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)_______________

природничих дисциплін__________________________
Протокол від. „26грудня, 2014 року № 5
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (Коваль Ю.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

26грудня, 2014 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) ______________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”______ _____20___ року № _
“___” ___________20__ року Голова _______________ (________________.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

5.01010101 Початкова освітаРік підготовки:

Змістових модулів – 5

1-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 54

2-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

16 год.

год.

Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

- год.

год.

Самостійна робота

20 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: - диф.залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1 : 1,7

для заочної форми навчання -


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма курсу «Основи медичних знань» складена на основі Галузевого стандарту вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.01010101 «Початкова освіта» напрямку підготовки 0101 Педагогічна освіта.

До змісту дисципліни увійшли блоки змістових модулів ПН 08, ПН 09, ПН 10, ПН 11, ПН 12 та відповідні змістові модулі .

Всі розділи і теми змістових частин включено в робочу програму. До програми входять різні види занять: лекції, практичні, семінари, самостійна робота студентів.

Метою вивчення дисципліни є забезпечення формування чітких і обгрунтованих знань про вікові особливості дітей, закономірності вікового розвитку, особливості будови, життєвих функцій, умов, необхідних для нормального розвитку дитини.

Завданням вивчення дисципліни є підготовка спеціаліста, здатного оволодіти конкретними знаннями по контролю за нормальним розвитком організму дітей, здатних оперувати поняттями при поясненні основних процесів, які відбуваються в тілі людини, складати правила гігієни і вміти їх пояснювати; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою організму і функціями організму. Використовувати отримані теоретичні та практичні навички для організації освітнього процесу з використанням сучасних засобів здоров’я та інших технологій;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

нормативні показники розвитку дітей дошкільного віку; сутність поняття «здоровий спосіб життя»; вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я дитини; основи раціонального харчування дітей в дошкільному закладі; основи психічного здоров’я дітей дошкільного віку; причини ризику та основи профілактики різних соматичних і психосоматичних захворювань; будову і функції шкіри та сутність методів загартовування; гігієнічні принципи благоустрою та планування дитячого закладу; санітарні вимоги до дитячого одягу, тканин, взуття.

Вміти: визначати антропометричні показники фізичного розвитку дитини та аналізувати їх; своєчасно виявляти дітей з відхиленнями в здоров’ї; правильно оцінювати ті чи інші ознаки захворювання; визначати гостроту зору і слуху; складати і аналізувати режим дня і занять у дошкільному закладі; визначати плоскостопість, правильно підбирати меблі і розсаджувати дітей; складати правила гігієни харчування; організовувати різні види загартовування: повітрям, сонцем, водою; виконувати найпростіші прийоми реанімації; зупиняти кровотечі різними способами; надати першу допомогу при ударах, розтягненнях, переломах і термічних ушкодженнях; формулювати і обгрунтовувати роль різних чинників у виникненні шкідливих звичок у дітей та підлітків.  1. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1 ( 13 б. )
Змістовий модуль 1.

ПН08
Тема 1 ПФ.С.01.ПП.О.001.ПН.001
Охорона дітей та підлітків. Стан здоров’я дітей та підлітків, складова частина навчального процесу.


Значення курсу основ медичних знань для майбутніх педагогічних працівників. Історія розвитку медицини. Видатні українські лікарі. Сучасний стан медичного обслуговування населення Україні. Поняття про самодопомогу і взаємодопомогу в надзвичайних ситуаціях та побуті. Поняття про здоров’я та патологію. Вікова періодизація розвитку дітей і значення зовнішнього захисту здоров’я дітей різних вікових груп. Характеристика кожного з періодів розвитку дитини з медичного погляду. Критичні періоди розвитку дитини. Порівняльні дані про народжуваність, захворювання і смертність дітей в Україні. Основні напрями попередження дитячих захворювань.
Тема 2 ПФ.С.01.ПП.О.001.ПН.002
Профілактика порушень слуху, зору та опорно-рухового апарату.


Особливості слухового аналізатора дитини. Фактори, що сприяють розвитку слуху дитини. Значення мови вчителя для слухового сприйняття. Основні причини порушень слуху у дітей шкільного віку. Поняття про сіркову пробку, чужорідне тіло вуха, гострий та хронічний отит, розрив барабаної перетинки. Надання долікарської медичної допомоги при патології органу слуху. Попередження порушень слуху у дітей.
Особливості зорового апарату дитини. Причини та ознаки короткозорості у дітей. Попередження короткозорості у дітей. Поняття про астигматизм, далекозорість, косоокість, дальтонізм. Вплив перегляду телепередач на зір дитини.
Постава – звичне положення тіла під час сидіння, стояння чи при ходінні. Ознаки нормальної постави. Сколіози, лордози, кіфози. Причини їх виникнення, профілактика. Плоскостопість – вроджена та набута, перші ознаки плоскостопості. Профілактика плоскостопості.

Тема 3 ПФ.С.01.ПП.О.001.ПН.003
Профілактика психоневрологічних порушень у дітей.


Поняття про дитячі неврози та їх причини. Причини шкільних неврозів. Класифікація неврозів. Ознаки, загальні для всіх форм неврозів. Характеристика неврастенії, неврозу страху, неврозу нав’язливих станів, істеричного неврозу, заїкання. Запобігання психоневрологічних порушень у дітей.


Тема 4 ПФ.С.01.ПР.Р.002.ПН.020
Догляд за здоровими дітьми.


Догляд за здоровою дитиною грудного віку. Особиста гігієна дітей раннього віку. Загартовування дітей. Масаж і гімнастика для дітей раннього віку. Вигодовування дітей грудного віку. Догляд за здоровими дітьми, старшими 1 року. Особиста гігієна дітей дошкільного та шкільного віку. Загартовування, гімнастика та фізична культура. Раціональне харчування дітей різного віку.

Тема 5 ПФ.С.01.ПР.Р.002.ПН.024
Догляд за хворою дитиною.


Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщення, в якому перебуває хвора дитина. Особиста гігієна хворої дитини. Попередження опрілості та пролежнів. Вимірювання температури тіла у дитини. Поняття про гіпертермічний синдром та надання долікарської медичної допомоги при ньому. Застосовання ліків, введення ліків ентеральним та парентеральним шляхами. Особливості харчування хворої дитини.

Тема 6 ПФ.С.01.ПР.Д.003.ПН.027
Попередження захворювань шкіри, гельмінтозів та педикульозу
.

Причини шкіряних захворювань. Гнійничкові хвороби шкіри, їх причини, локалізація, ознаки, сприятливі умови. Характеристика найбільш розповсюджених гнійничкових захворювання шкіри, профілактика. Поняття про грибкові хвороби шкіри. Стрижак: джерело захворювання, збудних хвороби, локалізація, ознаки хвороби та її попередження. Короста: джерело захворювання, збудник, локалізація, загальні та місцеві ознаки, профілактика.
Поняття про педикульоз, шляхи зараження, локалізацію, ознаки та його профілактику. Загальна характеристика гельмінтозів та шляхи зараження яйцями глистів. Поняття про аскаридоз та ентеробіоз. Профілактика гельмінтозів.
ПН09
Тема 7 ПФ.Д.02.ПП.Н.021.ПН.084
Основні принципи застосування лікарських препаратів.


Поняття про види лікарських препаратів. Засоби введення лікарських препаратів в організм. Можливі ускладнення після введення ліків в організм їх профілактика.


Тема 8 ПФ.Д.02.ПР.Р.017.ПН.079
Долікарська медична допомога при невідкладних станах, які виникають при захворюваннях дихальної і серцево-судинної систем.

Бронхіальна астма як захворювання інфекційно-алергічної природи. Характеристика нападу бронхіальної астми. Надання долікарської медичної допомоги. Кровохаркання та легенева кровотеча як ускладнення захворювань дихальної системи, ознаки, надання долікарської медичної допомоги. Гіпертонічна криза як ускладнення гіпертонічної хвороби, ознаки, можливі ускладнення. Надання долікарської медичної допомоги. Ішемічна хвороба серця. Дві форми її прояву – стенокардія та інфаркт міокарду. Причини, ознаки, надання долікарської медичної допомоги, профілактика. Гостра серцева недостатність, причини, основні ознаки. Надання долікарської медичної допомоги. Непритомність як прояв гострої судинної недостатності, причини, ознаки, надання долікарської медичної допомоги. Поняття про колапс.
Модуль 2 ( 21 б. )

Змістовий модуль 1.

Тема 9 ПФ.Д.02.ПР.Р.017.ПН.078
Долікарська медична допомога при невідкладних станах, які виникають при захворюваннях систем травлення і сечовиділення.


Гострий гастрит, причини, ознаки, надання долікарської медичної допомоги. Шлунково-кишкова кровотеча як ускладнення виразкової хвороби, ознаки, надання долікарської медичної допомоги. Печінкова коліка як ускладнення жовчнокам’яної хвороби. Причини, ознаки. Надання долікарської медичної допомоги.
Гострий цистит, причини, ознаки, надання долікарської медичної допомоги, можливі ускладнення, профілактика. Ниркова колька як ускладнення нирковокам’яної хвороби, ознаки, надання долікарської медичної допомоги.

ПН10
Тема 10 ПФ.Д.01.ПП.Н.006.ПН.044


Основи інфекційних хвороб та їх попередження. Поняття про імунітет та дезінфекцію.
Особливості інфекційних хвороб. Інфекційний процес, періоди. Епідемічний процес, три ланки процесу, епідемічне вогнище. Групи інфекційних хвороб. Профілактика (роль вчителя, вихователя), протиепідемічні заходи. Імунітет: види, фактори, які впливають на імунітет. Дезинфекція – задання, методи та засоби. Поняття про дезінфекція, дератизацію.Тема 11 ПФ.Д.02.ПП.О.014.ПН.063
Захворювання органів дихання.


Грип, особливості, збудник, джерело інфекції, шляхи передачі, ознаки грипу, ускладнення. Принципи лікування, догляд, надання невідкладної допомоги. Профілактика загальна, спеціальна. Протиепідемічні заходи (ізоляція хворих, дезинфекція, підвищення імунітету людини). Поняття про туберкульоз.

Тема 12 ПФ.Д.02.ПП.О.014.ПН.064
Кишкові інфекції.


Холера – особливо небезпечна хвороба. Харчові токсикоінфекції (сальмонельоз, ботулізм), дизентерія. Особливості кишкових інфекцій, збудники, джерело інфекції, шляхи передачі, можливість зараження, ознаки хвороб, ускладнення надання долікарської допомоги. Профілактика (санітарна культура людей), дезінфекція. Протиепідемічні заходи. Роль вчителя.


Тема 13 ПФ.Д.02.ПП.О.014.ПН.065
Кров’яні інфекції.


СНІД, епідемічні особливості, джерело інфекції, групи ризику, шляхи передачі, клінічні ознаки, медична допомога хворим на СНІД, зашальна профілактика. Правовий та психосоціальний захист хворих та ВІЛ – інфікованих. Медична допомога хворим. Протиепідемічні заходи. Поняття про висипний тиф. Профілактика педикульозу.
Змістовий модуль 2.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101...
Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта....

Робоча програма навчального предмета українська мова (шифр І назва...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма навчального предмета українська література (шифр...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма «Основи екології» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма «Основи екології» для студентів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю 02020401 Музичне мистецтво....

Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка»
Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю...

Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка»
Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю...

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи аудиту»
Робоча програма дисципліни «Основи аудиту» для студентів за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит» спеціальністю 03050901 «Бухгалтерський...

Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному...
Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса...

План підготовки та проведення Дня цз І от у Голубівській зош І-ІІІ ступенів № з/п Заходи
Вивчення нормативних документів мон украї­ни, гуоіі, руо, управ­ління з надзвичайних ситуацій з питань під­готовки учнів за програ­мою...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка