Пошук по сайту


Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної підготовки 0101 “Педагогічна освіта” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”) за вимогами кредитно-модульної системи «ухвалено» - Сторінка 5

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної підготовки 0101 “Педагогічна освіта” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”) за вимогами кредитно-модульної системи «ухвалено»

Сторінка5/5
1   2   3   4   5
Криза – момент істини для університетської освіти. // Науково – практичне видання «Вища школа». – 2009р. - №11. – С. 5-17.

 • Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. – К.: Знання України, 2003. – 450 с.

 • Огнев’юк В.О. Проблеми та перспективи оцінювання якості української освіти. / Моніторинг якості освіти: теорія та практика : матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції [Редкол. : В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін.]. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – С.6-9

 • Ортега-і-Гасет Х. Місія Університету // Ідея Університету: Антологія. – Львів, 2002.

 • Основные парадигмы и модели образовательной деятельности // Философия социальных и гуманитарных наук. Учебное пособие для вузов / под общ. ред. проф. С.А. Лебедева. – М.: Академический проект, 2006. – разд.2, гл.5.

 • Павловський Кшиштоф. Трансформації вищої освіти в ХХІ столітті: польський погляд. – К.: Навчально – методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент – освіти в Україні», 2005. – 230с.

 • Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк,

 • А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.:

 • Знання, 2007. – 495с. .

 • Пелікан Я. Ідея Університету : пер. з англ. — К.: Дух і літера, 2009. — 306с.

 • Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д.Коваль. – К.: Основи, 2000. – 355с.

 • Платон. Діалоги / Пер. з давньогр. – К.: Основи, 1999. – 395с.

 • Покликання університету: Зб. наук. пр. / Відп. ред. О. Гомілко. – К.: РІА «ЯНКО»; «ВЕСЕЛКА», 2005. – 304с.

 • Поляков М.В., Савчук В.С. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи. – К.: Ґенеза, 2004. – 416с.

 • Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Пер. с англ. – М., «Когито-Центр», 2002. – 396с.

 • Святий Августин. Сповідь / Пер. з латин. Ю.Мушака; Післям. С.Здіорука. – К.: Основи, 1999. – 319с.

 • Секундант С. Реформа освіти в контексті філософії ХVІ – ХVІІ сторіч. / С.Секундант // Філософська думка. – 2008. - №5. – С.52-63.

 • Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія / Пер. з латин. А.Содомори. – К.: Основи, 1999. – 603с.

 • Сидоров Н.Р. Философия образования: Введение: учеб. пособ. / Н. Р. Сидоров. – СПб: Питер, 2007. – 303с.

 • Сірополко Степан. Історія освіти в Україні. – Київ: Наук. думка, 2001. – 912с.

 • Сковорода, Григорій. Твори: У 2т. – К.: АТ «Обереги», 1994. – (Гарвард. б-ка давнього укр. письменства).

 • Слотердайк П. Критика цинического раз ума./ Петер Слотердайк; пер. с нем. А. Перцева; испр. изд-е. – Екатеренбург: У- Фактория, М.: АСТ Москва, 2009, -800 с.

 • Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992 – 543с. – С.405 – 424.

 • Спіноза Бенедикт. Теологічно – політичний трактат / Пер. з лат. В.Литвинов; Вст. слово В.Литвинова. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2005. – 237с.

 • Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: Наукове видання / За заг. ред. С.О. Сисоєвої. – К.: КІМ, 2008. – 424с.

 • Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. / Э.Тоффлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 557, [3]с. – (Philosophy)

 • Тоффлер, Елвін. Третя Хвиля / З англ. пер. А.Євса. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 480с. – Бібліогр. : с. 432-453.

 • Університетська автономія. Спеціальний випуск: зб. наук. статей / Упоряд.: С. Квіт, Г. Касьянов, Т. Ярошенко, К. Сігов, Л. Фінберг; Нац. ун-т “Києво-Могилянська Академія” // Дух і літера. — 2009. — № 19.

 • Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура: монографія / за ред. В.Г. Кременя. – К.: Педагогічна думка. – 2008. – 472с.

 • Философия образования // Философия социальных и гуманитарных наук. Учебное пособие для вузов / под общ. ред. проф. С.А. Лебедева. – М.: Академический проект, 2006. – разд.3, гл.3

 • Философия социальных и гуманитарных наук. Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. проф. С.А. Лебедева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2008. – 733с. – (Gaudeamus).

 • Філософія освіти: науковий часопис / засн. Ін-т вищої освіти АПН України, нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, УАПН. – К.: Майстер-клас. 2005 - №1, №2; 2006 - №1, №2, №3

 • Хрестоматія з української класичної педагогіки: К. Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, Г.Ващенко, В. Сухомлинський: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Уклад. В.П. Кравець, О.І. Мешко. – К.: Грамота, 2008. – 768с.

 • Ціцерон, Марк Тулій. Про державу; Про закони; Про природу богів / Пер. з латин. Володимир Литвинов. – К.: Основи, 1998. – 476с.

 • Ясперс К. Ідея Університету // Ідея Університету: Антологія. – Львів, 2002.

 • Ясперс, Карл. Психологія світоглядів / З нім. пер. О.Кислюк, В.Осадчук. – К.: Юніверс, 2009. – 464с. (Філософська думка). С. 432 -444.

 • http://plato.stanford.edu/entries/education-philosophy/

 • http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179491/philosophy-of-education

 • http://dic.academic.ru/dic.nsf/enwiki/15345
 • 1   2   3   4   5

  Схожі:

  Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
  Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

  Робоча навчальна програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній...
  Вченою радою Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

  Робоча програма навчального предмета українська література (шифр...
  Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

  Робоча програма навчального предмета українська мова (шифр І назва...
  Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

  Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному...
  Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса...

  Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного...
  Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені...

  Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101...
  Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта....

  Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
  Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

  Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
  Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

  Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
  Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Початковаа...  База даних захищена авторським правом © 2017
  звернутися до адміністрації

  l.lekciya.com.ua
  Головна сторінка