Пошук по сайту


Методичні рекомендації та вимоги до виконання - Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної підготовки 0101 “Педагогічна освіта” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”) за вимогами кредитно-модульної системи «ухвалено»

Сторінка4/5
1   2   3   4   5

Методичні рекомендації та вимоги до виконанняМетод проектів відображає особистісно орієнтований підхід в освіті і сприяє формуванню уміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя в інформаційному суспільстві.
Студенти мають підготувати науково-пошукові, інформаційні або творчі проекти (монопредметного або міжпредметного характеру).
Тема проекту обирається студентами самостійно за погодженням з викладачем. Як правило, тема повинна висвітлювати важливі філософські проблеми.

Основними вимогами до підготовки і захисту проекту є:
• значущість та актуальність порушених проблем;

• коректність у використанні методів дослідження і методів обробки отриманих результатів;

• активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей;

• колективний характер прийнятих рішень;

• характер спілкування і взаємодопомоги, взаємодоповнюваності учасників проекту;

• необхідна і достатня глибина проникнення в проблему, залучення знань з інших галузей;

• доказовість прийнятих рішень, уміння аргументувати свої висновки;

• естетика оформлення результатів виконаного проекту;

• уміння відповідати на запитання щодо змісту проекту, лаконічність на аргументованість відповідей кожного члена групи.


3. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Загальна оцінка (кількість балів) складається з відповідної кількості балів з кожної теми, двох модульних контрольних робіт, індивідуального навчально-дослідного завдання, та виконання самостійного опрацювання літератури.

Тема 1

Тема 2


Тема 3

Тема 4

МКР


№1

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

МКР


№2

ІНДЗ


За шкалою ECTS

6

22

22

22

25

22

6

22

6

25

30

90-100

А

82-89

B

75-81

C

69-74

D

60-68

E

35-59

FX

1-34

F

3.1. Шкала оцінювання:

90 – 100 – відмінно (А)

75 – 89 – добре (ВС)

60 – 74 – задовільно (DE)

35 – 59 – незадовільно з можливістю повторного складання (FX)

1 – 34 – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)


3.2. Розрахунок рейтингових балів за видами модульного контролюп/п

Вид діяльності

Кількість одиниць

Кількість рейтингових балів за одну одиницю

Кількість рейтингових балів

1

Відвідування лекцій

8

1

8

2

Відвідування семінарських занять

8

1

8

4

Робота на семінарському занятті

(на основі аналітичного дослідження запропонованої літератури та самостійного пошуку інших джерел).


8

10

80

5

ІНДЗ

1

30

30

6

Виконання модульної контрольної роботи (МКР)

2

25

50

8

Екзамен

1

40

40

Підсумковий рейтинговий бал


Коефіцієнт перерахунку4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Викладання дисципліни передбачає лекційний курс, особливістю якого є звернення до праць відомих філософів, в яких розкривається ідея освіти. Звідси випливає необхідність ознайомлення та дослідження цих праць студентами під час самостійної роботи. Курс передбачає активний пошук джерел через Інтернет. Семінарські заняття проводяться з елементами дискусії та порівняльного аналізу.
5. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Програма з філософії освіти.

 2. Джерельна база: список літератури для обов’язкового та додаткового опрацювання. Зазначена література є в різних бібліотеках: університету, бібліотеках м. Києва, бібліотеці кафедри та викладача.


6. Питання для самоконтролю


 1. Дуалізм філософії освіти та проблеми її становлення.

 2. Філософія освіти як галузь пізнання: об’єкт, предмет, співвідношення з іншими галузями знання.

 3. Філософія освіти та її взаємодія з іншими галузями філософії та наукового знання.

 4. Плюралізм філософії освіти.

 5. Філософське вчення про людину та його методологічне значення для розвитку освіти.

 6. Необхідність філософського осягнення феномену освіти.

 7. Методологічні функції філософії освіти.

 8. Ідея освіти та її витоки.

 9. Феномен освіти.

 10. Освіта як процес навчання і виховання.

 11. Опосередкована та цілеспрямована освіта.

 12. Освіта як система.

 13. Освіта як соціальна технологія.

 14. Школа як обов'язкова ланка освіти.

 15. Освіта як сфера.

 16. Багатоаспектність поняття «освіта».

 17. Освіта і культура.

 18. Освіта як соціалізація особистості.

 19. Закономірності розвитку освіти.

 20. Філософська концепція самопізнання.

 21. Мова і освіта.

 22. Цілі освіти.

 23. Освіта як цінність.

 24. Цінності в освіті.

 25. Консервативні цінності, концепції і парадигми освіти.

 26. Ліберальні цінності, концепції і парадигми освіти.

 27. Людинотворча місія освіти.

 28. Освіта як духовне народження людини.

 29. Освіта як суб’єкт-суб'єктна взаємодія.

 30. Освіта як сфера відтворення суспільства і масової соціалізації.

 31. Фалес, Сократ і софісти та їх роль в розвитку ідеї освіти.

 32. Конфуцій та його роль в розвитку ідеї освіти.

 33. Концепція освіти Платона.

 34. Арістотелівське осмислення ідеї освіти.

 35. Осмислення освіти християнськими філософами. Святий Августин і Тома Аквінський.

 36. Освіта в добу Відродження: ідея формування всебічно розвинутої людини.

 37. Освітні ідеї та ціннісні орієнтації Я.А. Коменського.

 38. Індивідуальність - рушійна сила індустріального суспільства. Дж. Локк.

 39. Ідея природної свободи і вільного виховання Ж.Ж. Руссо.

 40. Г.І. Песталоцці про мистецтво освіти і освіту для індустрії.

 41. Розуміння свободи освіти І. Кантом та феномену знання Ґ. Гегелем.

 42. Григорій Сковорода про самопізнання та спорідненість виховання з природою.

 43. Ідея національної школи в працях К. Ушинського, Б. Грінченка,

С. Русової, І.Франка, Я. Чепіги.

 1. Ідея національної школи та її розвиток в працях Г. Ващенка.

 2. Зміна цінностей освіти в освітньому просторі України: А. Макаренко та В. Сухомлинський.

 3. Університет як ідея єдності науки і освіти.

 4. Місія університету в культурі.

 5. Багаторівнева система підготовки фахівців: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії.

 6. Автономія університету

 7. Гуманітарна освіта і проблема профілю вищого навчального закладу.

 8. Освіта і дослідження в сучасному університеті.

 9. Гумбольтівська концепція класичного університету та її розвиток.

 10. Розвиток ідеї університету Ортегою-і-Гассетом.

 11. К. Ясперс про університетську освіту.

 12. Порівняти різі моделі сучасної університетської освіти.

 13. Освіта і сталий людський розвиток.

 14. Теорія людського капіталу.

 15. Зміна канонів освіченості в історії культури.

 16. Концепція безперервної освіти.

 17. Формування системи освіти індустріального суспільства.

 18. Джон Д'юї про пріоритети освіти індустріального суспільства.

 19. Формування освітньої парадигми інформаційного суспільства. Е.Тоффлер.

 20. Філософські засади Національної доктрини розвитку освіти.

 21. Суб’єкт-об’єктна і суб’єкт-суб’єктна парадигми освіти. Консерватизм та лібералізм.

 22. Основні суперечності сучасної освіти.

 23. Освітні стандарти і парадигма особистісно-орієнтованої освіти.

 24. Освіта як сфера послуг.

 25. Глобалізаційні процеси в освіті.

 26. Освіта у стратегії боротьби з бідністю.

 27. Сучасна система освіти.


7. ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ”


 1. Аквінський Тома. Коментарі до Арістотелевої «Політики» / Пер. з латини О.Кислюка; Передм. В. Котусенка. – К.: Основи, 2000. – 794с.

 2. Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: у пошуках перспективи // Філософія освіти. № 2, 2005. , № 1 (3), 2006.

 3. Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв’ю. – К.: Знання України, 2004. – 804с.

 4. Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О.Кислюка. – К.: Основи, 2000. – 239с.

 5. Арістотель. Нікомахова етика / Переклав з давньогрецької Віктор Ставнюк. – К.: «Аквілон - Плюс», 2002. – 480с. – С. 457 – 467.

 6. Беседы и суждения Конфуция. – СПб.: ООО «Издательство «Кристалл»», 1999. – 1120с., ил. – (Б-ка мировой лит.)

 7. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2009. – 684с.: іл.

 8. Вища освіта України і Болонський процесс: Навч.посібник / За ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

 9. Вітгенштайн Людвіг Tractatus Logico – Philosophicus; Філософські дослідження. – К.: Основи, 1995. – 311с.

 10. Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. – 1312с.

 11. Габермас Ю. Ідея Університету – навчальні процеси // Ідея Університету: Антологія. – Львів, 2002.

 12. Ґадамер, Ганс – Георг. Істина і метод: Пер. з нім. – К.: Юніверс, 2000. Т.І : Герменевтика І: Основи філософ. герменевтики. – 464с. – Бібліогр.: 1с. . С. 133-140.

 13. Ґадамер, Ганс – Георг. Істина і метод: Пер. з нім. – К.: Юніверс, 2000. Т.ІІ : Герменевтика ІІ: Доповнення і покажчики. – 478с.С.133-196.

 14. Геґель, Ґ.В.Ф. Феноменологія духу / З нім. пер. П.Таращук; Наук. ред. пер. Ю.Кушаков. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 548с.

 15. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ века. (В поисках практико – ориентированных концепций) – М.: Изд-во «Совершенство», 1998. – 608с.

 16. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. – М.: «Школа-Пресс», 1995. – 448с.

 17. Ґордон Драйден, Джаннетт Вос. Революція в навчанні / Перекл. з англ. М.Олійник. – Львів: Літопис, 2005. – 542с.

 18. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. – М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. – 224с.

 19. Д’юї Джон. Демократія і освіта. – Львів: Літопис, 2003. – 294с.

 20. Дзвінчук Дмитро. Освіта в історико – філософському вимірі: тенденції розвитку та управління. – Монографія. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2006. – 378с.

 21. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / АН СССР, Ин-т философии; Общ. ред. и вступит. статья А.Ф. Лосева. – М.: Мысль, 1979. – 620с. – (Филос. наследие)

 22. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040с.

 23. Ідея Університету: Антологія / Упоряд. : М.Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; відп. ред. М.Зубрицька. – Львів: Літопис, 2002. – 304с.: іл.

 24. Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – 1200с.

 25. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 26. Канке В.А. Философия науки // Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ столетия. – М., 2000.

 27. Кант І. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? // Сочинения в шести томах. – М., 1966.

 28. Кант, Іммануїл. Критика чистого розуму / Пер. з нім. та приміт. І. Бурковського. – К.: Юніверс, 2000. – 504с. Парал. тит. арк. нім.

 29. Квєк М. Національна держава, глобалізація та Університет як модерний заклад // Ідея Університету: Антологія. – Львів, 2002.

 30. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие / Сост. В.М. Кларин, А.Н. Джуринский. – М.: Педагогика, 1988 – 416с. – (Б-ка учителя).

 31. Кохановский В.П. Основы философии науки: Учебное пособие для аспирантов / В.П. Кохановский [и др.] – Изд. 4-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 608с. – (Высшее образование).

 32. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 400с.

 33. Кремень В. Вища освіта в соціокультурних змінах сучасності / В. Кремень. – Вища освіта України. – 2007 - №3. –С.9-13.

 34. Кремень В. Підготовка вчителя в умовах переходу загально освітньої школи на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання // Вища школа. – К., 2003. – с.3-11.

 35. Кремень В. Філософія людиноцентризму у світлі національної ідеї / В. Кремень // Вища освіта України. – 2009. - №1. – С.5-12.

 36. Кремень В.Г. Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум. / В.Г. Кремень. – К.: Грамота, 2007. – 575с.

 37. Крижко В.В. Антологія аксіологічної парадигми освіти. Навч. посібник. – К.: Освіта України, 2005. – 440с.

 38. Крижко В.В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою. Навч. посібник / Крижко В.В., Мамаєва І.О. – К.: Освіта України, 2005. – 224с.

 39. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – М., Спб.: 1998.

 40. Лутай В. Розробка сучасної філософії освіти на засадах синергетики / В. Лутай. – Вища освіта України. – 2009. - №1. – С.33-35.

 41. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти: Навчальний посібник. – К.: Центр «Магістр-S» Творчої спілки вчителів України, 1996. – 256с.

 42. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д. Березівська та ін. – К.: Наук. світ, 2003. – 418с.

 43. Мироненко В. Проблема формування цілісного світогляду у вищій школі / В. Мироненко, І. Саєвич // Освіта і управління. – 2008. – Т1. Ч.1. – С.67-70.

 44. Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України: монографія / [кол. авт.]/АПН України, Ін-т вищої освіти – К.: Пед. думка, 2007. – 222с.

 45. Огнев’юк В. Навчання і виховання як соціоцентричні цінності / В. Огнев’юк // Вища освіта України. – 2003. - №4. – С.15-20.

 46. Огнев'юк В.О. Освіта міжпарадигмального періоду. – К.: Нова парадигма, 2005. – № 50. – С. 36-48.

 47. Огнев’юк В. О. Осягнення освіти: Підсумки ХХІ століття/ В.О. Огнев’юк. – К.: Навч. книга, 2003. – 111с.

 48. Огнев’юк В.О.
1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

Робоча навчальна програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній...
Вченою радою Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Робоча програма навчального предмета українська література (шифр...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма навчального предмета українська мова (шифр І назва...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному...
Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса...

Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного...
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені...

Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101...
Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта....

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Початковаа...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка