Пошук по сайту


2.СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної підготовки 0101 “Педагогічна освіта” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”) за вимогами кредитно-модульної системи «ухвалено»

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

2.СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ”2.1.ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ


Курс:

Підготовка магістрів,

спеціалістів


Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3
Модулів: 2

Шифр та назва напряму:
0101 Педагогічна освіта
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Обов’язкова - нормативна

Рік підготовки: 5

Семестр: 9 або 10


Види занять:

1: аудиторна робота
2: індивідуальні заняття (консультації)
3: самостійна робота
4: індивідуальне навчально-дослідне завдання

Загальна кількість годин: 108 год

з них:

Лекції – 16

Семінарські заняття – 16

Модульний контроль – 4

Самостійна робота – 36

Контр. заходи - 36


Зміст навчального матеріалу структурований по 2-х змістових модулях

Вид контролю: екзамен, оцінка за шкалою ECTS та в національній системі оцінюванняТема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

Контр. заходи


Змістовий модуль І.

Філософське осягнення ідеї освіти.
Тема 1. Філософія освіти в структурі наукового знання.

1

-

4

Тема 2. Вчення про людину та його методологічне значення для осягнення феномену освіти.

1

2

3

Тема 3. Цілі, ідеали та результати освіти.

2

2

3
Тема 4. Ідея самопізнання та її значення для розвитку освіти.

2

2

4
Тема 5. Цінності освіти.

2

2

4
Модульна контрольна робота


2

Разом:

8

8

18

2


Змістовий модуль ІІ.

Розвиток ідеї освіти
Тема 6. Ідея школи.

2

2

4

Тема 7. Ідея університету, як ідея єдності науки і освіти..

2

2

3

Тема 8. Формування і розвиток освітнього простору.

2

2

3
Тема 9. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку.

1

2

4
Тема 10. Основні суперечності та проблеми розвитку сучасної освіти.

1

-

4
Модульна контрольна робота


2

Разом:

8

8

18

2

Екзамен


36

Разом годин:

16

16

36

40


2.2.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.3. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Філософське осягнення ідеї освіти.
Тема 1. Філософія освіти у структурі наукового знання.
Предмет і завдання філософії освіти. Дуалізм філософії освіти. Філософія освіти як галузь пізнання: об’єкт і предмет дослідження. Особливості філософського осягнення освіти. Філософія як світоглядна стратегія освіти. Методологічні функції філософії освіти. Філософія освіти та її взаємодія з іншими галузями філософії та наукового знання. Необхідність філософського осягнення феномену освіти.
Тема 2. Вчення про людину та його методологічне значення для осягнення феномену освіти.
Філософське розуміння людини. Людинотворча місія освіти. Ідея освіти. Поняття "освіта" та його різні значення: процес, результат, система, сфера, цінність. Феномен освіти. Освіта як сфера відтворення суспільства і масової соціалізації. Закон суспільного відтворення. Освіта як суб’єкт-суб'єктна взаємодія. Опосередкована (неформальна) та цілеспрямована (формальна) освіта.
Тема 3. Цілі, ідеали та результати освіти.

Цілі в освіті. Ідеал освіченості. Освічений як інший. Освіченість та ідеал освіченості в різних філософських концепціях та суспільствах. Homo educatus – новий еволюційний вид людини. Єдність мети і результатів освіти. Загальна мета і її результати. Проміжна мета і результати освіти: грамотність, функціональна грамотність, компетентність, культурність.

Особистість людини як результат освіти. Критерії результатів освіти і освіченості. Якість освіти як критерій освіти. Суспільний вимір результатів освіти.
Тема 4. Ідея самопізнання та її значення для розвитку освіти.
Пізнання як головна сфера людської діяльності. Зародження ідеї самопізнання у Стародавньому світі. Концепції самопізнання східних та західних мислителів. Людина як мікрокосм. Ідея єдиної сутності світу.

Шляхи реалізація ідеї самопізнання у сучасній освіті.
Тема 5. Цінності освіти.
Філософське розуміння категорії "цінність". Осягнення освіти як цінності. Еволюція ціннісної феноменології освіти. Цінності консерватизму (класичний реалізм, есенціалізм, перенніалізм, ідеалізм, аналітична філософія) та лібералізму (експеременталізм, соціальний рекоструктивізм) в філософії освіти. Особистісна парадигма в освіті.

Розуміння цінностей освіти в українській філософії. Національні та загальнолюдські цінності та їх роль у сучасній освіті. Морально-етичні засади розвитку освіти. Формування змісту і методів освіти у контексті цілей і цінностей освіти. Проблема актуальності змісту освіти.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Розвиток ідеї освіти.
Тема 6. Ідея школи.
Трансформація ідеї освіти з неформальної у формальну. Зародження і розвиток ідеї школи. Навчання, виховання і розвиток людини – головні завдання школи. Учень і вчитель – суб’єкти освітнього процесу.

Школа в системі сучасної освіти.
Тема 7. Ідея університету, як ідея єдності науки і освіти.
Зародження і трансформація ідеї університету: Піфагорійський союз, Академія Платона, Лікей Арістотеля. Ідея університету в середньовіччі. Magna Charta і розвиток університетської автономії. Ідея класичного університету в працях В. Гумбольта, Х.Ортега-і-Гассета, К. Ясперса, С. І. Гессена. Універсалізація діяльності сучасного університету. Криза університету. Посткласичний університет. Дослідницький університет та пріоритети його діяльності. Особливості розвитку університетської освіти в Україні.
Тема 8. Формування і розвиток освітнього простору.
Поняття освітнього простору. Формування освітнього простору. Суб'єкти освітнього простору.

Освіта і держава. Розвиток освіти як системи. Регіональна і національна системи освіти. Сфера освіти. Національний і глобальний освітній простір.
Тема 9. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку.
Філософське розуміння розвитку. Наука і освіта - визначальні чинники суспільного розвитку. Концепція суспільства знань. Теорія людського капіталу. Освіта і сталий людський розвиток. Сукупний інтелект нації та її конкурентоспроможність. Освіта в структурі індексу людського розвитку. Прогнозування розвитку освіти.

Тема 10. Основні суперечності та проблеми розвитку сучасної освіти.
Основні тенденції в розвитку сучасної освіти. Кризи в освіті та криза освіти. Масова освіта: потреби особистості і суспільства. Концепція освіти упродовж життя: реалії і потреби. Національна і глобальна освіта: відчуженість, взаємодія, інтеграція. Освіта як відкрита система: виклики і перспективи. Суперечності глобального освітнього простору.

2.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття № 1 (2 год.)
Тема 1: Зародження ідеї освіти. Філософсько-освітні концепції Стародавнього Сходу 1. Філософські витоки ідеї освіти.

 2. Осягнення ідеї освіти у давньоіндійських філософіях.

 3. Філософсько-освітні концепції конфуціанства і даосизму.

 4. Концепція самопізнання та її бачення східними філософськими школами.


Література:


    1. Беседы и суждения Конфуция. – СПб.: ООО «Издательство «Кристалл»», 1999. – 1120с., ил. – (Б-ка мировой лит.) - Глава 2 - ч. 7, 11, 15, 16. 17.; Глава 4 -ч. 3, 4, 5,6, 7,16, 17; Глава 5- ч. 12, 15; Глава 7- ч. 2, 3, 6,8, 28, 30, 33; Глава 8- ч. 17; Глава 17 – ч. 3, ч.8; Глава 18- ч. 10; Глава 19 –ч. 5, ч. 6, ч. 7. 3.

    2. Волинка Г. І. Філософія Стародавності і середньовіччя в освітньому контексті: Навч. посібник / Г. І. Волинка. – К.: Вища школа, 2005. – С.

«Пісня творіння» - С. 100-102;

«Шатапатха-брахмана» (думка як першопочаток) – С. 113-115.

«Чхандог’я-упанішада» (Повчання Санаткумари) – С. 116-118.

«Бріхадараньяка-упанішада» - С. 118-119.

«Тайттірія-упанішада» - С. 119-120.

«Катха-упанішада» - С. 120-121.

«Махабхарата» («Книга Санатсуджати») - С. 122-123.

«Бхагавадгіта» - С. 123-126.

«Мокшадхарма» - С. 126-130.

«Тіпітака» - С. 153-157.

«Дхаммапада» - С. 157-160.

    1. Дзвінчук Д. I. Розвиток освіти як суспільної цінності: історико-філософський дискурс / Д. І. Дзвінчук // Розвиток сучасної освіти: освітологічні наглоси: наук. пр. – К., 2011 – 152 с. – С.75-122.

    2. Дао де цзин / Пер. с кит. доктора философ. Наук Ян Хин-шуна. – Изд.2-е, доп. и испр. Алматы: Жети жагы, 2004. – 104с.

    3. Йога-сутры Патанджали. Антология переводов. Составил В. Данченко. - К.: PSYLIB, 2004 — Режим доступу:

http://psylib.org.ua/books/patanja/index.htm

    1. Мюллер Макс. Шесть систем индийской философии / Пер. c англ. – М.: Искусство, 1995. – С. 165, 167-169, 180-182, 242, 247, 301, 332, 364-366, 371-372, 436-445.

    2. Огнев’юк В. О. Ідея освіти [Електронний ресурс] / В. О. Огнев’юк // Освітологічний дискурс. – 2010. - № 1. – Режим доступу до електронного фахового видання: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/osdys/2010_1/10ovoio.pdf

    3. Радхакришнан С. Индийская философия. Т. ІІ. / С. Радхакришнан. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. – 1007 с. – (Концепции). – Том 2. Часть ІІІ. Глава 2 ЛОГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ СИСТЕМЫ НЬЯЯ: Ньяя и Вайшешика; Круг вопросов, исследуемых ньяйей; Пратьякша, или интуиция; Истина; Заблуждение; Этика. Глава 3 АТОМИСТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ ВАЙШЕШИКИ: Вайшешика; Теория познания; Этика. Глава 4 СИСТЕМА САНКХЬЯ: Введение; Механизм познания; Источник познания; Этика. Глава 5 СИСТЕМА ЙОГА ПАТАНДЖАЛИ: Введение; Санкхья и йога; Праманы; Этическая подготовка; Дисциплина тела; Контроль над чувствами.

    4. Чжуан-цзы. Ле-цзы. Философское наследие. Том 123. Перевод с кит., вступ. ст. и примеч. В. В. Малявина. – М.: Мысль, 1995. – 439 c. –
     С. 22; 70; 74; 94; 110; 118; 194; 223; 227-228; 292; 294; 306; 326; 335.

    5. Essential Readings on Chinese Philosophy. Compiled by Bryan W. Van Norden. Version of February 16, 2000. – Режим доступу: http://faculty.vassar.edu/brvannor/bibliography.htmlСемінарське заняття № 2 (2 год.)
Тема 2: Осмислення ідеї освіти античною філософією.


 1. Ідея самопізнання в освітньо-філософських концепціях античних філософів.

 2. Розуміння освіти Платоном та Аристотелем.

 3. Перші інституції вищого рівня: Піфагорійський Союз, Академія Платона, Лікей Аристотеля, Мусейон Птоломея.

 4. Ідеал освіченості у розумінні античних мислителів.


Література:


 1. Арістотель. Нікомахова етика / Переклав з давньогрецької Віктор Ставнюк. – К.: «Аквілон - Плюс», 2002. – 480с. – С. 457 – 467.

 2. Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О.Кислюка. – К.: Основи, 2000. – 239с. - Книга друга. С. 44; Книга сьома, С. 202- 212; Книга восьма. С.211-226.

 3. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Том 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. Ред. А. И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – 830 с. – (Филос. Наследие. Т. 90). – С. 56-57; 59; 63; 68;77; 79; 82; 120; 173; 175; 179; 185; 187; 281; 283; 286; 288; 291; 334; 383; 604; 616; 619-621; 626; 628; 632.

 4. Бердяев Н. А. Самопознание (опит философской автобиографии) / Н. А. Бердяев. – М.: «Книга», 1991. – 448 с. – С. 316.

 5. Д’юї Джон. Демократія і освіта. – Львів: Літопис, 2003. – 294с. – Розділ 7. Демократична концепція освіти.3. Філософія освіти Платона. С.74-76.

 6. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / АН СССР, Ин-т философии; Общ. ред. и вступит. статья А.Ф. Лосева. – М.: Мысль, 1979. –С. 69-76.

 7. Пифагорейские Золотые стихи с комментарием Гиерокла. Золотые стихи / Пер. с древнегреч. И.Ю. Петер. - М.: "Гнозис", 1995 — Режим доступу:

http://www.psylib.ukrweb.net/books/pifgier/index.htm

 1. Поляков М. В., Савчук В.С. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи. – К.: Ґенеза, 2004. – 416с. – С. 11-18.

 2. Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д.Коваль. – К.: Основи, 2000. – 355с. - С.23, 97-98, 147,184, 192-193,197-199, 214-217.

 3. Платон. Діалоги / Пер. з давньогр. – К.: Основи, 1999. – 395с.- С.111- 112, 120-124, 134, 138-142, 145, 150-151, 194-195.

 4. Thales of Miletus from The Internet Encyclopedia of Philosophy [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.iep.utm.edu/thales/Семінарське заняття № 3 (2 год.)
Тема 3: Зміна освітньої парадигми у добу Середньовіччя. Християнська філософія
1. Цінності й ідеали освіти та їх відображення у Біблії

2. Ідея освіти у філософських концепціях Святого Августина і Томи Аквінського.

3.Філософські погляди Володимира Мономаха та Митрополита Київського Іларіона про виховання.

4. П. Русин, І. Ґізель, К. Траквіліон-Ставровецький, К. Сакович про призначення освіти.

5. Григорій Сковорода про самопізнання. Концепція «трьох світів».

Література:


 1. Аквінський, Тома. Коментарі до Арістотелевої «Політики» / Пер. з латини О.Кислюка; Передм. В. Котусенка. – К.: Основи, 2000. – 794с. - С.741-794.

 2. Володимир Мономах. Повчання / Україна: філософський спадок століть // Український культурологічний альманах «Хроніка». – 2000. – С. 158-163, 166-169.

 3. Ґізель І. Метафізичний трактат // Там само. – С. 287-304.

 4. Іларіон. Слово про закон і благодать // Там само. – С. 147-157.

 5. Прокопович Ф. Суть, походження та види почуттів // Там само. – С. 310- 315.

 6. Русин П. Елегія // Там само. – С. 170-177.

 7. Сковорода Г. Розмова п’яти мандрівників про істинне щастя в житті // Там само. – С. 323-331.

 8. Прокопович Ф. Речь о заслугах наук, приравниваемых к заслугам оружия / Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н. П. Калениченко. – М.: Педагогика, 1988. – С.128-135.

 9. Сакович К. Арістотелівські проблеми. Трактат про душу / Україна: філософський спадок століть // Український культурологічний альманах «Хроніка». – 2000. – С. 230-251.

 10. Святий Августин. Сповідь / Пер. з латин. Ю.Мушака; Післям. С.Здіорука. – К.: Основи, 1999. – 319с. - Кн.3 - ч. ІV; кн. 4, ч. І; кн.5 - ч.ІV, ч.VІІ; кн.6. – ч.V, ч. ХІ; кн. 10 – ч.І, ч.V-ХХІІV.

 11. Сковорода Г. Вдячний Еродій. // Сковорода, Григорій. Твори: У 2т. - К.: АТ «Обереги», 1994. – (Гарвард. б-ка давнього укр. письменства).- Т.2., С. 103-123.

 12. Сковорода Г. До Михайла Ковалинського. // Там само. - Т.2., С. 226-228.

 13. Сковорода Г. Наркіс. Розмова про те: Пізнай себе. //Там само. - Т.1., С. 150 -195.

 14. Сковорода Г. Розмова, названа Алфавіт, або Буквар миру. // Там само. - Т.1., С. 413-462.

 15. Сковорода Г.Убогий жайворонок. // Там само. – Т.2., С. 124-139.

 16. Траквіліон-Ставровецький К. Зерцало богословії // Український культурологічний альманах «Хроніка». – 2000. – С. 251-263.Семінарське заняття № 4 (2 год.)
Тема 4: Індивідуальна та суспільна освітні концепції Нового часу


 1. Зміна освітньої парадигми: витіснення освітніх ідеалів Середньовіччя духом Нового часу. Я. А. Коменський.

 2. Цінності гуманізму та індивідуалізму в освіті (Ж.-Ж. Руссо,
  Дж. Локк, І. Кант).

 3. Освіта як основна функція держави (Й. Фіхте, Ґ. Гегель, І. Г Песталоцці).


Література:


 1. 1. Ґадамер, Ганс – Георг. Істина і метод: Пер. з нім. – К.: Юніверс, 2000. Т.І : Герменевтика І: Основи філософ. герменевтики. – 464с. – Бібліогр.: 1с. - С. 18-27.

 2. 2. Геґель, Ґ.В.Ф. Феноменологія духу / З нім. пер. П.Таращук; Наук. ред. пер. Ю.Кушаков. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 548с. - Передмова. С.17-66; Вступ. С.678. Просвітництво. С. 370-401; Абсолютне знання С.533-548.

 3. 3. Д’юї Джон. Демократія і освіта. – Львів: Літопис, 2003. – 294с. - С. 76-82.

 4. 4. Кант І. Критика чистого розуму / Пер. з нім. І. Бурковського. - К.: Юніверс, 2000. - С. 407-482.

 5. 5. Кант І. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? // Сочинения в восьми томах. – М.: Чоро 1994. –Т.8, С.29-37. Доступ в електронному варіанті у бібліотеці університету.

 6. 6. Локк Д. Мысли о воспитании. // Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие / Сост. В.М. Кларин, А.Н. Джуринский. – М.: Педагогика, 1988 – 416с. – (Б-ка учителя). – С. 145-178.

 7. 7. Локк Д. Об управлении разумом. //Там само. – С. 179-193.

 8. 8. Песталоцци И.Г. Метод. // Там само. – С. 322-331.

 9. 9. Песталоцци И.Г. О народном образовании и индустрии. //Там само. С.312-322.

 10. 10. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании. //Там само. – С. 199 - 297.

 11. 11. John Locke. Some Thoughts Concerning Education [Електронний ресурс]. – Harvard Classics, Vol. 37, Part 1. – Режим доступу: http://www.bartleby.com/37/1/Семінарське заняття № 5 (2 год.)
Тема 5: Ідея школи та її розвиток в Україні.
1. Школа та її роль у житті суспільства.

2. Ідея національної школи (К. Ушинський, Б. Грінченко,
С. Русова, І. Франко, Я. Чепіга, Г. Ващенко) та її трансформація в освітніх концепціях А. Макаренка та В. Сухомлинського.

3. Сучасні концепції та інновації в системі загальної середньої освіти.
Література:


       1. Ващенко Г. Виховний ідеал. // Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766с. – (Вища освіта ХХІ століття). - С.489-494.

       2. Грінченко Б. На безпросветном пути. Об украинской школе.// Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д. Березівська та ін. – К.: Наук. світ, 2003. – 418с. - С. 80-91.

       3. Ґордон Драйден, Джаннетт Вос. Революція в навчанні / Перекл. з англ. М.Олійник. – Львів: Літопис, 2005. – 542с.

       4. Ковалева Т. Тьюторство – институализаця новой профессии в российской школе // Освітологічний дискурс. – 2011. - № 2 (4). – Режим доступу: http://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_2/11ktmprs.pdf

       5. Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду. // Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766с. – (Вища освіта ХХІ століття).- С.465-469.

       6. Макаренко А.С. Проблеми шкільного радянського виховання. // Там само. - С.460-464.

       7. Менегетти А. Система и личность. Часть 1. Глава 15. Учитель – кто он? / А. Менегетти / Пер. с итальянского ННБФ «Онтопсихология». – Изд. 2-е, исправл. и дополн.. – М.: ННБФ «Онтопсихология, 2007. – 352 с. – С. 177-183.

       8. Огнев’юк В. О. Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів // Освітологічний дискурс. – 2011. - № 2 (4). – Режим доступу: http://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_2/11ovosep.pdf

       9. Русова С. Національна школа. // Там само. - С.391-392

       10. Русова С. Ідейні підвалини школи. // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д. Березівська та ін. – К.: Наук. світ, 2003. – 418с. – С.150 – 153.

       11. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину.// Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766с. – (Вища освіта ХХІ століття). - С. 546-547.

       12. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. //Там само. - С.526-539.

       13. Уваров А. Ю. Индивидуализация образовательной работы: ключевые составляющие трансформации школы. Школа будущего сегодня // Освітологічний дискурс. – 2011. - № 2 (4). – Режим доступу: http://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_2/11uausts.pdf

       14. Ушинський К. Про народність у громадському вихованні.// Там само. – С.224 – 234.

       15. Франко І. Я. Наші народні школи і їх потреби. // Там само. - С.308-313.

       16. Франко І.Я. Учитель. // Там само. - С.315-323.

       17. Чепіга Я. Національне виховання. // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д. Березівська та ін. – К.: Наук. світ, 2003. – 418с. - С. 191-208.

       18. Чепіга Я. Грунтовні принципи нормальної школи.// Там само. - С.189- 191.

       19. Чепіга Я. Завдання моменту.// Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766с. – (Вища освіта ХХІ століття). - С.400-402.

       20. Christensen K. Marshall. Leading high performance schools // Освітологічний дискурс. – 2011. - № 2 (4). – Режим доступу: http://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_2/11droaic.pdf

       21. Royle David. Quality secondary education based on a competancy approach: issues and challenges // Освітологічний дискурс. – 2011. - № 2 (4). – Режим доступу: http://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_2/11droaic.pdf

Zineldin Mosand, Boren Peter. The school of the future // Освітологічний дискурс. – 2011. - № 2 (4). – Режим доступу: http://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_2/11mzpuse.pdf
Семінарське заняття № 6 (2 год.)
Тема 6: Освітній простір індустріального суспільства


 1. Формування системи освіти індустріального суспільства.

 2. Консервативні і ліберальні цінності, концепції і парадигми освіти.

 3. Джон Д'юї про пріоритети освіти індустріального суспільства.

 4. Філософія прагматизму та її вплив на освіту.


Література:


 1. Джеймс У. Что такое прагматизм? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://marsexx.ru/pragmatik.html

 2. Д’юї Джон. Демократія і освіта. – Львів: Літопис, 2003. – 294с. - С. 154-256.

 3. Кант, Іммануїл. Критика чистого розуму. Про ідеал взагалі / Пер. з нім. та приміт. І. Бурковського. – К.: Юніверс, 2000. – 504с. Парал. тит. арк. нім. - С.336-338.

 4. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. – К.: Знання України, 2003. – 450 с. - Розділ VІ. Цінності освіти як філософський чинник сталого розвитку. С.315-384.

 5. Платон. Діалоги / Пер. з давньогр. – К.: Основи, 1999. – 395с. - С.111, 112, 145.

 6. Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія / Пер. з латин. А.Содомори. – К.: Основи, 1999. – 603с. - С. 122-125, 131-134.

 7. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. / Э.Тоффлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 557, [3]с. – (Philosophy) - С.294-300; 431-439, 449-455.

 8. Тоффлер Э. Третья волна. Глава 9. Индуст-реальность. Принцип прогресса [Електронний ресурс]. – Електронний репозитарій бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Режим доступу:

http://elib.kmpu.edu.ua/651/

9. Ціцерон, Марк Тулій. Про державу; Про закони; Про природу богів / Пер. з латин. Володимир Литвинов. – К.: Основи, 1998. – 476с. - С. 100-101.

10. John Dewey. My Pedagogic Creed (1897) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://en.wikisource.org/wiki/My_Pedagogic_Creed

11. Philosophy of Education. Stanford Encyclopedia of Philosophy. First published Mon Jun 2, 2008 – Режим доступу:

http://plato.stanford.edu/entries/education-philosophy/

 1. Philosophy of Education. Encyclopedia of Britannica. Primary Contributor: Harvey Siegel – Режим доступу:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179491/philosophy-of-education
Семінарське заняття № 7 (2 год.)
Тема 7: Трансформація ідеї університету


    1. Ідея класичного університету. Дослідницька модель
     В. фон Гумбольдта та інтелектуальна модель Дж. Ньюмена.

    2. Розвиток ідеї класичного університету (моделі Х. Ортега-і-Гассета, К. Ясперса, Р. Хатчінсона, С. Гессена, К. Керра).

    3. Посткласичний університет: нова ідея, місія, візія та завдання.

    4. Проблеми сучасної університетської освіти в Україні.


Література:


 1. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. – М.: «Школа-Пресс», 1995. – 448с. - С. 310-327.

 2. Ідея Університету: Антологія / Упоряд. : М.Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; відп. ред. М.Зубрицька. – Львів: Літопис, 2002. – 304с.: іл.

 3. Кант И. Спор факультетов [Електронний ресурс]. – Цифровая библиотека по философии. – С. 313-348. – Режим доступу:

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000504/index.shtml

 1. Ньюмен, Дж. Г. Идея Университета / Дж. Г. Ньюмен; пер. с англ. С. Б. Бенедиктова; под общ. ред. М. А. Гусаковского. – Минск: БГУ, 2006. – 208 с. – Електронний репозитарій бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Режим доступу: http://elib.kmpu.edu.ua/1755/

 2. Огнев’юк В.О. Криза – момент істини для університетської освіти. // Науково – практичне видання «Вища школа». – 2009р. - №11. – С. 5-17.

 3. Ортега-и-Гассет Х. Миссия Университета / Х. Ортега-и-Гассет; пер. с. исп. М. Н. Голубевой; ред. перевода А. М. Корбут; под. общ. ред. М. А. Гусуковского. – Минск: БГУ, 2005. – 104 с. – Електронний репозитарій бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Режим доступу: http://elib.kmpu.edu.ua/1753/

 4. Павловський Кшиштоф. Трансформації вищої освіти в ХХІ столітті: польський погляд. – К.: Навчально – методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент – освіти в Україні», 2005. – 230с.

 5. Пелікан Я. Ідея Університету : пер. з англ. — К.: Дух і літера, 2009. — 306с.

 6. Поляков М.В., Савчук В.С. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи. – К.: Ґенеза, 2004. – 416с.

 7. Ридингс Б. Университет в руинах / Б. Ридингс; пер. с англ. А. М. Корбута ; под. общ. ред. М. А. Гусуковского. – Минск: БГУ, 2009. – 248 с. – Електронний репозитарій бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Режим доступу: http://elib.kmpu.edu.ua/1756/

 8. Університетська автономія. Спеціальний випуск: зб. наук. статей / Упоряд.: С. Квіт, Г. Касьянов, Т. Ярошенко, К. Сігов, Л. Фінберг; Нац. ун-т “Києво-Могилянська Академія” // Дух і літера. — 2009. — № 19.

 9. Ясперс К. Идея Университета / Карл Ясперс; пер. с нем. Т. В. Тягуновой; ред. первода О. Н. Шпарага; под общ. ред. М. А. Гусаковского. – Минск: БГУ, 2006. – 159 с. – Електронний репозитарій бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Режим доступу: http://elib.kmpu.edu.ua/1754/

 10. Мarek Kwiek. Globalization and Higher Education. - Higher Education in Europe, Vol. XXVI, No. 1, 2001

Режим доступу: http://www.cpp.amu.edu.pl/pdf/Kwiek1.pdf

 1. Ralph W. Bailey. Is the University in Ruins? Institute for Economic Development Policy Discussion Paper Series. Paper Number 2008-02

Режим доступу: http://epapers.bham.ac.uk/42/1/2008-02.pdf

 1. Rhoades Gary, Slaughter Sheila. Academic Capitalism in the New Economy: Challenges and Choices. - American Academic. – 2004. - 37-60. Режим доступу:

http://www.aft.org/pdfs/highered/academic/june04/Rhoades.qxp.pdf
Семінарське заняття № 8.
Тема 8: Глобальний освітній простір
1.Формування освітньої парадигми інформаційного суспільства

2. Становлення економіки знань.

3. Homo educatus – нова еволюційна сходинка людини.

4. Освіта у контексті сталого людського розвитку.
Література:


       1. Ґордон Драйден, Джаннетт Вос. Революція в навчанні / Перекл. з англ. М.Олійник. – Львів: Літопис, 2005. – 542с.

       2. Менегетти А. Система и личность. Часть 2. Глава 4. Информатизация: свободный доступ граждан Европы и всего мира к информации. Глава 8. Роль лидера и интеллектуальных ресурсов в эру информатзации. Глава 9. Интеллектуальный лидер: Что он может и должен делать / А. Менегетти / Пер. с итальянского ННБФ «Онтопсихология». – Изд. 2-е, исправл. и дополн.. – М.: ННБФ «Онтопсихология, 2007. – 352 с. – С. 244-259; С. 297-308; С. 309-318.

       3. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. Національне і глобальне: економіка, культура, освіта / В. Г. Кремень. – К.: Грамота, 2007. – 576 с. – С. 442-478.

    1. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. – К.: Знання України, 2003. – 450 с.

    2. Стратегія ЄЕК ООН для освіти в інтересах збалансованого [сталого] розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/34903999-442.html

    3. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. Часть 1. Идея информационного общества [Електронний ресурс] – Цифровая библиотека по философии. – Режим доступу:

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000690/index.shtml

    1. Eric A. Hanushek, Ludger Wößmann. Education Quality and Economic Growth. THE WORLD BANK , Washington, DC , 2007 – Режим доступу:

http://elibrary.worldbank.org/content/book/9780821370582

    1. Knowledge for Development. Framework for a Knowledge-based economy. – Режим доступу:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/0,,contentMDK:20269026~menuPK:461205~pagePK:64156158~piPK:64152884~theSitePK:461198,00.html#Knowledge

    1. Journal of Sustainability Education – Режим доступу: http://www.jsedimensions.org/wordpress/2.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Кількість годин, що відводиться на самостійну роботу студентів становить 36 годин, з них – 14 годин використовується на виконання ІНДЗ; 10 годин – на підготовку проекту; 12 годин – на виконання самостійної роботи.

Завданням самостійної роботи студентів є вивчення джерельної бази, аналітичне дослідження запропонованої літератури та самостійний пошук інших джерел.

Самостійна робота має сприяти розвитку аналітичних здібностей студентів та оптимізувати світоглядну компетентність майбутніх педагогів.

2.7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
2.7.1. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

Робоча навчальна програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній...
Вченою радою Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Робоча програма навчального предмета українська література (шифр...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма навчального предмета українська мова (шифр І назва...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному...
Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса...

Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного...
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені...

Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101...
Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта....

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Початковаа...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка