Пошук по сайту


Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної підготовки 0101 “Педагогічна освіта” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”) за вимогами кредитно-модульної системи «ухвалено»

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної підготовки 0101 “Педагогічна освіта” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”) за вимогами кредитно-модульної системи «ухвалено»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Гуманітарний інститут


Кафедра філософії«ПОГОДЖЕНО»

Проректор

з навчально-методичної роботи

_______________О.Б. Жильцов

«___»_______________ 2012р.
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Гуманітарного інституту,

протокол № від «» 2012 р.

Учений секретар___________


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ


для напряму професійної підготовки 0101

“Педагогічна освіта”
(освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”)

за вимогами кредитно-модульної системи

«УХВАЛЕНО»

на засіданні кафедри філософії

від « » 2012 р., протокол №

завідувач кафедри________

Київ-2012

УДК

ББК
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В.О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету імені Бориса Грінченка.

Укладач: Огнев'юк В.О. – дійсний член НАПН України,

доктор філософських наук, професор.

© Огнев'юк В.О., 2012

© Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012

ЗМІСТ


1.

Пояснювальна записка...............................................................

4

2.

Структура програми навчальної дисципліни...........................

7

2.1.

Опис предмета навчальної дисципліни.....................................

7

2.2.

Тематичний план навчальної дисципліни................................

8

2.3.

Програма......................................................................................

9

2.4.

Навчально-методична карта дисципліни «Філософія освіти»

11

2.5.

Теми семінарських занять...........................................................

12

2.6.

Завдання для самостійної роботи...............................................

21

2.7.

Індивідуальна робота студента. Індивідуальне навчально-дослідне завдання.........................................................................

21

3.

Система поточного та підсумкового контролю........................

26

3.1.

Шкала оцінювання.......................................................................

26

3.2.

Розрахунок рейтингових балів за видами модульного контролю........................................................................................

26

4.

Методи навчання...........................................................................

27

5.

Методичне забезпечення курсу...................................................

27

6.

Питання для самоконтролю .......................................................

27

7.

Література до курсу «Філософія освіти»...................................

29
 1. Пояснювальна записка


На основі взаємодії філософії та освіти упродовж тривалого історичного часу формувалася нова галузь філософії - філософія освіти. Поняття "філософія освіти" вперше з'являється у другій половині ХІХ століття, коли у розвинених країнах Європи та США сформувалися національні системи освіти, а її оформлення, як нової галузі знання, завершилося у другій половині ХХ століття, що стало підсумком тривалої взаємодії різноманітних філософських течій зі сферою освіти, поєднання педагогічної практики з її теоретичним осягненням. Завершення процесу виокремлення філософії освіти саме у цей період пояснюється такими чинниками:

 • набуття освіти стало обов’язковою вимогою суспільства до кожного громадянина: від обов’язкової початкової до обов’язковості повної загальної середньої освіти та парадигми освіти упродовж усього життя;

 • еволюційний розвиток людини перейшов на новий рівень людини освіченої (homo educatus);

 • професійна конкурентоспроможність людини стала визначатися рівнем компетентності, що формується і удосконалюється освітою;

 • освіта стала важливим чинником боротьби з бідністю та подолання соціальної нерівності;

 • рівень освіченості громадян та сукупний інтелект нації став важливою складовою національної безпеки держави;

 • економічний розвиток суспільства великою мірою визначається рівнем розвитку освіти, науки і технологій, що спонукало до формування концепції суспільства знань;

 • посилився вплив освіти на приріст валового національного продукту;

 • освіта стала одним із важливих показників індексу людського розвитку за допомогою якого визначається міжнародний рейтинг країн;

 • освітня політика в провідних державах світу відноситься до найважливіших пріоритетів держави;

 • глобалізація, що стала усвідомленою реальністю ХХ -ХХІ ст., посилила чинники комунікації, взаємозв’язків і взаємозалежності у сучасному світі та посилила значення освіти у якості інтегратора світового співтовариства;

 • освіта стала сферою, в якій створено передумови для гармонійного поєднання знань, культури і духовності як важливих чинників сталого людського розвитку;

 • зросла увага науковців, зокрема, філософів до проблем освіти її розвитку і функціонування.


Відтак сучасна цивілізація упродовж ХХ та початку ХХІ століть вийшла на нові горизонти розвитку, базою якого є парадигма неперервної освіти упродовж життя, перехід до суспільства знань, та поява homo educatus – людини освіченої. На новому історичному етапі, у часовому вимірі початку третього тисячоліття філософія освіти набуває важливого значення в осягненні творчого феномену освіти.

Філософія освіти - галузь філософії, що досліджує ідею освіти та її сутність, як соціокультурного феномену відтворення та розвитку суспільства; визначення цілей, цінностей, ідеалів освіти і освіченості; результатів освіти та критеріїв їх оцінки.

Філософія освіти бере початок з історії філософії, загальної та соціальної філософії та має тісний зв'язок з іншими галузями філософії – філософією науки, філософією культури, логікою, онтологією, етикою тощо.
Метою курсу "філософія освіти" є здійснення узагальнення знань магістрів у сфері освіти на теоретико-методологічному рівні, а також їх залучення до філософського осягнення ідеї освіти, як соціокультурного феномену та вироблення їх власної світоглядної концепції освіти; сприяння формуванню високого рівня компетентності і культури випускників університету.

Філософія має креативний вплив на формування і динаміку розвитку ідеї освіти, відповідних парадигм і концепцій освіти через безпосередню участь філософії у побудові методології освітньої і педагогічної діяльності.
Відтак завданням цього курсу є:

 • ознайомлення студентів з особливостями предметної ідентифікації філософії освіти та актуальними проблемами, що досліджуються нею;

 • сприяння розвитку критичного, креативного та рефлексивного мислення студентів;

 • формування методологічної компетентності спеціалістів і магістрів;

 • розвиток їхньої дослідницької культури.Опанувавши курс "філософії освіти" студент має знати:


 • особливості предметної ідентифікації філософії освіти;

 • методологічні функції філософії освіти;

 • сутність освіти, як соціокультурного феномену;

 • внесок провідних філософів у розвиток ідеї освіти;

 • цілі, цінності, ідеали та результати освіти;

 • еволюцію ідеї освіти;

 • вплив освіти на розвиток особистості і суспільства;

 • основні парадигми розвитку освіти;

 • закономірності розвитку освіти;

 • результати освіти та критерії їх оцінки;

 • володіти цілісним обсягом знань з філософії освіти;

 • загальні тенденції розвитку освіти.


Студент має вміти:

 • аналізувати праці філософів і педагогів, виявляти їх креативну сутність та соціально значущі ідеї;

 • порівнювати філософські концепції представників різних філософських шкіл;

 • обґрунтовувати власну позицію;

 • бачити тенденції у розвитку освіти;

 • здійснювати методологічно коректне обґрунтування тенденцій розвитку освіти;

 • використовувати різні джерела та дослідження інших галузей знання для обґрунтування відповідей;

 • оформляти власні дослідження відповідно до вимог визначених програмою навчального курсу.Філософія освіти викладається студентам, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

Робоча навчальна програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній...
Вченою радою Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Робоча програма навчального предмета українська література (шифр...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма навчального предмета українська мова (шифр І назва...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному...
Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса...

Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного...
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені...

Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101...
Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта....

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Початковаа...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка