Пошук по сайту


Сервантес Сааведра Мігель де - Національний стандарт україни

Національний стандарт україни

Сторінка7/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Сервантес Сааведра Мігель де.

32 Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі : роман : в 2 ч. Ч. 1 / Мігель де Сервантес Сааведра ; пер. з ісп. М. Лукаша ; передм. Г. П. Кочура ; прим. А. О. Перепаді. — X. : Фоліо, 2007. — 479 с. — (Бібліотека світової літератури).

ISBN 978-966-03-4147-0 ISBN 978-966-03-4148-7 (Ч. 1)

Анотація

УДК 821.134.2 ББК 84(4 1сп)-44


4^

00

о>ISBN 978-966-03-4147-0 ISBN 978-966-03-4148-7 (Ч. 1) © Лукаш М. О., переклад, 1995 © Кочур Г. П., передмова, 1995 © Перепадя А. О., примітки, 1995 © Яхнін 1.1., ілюстрації, 199


5w
ТИТУЛЬНІ СТОРІНКИ РЕПРИНТНОГО (ФАКСИМІЛЬНОГО) ВИДАННЯ4^

00

о>

N0

о

о

~4ТИТУЛЬНА СТОРІНКА ВИДАННЯ, ЩО ВІДТВОРЮЄ ОРИГІНАЛЬНЕ (на звороті титульного аркуша наведено вихідні відомості видання, що відтворює

оригінальне)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА ОРИГІНАЛЬНОГО ВИДАННЯ (на звороті титульного аркуша відтворено вихідні відомості, наведені на звороті титульного аркуша оригінального видання

)СВЬЯТЕ письмо СТАРОГО І НОВОГО ЗАВІТУ

Мовою русько-українською
СВЯТЕ ПИСЬМО СТАРОГО І НОВОГО ЗАВІТУ

Російською та українською мовами Репринтне виданн

я


У ВІДНІ


Київ "Рада" 2 0 0 1
Виданнє Британського і заграничнього Біблійного товариства 190


3КОНТРТИТУЛ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ФРЕНК ДЖЕФКШС РЕКЛАМА

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

Доповнення і редакція ДАШЕЛАЯДІНА

Переклад з англійської О. О. Чистякової

ADVERTISING

GUIDE-BOOK

FRANK JEFiaNS

Revised and edited by DANIEL YADIN

London "Pitman Publishing" 2000

Київ

"Знання"

2002

О

4^

00

о>

W

сл


ЗВОРОТ ТИТУЛЬНОГО АРКУША,


w

CD
НА ЯКИЙ ПЕРЕНЕСЕНО НАДВИПУСКНІ ТА ВИПУСКНІ ДАНІ

УДК 811.161.2(076)

ББК 81.2(4Укр)-923 К 56

Рецензент: канд. філол. наук 77. Ю. Шевченко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Козачук Г. О.

К 56 Українська мова : навч. посіб. /Г. О. Козачук. — 2-ге вид., пере­робл. і доповн. — К. : Вища пік., 2007. — 414 с.

ISBN 978-966-642-385-9

Анотація

УДК 811.161.2(076) ББК 81.2(4Укр)-923

Навчальне видання Козачук Ганна Олександрівна Українська мова Навчальний посібник

2-ге видання, перероблене і доповнене

Формат 84х108'/з2. Ум.друк.арк. 21,84. Тираж 13600 пр. Зам. № 8.

Державне підприємство "Державне спеціалізоване видавництво "Вища школа", вул. Гоголівська, 7г, м. Київ, 01054 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 268 від 04.12.2000.

Надруковано з плівок, виготовлених видавництвом "Вища школа", у ВАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", вул. Л. Курбаса, 4, м. Біла Церква, Київська обл., 09117 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 567 від 14.08.2001.

© Г. О. Козачук, 1991

ISBN 978-966-642-385-9 © Г. О. Козачук, перероблення і доповнення, 2007
ЗВОРОТ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ОБСЯГУ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ ПРИ ІМЕНАХ АВТОРІВ (макет анотованої каталожної картки розміщено на останній сторінці)


4^

00

о>

N0

О

О

~4
УДК 616-08(075.8)

ББК 53.5я73 П50

Колектив авторів:

Ю. М. Казаков, доктор мед. наук — розділи 1, 2, З, 5, 10, додаток;

77. А. Звягіщев, канд. мед. наук — розділи 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 10, додаток;

  1. Ю. Штомпель, канд. мед. наук — розділи 2, З, 4, 8, 9;

Т. А. Трибрат, канд. мед. наук — розділи 5, 7;

  1. І. Стрілець, головний лікар МСЧ — розділи 1, 9, 10, додаток

Рецензенти:

Ю. М. Колчин — завідувач кафедри госпітальної терапії Луганського державного медичного університету, доктор мед. наук, професор; 77 7. Лисенко — завідувач кафедри сімейної медицини Київської академії післядипломної освіти, доктор мед. наук, професор; 7. О. Парпалей — завідувач курсу профзахворювань національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, доктор мед. наук, професор


© ЦМК МОЗ України, 2003
ISBN 966-573-067-3 (ЦМК МОЗ України) ISBN 966-7795-07-1 ("Рута")
ЗВОРОТ ТИТУЛЬНОГО АРКУША НАУКОВОГО ВИДАННЯ, НА ЯКОМУ РОЗМІЩЕНО РЕФЕРАТ

Рецензенти:

доктор технічних наук, професор М. Б. Пойзнер; доктор технічних наук, професор О. Е. Потьомкін

УДК 551.465.7

Формування пого/щих умов у морських та прибережних районах : монографія / Гладких І. І., Капочкін Б. Б., Кучеренко Н. В., Лісо- водський В. В. ; Одес. нац. морська акад. — Одеса : Зовнішреклам- сервіс, 2007. — 142 с.

ISBN 978-966-555-062-4

Монографія є результатом тривалих наукових досліджень і пошуків авторів у напрямку обгрунтування тези про значиму роль режиму

Результати монографії розглядаються як теоретичне підгрунтя для удосконалення гідродинамічних моделей прогнозування погодних умов та змін клімату.

© Гладких І. Г, Капочкін Б. Б.,


W
ISBN 978-966-555-062-4 Кучеренко Н. В., Лісоводський В.В., 2007
НАДВИПУСКНІ ТА ВИПУСКНІ ДАНІ (подано ВІДОМОСТІ про авторів в українській транслітерації та зазначено мову

видання)

Довідкове видання

Туровцєв Ніколай Івановіч Таранєнко Лілія Івановна Павлюк Васілій Васільєвіч

ПОМОЛОГІЯ

Довідник

У п’яти томах (Рос. мовою)

Том 4

СЛИВА, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ

Формат 84x108/16. Ум.друк.арк. 22,1. Тираж 3000 пр. Зам. 3-615.

Державне підприємство "Ордена "Знак пошани" книжково-журнальне видавництво "Урожай" вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03035 Свідоцтво суб’єкта видавцичої сцрави ДК№ 496 від 19.06.2001.


4^

00

о>

Кі

о

о

~4
ВАТ "Поліірафкцига", вул. Довжецка, З, м. Київ-57, 03057 Свідоцтво суб’єкта видавцичої справи ДК№ 218 від 12.10.2000.
НАДВИПУСКНІ ТА ВИПУСКНІ ДАНІ


w

00
Н а у К О В о-п опулярне видання Серія "Національні святині України"

Пламеницька Ольга Анатоліївна
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти затверджено...
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...

Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці дсту 2273-93 пожежна техніка
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять пожежної техніки у галузі безпеки праці

Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою...
Формування ключових компетентностей учнів початкових класів. Готовність до переходу на новий державний стандарт початкової загальної...

Державний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її

Витяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...

“проблеми планування в ринкових умовах ”
Національний Таврійський університет ім. Вернадського, Одеський державний економічний університет, Одеський національний політехнічний...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляєБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка