Пошук по сайту


Національний стандарт україни - Сторінка 6

Національний стандарт україни

Сторінка6/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

го
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ (видано ВІД Імені організації, що одночасно є видавцем)


ю

00
МШСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія педагогічних наук України Інститут проблем виховання

МОРАЛЬНО-ДУХОВНИИ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ в СУЧАСНИХ УМОВАХ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСБКОЇ МОЛОДІ

Збірник наукових праць У двох книгах Книга 1ы о

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ (з паралельною назвою)

00 о

іо о

УКРАЇНСЬКА АСОЦЇАЦЇЯ "МІКРОЦИРКУЛЯЩЯ, ГЕМОРЕОЛОГІЯ, 5

ТРОМБОУТВОРЕННЯ"

УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО КАРДІОЛОГІВ АСОЦЇАЦЇЯ ЛІКАРІВ ІНТЕРНИСТІВ УКРАЇНИ

ТНЕ UKRAIMAN ASSOCIATION "MICROCIRCULATION, HEMOREOLOGY,

THROMBOGENESIS"

THE UKRAINIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF CARDIOLOGISTS ASSOCIATION OF DOCTORS-INTERNIST OF UKRAINE

ТРОМБОЗИ В КЛППЧНШ ПРАКТИЦІ: ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ

Матеріали І Української конференції з міжнародною участю (Київ, 27—28 травня 2004 року)

THROMBOSES IN CLINICAL PRACTICE: PROPHYLAXIS, DIAGNOSTICS, TREATMENT

Materials of the I Ukrainian conference with international participation (Kyiv, May 27—28, 2004)
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА СЕРІЙНОГО ВИДАННЯ (видане СПІЛЬНО двома видавцями)

УШВЕРСИТЕТСЬКА БІБЛІОТЕКА Заснована в 2000 році

Л. П. КЛИМЕНКО

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища"


ю

CD
Одеса "Екопрінт" Сімферополь "Таврія" 2 0 02ОЛЕСЬ ЕОНЧАР Вибрані твори у чотирьох томах

Том 1

ТРОНКА

Роман

СОБОР

Роман


4^

00

о>

Київ "Сакцент Плюс" 2005w

о
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА ТА ЗВОРОТ ТИТУЛЬНОГО АРКУША СЕРІЙНОГО ВИДАННЯ (рік заснування серії подано на звороті титульного аркуша)


00


о

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

Серія "Вища освіта XXI століття"

С. Д. Мамченко, В. А. Одинець

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Практикум

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

ЗВОРОТ ТИТУЛЬНОГО АРКУША

УДК 004.4(076.5)

ББК 32.973.202я73 М22

Серія заснована в і 998 році Автори:

С. Д. Мамченко, кандидат технічник наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національної академії Державної податкової служби України;

В. А. Одинець, кандидат економічних наук, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національної академії Державної податкової служби України

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів (лист № І.4/І8-Г-239 від Зі січня 2007 р.)

Мамченко С. Д

М 22 Основи інформатики та обчислювальної техніки : практикум / С. Д. Мамченко, В. А. Одинець. — К. : Знання, 2007. — 292 с. : іл., табл. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). iSBN 978-966-346-288-2

Анотація

УДК 004.4(076.5) ББК 32.973.202я7

3


Київ "Знання" 2 0 0 7

ISBN 978-966-346-288-2
© Мамченко С. Д., Одинець В. А., 2007
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ (з власною назвою тому)

ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИИ

РОКСОЛАНА

Роман У трьох книгах

Книга 1

ВОЗНЕСІННЯ

Харків

"Фоліо"


W
200

3Ю. КРЕСАК МОЛИТВА

Для мішаного хору "а cappella" та соло сопрано Слова С. ОЛЕКСЕЮК Для студентів і викладачів музичних вузів

ы о

Луцьк


ІЧ5

О

о
Волинський державний університет ім. Лесі Українки “w

ю

4^

00

о

>


ТИТУЛЬНА СТОРІНКА З ВІДОМОСТЯМИ ПРО ОКРЕМИЙ ТОМ
КОНТРТИТУЛ з ВІДОМОСТЯМИ щодо ВСЬОГО БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ


Національна академія наук України Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка

Національна академія наук України Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченк

а

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Повне зібрання творів у дванадцяти томах

Редакційна колегія:

М. Г. Жулинський (голова),

В. С. Бородін (заст. голови),

С. А. Гальченко (заст. голови),

О. К. Федорук (заст. голови),

І. М. Дзюба, О. В. Мишанич, В. В. Німчук, В. В. Рубан, Г. А. Скрипник, В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата,

В. І. Пахаренко, В. М. Яцюк, А. Я. Бельдій

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Том 6 ЛИСТИ

ДАРЧІ ТА ВЛАСНИЦЬКІ НАПИСИ ДОКУМЕНТИ, СКЛАДЕНІ Т ШЕВЧЕНКОМ АБО ЗА ЙОГО

УЧАСТЮ

Відповідальний редактор тому В. С. БОРОДІ


НКиїв "Наукова думка" 200 1

Київ "Наукова думка" 2003ЗВОРОТ ТИТУЛЬНОГО АРКУША БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ (подано спільний ISBN і ISBN окремого тому)

УДК 821.161.2-1 ББК 84(4 Укр)6-5 0-54

Упорядкування М. В. Шевченка Післямова О. О. Мороза

Олійник Б. І.

0-54 Вибрані твори : у 6 т. / Б. Олійник ; упорядкув. М. В. Шевчен­ка. — К. : Просвіта, 2007 — .

ISBN 978-966-7115-70-8

Т. 4 : Сива ластівка : вірші про матір / післямова О. О. Мороза. — 2007. — 94 с. : портр.

ISBN 978-966-7115-74-6

Анотація

УДК 821.161.2-1 ББК 84(4 Укр)6-5

©Олійник Б. І., 2007 ISBN 978-966-7115-70-8 ©Шевченко М. В.,упорядкування, 2007


W

W
ISBN 978-966-7115-74-6 (Т. 4) © Мороз О. О., піелямова, 2007ЗВОРОТ ТИТУЛЬНОГО АРКУША З ВІДОМОСТЯМИ ПРО ПЕРЕДРУК

УДК 821.134.2 ББК 84(4 Ісп)-44 С 32

Бібліотека світової літератури

Заснована в 2001 році

Текст друкується за виданням:

Сервантес Сааведра Мігель де. Премудрий гідальго Дон Кі- хот з Ламанчі: Роман: У 2 ч. —К. : Дніпро, 1995. — 703 с.: іл.

Переклад з іспанської Миколи Лукаша Передмова Г. 77. Кочура Примітки А. О. Перепаді Художник-ілюстратор 1.1. Яхнін
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти затверджено...
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...

Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці дсту 2273-93 пожежна техніка
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять пожежної техніки у галузі безпеки праці

Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою...
Формування ключових компетентностей учнів початкових класів. Готовність до переходу на новий державний стандарт початкової загальної...

Державний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її

Витяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...

“проблеми планування в ринкових умовах ”
Національний Таврійський університет ім. Вернадського, Одеський державний економічний університет, Одеський національний політехнічний...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляєБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка