Пошук по сайту


Національний стандарт україни - Сторінка 3

Національний стандарт україни

Сторінка3/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Анотація і реферат

Анотацію і реферат складають згідно з ГОСТ 7.9.

 1. Анотацію наводять у складі макета анотованої каталожної картки.

За відсутності макета анотованої каталожної картки (відповідно до 5.1.7) рекомендовано по­давати анотацію.

Особливості подання анотації в іншомовному виданні — відповідно до 5.2.

Особливості тексту анотації в літературно-художньому і перекладному виданнях — відповідно до 5.1.2.4.

 1. У науковому виданні рекомендовано подавати реферат.

Перед текстом реферату розміщують класифікаційний індекс УДК (окремим рядком ліворуч) і бібліографічний опис, складений (без заголовка бібліографічного запису) згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1.

 1. Анотацію і реферат (додаток Б) розміщують на звороті титульного аркуша. Анотацію можна розміщувати на останній сторінці видання перед надвипускними і випускними даними, чи, за потреби, на другій, чи на третій, чи на четвертій сторінці обкладинки, палітурки або на клапані суперобкладинки.

 1. Міжнародний стандартний номер книги

Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) наводять згідно з ДСТУ 38142 і розміщують у лівому нижньому куті звороту титульного аркуша чи в лівій нижній частині суміщеного титульного аркуша. ISBN зазначають повторно в макеті анотованої каталожної картки (додаток А).

У серійному виданні (якщо серія періодична чи продовжувана) під ISBN розміщують ISSN.

 1. Знак охорони авторського права

Знак охорони авторського права (додаток Б) містить латинську літеру «С», обведену колом — ©, імені особи , що має авторське право , і року першої публікації твору.

Знак охорони авторського права розміщують у правому нижньому куті звороту титульного аркуша.

У збірнику творів різних авторів знак охорони авторського права на кожний окремий твір роз­міщують у нижній частині першої текстової сторінки твору.

 1. Надвипускні дані

Надвипускні дані містять такі відомості:

 • вид видання за цільовим призначенням;

 • назву та номер випуску серії (підсерії);

 • ім’я автора(-ів);

 • назву видання;

 • підзаголовкові дані;

 • мову тексту видання (крім видань українською мовою);

 • наявність паралельного видання іншою мовою, окремо виданого додатка.

Надвипускні дані розміщують у зазначеній цим стандартом послідовності перед випускними

даними видання.

 1. Вид видання за цільовим призначенням визначають згідно з ДСТУ 3017.

 2. Ім’я автора подають у повній формі: прізвище, ім’я і по батькові. Прізвище автора треба виокремлювати за допомогою засобів вирізнення (шрифтом, фарбою тощо).

У колективній праці у повній формі подають імена лише трьох перших авторів, долучаючи слова «та ін.».

Якщо по батькові вживати не прийнято, то наводять лише повне ім’я автора.

У перекладному виданні ім’я автора мовою оригіналу подають у максимально повній формі.

Якщо видання виходить під псевдонімом автора, то за його згодою справжнє ім’я зазначають після псевдоніма в круглих дужках. Так само подають світські імена духовних осіб.

 1. Назву видання подають у тій формі, що зазначена на титульній сторінці.

 2. Підзаголовкові дані подають відповідно до 5.1.4 (крім відомостей про мову тексту, з якої перекладено твір і перекладача (у перекладних виданнях); титульного, наукового чи відпо­відального редакторів, членів редакційної колегії; імен художника та фотографа; автора передмови, вступної статті, коментарів)).

Ім’я укладача подають у надвипускних даних під назвою у повній формі: прізвище, ім’я і по батькові. Прізвище укладача треба виокремлювати за допомогою засобів вирізнення.

У роботах, виконаних колективом укладачів, у повній формі наводять імена перших трьох укладачів, долучаючи слова «та ін.».

Якщо по батькові вживати не прийнято, в надвипускних даних зазначають лише повне ім’я укладача.

 1. Якщо у надвипускних даних подають додаткові відомості про редакційно-видавничих фахівців, інших осіб, які брали участь у створенні видання, (провідного, художнього, технічного редакторів; художника-оформлювача і фотографа, роботи яких не мають особливої художньої цінності; коректора; оператора комп’ютерного складання і верстання та ін.), їх розміщують після відомостей, зазначених у 5.1.11.

 2. Надвипускні дані в іншомовному виданні подають також відповідно до 5.2, у пара­лельному, двомовному і багатомовному — відповідно до 5.3, окремо виданому додатку — відпо­відно до 5.5, факсимільному і репринтному — відповідно до 5.6.4, комплектному — відповідно до 5.7.

 1. Випускні дані

Випускні дані мають містити такі відомості:

 • формат паперу та частку аркуша;

 • обсяг видання в умовних друкованих аркушах;

 • тираж;

 • номер замовлення виготовлювача видавничої продукції;

 • повне найменування (ім’я) та місцезнаходження видавця;

 • серію, номер, дату видачі свідоцтва про внесення видавця до Державного реєстру ви­давців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі — Державний реєстр);

 • повне найменування (ім’я) та місцезнаходження виготовлювача видавничої продукції;

 • серію, номер, дату видачі свідоцтва про внесення виготовлювача видавничої продукції до Державного реєстру.

Випускні дані наводять у встановленій цим стандартом послідовності.

 1. У відомостях про тираж зазначають загальну кількість примірників видання, у разі виготовлення тиражу запусками — загальну кількість примірників і кількість примірників (з першого до останнього) кожного запуску.

Приклад

Тираж 5000 пр. (2-й запуск 3001—5000)

У разі випуску додаткового тиражу перед словом «тираж» наводять слово «Додатковий». На­приклад: «Додатковий тираж 1000 пр.». Відомості про попередній тираж не подають.

Кількість примірників видання зазначають арабськими цифрами.

 1. Дозволено не подавати номер замовлення зарубіжного виготівника видавничої продукції.

 2. Якщо видавець одночасно є й виготовлювачем видання, про це треба зазначити (на­приклад, «Видавець і виготовлювач^»).

Відомості про видачу видавцю та виготовлювачу видавничої продукції свідоцтва про внесення до Державного реєстру наводять окремим рядком у такому порядку: після слів «Свідоцтво суб’єкта видавничої справи» зазначають познаку серії, номер свідоцтва і дату його видачі.

Рекомендовано додатково наводити телефон, факс, електронну адресу видавця.

 1. Випускні дані розміщують на останній сторінці видання.

Дозволено за потреби надвипускні та випускні дані переносити на зворот титульного аркуша, за відсутності титульного аркуша — на другу, чи на третю, чи на четверту сторінки об­кладинки. Надвипускні та випускні дані на звороті титульного аркуша розміщують у нижній його частині над Міжнародним стандартним номером книги (IsBn) та знаком охорони авторського права (©)

. Іншомовне видання

В іншомовних виданнях анотацію, що її вміщено в макет анотованої каталожної картки, треба наводити також і в перекладі українською мовою та розміщувати за межами макета анотованої каталожної картки (перед макетом чи на останній сторінці). Дозволено паралельно наводити ано­тацію й іншими мовами.

Надвипускні та випускні дані, що їх розміщують на останній сторінці, подають українською мовою. Імена автора(-ів) та осіб, які брали участь у створенні видання, а також ім’я видавця та виготовлювача видавничої продукції, що є фізичними особами, наводять у транслітераційній формі. У випадку, якщо власні назви видавця і виготовлювача видавничої продукції не переклада­ють, їх також подають у транслітераційній формі.

Додатково можна подавати надвипускні та випускні дані мовою тексту видання.

  1. Паралельне, двомовне і багатомовне видання

Відомості про наявність паралельних видань іншими мовами подають у надвипускних даних (відповідно до 5.1.11) у кожному з цих видань.

У двомовному і багатомовному виданнях (з паралельним текстом різними мовами, з творами різними мовами, підручниках, мова яких відрізняється від мови того, хто навчається) ім’я автора і назву видання наводять на титульній сторінці усіма мовами, якими воно надруковано, а інші еле­менти вихідних відомостей — однією з мов тексту видання. Вихідні відомості, що розміщують на останній сторінці видання, подають українською мовою.

  1. Перекладне видання

У виданні твору(-ів), що його (їх) уперше публікують у перекладі, вихідні відомості, які розмі­щено на титульній сторінці оригінального видання, наводять (відтворюють) мовою оригіналу на контртитулі чи подають на звороті титульного аркуша у формі бібліографічного опису після слів: «Перекладено за виданням:...».

  1. Окремо виданий додаток до видання

Вихідні відомості в окремо виданому додатку оформлюють за загальними правилами залежно від виду видання.

Відомості про те, що видання є додатком, а також відомості про основне видання (ім’я автора, назву видання) подають у підзаголовкових даних, якщо їх не внесено до назви додатка.

В основному виданні відомості про наявність окремо виданого додатка, його характерні вла­стивості, періодичність виходу (якщо додаток періодичний) розміщують у надвипускних даних (після назви та підзаголовкових даних видання).

  1. Перевидання, передрук, факсимільне і репринтне видання

   1. У перевиданні на титульній сторінці (в підзаголовкових даних) зазначають порядковий номер (наприклад, 2-ге видання) і характер (наприклад, виправлене, доповнене, перероблене, без змін тощо) перевидання.

Порядковий номер перевидання позначають арабськими цифрами.

   1. Відомості про зміну в авторському колективі та зміну назви будь-якого перевидання, а також назву і рік випуску попереднього видання наводять на звороті титульного аркуша. Ці відо­мості розміщують окремим рядком або зазначають в анотації, що є складовою макета анотованої каталожної картки.

   2. Повідомлення про те, що видання є передруком, і відомості про видання, з якого воно передруковано, наводять на звороті титульного аркуша. На титульній сторінці такого видання у вихідних даних зазначають місце випуску видання, найменування (ім’я) видавця, що здійснив пе­редрук, і рік передруку.

Відомості про видання, з якого здійснено передрук, наводять (після слів «Текст надруковано за виданням:...») у формі бібліографічного опису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1.

   1. У факсимільному і репринтному виданнях має бути два титульних аркуша: спочатку титульний аркуш видання, що відтворює оригінальне, а потім титульний аркуш оригінального видання. Позначку «Факсимільне видання» чи «Репринтне видання» наводять на титульній сторінці першого титульного аркуша в підзаголовкових даних, а також у надвипускних даних після назви видання.

  1. Комплектне видання

Вихідні відомості у виданнях, які випускають у комплекті, об’єднуючи їх у футляр, теку, обкла­динку, наводять на кожному виданні комплекту, а також на футлярі, теці, обкладинці.

На кожному виданні комплекту в надвипускних даних подають назву комплекту й відомості про кількість видань у ньому.

  1. Комбіноване видання

У комбінованому виданні (тобто, якщо до друкованого тексту додають звукозаписи чи відео- записи на будь-яких фізичних носіях) на титульній сторінці у підзаголовкових даних чи на звороті титульного аркуша наводять відомості про ці додатки.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти затверджено...
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...

Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці дсту 2273-93 пожежна техніка
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять пожежної техніки у галузі безпеки праці

Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою...
Формування ключових компетентностей учнів початкових класів. Готовність до переходу на новий державний стандарт початкової загальної...

Державний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її

Витяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...

“проблеми планування в ринкових умовах ”
Національний Таврійський університет ім. Вернадського, Одеський державний економічний університет, Одеський національний політехнічний...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляєБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка