Пошук по сайту


Національний стандарт україни

Національний стандарт україни

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформація та документація

ВИДАННЯ ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ


00

см

ю

о

о

7

CO

Ш
(ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) ДСТУ 4861:2007

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 200

9ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» РОЗРОБНИКИ: Н. Петрова (науковий керівник); Г. Плиса

 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 р. № 297 з 2009-01-01

 3. Національний стандарт відповідає ISO 8:1977 «Documentation Presentation of periodicals», ISO 1086:1991 «Information and documentation — Title leaves of books», ISO 7275:1985 «Documentation — Presentation of title information of series» у частині побудови, викладу та оформлення вихідних відо­мостей в текстовому, нотному, образотворчому (неперіодичному, періодичному і продовжуваному виданнях)

Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.4-86; ГОСТ ЭД 1 7.4-90)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2009

ЗМІСТ

С.


ВСТУП

Цей стандарт розроблено вперше на заміну чинного в Україні ГОСТ 7.4-86 «Система стандар­тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения» з метою поповнення національної нормативної бази з видавничої справи, оптимізації та уніфікації положень щодо оформлювання вихідних відомостей у друкованій продукції, забезпечування точності та пов­ноти відомостей для ведення загальноукраїнського банку бібліографічних і статистичних даних, підвищування конкурентоспроможності українських видань на міжнародному книжковому ринку.

Стандарт відповідає положенням міжнародних стандартів ISO 8:1977 «Documentation Presentation of periodicals», ISO 1086:1991 «Information and documentation — Title leaves of books», ISO 7275:1985 «Documentation — Presentation of title information of series» у частині побудови, викладу та оформ­лення вихідних відомостей у текстовому, нотному, образотворчому (неперіодичному, періодичному і продовжуваному) виданнях.ДСТУ 4861:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВИДАННЯ ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИЗДАНИЯ ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

INFORMATION AND DOCUMENTATION

PUBLICATIONS IMPRINT

Чинний від 2009-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює положення щодо складу, послідовності та місця розміщування ви­хідних відомостей у текстовому, нотному, образотворчому (неперіодичному, періодичному і продов­жуваному) виданнях.

Для авторефератів дисертацій і нормативних документів стандарт установлює положення в частині випускних даних.

Стандарт не поширюється на картографічні та електронні видання.

Стандарт призначено суб’єктам видавничої справи незалежно від їхньої форми власності та організаційно-правової форми господарювання.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення

ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення1)

ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення

ДСТУ 3814-98 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг2)

ДСТУ 4515:2006 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISO 3297:1998, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення

 1. На розгляді проект національного стандарту «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення».

 2. На розгляді проект національного стандарту «Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг». Видання офіційне

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання

ГОСТ 7.5-88 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Журналы, сборники, информационные издания. Элементы издательского оформления (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Журнали, збірники, інформаційні ви­дання. Елементи видавничого оформлення)1

ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Реферат і анотація. Загальні вимоги).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДСТУ 2394, ДСТУ 3017, ДСТУ 3018, а також наведені нижче:

 1. вихідні відомості

Сукупність даних, які характеризують видання та призначені для інформування користувачів, бібліографічного обробляння і статистичного обліку

 1. титульний аркуш

Початковий(-ові) книжковий/журнальний аркуш(і) видання, що містить вихідні відомості, які дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших

 1. титульна сторінка

Лицьовий бік титульного аркуша — сторінка, що є носієм основних вихідних відомостей видання: надзаголовкових даних, імені (імен) автора(-ів), назви, підзаголовкових даних, вихідних даних

 1. зворот титульного аркуша

Зворотний бік титульного аркуша — сторінка, на якій розміщують елементи вихідних відомо­стей видання: шифр зберігання видання, макет анотованої каталожної картки чи реферат, знак охорони авторського права, ISBN тощо

 1. суміщена титульна сторінка

Перша сторінка видання з текстом, над яким розміщують сукупність вихідних відомостей, що зазвичай наводять на титульній сторінці

 1. надзаголовкові дані

Складова частина вихідних відомостей видання, розміщувана на титульній сторінці над іме­нем автора(-ів) і назвою

 1. підзаголовкові дані

Складова частина вихідних відомостей видання, розміщувана на титульній сторінці під його назвою

 1. вихідні дані

Складова частина вихідних відомостей видання, розміщувана в нижній частині титульної сторінки

 1. випускні дані

Складова частина вихідних відомостей видання, розміщувана на останній сторінці

 1. надвипускні дані

Складова частина вихідних відомостей видання, розміщувана безпосередньо над випускними даними

 1. паралельне видання

Видання, випущене поряд з іншим, ідентичним за змістом й оформленням, але, на відміну від нього, іншою мовою

 1. повторне видання

Видання, що вже випускалося раніше у світ (перевидання, передрук)

 1. перевидання

Повторне видання зі змінами чи без них, випущене знову тим самим видавцем

 1. передрук

Повторне видання, текст якого надруковано за яким-небудь попереднім виданням, випуще­ним іншим видавцем

 1. серійне видання

Видання, що є частиною серії; її окремий випуск.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Вихідні відомості видань містять:

 • надзаголовкові дані;

 • відомості про автора(-ів);

 • назву видання;

 • підзаголовкові дані;

 • вихідні дані;

 • шифр зберігання видання;

 • макет анотованої каталожної картки; анотацію; реферат;

 • Міжнародний стандартний номер книги (International Standard Book Number — ISBN);

 • Міжнародний стандартний номер нотного видання (International Standard Music Number — ISMN);

 • Міжнародний стандартний номер серіального видання (International Standard Serial Number — ISSN);

 • знак охорони авторського права;

 • надвипускні дані;

 • випускні дані.

  1. Склад, перелік та розміщення вихідних відомостей у виданні залежать від його виду (див. розділи 5—9).

  2. Основні елементи вихідних відомостей титульної сторінки (ім’я автора(-ів), назву видання; номер тому, книги, частини, випуску (в багатотомному і продовжуваному виданнях); перше і ос­таннє слово чи літеру (в багатотомному довідковому виданні)) треба подавати й на корінці обкла­динки чи палітурки, якщо товщина блока понад 9 мм.

  3. За відсутності у виданні титульного аркуша (у невеликих брошурах і журналах, книгах малого обсягу для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку), вихідні відомості розміщують на суміщеній титульній сторінці та на сторінках обкладинки.

  4. Не дозволено міняти у виданні місця розміщення вихідних відомостей, установлені цим стандартом.

  5. Не дозволено розбіжності між однаковими відомостями, розміщеними в різних місцях видання.

  6. Не дозволено розбіжності між елементами вихідних відомостей, загальними для всіх або окремих томів (книг, частин, випусків, номерів) видання.

  7. Наведення додаткових відомостей про видання (зокрема про редакційно-видавничих фахівців та інших осіб, які брали участь у його створенні), крім зазначених у цьому стандарті, не обмежується.

  8. Приклади оформлювання вихідних відомостей у неперіодичних, періодичних і продовжу­ваних виданнях подано у додатках А, Б.

 1. ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ В КНИЖКОВОМУ ВИДАННІ

  1. Елементи вихідних відомостей

Вихідні відомості книжкового (неперіодичного) видання містять:

 • надзаголовкові дані;

 • відомості про автора(-ів);

 • назву видання;

 • підзаголовкові дані;

 • вихідні дані;

 • шифр зберігання видання (класифікаційні індекси УДК, ББК і авторський знак);

 • макет анотованої каталожної картки; анотацію; реферат;

 • Міжнародний стандартний номер книги (ISBN);

 • знак охорони авторського права;

 • надвипускні дані;

 • випускні дані.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти затверджено...
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...

Державний стандарт україни система стандартів безпеки праці дсту 2273-93 пожежна техніка
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять пожежної техніки у галузі безпеки праці

Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою...
Формування ключових компетентностей учнів початкових класів. Готовність до переходу на новий державний стандарт початкової загальної...

Державний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її

Витяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...

“проблеми планування в ринкових умовах ”
Національний Таврійський університет ім. Вернадського, Одеський державний економічний університет, Одеський національний політехнічний...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляєБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка