Пошук по сайту


Уроку Дата Тема уроку

Уроку Дата Тема уроку


Номер уроку

Дата

Тема уроку

Приклад назви уроку

Уміння

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні діячі

Примітки

Тема 1. Знайомство з історією ( 8 годин)

1
Історія — наука про минуле люд­ства

У глиб віків

Працювати з підруч­ником: орієнтувати­ся в його структурі, користуватися мето­дичним апаратом тощо; застосовувати поняття «історія». Креслити стрічку часу та наносити на неї дати; співвідно­сити рік зі століттям

Предмет історії, історичні джерела, хронологія, дата, літочислення, ера, рік, століття, тися­чоліття, лінія часу, історична карта
М. Грушев- ський

 1. С, 5-17;

 2. Обчислення часу

 3. Доп. Грушвський.

2
Історичні джерела

Джерела знання

Пояснювати, звідки історики довідуються про минуле

Археологія, архео­логічні розкопки, речові джерела, трипільці, скіфи; писемні джерела, палеографія, давні книги, архіви, му­зей, усні історичні джерела, міфологія, фольклор

 1. тис. до

н. е. — поява трипільців на території Укра­їни.

 1. тис. до

н. е. — поява писемності

В. Хвойка, Б. Мозо- левськшї

 1. С, 17-22;

 2. Таблиця Джерели

 3. Доп. Трип культура
3
Монети як важливі дже­рела історії

Розкажи

мені,

монетко
Нумізматика, скар­би, коштовності, пектораль, гроші,
Антей

 1. С, 22-23, 25-28;
 1. Т/р

4
Герби та пе­чатки в істо­ричній науці

Таємні символи

Пояснювати похо­дження тризуба

Геральдика, сфра­гістика, герб — символ влади, тризуб
Володимир Великий

 1. С. 24-29;

2. Герб сімї
Номер уроку

Дата

Тема уроку

Приклад назви уроку

Уміння

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні діячі

Примітки

5
Географічні назви та іме­на людей в історичній науці. Наш край

Крапка на карті

Пояснювати про давність етноніма «Україна»

Етноніми, топоні­ми, гідроніми, іс- торико-географічні райони України
Кий

 1. С. 29-36;

 2. К/к

6
Урок узагальнення «Знайомство з історією» (урок подорож)

Свідомо читати адаптований істо­ричний текст, зна­ходити в ньому істо­ричну інформацію. Відрізняти художній та науково-популяр- ш-пї історичний текст.Знаходити в тексті відповіді на запитан­ня

 1. С.36-38;

2. Реферат Визначні міця Кіровоградцини7
Тестові різнорівневі завдання «Знайомство з історією»Тема 2. Княжа Русь-Україна(8)

8
Держава з центром в Києві. Пер­ші князі

Перші князі Київської держави

Знаходити на карті місця найвизначні­ших подій княжої доби, території Київ­ської Русі

Династія, Києвичі, літопис, назва «Русь», Київська держава, Візантія, язичництво, дру­жина, бояри,дани­на, «Повість мину­лих літ

882 р. — прихід до влади в Києві Олега;945-954 рр. -князювання

Ольги, 972 р. — заги­бель Святослава

Кий, ІЦек, Хорив, Ли- бідь, Ас- кольд,

 1. С.41-46;

2. ЛегендиНомер уроку

Дата

Тема уроку

Приклад назви уроку

Уміння

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні діячі

Примітки

9
Розквіт Київ­ської Русі

Могутня держава

Визначати тривалість подій, віддаленість від сьогодення. Називати найвизнач­ніші події та найви- датніших діячів кня­жої доби. За текстом розпові­дати про історичного діяча та про історич­ну подію

Тризуб, імператор, релігія, християн­ство, десятина, «Руська правда»

988 р. - хре­щення Русі, 1019- 1054 рр.- правління Ярослава, 1036 р. — роз­гром печенегів

Володимир Великий, Ярослав Мудрий

 1. С, 46-55

 2. Доп. Хрещення Русі
10
Скрутні часи

Київської

держави

Лихо зем­лі Київ­ської

Вибірково переказу­вати художній беле­тризований текст, вибираючи з нього історичну інфор­мацію.

Відрізняти в сюжеті оповідань справжні історичні факти та постаті від вигаданих

Усобиці, розпад держави, половці, шапка Мономаха, татаро-монголи, хан, ярлик, Золота Орда, ярмо

1113 р. — при­хід до влади Володимира Мономаха;

 1. р. - на­вала татаро- монголів;

 2. р. — захоп­лення Києва

Володимир Мономах, хан Батшї, воєвода Дмитро

 1. С, 55-62;

 2. Реф. Золота Орда

11
Галицько- Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі

Нащадок Київської Русі

Знаходити на карті місця найвизначні­ших подій території Галицько-Волин- ської держави

Заколот бояр, Холм, Львів, Золота Орда, татари, угор­ці, поляки

1199 р. — утво­рення Галиць­ко- Волинської держави; 1205- 1264 рр. — кня­зювання Дани­ла Романовича; 1256 р. — перша письмова згад­ка про Львів

Роман Мстиславо­вич, Данило Романович, Юрій І

 1. С, 62-68

 2. Легенла про заснування Львова
Номер уроку

Дата

Тема уроку

Приклад назви уроку

Уміння

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні діячі

Примітки

12
Культура Русі-Украни

Свідки минулого

Складати простий план: відокремлюва­ти в тексті головне й другорядне. Оцінювати інформа­цію історичних дже­рел

Церква, ікона, мо­заїка, фреска, пер­гамент, «Повість минулих літ», Га- лицько-Волин- ський літопис, архі­тектура, малярство, ікона, Софія Київ­ська, Золоті ворота, «Руська правда», Києво-Печерський монастир

1036 р. — будів­ництво Софій­ського собору; 1051 р. — за­снування Киє- во-Печерсько- го монастиря

Нестор, Аліпій, Агапіт

 1. С, 68-76

 2. Реф. Повість минулих літ.

 3. Малюнки памяток культури13
Литовсько-

руська

держава

У складі Литві та Польщі
Велике князівство Литовське, воєвода, намісник, родова знать, шляхта, Лю­блінська унія, като­лицизм, Річ Поспо­лита
Любарт, Ольгерд, Костянтин Острозький

 1. С, 77-83

2. К/к

14
Наш Край15
Урок узагальнення «Княжа Русь-Україна» (урок-гра)
 1. С- 84-85
16
Тестові різнорівневі завдання «Княжа Русь-Україна»
Номер уроку

Дата

Тема уроку

Приклад назви уроку

Уміння

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні діячі

Примітки
Тема 3. Козацька Україна (8 + 1 узагальнення)
17
Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі

Заро­дження козацької респуб­ліки

Знаходити на карті місця найвизначні­ших подій доби, тери­торію Гетьманщини. Ставити запитання до історичної карти

Козак, уходник, зимівник, січ, Хор­тиця, курінь, кош, отаман, писар, суд­дя, осавул, гетьман, клейноди, булава, бунчук, старшина, козак Мамай

1489 р. - пер­ша письмова згадка про ко­заків;

1556 р. — за­снування пер­шої січі на Хортиці

Д. Вишне- вецькшї

 1. С, 89-97;

2 к/к

3. Забраження козацької атр.

18
Козаки проти турецько- татарських завойовників

Доба ге­роїчних походів

Визначати тривалість подій, складати еле­ментарні хронологіч­ні задачі.

Називати найвизнач­ніші події та найви- датніших діячів ко­зацької доби

Ясир, яничари, каторга, Кафа, ду­ми, кобзар, джури, чайка, султан

1478 р. - по­чаток безпе­рервних напа­дів татар на Україну; 1616 р. — зруй­нування Кафи; 1621р. -Хо­тинська битва

Петро Ко- нашевич- Сагайдач- Ш-ІЙ, Гійом Боплан

 1. С, 97- 102;

2. Легенди і байки коз. доби


19
Національновизвольна війна україн­ського народу середини XVII ст.

Під пра­пором Богдана Хмель­ницького

Наводити приклади найвідоміших куль­турних пам'яток. Стисло характеризу­вати історичні поста­ті, використовуючи текст.

Висловлювати став­лення до подій та постатей

Національно-ви­звольна війна, Геть­манщина, цар,ге­неральна старшина, незалежність

1648 р. — битви при Жовтих Водах, біля Корсуня;1651р.-Бе­рестецька битва;1654 р. — укра- їнсько-москов- ськшї договір


Богдан Хмель­ницький, Іван Богун, Максим Кривоніс

 1. С, 102- 112;

 2. Т/р Моє ставлення до подій


Номер уроку

Дата

Тема уроку

Приклад назви уроку

Уміння

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні діячі

Примітки20
Українська

держава за

гетьмана

І. Мазепи

Гетьман­

ська

Україна

Розповідати про

кілька (на вибір)

пам'яток козацької

доби.Докладно переказу­вати науково-попу-

лярш-пї текст, вибу­

довуючи розгорнуту

відповідь на пи­

тання.


Правобережжя,

Лівобережжя, Пів­

нічна війна, Бату-

рин, анафема, геть­

ман у вигнанні

1667 р. -Ан-

друсівське пе­

ремир'я;

1708 р. - до­

говір між Карлом XII та Ма­зепою;1709 р. - Пол­тавська битва

Іван Мазе­

па, Петро І,

КарлХІІ

1. С, 112-

118;

2.Переказ, аналіз тексту

3. Т/р

21
Боротьба

українства за

відновлення

державних

прав України

Обме­

ження

держав­

них прав

України

Моделювати беле­

тризовану ситуацію,

змінюючи особу опо­

відача, додаючи но­

вих героїв тощо.

Складати словник

історизмів, витлума­

чувати їх з основою

на текст

Малоросійська

колегія, державні

права, кріпацтво,

наказний гетьман,

Малоросія, Соло-

вецькшї монастир

1725 р. —

смерть П. По­

луботка;

1764 р. — ска­

сування геть­

манства;

1775 р. — зруй­

нування Запо­

розької Січі

Павло Полуботок,

Данило

Апостол,

Кирило

Розумов-

ськшї, Пет­ро Кални-

шевський,Катерина II

1. С.119-

125;

2.Розповідь

3. Т/р

22
Культурне та церковне

життя.

Коли

набат

оберта­

ється

дзвоном

Визначати належ­

ність зображених на

ілюстраціях історич­

них пам'яток до ко­

зацької доби, порів­

нюючи їх 3

попередньою епохою

Братські школи,

Київська колегія,

іконостас, мандрів­

ний філософ, укра­

їнське бароко, ко­

зацькі літописи,

вертеп

1632 р. — за­

снування Киє-

во-Могилян-

ського колегіу­

му; 1722-1794 рр. — роки життя Г. Сковороди


Самійло

Величко,

Григорій

Сковорода,Петро Мо­гила

1. С, 125-

131;

2.Під. ілюстр

3.Т/р
Номер уроку

Дата

Тема уроку

Приклад назви уроку

Уміння

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні діячі

Примітки23
Наш край

 1. С, 132— 134;

2.Повторити пройдений матеріал

24
Урок узагальнення «Козацька Україна» (різнорівнева контрольна робота)


Тема 4. Україна в XIX—XX століттях (7)

25
Початок укра­їнського від­родження

Україна на зламі століть

Називати найважли­віші події та найви­значніші постаті. Вибирати (з пере­ліку) пов'язані події (факти).

Складати запитання про історичні події та постаті.

Ділитися враження­ми щодо історичних подій та постатей

Австро-Угорська імперія. Російська імперія, національ­не відродження, «Руська трійця»,просвітництво, Кирило-Мефодіїв- ське братство

1798 р. - на­друковано по­ему І. Котля­ревського «Енеіда»; 1830-

1837 рр. — ді­яльність «Русь­кої трійці»; 1840 р. - ви­дано «Кобзар» Т. Шевченка

Іван Кот­ляревський, Маркіян Шашкевич, Іван Ваги- левич, Яків Головаць- кий, Тарас Шевченко, Михайло Макси­мович

 1. С, 137— 145;

 2. Скласти запитання

 3. Т/р
26
Зростання національнокультурного руху в Україні

Будите лі України

Визначати історичне тло в художніх опо­віданнях на історич­ну тематику

Національне-куль- турне життя, укра­їнський рух, грома­да, указ, партія

1863 р. - Валу- євський цирку­ляр;

60-70 рр. XIXст.-ді­яльність громад

Володимир Антонович, Іван Фран- ко, Леся Українка, Михайло Драгома- нов.

 1. С.145- 158;

 2. Переказ твору сучасників

 3. Т/р
Номер уроку

Дата

Тема уроку

Приклад назви уроку

Уміння

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні діячі

Примітки

27
Встановлення більшовиць­кої влади на Україні

«Україна в кайда­нах....»

Встановлювати хро­нологічну послідов­ність 2—3 історичних подій

Більшовики, УРСР, репресії, розселення, колгос­пи, голодомор

1922 р. — утво­рення СРСР, 1932-1933 р,- голодомор в Україні

Володимир Ленін, Йосиф Ста­лін

 1. С.166- 171;

 2. Порвняльна табл..

 3. Т/р
28
Україна в полум'ї війни

(1939-1945)

Вони

здобува­ли Пере­могу
Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна, рух Опору, окупація, концта­бір, терор, партиза­ни, ОУН-УПА, капітуляція, медаль

1939 р. - по­чаток Другої світової війни; 1941-1945 рр,- Велика Вітчиз­няна війна;

 1. р. — звіль­нення України від окупації;

9 травня

 1. р. - День Перемоги

Йосиф Ста­лін, Адольф Гітлер, Сте­пан Банде- ра, Роман Шухевич, Сидор Ков­пак, Олексій Федоров

 1. С, 172— 179;

 2. Тлумачення термінів

 3. Т/р
29
Україна в 50— 80 рр. XX ст.«Відлига», шістде­сятники, правоза­хисник, в'язні сум­ління, репресії, довкілля, АЕС, реактор, екологічна катастрофа1954 р. — при­єднання Криму до України; 1985 р. — заги­бель В. Стуса; 1986р.-Чор­нобильська катастрофа;

Висиль Симонен- ко, Іван Дзюба, Ліна Кос­тенко, Ва­силь Стус

 1. С, 179 186;

 2. Таблиця

 3. Т/р
Номер уроку

Дата

Тема уроку

Приклад назви уроку

Уміння

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні діячі

Примітки
30
Незалежна Украйна.

Україна сучасна

Показувати на карті територію України після відновлення її незалежності у 1991р.

Встановлювати хро­нологічну послідов­ність прийняття най­важливіших державотворчих до­кументів

Референдум, Пре­зидент, Конститу­ція, державна мова, діаспора, Пересоп- ницьке Євангеліє

24 серпня 1991р.-Акт проголошеннянезалежності України; 28 червня 1996 р. — при­йняття Кон­ституції України

Леонід Кравчук, Леонід Куч­ма,

Віктор Ющенко

 1. С, 189- 196;

2.к/к

3. Т/р


31
Наш крайТема 5. Україна сучасна (3 + 1 узагальнення)

32
Розпад СРСР. Незалежність України.
Територія, населення, найбільші міста. Державні символи України

Конституція України1.конспект

2.намалювати Держ символи

3. Т/р

33
Сучасна Укра­їна в Європі та світі. Наш край

Україна —

світова

країна

Наводити приклади зі сфери науки, спорту, кутьтури, де Україна має здобутки світового рівня

ЄС, НАТО
Віктор Янукович

1.С, 177— 181;

2. Малюемо Укр.

3. Т/р


33
Наш край35
Урок узагальнення «Україна в XIX—XX століттях», «Україна сучасна» (різнорівнева контрольна робота)поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку музики Дата: Тема уроку: (обирається за навчальною програмою...
Освітня (навчальна): (розширення загального, естетичного та музичного кругозору учнів, ознайомлення їх із естетичними, жанрово-стилістичними...

Уроку Тема уроку
...

Урок розвитку мовлення в 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Підготовка до написання твору-роздуму на морально-етичну тему за біблійною притчею «Блудний син»

Уроку Тема уроку
Розділ І. Художня культура україни від найдавніших часів до кінця ХVІ ст. (3 год.)Тема І. Образотворче мистецтво (1 год.)

Тема уроку
Мета уроку. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть

Уроку, да та Тема / підтема уроку
Розпитувати з метою роз’яснення І уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Тема уроку
Мета уроку: удосконалювати вміння складати І розігрувати діалоги на професійну тему до запропонованої ситуації спілкування

Уроку: вивчення нового матеріалу Жанр уроку
Тема: «Усеперемагаючий голос любові» (Урок позакласного читання. В. Шекспір «Ромео та Джульєтта»)

Уроку Тема уроку
Вавилонська вежа”. Біблійне пояснення виникнення різних мов на землі, символічне значення образу Вавилонської вежі

Уроку Тема уроку
Йде осінь по землі царівна. Вступ до розділу «Цікава книга природи». «Перший подих осені» (за Алевтиною Волковою)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка