Пошук по сайту


Робоча навчальна програма дисципліни

Робоча навчальна програма дисципліниНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

КАФЕДРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ“ЗАТВЕДЖУЮ”

Декан ФПМ

_________ О.А.Молчанов

підпис ініціали, прізвище
“____” _____________2005p.

__________ ______________

підпис ініціали, прізвище

“____” _____________2006p.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

"Компютерні системи штучного інтелекту "

для напрямків підготовки (спеціальностей):

7.091501 Комп‘ютерні системи та мережі

7.091503 Спеціалізовані комп‘ютерні системи
Програму рекомендовано кафедрою спеціалізованих комп‘ютерних систем

Протокол №____

від "___"___________ 2005 р.


Зав.кафедрою СКС

______________В.П.Тарасенко

підпис ініціали, прізвище

“_____”_____________2006 р.


Київ 2005
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Дисципліна " Системи штучного інтелекту " відіграє важливу роль у підготовці фахівців за спеціальностями 7.091501 - Комп‘ютерні системи та мережі та 7.091503 - Спеціалізовані комп‘ютерні системи. Методи побудування та використання систем щтучного інтелекту є невід'ємною частиною програмного забезпеченя ЕОМ, які надають машинв інтелектуальних рис.
Зазначена дисціпліна включена до циклу професійно-орієнтованих дисциплінза фахом "Комп‘ютерні системи та мережі" та "Спеціалізовані комп‘ютерні системи".


ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Семестр

Всього

Роззподіл за семестрами та видами занять

Семест.

атест.

Лекції

Практ.

Семін.

Лабор.

РГР

СРС

9

108

3618

-

54

Екз.

Всього

108

36

-

-

18

-

54


ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Задача вивчення дисципліни полягає в тому, щоб навчити студента розробляти та реалізувати алгоритми, що автоматизують тврчу роботу людини. Тому питання формалізування та надання знаньлюдини у вигляді структур даних, що відповідають умовам щвидкого доступу і всебічного аналізумають значну вагу у спектрі проблемнадання та обробки знань. В результаті вивчення дисципліни студент повинен:


  • набути теоретичні та практичні знання, вміння та навички в галузі вибору та створення машинних методыв надання та обробки знань

  • набути теоретичны та практичні знання, вміння та навички в галузі побудови експертних систем

  • вміти конструювати алгоритми прийняття оптімальних ріщень за допомогою відповідних евристик.


ІV. ТЕМАТИЧНІЙ ПЛАН

ІУ.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

Найменування розділів, тем

Роззподіл за семестрами та видами занять

Всього

Лекц.

Практ.

Семін.

Лабор.

Індив.

СРС

Семестр 9

Розділ 1

Вступ


Тема 1.1

Структура програми на Турбо-Пролозі. Стандартні домени. Динамічні бази даних

6

4

-

-

2

-

-

Розділ 2

Програми, керовані зразками


Тема 2.1

Програма , керована зразками - комп'ютерний "психіатр" ELIZA

4

2

-

-

4

-

-

Розділ 3

Головні стратегіі розв'язування задач.


Тема 3.1

Стратегія пощуку у глибину

1

1

-

-

2

-

-

Тема.3.2.

Стратегія пощуку у ширину

1

1

-

-

2

-

-

Тема 3.3

Евристичний пощук

6

4

-

-

2

-

-

Розділ 4. Надання знань.


Тема 4.1

Використання семантичнх сітей

4

2

-

-

2

-

-

Тема 4.2

Фрейми

1

1

-

-

-

-

-

Тема 4.3.

Продукції.

1

1

-

-
-

-

Всього за семестр

48

3216Розділ 5

Експертні системи


Тема 5.1

Функциї, які покладаються на експертну систему. Структура експертної системи, особливості її побудови

4

4

-

-

-

-

-

Тема 5.2

Побудова інтерфейсу між ЕС та користувачем

8

26Тема 5.3

Прямий ланцюжок виведення. Приклад експертної системи "Класифікатор тварин", версія 1

6

24Тема 5.4

Зворотній ланцюжок виведення. Приклад експертної системи "Класифікатор тварин", версія 2

6

24Тема 5.5. Принципи побудови інтерфейсу експертної системи

2

2

-

-

-

-

-

Розділ 6. Алгебраічні системи.


Тема 6.1. Система аналітичного диферецювання

2

2

-

-

-

-

-

Тема 6.2. Символьний обчислювач з використанням польского інверсного запису

4

2

-

-

2Розділ 7. Інтерфейси на природніх мовах


Тема 7.1 Різні підходи до проблеми спілкування з машиною на природний мови. Інтерфейс з використанянням ключьових слів

2

2

-

-

-

-

-

Тема 7.2

8

4

-

-

4

-

-

Всього за семестр

54

1836Всього

102

3468
ІV.2. ЛЕКЦІЇ

Розділ 1 - Вступ
Лекція 1-2. Вступ . Структура програми на Турбо-Пролозі [5, сс. 62-64]. Стандартні домени [5, сс. 64-68]. Динамічні бази даних [5, сс. 363-370].
Розділ 2 - Програми , керована зразками
Лекція 3. Програма , керована зразками - комп'ютерний "психіатр" ELIZA [6, cc.52-54].
Розділ 3 - Головні стратегіі розв'язування задач.
Лекція 4. Стратегія пощуку у глибину [2, cc.330-336]. Стратегія пощуку у ширину [2, cc.336-338].

Лекція 5-6. Евристичний пощук [2, cc.349-361]. Мангетенська видстань, як крітерій евристичного

пощуку [2, cc.361-367]. Приклади програм, що здійснюють пошук шляху на графі.

Розділ 4 - Надання знань.
Лекція 7. Використання семантичнх сітей [3, cc.262-265].

Лекція 8. Фрейми [3, cc.264-268]. Продукції [1, cc.418-426].

Розділ 5 - Експертні системи.
Лекція 9-10. Функциї, які покладаються на експертну систему. Структура експертної системи, особливості її побудови [2, cc.414-417].

Лекція 11. Прямий ланцюжок виведення. Приклад експертної системи "Класифікатор тварин", версія 1 [3, cc.91-94].

Лекція 12. Зворотній ланцюжок виведення. Приклад експертної системи "Класифікатор тварин", версія 2 [6, cc.94-100].

Лекція 13. Принципи побудови інтерфейсу експертної системи [2, cc.426-434].
Розділ 6 - Алгебраічні системи.
Лекція 14. Система аналітичного диферецювання [6, cc.24-27].

Лекція 15. Символьний обчислювач з використанням польского інверсного запису 4 [6, cc.27-30].
Розділ 7 - Інтерфейси на природніх мовах.
Лекція 16. Різні підходи до проблеми спілкування з машиною на природний мови. Інтерфейс з використанянням ключьових слів [5, cc.462-464].

Лекція 17-18. Модель контекстно-вільного аналіза. Програма КВ-аналізатора речень [5, cc.464-483].
ІV.3 ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИТема

1

Написати програму, керовану зразками

2

Написати програму пошуку у глибину щляху на графі

3

Написати програму пошуку у щирину щляху на графі

4

Написати програму евристичного пошуку щляху на графі

5

Написати програму роботи с динамічними БД.

6-7

Написати експертну систему із прямим ланцюжком виводу.

8

Написати експертну систему із зворотним ланцюжком виводу.

9

Символьний обчислювач з використанням польского інверсного записуV. НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Основна література

1. Экспертные системы для персональных компьютеров. Справочное пособие.- Минск, Выш. шк., 1990, с. 179.

2. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. - М.: Мир, 1990.- 560 с.

3. Малпас Дж. Реляционный язык Пролог и его применение.- М.:Наука, 1990, 464 с.

4. Конспект лекцій.

5. Ц.Ин, Д.Соломон. Использование Турбо-Пролога.- М.:Мир, 1993б 608 с.

6. Д. Марселлус. Программрование экспертных систем на Турбо-Прологе. М.:Финансы и статистика, 1994, 256с.
Додаткова література

1 Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке Пролог. - М.: Мир, 1990, 220 с.

2 Нейлор К. Как построить ЭС. - М.: Энергоатомиздат, 1991, 286 с.

3 Хоггер К. Введение в логическое программирование. - М.: Мир, 1988, 348 с.
Програму склав к.т.н., доц. ____________Ю.М.Зорін.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка