Пошук по сайту


“Сучасний німецькомовний науковий дискурс із лінгвістичної проблематики : основні характеристики та фреймова організація”, яку твори­ла під науковим керівництвом академіка ан вш україни, Заслуженого професора лну імені Івана Франка, доктора філологічних наук, професора К. Я. Кусько

“Сучасний німецькомовний науковий дискурс із лінгвістичної проблематики : основні характеристики та фреймова організація”, яку твори­ла під науковим керівництвом академіка ан вш україни, Заслуженого професора лну імені Івана Франка, доктора філологічних наук, професора К. Я. Кусько

Галицька Олена Богуславівна

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри німецької філології CНУ імені Лесі Українки
У 1999 році закінчила Волинський державний університет ім. Лесі Українки і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Німецька мова та література” та здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літера­ту­ри і англійської мови (диплом з відзнакою).

Викладач підіймалася щабля­ми службової драбини від самого низу до верху: лаборант кафедри німецької філології, асистент, старший викладач і доцент тієї ж кафедри. Основні навчальні дисципліни, які викладає:

- Історія мови (німецької) (німецькою мовою)

- Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької) (німецькою мовою)

- Основна іноземна мова (німецька): усне та писемне мовлення

Стаж безперервної науково-педагогічної роботи у Східноєвропейсь­кому національному університеті імені Лесі Українки – 16 років.

Знаменною подією в науковій діяльності О. Б. Галицької став прилюд­ний захист 16.05.2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету кандидатської дисер­тації (спеціальність 10.02.04 – германські мови) на тему “Сучасний німецькомовний науковий дискурс із лінгвістичної проблематики : основні характеристики та фреймова організація”, яку твори­ла під науковим керівництвом академіка АН ВШ України, Заслуженого професора ЛНУ імені Івана Франка, доктора філологічних наук, професора К. Я. Кусько.

2011 р. рішенням атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької філології.

Неодноразово була членом державної екзаменаційної комісії у СНУ ім. Лесі Українки; головою та членом журі І-го та ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови (2008–2010), міських й обласних шкільних олімпіадах з німецької мови. З 2004 по 2006 р. керувала секцією ”Німецька мова” при Волинській обласній МАН.

Як науковець та викладач О. Б. Галицька заглиблюється в різні ділянки гуманітарних знань: у колі її наукових за­цікавлень є насамперед дискурсознавство, прагмалінгвістика, сучасна методика викладання німецької мови.

Олена Галицька протягом 17 років творить науку. Вона примножує добру славу вузу і гідно презентує свою альма-матер у найвишуканішому науковому й культурному середовищі: член Регіонального семінару з дискурсо­знавст­ва та тексто­лінгвіс­ти­ки (2000–2008), член Асоціації викладачів англійської мови в Україні (TESOL-Україна) (2000–2008), з 2013 р. член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП) (Ukrainian Translator Trainers’ Union (UTTU), з 2016 – член Асоціації українських германістів.

Апробація власних наукових дослід­жень здійснювалася у роботі 15 міжнародних наукових конференціях, 21 науково-практичної конференції та численних науково-методичних семінарах і круглих столах:

У 2010 р. у загальноуніверситетському конкурсі “Кращий молодий науковець ВНУ імені Лесі Українки” О. Б. Галицьку відзначено наказом ректора по університету (№ 235-з від 13.05.2010) і нагороджено дипломом ІІІ ступеня “Кращий молодий науковець ВНУ імені Лесі Українки”.

О. Б. Галицька – авторка чималої науко­вої спадщини, регулярно публікується у престижних наукових видан­нях, у тому числі включених до науковометричних баз. Основні положення та результати власного наукового доробку відобра­жені у 42 публікаціях, з них – 33 наукові, у тому числі 24 статті у фахових вітчизняних виданнях (22 – одноосібні), а також у семи тезах. Підготувала сім навчально-методичних праць, у тому числі три одноосібні методичні рекомендації, одну навчальну програму, одноосібний навчальний й навчально-методичний посібники у співавторстві та одноосібний навчальний посібник з грифом МОН України:

  1. Halytska O. Prototypentheorie / Галицька О. Б. Прототипна теорія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Олена Богуславівна Галицька. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 196 с. – (нім. мовою). – (Серія „Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки”). (Гриф МОН України, лист №1/ІІ-3573 від 29.04.2010 р.)

  2. Галицька О. Б. Основи наукових досліджень : робоча навч. прогр. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 56 с.

  3. Familien-Heft : навч.-метод. посіб. / Авт.-упоряд. : О. Б. Галицька, О. Й. Панкевич. – Луцьк : [ПП Іванюк В. П.], 2013. – 160 с. – (нім. мовою).

  4. Halytska O. Deutsch als zweites Fach – Theoretische Grundlagen. Band I : Der sprachgeschichtliche Hintergrund des Deutschen : Ein Studienbuch für ukrainische Germanistik-Studierende / Olena Halytska. – Luz’k : Vezha-Print, 2014. – 148 S. – (нім. мовою).

  5. Основи наукових досліджень у вищій школі – впевнений старт! : метод. рек. / Авт.-упоряд. О.Б.Галицька. – Луцьк : ФОП Оконська А. Ю., 2016. – 176 с.

  6. Der Einsatz der Arbeitsform “Aquarium“ im DaF-Unterricht in der Ukraine / Olena Halytska // Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions. – Dubai :  ROSTranse Trade FZCompany, 2016. – № 10 (14), Vol. 5. – С. 48–53. (РІНЦ).

В інституційному репозитарії СНУ імені Лесі Українки розміщено чотири наукові праці.

Науково-популярне видання, збірка перекладів “Vermächtnis” von T. H. Schewtschenko multilingualia” презентовано на Всеукраїнській науковій конференції “Тарас Шевченко у контексті сучасної світової культури”, присвяченій 200-річчю від дня народження (м. Луцьк, 22–23.05.2014 р.): “Vermächtnis” von T. H. Schewtschenko multilingualia / O. B. Halytska, Y. Adjabi (Hrsg.). – Luz’k : PRAT the “Volhynia regional printing-house”, 2014. – 37 S.

На науковій ниві Олена Богуславівна виявила багатогранний талант вченого: рецензензувала три кандидатські дисертації та автореферат; була науковим куратором кафедри німецької філології, допомагала в проведенні наукових конференцій, круглих столів, виконувала обов’язки голови та секретаря секцій; керує магістерськими, дипломними і курсовими роботами, а також виробничою асистентською, педагогічною практикою.

Викладач залучає молодь до наукової роботи: 32 студентські публікації, здійснені під керівництвом О. Б. Галицької; керівник проблемних груп: “Дискурсознавство : сучасний стан, тенденції та стратегії розвитку” (2011 – 2012 н. р.); “Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів” (2012 – 2013 н. р.); “Комунікативно-прагматичні дослідження професійних дискурсів” (2013 – 2014 н. р.); “Дискурсознавчі дослідження текстів різножанрових і різнофахових категорій” (2014 – 2015 н. р.); “Тонкощі дискурсу в сучасному європейському освітньому просторі” (2015 – 2017 н. р.).

О. Б. Галицька постійно підвищує свою кваліфікацію: участь у трьох міжнародних семінарах підвищення кваліфікації для викладачів України, за участю німецьких лекторів DAAD та австрійських лекторів OeAD, організованих німецькою службою іноземних обмінів DAAD та австрійською службою іноземних обмінів OeAD (2014, 2016 р.), а також посольством Німеччина в Україні та АУГ (2016 р.) (участь підтверджується сертифікатом).

Поєднує науково-педагогічну роботу та практичну фахову діяльність: лекторка Центру вивчення німецької мови в м. Луцьк (партнер Гете-Інституту в Україні); участь у семи міжнародних семінарах підвищення кваліфікації, організованих Гете-Інститутом під керівництвом німецьких лекторів (2005, 2014, 2015, 2016) (участь підтверджується сертифікатом).

У вересні 2006 р. викладач пройшла наукове стажування у Федеративній Республіці Німеччина з метою обміну інформацією у галузі науки та налагодження контактів з німецькими навчальними закладами.

Участь у міжнародних наукових проектах: спільний міжнародний проект університету м. Фехта (Німеччина) і факультету іноземної філології (м. Луцьк, Україна) та його воркшопи “Освітня галузь “Активна громадянська позиція у світлі міжкультурної комунікації” (м. Луцьк, 16-18.09.2013 р., СНУ ім. Лесі Українки); міжнародний науковий проект “Aufgaben, Übungen Interaktion DLL-4” обсягом 114 годин (організатор: Гете-Інститут, керівник: Christiane Bolte (ФРН) (22.02.2016-29.07.2016) (участь підтверджується сертифікатом).

У 2016 р. пройшла наукове стажування у ФРН: “Auffrischung Methodik und Didaktik im DaF-Unterricht“ (м. Геттінген, ФРН, Гете-Інститут Гетінген, 31.07-13.08.2016 р.) (участь підтверджується сертифікатом).


Контакт:

Тел. (0332) 721636

E-mail: halytska@ukr.net

Адреса для листування: пр. Волі, 13, ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк-43025, Україна

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бібліографія опублікованих праць доктора філософії Українського Вільного...
Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія унр у таборах Польщі й Румунії (1921-1924 рр.). – Київ Філядельфія, 1997. – 187 с

Хто такий філолог в Україні?
В україні професії філолога навчають у багатьох вищих навчальних закладах, до них, зокрема, належать такі: Київський національний...

Професор омелян пріцак відродив історіософію в київському університеті
Києві під керівництвом А. Кримського, коли приступив до вивчення «Слова о полку Ігоревім» у перекладі Василя Щурата, коли закладав...

М. Тодики доктора юридичних І політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...

Травень
Макроекономічний аналіз системи економічної безпеки України : автореф дис канд ек наук : спец. 08. 00. 01 / Ю. В. Вашай. – Львiв...

Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив
Р. В. Мовчан, доктор філологічних наук (керівник групи); К. В. Таранік-Ткачук, кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст Міністерства...

Національний стандарт україни
Розроблено: Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» розробники: Н. Петрова (науковий керівник);...

Рись Лариса Федорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент
У 1997 р закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Іноземна мова та література»,...

Бюлетень нових надходжень
Державне регулювання ринку страхових послуг в Україні : автореф дис канд екон наук : спец. 08. 00. 03 / О. В. Білаш. –– Львів : лну...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка