Пошук по сайту


Довідник заступника директора школи з навчально-виховної роботи. Частина І. Організація роботи

Довідник заступника директора школи з навчально-виховної роботи. Частина І. Організація роботи

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ДОВІДНИК

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

З НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ЧАСТИНА І
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ


Федорчук О.К. Довідник заступника директора школи з навчально-виховної роботи. Частина І. Організація роботи. – Теребовля, 2013.- с.44

Цей посібник розрахований на заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи. Розміщені в ньому матеріали відповідають державним нормативно-правовим вимогам з організації управлінської діяльності у закладах освіти.

Рецензент:
Сурмай Л.О. – завідувач Теребовлянського районного методичного кабінету

Затверджено науково–методичною радою районного методичного кабінету

(Протокол №01 від 22.03.2013 р.)


До знань ведуть три шляхи:

шлях міркувань – цей шлях благородний;

шлях наслідувань – він найлегший;

шлях досвіду – він найважчий.

Конфуцій

ДОВІДНИК

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

З НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ЧАСТИНА І
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

(На допомогу молодому заступнику)

ТЕРЕБОВЛЯ

2013
ЗАПОВІДІ ЗАСТУПНИКА


 • Будь таким керівником, якому б хотів підкорятися сам.
 • Керуючи людьми, обходься, за можливості, без наказів, виявляй делікатність, не чини явного тиску, що викликає бажання протидіяти.
 • Керуй так, щоб люди прагнули до співпраці та спілкування з тобою, не відчували, що ними управляють.
 • Володій педагогічною технікою (умінням управляти собою, умінням управляти іншими).
 • Будь гуманістом. Найвище став інтереси дітей.
 • Радій кожному досягненню, будь-якому, навіть незначному, успіху.
 • Залишайся реалістом і оптимістом.


За інтернет-виданням:

www.festival. I september. ru

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних предметів, здійснює контроль за успішністю і відвідуванням учнями школи, регулює навантаження вчителів, організовує методичну роботу, складає розклад навчальних занять і звіти про стан навчально-виховної роботи.

У своїй роботи заступник директора з навчально-виховної роботи керується посадовою інструкцією, яка затверджується директором школи.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на ос­нові тарифно-кваліфікаційної характеристики за­ступника директора закладу освіти, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про охорону праці”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексу Законів „Про працю України”, постанов Кабінету Міністрів України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.03 №352 „Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів”.

1.2. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї начальником відділу освіти за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу (Закон України „Про загальну середню освіту”, ст.26).

На період відпустки чи тимчасової непраце­здатності заступника директора школи з навчаль­но-виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на заступника директора з виховної роботи або вчителя з числа найбільш досвідче­них педагогів. Тимчасове виконання обов'язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням ви­мог законодавства про працю.

1.3. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи підпорядковується безпосеред­ньо директору школи.

1.4. Заступнику директора школи з навчаль­но-виховної роботи безпосередньо підпорядкову­ються:

1.5. У своїй діяльності заступник директора школи з навчально-виховної роботи керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Указами Президента України, рішення­ми Кабінету Міністрів України та органів управ­ління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим законодавством, пра­вилами і нормами охорони праці, техніки безпе­ки і протипожежної охорони, а також Статутом, локальними правовими актами школи, в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпо­рядку, наказами й розпорядженнями директора, цією Інструкцією, трудовим договором (контрак­том).

Заступник директора школи з навчально-ви­ховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.

1.6. Заступник директора з навчально-виховної роботи має право в межах своїх компетенцій дати обов’язкові для виконання вказівки (доручення) працівникам, які безпосередньо йому підпорядковані, та учням. Заступник директора з навчально-виховної роботи повинен узгоджувати план проведення контрольних замірів та інших діагностичних заходів з директором навчального закладу та повідомляти про прийняті міри техніки безпеки перед проведенням масових навчально-виховних заходів.

1.7. Педагогічне навантаження включає___% тарифної ставки, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки; педагогічне навантаження менше ___ год. встановлюється тільки за згодою вчителя.

1.8. У межах робочого дня заступник директора здійснює всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідної роботи.

1.9. Заступник директора може працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
ІІ. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ І НЕОБХІДНИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ

2.1. Заступником директора з навчально - виховної роботи може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність , забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. Заступник директора з навчально-виховної роботи повинен мати стаж роботи не менше 3 років на педагогічних чи керівних посадах.

2.2. Заступник директора з навчально-виховної роботи повинен ЗНАТИ :

- нормативно-правові документи з питань організації та змісту навчально-виховного процесу у навчальному закладі; основи трудового законодавства; правила охорони праці, техніки безпеки , дорожнього руху, пожежної безпеки; (….)

Заступник директора з навчально-виховної роботи повинен ВОЛОДІТИ:

- сучасними організаційно-розпорядчими, економічними та соціально-психологічними методами управління навчальним закладом; засобами реалізації управлінських функцій (планування, організація, контроль , коригування, прогнозування); технологією прийняття управлінських рішень, методами формування організаційної культури та засобами встановлення ефективних організаційних відносин, маркетинговими та фандрайзинговими технологіями; засобами підтримки сприятливого мікроклімату у педагогічному колективі; - методами аналізу уроків; механізмами педагогічного

оцінювання (моніторинг, діагностика, експертиза. тестування тощо); традиційними та інноваційними педагогічними технологіями навчання і виховання ; методами збору, циркуляції та обробки статистичної інформації; засобами управлінського впливу на педагогічних працівників; методами моделювання шкільної документації; основами наукової організації праці; засобами інформаційних технологій.

- орієнтуватись в основних питаннях вікової психології дітей, володіти методами управлінського, педагогічного та психологічного впливу;

Заступник директора з навчально-виховної роботи повинен УМІТИ:

- ефективно використовувати кращі досягнення освітнього менеджменту у врядуванні навчальним закладом; (….)

- володіти мистецтвом управління людьми , добору і підготовки кадрів , регулювання стосунків серед підлеглих; технікою публічного виступу; проводити наради, семінари, навчання педагогів та молодшого обслуговуючого персоналу;

ІІІ. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності є:

3.1. Організація навчально-виховного процесу в -------- класах, керівництво і контроль за розвитком цього процесу. Організація поточного і перспективного планування діяльності педагогічного колективу.

3.2. Координація роботи вчителів та інших педагогічних працівників з виконання навчальних планів та програм.

3.3. Систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об'єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів, роботою гуртків і факультативів, відвідує уроки та інші види

навчальних занять.

3.4. Організація роботи з підготовки й проведення підсумкової державної атестації учнів. Підготовка інформації для органів управління освітою з питань якості навченості учнів та використання педагогічних технологій.

3.5. Педагогічне та методичне керівництво педагогічними працівниками , які безпосередньо підпорядковані заступнику директора.

3.6. Моніторинг та експертиза результативності навчальних досягнень, підготовка до ЗНО.

3.7. Забезпечення режиму навчання та виховання, дотримання санітарних норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі. (…)

ІV. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ

Заступник директора з навчально-виховної роботи виконує такі посадові обов'язки у контексті різного роду діяльності;

4.1. АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Керує організацією : навчально-виховного процесу; поточного і перспективного планування діяльності колективу навчального закладу;

 • прийому та випуску учнів, підготовки та проведення державної підсумкової атестації; контрольних робіт підготовки до участі в конкурсах і олімпіадах;

 • - проведення атестації педагогічних працівників; підвищення професійного рівня педагогів через систему післядипломної освіти та безпосередньо у навчальному закладі:методичної діяльності, спрямованої на вдосконалення змісту, форм і методів навчання; (…)

ГОТУЄ:

 • проекти наказів, що стосуються навчально-виховного процесу (проведення контрольних робіт, стану викладання предметів, участі учнів у предметних олімпіадах, організації факультативів, предметних гуртків, підготовки до державної підсумкової атестації, ЗНО, переведення учнів у наступний клас та випуску учнів, звітів про закінчення та підготовку до нового навчального

року тощо) , контролює їх виконання; звіти щодо результативності навчально-виховного процесу; (…)

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

 • повне та якісне виконання навчальних планів і програм;

 • дотримання розкладу навчальних занять;

 • розміщення класів у відповідних кабінетах;

 • якісне проведення атестаційних та контрольно-оцінювальних процедур;

 • створення необхідних умов для високопродуктивної праці педагогічних працівників , підвищення їх кваліфікації;

 • роботу з професійної орієнтації учнів;

 • якісну і своєчасну заміну тимчасово відсутніх вчителів,

веде журнал обліку пропущених і заміщених уроків;

 • інструктажі з питань охорони праці безпосередньо з

підпорядкованими працівниками .

Веде, підписує:

 • розклад уроків; табель обліку робочого часу вчителів навчального закладу та молодшого обслуговуючого персоналу;

 • журнал внутрішньошкільного контролю; графік підсумкових контрольних робіт; календарно-тематичне планування .

4.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОРИГУЮЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Надає консультативну допомогу педагогічним працівникам (…):

- у проведенні моніторингових досліджень; у підготовці до атестації кадрів; в адаптації до роботи у даному навчальному закладі.

Бере участь : - у підборі і розстановці кадрів, встанов-лення обсягу їх педагогічного навантаження (…)

Складає:

розклад навчальних занять та факультативів ; статистичну звітність ; тарифікаційні списки всього педагогічного колективу.(…)

Зупиняє :

 • навчальний процес у приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров'я працівників і учнів умови.

Постійно інформує педагогічних працівників:

 • про нормативно-правові акти з питань навчально-виховного процесу та інструктивно-методичні матеріали з питань специфіки викладання навчальних предметів.:

 • вимоги щодо записів у класних журналах;

 • участь учнів навчального закладу у міжнародних, державних, шкільних моніторингових дослідженнях

4.3. АНАЛІТИКО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Здійснює аналітико-експертний контроль за:

 • рухом учнів: за результатами роботи педагогічного колективу

рівнем знань учнів; за навчальним навантаженням учнів і обсягом домашніх завдань; дотримання вимог , що пред'являються до організації навчально-виховного процесу, правил і норм охорони праці;

 • виконання рішень педагогічної та методичної рад;

 • організацією та результатами атестації педагогічних кадрів;

 • виконання навчальних планів і програм; за станом викладання навчальних предметів;

 • веденням навчальної документації; за правильним, охайним і своєчасним веденням вчителями класних журналів; (…)

Контролює ведення обов'язкової шкільної документації, до якої відносяться:

 • класні журнали ;

 • книга записів внутрішньошкільного контролю;

 • книга обліку заміщення уроків вчителями;

 • особові справи учнів;

 • книга первинних та повторних інструктажів по ТБ з

працівниками ;

 • книга вступних та цільових інструктажів по ТБ з учнями;

 • матеріали державної підсумкової атестації;

 • алфавітна книга;

 • розклад уроків;

 • навчальний план;

 • річний план роботи;

 • табелі учнів;

 • тарифікаційні списки учителів;

 • атестати та свідоцтва випускників;

- грамоти та похвальні листи за високі досягнення у навчанні;

- документація з методичної роботи та атестації вчителів;

- похвальні листи за особливі успіхи.

 • Аналізує:

 • якість засвоєння програмового матеріалу з навчальних

дисциплін;

 • виконання державних та регіональних освітніх програм:

 • освітні, дидактичні, психологічні, валеологічні, організаційні, ергономічні параметри уроку та дотримання правил безпеки

роботи у навчальних кабінетах та охорону праці учнів;

 • ефективність та результативність уроків та інших навчальних занять;

 • доцільність використання інноваційних технологій навчання; (…)

ПРОВОДИТЬ:

 • моніторингові дослідження з проблем якості та динаміки навчальних досягнень учнів та рівня їх вихованості у

форматі урочної діяльності вчителів;

 • експертизу ефективності та результативності педагогічної діяльності вчителів під час атестації педагогічних кадрів ;

відповідності контрольних робіт віковим та програмним вимогам;

- контролює стан викладання таких навчальних предметів: -----------------------------------------------------------

- відповідає за контроль таких напрямків діяльності навчального закладу: _________________________
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наради за участю заступника директора школи з навчально-виховної роботи дєдюліна Н. В. Мета
Мета: вирішення перспективних І поточних питань роботи школи, раціональна та ефективна організація навчально-виховного процесу

Довідник творчого заступника директора з виховної роботи
Дорогі вихователі! Ви обрали свій шлях І тепер від вас залежить майбутнє дітей. Те, що ви робите, дуже важливе

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи протягом І семестру. 24 грудня 2014 року...

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного...
...

Осауленко Світлана Василівна, заступник директора з виховної роботи...
Представлені матеріали є узагальненням досвіду організації роботи школи І родини. В поданому матеріалі показано спільну роботу школи...

П І дготувал а заступник директора з навчально-виховної роботи
Справжня суть виховної роботи полягає зовсім не у ваших розмовах з дитиною, не безпосередньому вашому впливові на дитину, а в організації...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№134 харківської міської ради харківської області
Призначити відповідальною за дотримання порядку замовлення документів про освіту та організацію заповнення учнями 9-го та 11-го класів...

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Іщенко Валентина Петрівна, заступник директора з виховної роботи,...
Дана стаття присвячена питанню партнерських стосунків школи І батьків у вихованні дітей. Визначаються основні завдання взаємодії...

Державні народні символи України Виховний захід для учнів 1 – 4 класів Підготувала
Підготувала: заступник директора з виховної роботи Соколовобалківської загальноосвітньої школи І ііі ступенівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка