Пошук по сайту


План уроку Тема. Фізики-винахідники та їх винаходи

План уроку Тема. Фізики-винахідники та їх винаходи

Сторінка1/4
  1   2   3   4


План уроку

Тема. Фізики-винахідники та їх винаходи.

Мета. Навчальна – ознайомити учнів з біографіями видатних фізиків-винахідників, їх винаходами та відкриттями, застосуванням винаходів та відкриттів у сучасності; навчати учнів здобувати інформацію через комп’ютер; ознайомити учнів з новою лексикою, перевірити засвоєння учнями нового матеріалу.

Розвивальнарозвивати уміння і навички підготовленого усного мовлення; сприяти формуванню в учнів уміння логічно та послідовно викладати власні думки, аналізувати, узагальнювати; самостійно будувати мовленнєву дію; розвивати уміння знаходити й відбирати необхідну інформацію з друкованих та електронних джерел та уміння виділяти головне.

Виховна виховувати в учнів патріотизм, гордість за співвітчизників; повагу до культури, історії, традицій інших країн; виховувати естетичні смаки та уподобання.

Практична показати практичне застосування винаходів у сучасності.

Методична використати інтерактивні методи навчання та інтеграцію предметів як засіб поглиблення пізнавальної діяльності та розширення інтересів учнів до предметів фізики та англійської мови.

Тип уроку. Комбінований урок.

Вид уроку. Інтегрований урок.

Міжпредметні зв’язки. Фізика, англійська мова, історія, географія.

Методи та прийоми навчання. Метод проекту, випереджаюче навчання, робота в групах, рольова гра, робота з комп’ютером, демонстрація дослідів та винаходів, конкурс рефератів, розв’язування кросвордів, виступи учнів, робота з тестами.

Засоби та обладнання. Комп’ютер, відеопроектор, магнітофон, диски із записами музичних композицій Чайковського, Бетховена, Вівальді, Лисенка, Генделя, портрети вчених, вислови видатних людей, фотографії визначних місць Великобританії, Німеччини, Італії, Росії, України, фотографії винаходів, обладнання для демонстрації дослідів та винаходів, кросворди, тести, костюми вчених.

Література. 1. Бичков О.О. До проблеми оптимізації навчального процесу в сучасних умовах використання мультимедійних технологій // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. Випуск 42, 2006. – С. 36-43.

2. Блудов М.І. Бесіди з фізики: Пер. з рос. – К.: Радянська школа, 1989. –
С. 210-218.

3. Волинець К.І, Александрова В.Ф. Інтегроване заняття – одна з форм нових педагогічних технологій // Новітні технології навчання: Науково-методичний збірник. Спецвипуск, 2003. – С. 3-9.

4. Гайдучок Г.М., Лободюк В.А., Рябошапка К.П. Довідник з фізики для учнів. – К.: Радянська школа, 1981. – С. 159-160.

5. Дейнега Н.В. Використання мультимедійних курсів у навчанні іноземної
мови // Новітні технології навчання: Науково-методичний збірник. Спецвипуск, 2003. – С. 205-208.

6. Корсак К.В. Фізика: 25 повторювальних лекцій: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1994. – С. 255-256, 286-290, 318-321.

7. Нестандартні уроки з англійської мови / Упорядник Любченко О.С. – Х.: Основа, 2005. -С. 18-29, 39-47, 109-116, 125-131, 149-156, 195-203.

8. Сизов В.В. Електронні технології в навчальному процесі // Новітні технології навчання: Науково-методичний збірник. Спецвипуск, 2003. – С. 232-238.
Хід уроку

І. Організаційний момент.

Привітання, вступне слово вчителів.

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІІІ. Основна частина.

1. Засідання “Вченої ради”.

2. Повідомлення про українських фізиків.

ІV. Заключна частина.

Підведення підсумків.

Розв’язування кросвордів.

І. Оргмомент.

Вчитель фізики. Good morning, dear pupils and guests! We start our usual and unusual lesson. At this lesson we’ll combine the things which can’t be combined at first sight: Physics and English.

Вчитель англійської мови. Доброго ранку, шановні учні та гості! Ми розпочинаємо наш звичайний і незвичайний урок. На цьому уроці ми поєднаємо речі, які, на перший погляд, поєднати неможливо: фізику та англійську мову.

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

Вчитель фізики. Today we are going to speak about the famous physicists-inventors, who immortalized themselves with their inventions. And now we can’t imagine our life without those things.

Much spadework has been done: at home you had to find and prepare the material about scientists in physics, their biographies, native countries where they had made the most outstanding inventions of their time and prepare presentations.

Вчитель англійської мови. Сьогодні ми поговоримо про видатних фізиків-винахідників, які увічнили себе своїми винаходами. І зараз ми не можемо уявити своє життя без цих винаходів.

Була проведена велика попередня робота: вдома ви повинні були знайти й опрацювати матеріал про вчених-фізиків, їх біографії, матеріал про країни, де вчені зробили найвидатніші відкриття свого часу і оформити його у вигляді презентацій.

ІІІ. Основна частина.

  1. Засідання “Вченої ради“.

Вчитель англійської мови. And now just imagine: we are present at the sitting of Physical Society where famous all over the world physicists-inventors demonstrate their inventions and discoveries.

Dear scientists! You are welcome!

Вчитель фізики. Тільки уявіть собі: ми присутні на засіданні “Вченої ради, де відомі всьому світові фізики-винахідники демонструють свої винаходи та відкриття.

Шановні вчені! Ласкаво просимо!

(“Вчені” сідають за демонстраційний стіл з приладами. Звучить музика Вівальді.)

Учень 1. My name is Alessandro Volta. I am from Italy. I want to say a few words about my inventions. I invented an electrometer, electroscope with capacitor, an electrophore and other devices. But also I invented a “Volt’s pole”. It was the first generator of electric current, consisted of copper and zink plates and wet cloth between them.

Перекладач. Мене звати Алессандро Вольта. Я – з Італії. Я хочу сказати кілька слів про свої вина ходи. Я винайшов електрометр, електроскоп з конденсатором, електрофор та інші прилади. Також я винайшов “стовп Вольта”. То був перший генератор електричного струму, який складався із мідних та цинкових пластин і вологої тканини між ними.

Учень 2. Geographical reference: Italy is one of the southern European countries. It lies in the Mediterranean Sea basin and includes Apennine Peninsula, Padan Plain, southern slopes of the Alps, islands Sicily, Sardinia and some small ones.

The territory of Italy is 301,230 square kilometres.

The capital city of the country is Rome.

As Italy is a peninsular country its climate is influenced by its geographical position. In the South of Italy it is subtropical, in the North – continental.

The highest mountain in Italy is Mont Blanc. There are some active volcanoes Vesuvius, Etna and others.

The longest river of the country is the river Po.

Italy is not very rich in mineral resources, but there molybdenum, mercury, manganese, zink, bauxites, sulfur, uranium ore and natural gas are mined.

Перекладач. Географічна довідка. Італія – одна із південно-європейських країн. Вона знаходиться у басейні Середземного моря і включає Апеннінський півострів, Падуанську рівнину, південні схили Альп, острови Сицилія, Сардинія та кілька малих островів.

Територія Італії складає 301 230 кв.км.

Столицею країни є місто Рим.

Оскільки Італія – це півострівна країна, її клімат визначається географічним положенням. На півдні країни він субтропічний, на півночі – континентальний.

Найвища гора в Італії – Мон Бланк. Там є діючі вулкани Везувій, Етна та інші.

Найдовша річка країни – це річка По.

Італія не багата на мінеральні ресурсами, але там добувають молібден, меркурій, марганець, цинк, боксити, сірку, уранову руду та природний газ.

Учень 3. Biographical reference: Alessandro Volta was born on the 18th of February 1745 in a small town Como near Milan. He studied at an ordinary local school, but when he was 14 his greatest interest became physics. Later he continued his education on his own.

In 1774 Volta was appointed the Professor of Physics at Como Higher School.

In 1775 he invented electrophore machine, which transformed mechanical energy into electric charge.

In 1777 Volta offered the system of electric telegraph on the base of that machine. The charge from electrophore machine was transmitted along the wires from Como to Milan.

In 1779 he was invited to the Pavia University to head the Department of Natural Physics. There he continued his work in the field of electric effect. In that time Volta made friends with the famous Italian physicist Galvani.

In 1781 Volta improved the electrometer, which he had invented before. He used it while researching in the field of electricity during many years.

His greatest invention was the discovery of “Volt’s pole” in 1800. That invention was the only source of current to 1867.

Alessandro Volta died on the 5th of March 1827.

The unit of electric current was named after Alessandro Volta. Speaking about “voltage in 220 Volt” or “battery in 1.5 Volt” remember the name of the great Italian physicist, who made a great contribution into development of electric engineering.

Перекладач. Біографічна довідка. Алессандро Вольта народився 18 лютого
1745 року у маленькому містечку Комо поблизу Мілана. Він навчався у звичайній місцевій школі, але у 14 років почав цікавитися фізикою. Пізніше він самостійно продовжив навчання.

У 1774 році Вольта був призначений професором фізики у вищій школі Комо.

У 1775 році він винайшов електрофорну машину, яка перетворювала механічну енергію в електричний заряд.

У 1777 році Вольта запропонував систему електричного телеграфу на основі тієї машини. Заряд із електрофорної машини передали проводами з Комо до Мілана.

У 1779 році його запросили до університету Паві очолити факультет природничої фізики. Там він продовжив свою роботу у галузі досліджень електричних явищ. У той час Вольта потоваришував із відомим італійським фізиком Гальвані.

У 1781 році Вольта удосконалює електрометр, який він винайшов раніше. Він використовував його протягом багатьох років під час досліджень у галузі електрики.

Його найбільшим винаходом було відкриття Вольтового стовпа у 1800 році. Цей винахід був єдиним джерелом струму до 1867 року.

Алессандро Вольта помер 5 березня 1827 року.

Одиницю електричного струму було названо на честь Алессандро Вольта. Говорячи про напругу 220 Вольт чи батарею 1,5 Вольт, пам’ятайте ім’я великого італійського фізика, який зробив великий внесок у розвиток електричної інженерії.

Учень 4. Historical and physical reference: The effect of coming into being potential difference while contacting different materials is very important in up-to-date electronics.

In Volt’s pole elementary cell was a combination of copper and zink plates and wet cloth between them. Those cells were put one on another and connected in series. It provided battery with more power.

Modern galvanic cells are scarcely alike with Volt’s pole. In private life we often use these devices as sources of direct current.

Automobiles and motor boats, portable radio transmitters, mobile telephones, some pocket torches are set up with accumulators. Also these devices are used for maintenance of equipment of artificial Earth satellites and guided missiles.

Перекладач. Історична та фізична довідка. Явище виникнення різниці потенціалів під час взаємодії різних матеріалів має велике значення у сучасній електроніці.

У Вольтовім стовпі простим елементом було поєднання мідних і цинкових пластин та вологої тканини між ними. Ці елементи клали один на один і з’єднували послідовно. Це надавало батареї більшої потужності.

Сучасні гальванічні елементи дуже схожі на Вольтів стовп. У приватному житті ми часто використовуємо ці пристрої як джерела постійного струму.

Автомобілі та моторні човни, портативні радіоприймачі, мобільні телефони, деякі кишенькові ліхтарі мають акумулятори. Також ці пристрої використовують для обслуговування обладнання штучних супутників Землі та керованих ракет.

(Звучить музика Генделя.)

Учень 5. My name is Michael Faraday. I am from England. I want to tell you about my discovery. While researching in the field of connection between electric and magnetic effects I found that changing in magnetic field caused current. The discovery of electromagnetic induction finished my research.

Перекладач. Мене звати Майкл Фарадей. Я – з Англії. Я хочу розповісти вам про своє відкриття. Під час досліджень у галузі зв’язків між електричними та магнітними явищами я зрозумів, що струм є причиною змін у магнітному полі. Мої дослідження завершило відкриття електромагнітної індукції.

Учень 6. Geographical reference: Great Britain (official name – the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) is situated on two large islands, the larger of which is Great Britain, the smaller is Ireland. In addition to these two islands Great Britain includes over five hundred small islands. The total area of Great Britain is 240,000 square kilometres, its population is 56,000,000 people.

In the north-west and west the country is washed by the Atlantic Ocean and the Irish Sea, in the east – by the North Sea. The island of Great Britain is separated from France by the English Channel. Northern Ireland, which is a part of Great Britain and which is situated on the island of Ireland, is separated from Great Britain by the North Channel.

The island of Great Britain is divided into two parts: mountainous (in the north and west of the island) and lowland (in the south and east). There are no very long rivers in Great Britain. The most important rivers are the Thames (the deepest) and the Severn (the longest). The rivers seldom freeze in winter. Due to the moderating influence of the sea Great Britain has an insular climate, rather humid and mild, without striking discrepancy between seasons.

Great Britain consists of four main parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Administratively Great Britain is divided into 55 counties. The biggest cities of Great Britain are London, Birmingham, Glasgow, Liverpool, Manchester, Edinburgh and Cardiff.

Перекладач. Географічна довідка. Великобританія (офіційна назва – Об’єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії) розташована на двох великих островах, більший із яких Великобританія, менший – Ірландія. Крім цих двох островів до Великобританії входять ще понад 500 малих. Загальна площа Великобританії – 240 тис. км², населення складає 56 млн. чоловік.

Із північного заходу та заходу країна омивається Атлантичним океаном та Ірландським морем, із сходу – Північним морем. Великобританію та Францію роз’єднує Ла-Манш. Північна Ірландія, яка є частиною Великобританії і знаходиться на острові Ірландія, відокремлюється від Великобританії Північним каналом.

Острів Великобританія поділяється на дві частини: гористу (на півночі та заході острова) та низинну (на півдні та сході). У Великобританії немає довгих річок. Найважливіші річки Темза (найглибша) та Северн (найдовша). Річки рідко замерзають взимку. Завдяки помірному впливу моря Великобританія має острівний клімат, доволі вологий та м’який, без різких переходів між порами року.

Великобританія включає чотири частини: Англію, Шотландію, Уельс та Північну Ірландію. Адміністративно Великобританія поділяється на 55 графств. Найбільші міста Великобританії – це Лондон, Бірмінгем, Глазго, Ліверпуль, Манчестер, Единбург та Кардиф.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План Вступ Розділ Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки...
Розділ Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки

План-конспект уроку з фізики в 11 класі. «Інфразвук. Ультразвук»
Основные принципы концепции ноосферного образования и гуманистическая направленность педагогики В. А. Сухомлинского

План-конспект уроку тема уроку
...

План уроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку...
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...

Застосування фізичного експерименту на уроках фізики та в позакласній діяльності
Фізика наукова основа сучасної техніки. Електротехніка, автоматика І багато інших галузей техніки розвинулися з відповідних розділів...

Урок фізики в 10 класі Тема
Тема: Реактивний рух. Будова ракети. Внесок українських учених у розвиток космонавтики. Успіхи в освоєнні космічного простору

Урок розвитку мовлення в 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Підготовка до написання твору-роздуму на морально-етичну тему за біблійною притчею «Блудний син»

План-конспект уроку №2 Тема уроку: Числове програмне управління та...
Виховувати культуру спілкування, взаємоповагу, доброзичливість. Формувати відповідальну поведінку, організованість, ініціативність,...

Методичні рекомендації щодо вивченння фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Нова структура фізичної освіти передбачає вивчення в 7-9 класах основної школи закінченого курсу фізики, що включає всі елементи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка